Дацюк Вадим Вікторович (Vadym Daciuk)

Народився 28 листопада 1986 року у селі Новий Загорів Локачинського району Волинської області. У 2004–2009 рр. навчався на біологічному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки (зараз – Східноєвропейський національний університет), після закінчення якого здобув кваліфікацію магістра біології за спеціальністю «ботаніка і біотехнологія».

У 2009–2013 рр. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

З листопада 2013 року – провідний інженер відділу геоботаніки та екології.

 

Наукові інтереси: геоботаніка, лісова фітоценологія, болотознавство, фітосозологія, заповідна  справа.

E-mail: vdacuk@ukr.net

 

Перелік публікацій:

 1. Дацюк В.В. Геоботанічне районування Волинської височини // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. Міжнар. конф. мол. учених, присвяч. 120-річчю від дня народж. Д.К. Зерова (м. Полтава, 15–20 вересня 2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 69.
 2. Дацюк В.В. Болота Волынской возвышенности (Украина) // Болота Северной Европы: разнообразие, динамика и рациональное использование. Междунар. симпозиум (г. Петрозаводск, 2–5 сентября 2015 г.): Тез. докл. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. – С. 30–31.
 3. Волохова E.В., Дацюк В.В., Прядко Е.И. Роль экообразования в охране популяций редких ранневесенних растений НПП «Голосеевский» // Популяционная экология растений и животных: Матер. I Междунар. молодёжн. научн. конф. (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – C. 229–239.
 4. Прядко Е.И., Арап Р.Я., Дацюк В.В. Охрана видов рода Еpipactis в НПП «Голосеевский» (г. Киев) // Популяционная экология растений и животных: Матер. I Междунар. молодёжн. научн. конф. (г. Уфа, 27 апреля 2015 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – C. 331–337.
 5. Дацюк В.В., Головко О.В. Рідкісні фітоценози національного природного парку «Дермансько-Острозький» // Природа Захiдного Полiсся та прилеглих територiй. – 2014. – № 11. – С. 206–209.
 6. Davydov D.A., Daciuk V.V., Vynokurov D.S. New localities of rare plant species in Volyn region (Ukraine) // Вісн. Харківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Сер. Біол. – 2014. – Вип. 20, № 1100. – С. 258–264.
 7. Дацюк В.В. «Дермансько-Острозький» НПП та питання його розширення (Рівненська область) // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (с. Світязь, 23–25 квітня 2014 р.) – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 24–28.
 8. Дацюк В.В., Година О.О., Волохова О.В. Комплесність наукових, еколого-освітніх та рекреаційних розробок національного природного парку «Голосіївський» // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (с. Світязь, 23–25 квітня 2014 р.) – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – С. 563–567.
 9. Дацюк В.В. Види рослин Червоної книги України на НПП «Дермансько-Острозький» (Рівненська область) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матер. III Міжнар. наук. конф. (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 196–199.
 10. Дідух Я.П., Дацюк В.В. Созологічна характеристика біотопів Західного Полісся та ризики їх втрат // Природа Полісся: дослідження та охорона: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 15-річчю  Рівненського  природного  заповідника та 10-річчю Рамсарського  угіддя «Торфово-болотний  масив  Переброди»  (м. Сарни,  3–5  липня 2014 р. – Рівне: Овід, 2014. – С. 164–169.
 11. Прядко О.І., Дацюк В.В, Чорнобров О.Ю. Раритетний лісоценофонд Голосіївського НПП (м. Київ) // Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: Матер. міжнар. наук. конф. «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період» і міжнар. наук.-практ. студ. конф. «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій» (9–11 жовтня 2014 р., м. Чернігів, Україна). – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – С. 61–64.
 12. Прядко О.І., Арап Р.Я., Вакаренко Л.П., Дацюк В.В., Крижановська О.Т.Вплив урбанізації на поширення Galanthus nivalis L. в м. Києві та роль НПП “Голосіївський” в його охороні //Рослини та урбанізація: Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25–26 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2014. – С. 83–86.
 13. Дацюк В.В. Обзор союза Caricion davallianae Klika 1934 в Украине и проблемы охраны его сообществ// Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее: Матер. IV Междунар. полевого симпозиума (г. Новосибирск, 4–17 августа 2014 г.). – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2014. – С. 315–316.
 14. Дацюк В.В. Проблеми розуміння угруповань Зеленої книги України в сучасних наукових публікаціях // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. Міжнар. конф. молодих учених. – Умань: Видавець «Сочинський», 2014. – С. 86–87.
 15. Прядко О.І., Чорнобров А.Ю., Дацюк В.В. Охрана лесов с Alliumursinum L. в национальном природном парке «Голосеевский» (г. Киев, Украина) // Растительность Восточной Европы и Северной Азии: Матер. Междунар. научн. конф. (г. Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.). – Брянск, 2014. – С. 112.
 16. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред.: д.б.н., проф. Д.В. Дубина, д.б.н., проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с.
 17. Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності та екологічного туризму на природно-заповідних територіях з метою дотриманням екологічних вимог забезпечення їх збереження: навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації /За ред. О.С. Будзяк. – К.: ДЕА, 2013. – 108 с.
 18. Дацюк В.В., Логвиненко І.П. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини // Чорноморськ. бот. ж. – 2013. – Т. 9, № 3. – С. 448–455.
 19. Дацюк В.В., Андрієнко Т.Л. Найбільший в Україні локалітет рідкісних угруповань Schoenus ferrugineus L.  та Сladium mariscus (L.) Pohl (Cyperaceae)  на Волинському лесовому плато // Наук. вісн. Східноєвропейськ. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Біол. науки. – 2013. – № 14. – С. 8–13.
 20. Дацюк В.В. Рідкісні карбонатні болота Волинської височини: поширення та охорона // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: збірн. наук. статей. / Під ред. В.В. Коніщука. – К.: ДЕА, 2013. – С. 73–78.
 21. Дацюк В.В., Година О.О. Вивчення змін лісових екосистем під впливом рекреаційних навантажень на території національного природного парку «Голосіївський» // Цілі збалансованого розвитку для України: Матер. Міжнар. конф. (м. Київ, 18–19 червня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 197–200.
 22. Дацюк В.В. Перспективи створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Болото Марковичі» (Волинська область) // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: збірн. наук. праць / За ред. проф. Д.В. Лико. – Рівне, 2013. – C. 68–69.
 23. Дацюк В.В. Антропогенна динаміка лісової рослинності Волинської височини // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. міжнар. конф. молодих учених (м. Щолкіне, 18–23 вересня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 145–146.
 24. Дацюк В.В. Изучения рекреационных нагрузок в национальных природных парках Украины (на примере НПП «Голосеевский») // Ломоносов–2013. Матер. ХХ Междунар. научн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Секция «Биология» (г. Москва, 8–13 апреля 2013 г.). – Москва: МАКС Пресс, 2013. – С. 272.
 25. Дацюк В.В. Фітоценотичні особливості Cladium mariscus (L.) Pohl у Волинській області // V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я: Зб. тез доповідей (м. Херсон, 25 квітня 2013 р.). – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 46.
 26. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Дацюк В.В. НПП «Дермансько-Острозький». У кн.: Фіторізноманіття заповідників та національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 206–214.
 27. Дацюк В.В. Територіальна диференціація  рослинності ботанічного заказника загальнодержавного значення «Урочище Воротнів» (Волинська область) // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12). – С. 70–76.
 28. Дацюк В.В., Кузьмiшина I.I., Коцун Л.О. Флористичнi особливостi ландшафтного заказника «Федорiвка» (Львiвська область) // Природа Захiдного Полiсся та прилеглих територiй. – 2012. – № 8. – С. 123–126.
 29. Безсмертна О., Соломаха В., Кузьмішина І., Коцун Л., Корх Ю., Дацюк В. Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття // Вісн. Київськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2012. – № 30. – С. 4–8.
 30. Дацюк В.В. Редкие растительные сообщества Волынской возвышенности (Украина) и их охрана // Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (1–7 октября 2012 г.). – Уфа: «МедиаПринт», 2012. – С. 157–160.
 31. Дацюк В.В. Соснові ліси із Carex humilis Leyss. на Волинській височині // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. міжнар. конф. молодих учених (м. Ужгород, 19–23 вересня 2012 р.). – Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А.Е., 2012. – С. 133–134.
 32. Дацюк В.В., Кузьмiшина I.I., Коцун Л.О. Рідкісні та зникаючі види флори заказника «Урочище Воротнів» (Волинська область) // Наук. вісн. Волинськ. нац. ун-ту. Біол. науки. – 2011. – № 9. – С. 10–13.
 33. Дацюк В.В. Рідкісні  рослини ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка»// Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки: Матер. Всеукр. наук. конф., присвяч. 90-річчю від дня заснування Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (м. Київ, 6–8 квітня 2011 р.). – К.: «Академперіодика», 2011. – С. 58–60.
 34. Дацюк В.В. Поширення Melittis sarmatica Klok. (Lamiaceae) у флорі Волинської височини // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (м. Луцьк, 10–11 травня 2011 р.). – Т. 3. – Луцьк, 2011. – С. 263–265.
 35. Дацюк В.В. Раритетний лісофітоценофонд Волинської височини // Матер. ХІIІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19–23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 201.
 36. Дацюк В.В. Історія дослідження лісової рослинності Волинської височини // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матер. II Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (19–22 вересня 2011 р., м. Донецьк, Україна). – Донецьк: «Неулідж», 2011. – С. 16–17.
 37. Дацюк В.В. Виды семейства Orhidaceae в лесах Волынской возвышености (Украина) и их охрана // Охрана и культивирование орхидей: Матер. ІХ Междунар. научн. конф. (г. Санкт-Петербург, 26–30 сентября 2011 г.). – Москва, 2011. – С. 145–147.
 38. Дацюк В.В. Rhodiola rosea L. – цінна лікарська рослина та шляхи її збереження. // Волинь очима  молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів. – Т. 2. – Луцьк, 2009. – С. 170–171.
 39. Дацюк В.В.Рід Viola L. у флорі Волині // Волинь очима  молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів. – Т. 2. – Луцьк, 2009. – С. 174–175.
 40. Дацюк В.В. Результати інтродукції адаптогенів в умовах Західного Полісся // Сучасні наукові досягнення – 2008: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2008. – С. 13–16.

 

 

На головну