Публікації

2020 р.   2021 р.   2022 р.
2019 р.   2018 р.   2017 р.   2016 р.   2015 р.   2014 р.  2013 р.   2012 р.   2011 р.   2010 р.
2009 р.   2008 р.   2007 р.   2006 р.    2005 р.   2004 р.   2003 р.   2002 р.   2001 р.   2000 р.

 

 

2023 р.

Монографії:

Кучер О.О., Шевера М.В. Інвазійні види флори Старобільського злаково-лучного степу / Наук. ред. В.В. Протопопова. Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2023. – 98 с. (3,5 ум.-др. арк.). – Наклад 100 прим.  – ISBN 978-966-02-9428-8.

У роботі привернута увага до фітоінвазій як важливої сучасної екологічної проблеми. Публікація присвячена дослідженню групи інвазійних видів флори Cтаробільського злаково-лучного степу та встановленню їх регіональних особливостей. Встановлено видовий склад (387), подано загальну характеристику адвентивної фракції флори регіону, виділено групу інвазійних видів (26), здійснено структурний аналіз, проаналізовано їх участь у рослинних угрупованнях та біотопах, встановлено інвазійний статус, складено карти поширення. З’ясовано, що за структурою досліджена адвентивна фракція флори регіону в цілому, як і група інвазійних видів, є подібними до такої флори України, що підтверджується домінуванням: за часом занесення – кенофітів; за способом занесення – ксенофітів; за ступенем натуралізації – епекофітів; за біоморфами, згідно класифікації C. Raunkiaer, – терофітів, за життєвими формами, згідно класифікації І. Серебрякова, – монокарпіків; за походженням – північноамериканських; за відношенням до режиму зволоження – ксеромезофітів; за відношенням до режиму освітлення – геліофітів; за відношенням до трофності ґрунту – мезотрофів. За ступенем поширення інвазійні види поділяються на п’ять груп, найчисельніші серед яких об’єднують а) широко поширені по всіх районах, які помірно активні в регіоні та б) такі, що поширюються  активно та масово в окремих районах. Інвазійні види зафіксовані у 52 типах природних біотопів та у 23, які сформовані господарською діяльністю. Види даної групи відмічені в трьох класах природної рослинності (Rhamno-Prunetea, Salicetea purpureaeFestuco-Brometea) та у всіх класах рудеральної рослинності. Найбільш успішними є північноамериканські види Acer negundo, Ambrosia artemisiifolia та Erigeron canadensis які трапляються у понад 30 біотопах, при цьому І-ранк перших двох є максимальним (100), а останнього – понад 80 балів. Для науковців ботаніків та екологів, фахівців з охорони природи, викладачів та студентів природничих спеціальностей вишів.

Kucher O.O., Shevera М.V. Invasive species of the flora of Starobilsk Grass-Meadow Steppe / Scі. ed. V.V. Protopopova. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2023. – 98 p. ISBN 978-966-02-9428-8.

The publication draws attention to phytoinvasions as an important modern ecological problem. The monograph is devoted to the study of invasive species of the flora of the Starobilsk grass-meadow steppe, to the identification of regional peculiarities. The species compositin (387) is established; general characteristics of the alien fraction of the flora of the region are presented; a group of invasive species (26) is determined. A comprehensive assessment is given: a structural analysis was carried out, the invasive status of the species and participation in plant community and biotopes was established; a map of their distribution was compiled. It was found that the structure of the alien fraction of the flora of the region as a whole, as well as the group of invasive species, are similar to the Ukrainian alien fraction flora , which is confirmed by the dominance: according to the time of introduction - kenophytes; by the way of introduction - xenophytes; according to the degree of naturalization - epoecophytes; according to biomorphs, according to the classification of C. Raunkiaer, - therophytes, according to life forms, according to the classification of I. Serebryakov, - monocarpic; by origin - North American; in relation to the moisture regime - xeromesophytes; in relation to the lighting regime - heliophytes; in relation to soil trophicity - mesotrophs. According to the degree of distribution in the region, invasive species are divided into five groups, the most numerous of which unites a) species widely distributed in all areas, which are moderately active in the region and b) species that spread actively and massively in certain areas. Invasive species are recorded in 52 types of natural biotopes and in 23 ones formed by economic activity. Species of this group are noted in three classes of natural vegetation (Rhamno-Prunetea, Salicetea purpureae, Festuco-Brometea) and in all classes of ruderal vegetation. The most successful are the North American species Acer negundo, Ambrosia artemisiifolia and Erigeron canadensis, which occur in more than 30 biotopes, while the I-rank of the first two is the maximum (100), and the last one has more than 80 points. For scientists, botanists and ecologists, specialists in nature protection, teachers and students of natural sciences at universities.

 

Я.П. Дідух. Рослинний світ України в аспекті кліматичних змін / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національна академія наук України. Київ: Наукова думка, 2023. – 250 c. (16,25 ум.-др. арк.). – Наклад 50 прим. – ISBN 978-966-00-1868-6.

Ya.P. Didukh. Vegetation of Ukraine in the aspect of climate change / Institute of Botany named after M.G. Kholodny National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 2023. – 250 р. ISBN 978-966-00-1868-6.

У монографії висвітлено питання взаємозв’язків між кліматом та рослинним світом, що є предметом біокліматології, інтенсивний розвиток якої в останні десятиліття зумовлений глобальними кліматичними змінами. Досліджено характеристики, ознаки біотичні об’єкти різних рівнів існування проведені з використанням оригінальних підходів та методів (синфітоіндикації, екологічної стратегії видів) розроблених автором. Залучено сучасний арсенал методів та програм, оцінено взаємозв’язки між екофакторами, виокремлено кліматичні  складники, розкрито механізми та спрогнозовано реакцію фітоценозів. Наведено приклади фенологічних змін, поширення адвентивних та зміщення ареалів природних видів флори, можливої втрати оселищ рідкісних видів, зміни структури ценозів України як реакції на кліматичні зміни. Встановлено, що критичною межею переходу до ризику втрати оселищ існування рідкісних видів є підвищення середньорічної температури на + 2,0 °С. Підвищення середньорічної температури на + 2,5 °С може призвести до незворотних змін більше половини природних біотопів, хоча їх темпи повільні й зміни відбуватимуться впродовж тривалого часу. Відповідно до специфіки умов існування та розподілу рослинних угруповань виділено чотири біокліматичні регіони України. Запропоновано рекомендації, основою яких є ідея Європейського зеленого курсу, щодо адаптації та протидії можливим негативним наслідкам. Ключові висновки дослідження – неможливо стабілізувати зміни клімату не зберігаючи біосферу, завдання ж екологів передбачити негативні наслідки «каскадних процесів» кліматогенних змін. Для біологів, екологів, фахівців у сфері охорони навколишнього середовища.

The monograph covers the issue of interrelationships between climate and plant life, which is the subject of bioclimatology, the intensive development of which in recent decades is due to global climate changes. The characteristics, signs of biotic objects of different levels of existence were studied using original approaches and methods (synphytoindication, ecological strategy of species) developed by the author. A modern arsenal of methods and programs was involved, the interrelationships between ecofactors were evaluated, climatic components were singled out, mechanisms were revealed, and the reaction of phytocenoses was predicted. Examples of phenological changes, the spread of alien species and the displacement of habitats of natural species of flora, the possible loss of habitats of rare species, changes in the structure of coenoses of Ukraine as a reaction to climate changes are given. It was established that the critical limit of the transition to the risk of loss of habitats for the existence of rare species is an increase in the average annual temperature by + 2,0 °С. An increase in the average annual temperature by + 2,5 °С can lead to irreversible changes in more than half of the natural biotopes, although their pace is slow and the changes will take place over a long period of time. According to the specifics of the conditions of existence and distribution of plant communities, four bioclimatic regions of Ukraine are distinguished. Recommendations, based on the idea of the European Green Course, are proposed for adaptation and countermeasures against possible negative consequences. The main conclusions of the study are that it is impossible to stabilize climate changes without preserving the biosphere, and the task of ecologists is to predict the negative consequences of “cascading processes” of climatogenic changes. For biologists, ecologists, specialists in the field of environmental protection.

 

Дідух Я.П. Рослинність Вишневої гори та її околиць / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національна академія наук України. Київ [б.в.]. 2023. – 142 с.

Didukh Ya.P. Vegetation of Vishneva Gora and its surroundings / M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. 2023. – 142 p.

Робота присвячена характеристиці рослинного покриву ботанічного заказника загальнодержавного значення «Вишнева гора» де збереглися мініатюрні осередки степової рослинності на північній межі поширення. Висвітлено історію досліджень, фізико-географічні умови, загальні закономірності розподілу рослинних угруповань, наведена їх класифікація та характеристика біотопів, їх наукова цінність. На основі тривалих досліджень, зокрема на закладеному еколого-ценотичному профілі показано зміни рослинного світу, що відбулися протягом останнього століття. Акцентується увага на необхідності використання регуляторних заходів для збереження степової рослинності.

The work is devoted to the characteristics of the vegetation cover of the national botanical reserve “Vishneva Gora”, where miniature centers of steppe vegetation have been preserved at the northern limit of distribution. The history of research, physical and geographical conditions, general patterns of distribution of plant communities, their classification and characteristics of biotopes, and their scientific value are highlighted. On the basis of long-term research, in particular, on the established ecological and cenotic profile, the changes in the plant life that took place during the last century are shown. Attention is focused on the need to use regulatory measures to preserve steppe vegetation.

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 10 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, С.М. Конякін, О.О. Кучер. – К.: [б.в.], 2023. – 253 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України». – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний).

Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List. Edition 10 / Compiliers by R. Burda, V. Protopopova, M. Shevera, S. Koniakin & O. Kucher. – Kyiv, 2023. – 253 p. [M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine and Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv].

Ювілейний десятий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1787-2022 pp. станом на 1.01.2023. Хронологічний покажчик містить 2129 літературних джерел, зокрема за 2022 р. – 73. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 1123 бібліографічних описів, зокрема за 2022 р. – 26. Загалом бібліографія досягла обсягу в 3252 позицій. У ювілейному випуску вперше наведений перелік авторів праць хронологічного індексу від 1-го до 10-го випусків (додаток 3 – 1277 авторів). Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

The present 10 jubilee edition of Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List is a direct continuation of the first-nine editions. Editions 1-9, and 10 became well-known, and its paper (1 and 5) and electronic (1-10) versions were highly demanded in Ukraine, Poland, Slovak, Hungarian, Romanian, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Moldova and others. In addition to bibliographic descriptions given in Editions 1-9 and 10 new bibliographic sources related to prevention, control, distribution, evaluation of invasive potential, and other aspects of biogeographically alien species are presented. In 2022 the main Chronological index was enriched by 73 sources (total 2129), and Addition 2 was enriched by 26 sources (total 1123). The general Bibliography is consists 3252. The present tenth jubilee edition consists The Alphabetical List of the Authors of Chronological Index (1277 Authors). The compilers thank everyone who sent the bibliographic descriptions of their work, made additions, corrections and advice, and hope for the future joint work. The process of making a reliable information report on the bibliography of alien flora of Ukraine continues. Our e-mails kucher.oksana29@gmail.com та ser681@ukr.net remains active all the time. For scientists’ botanists, ecologists, specialists in crop and grassland science, forestry, land surveying, plant control service and wildlife management, may be useful for students, environmental non-governmental organizations and to bibliographers.

 

 

2022 р.

Монографії:

Історія Інституту ботаніки в іменах /Відп. ред. Д.В. Дубина – Київ: Print Quick, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2022. – 353 с. (22,13 ум.-др. арк.). – Наклад 100 прим. – ISBN 978-966-02-9943-6.

History of the Institute of Botany in names /Editor D.V. Dubyna. – Kyiv: Print Quick, M.G. Kholodny Institute of Botany, 2022. – 353 с. – ISBN 978-966-02-9943-6.

Книга містить понад 100 біографій та оглядів наукового доробку вчених, які працювали в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України у різні часи з початку його заснування 8 вересня 1921 р. Їхні наукові праці належать до національного надбання України та досягнень світової науки. Розрахована на дослідників історії ботаніки та природознавства, викладачів ВНЗ і шкіл, студентів, а також на широке коло читачів.

The book contains more than 100 biographies and overviews of scientific achievements of researchers affiliated with the M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, since its establishment on September 8, 1921 until recent times. Their scientific works are properly considered to belong to the national heritage of Ukraine and the achievements of international science. The book is intended for researchers of the history of natural sciences, teachers of universities and schools, students, as well as a wide range of readers.

 

Гормональна система рослин за дії важких металів /І.В. Косаківська, В.А. Васюк, Л.В. Войтенко, М.М. Щербатюк. – Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2022. – 176 с. (9,8 ум.-др. арк.) – ISBN 978-966-02-9932-0 (електронне видання).

Hormonal system of plants under the action of heavy metals /I.V. Kosakivska, V.A. Vasyuk, L.V. Voytenko, M.M. Shcherbatiuk. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, 2022. – 176 p. – ISBN 978-966-02-9932-0

В монографії проаналізовано та узагальнено новітні відомості та результати власних досліджень щодо ролі фітогормональної системи у регуляції росту і розвитку рослин за дії важких металів. Проаналізовані джерела надходження та ступінь токсичності важких металів. Представлено сучасний погляд на біосинтез, метаболізм, транспорт та сигналінг ауксинів, гіберелінів, цитокінінів, абсцизової та саліцилової кислот, жасмонатів, брасиностероїдів. Обговорено характер міжгормональної взаємодії. Наведені приклади захисних ефектів праймування та фоліарної обробки екзогенними гормонами за дії важких металів.

In this monograph we review and synthesize current knowledge and our own original studies on the role of the phytohormonal system in regulating plant growth and development under heavy metal exposure. We review the sources and toxicity of various heavy metals. We present the current understanding of biosynthesis, metabolism, transport and signaling of auxins, cytokinins, gibberellins, abscisic and salicylic acids, jasmonates, and brassinosteroids, and their interactions and crosstalk. We discuss examples where priming and foliar treatment with exogenous hormones are protective in the presence of heavy metal stress conditions.

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 9 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер, С.М. Конякін. – К.: [б.в.], 2022. – 204 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України». – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний).

Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List. Edition 9 / Compiliers by R. Burda, V. Protopopova, M. Shevera and O. Kucher & S. Koniakin. – Kyiv, 2022. – 204 p. [M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine and Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv] ISBN 978-966-02-6828-9.

Дев’ятий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1787-2021 pp. Хронологічний покажчик містить 1943 літературних джерел, зокрема за 2021 р. – 72. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 960 бібліографічних описів, зокрема за 2021 р. – 33. Загалом Бібліографія досягла обсягу в 2905 позицій. Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

The present 9 edition of Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List is a direct continuation of the first-seven editions. Editions 1-8, and 9 became well-known, and its paper (1 and 5) and electronic (1-9) versions were highly demanded in Ukraine, Poland, Slovak, Hungarian, Romanian, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Moldova and others. In addition to bibliographic descriptions given in Editions 1-8 and 9 new bibliographic sources related to prevention, control, distribution, evaluation of invasive potential, and other aspects of biogeographically alien species are presented. In 2021 the main Chronological index was enriched by 72 sources (total 1943), and Addition 2 was enriched by 33 sources (total 960). The general Bibliography is consists 2905. The compilers thank everyone who sent the bibliographic descriptions of their work, made additions, corrections and advice, and hope for the future joint work. The process of making a reliable information report on the bibliography of alien flora of Ukraine continues. Our e-mails kucher.oksana29@gmail.com, ser681@ukr.net remains active all the time. For scientists’ botanists, ecologists, specialists in crop and grassland science, forestry, land surveying, plant control service and wildlife management, may be useful for students, environmental non-governmental organizations and to bibliographers.

 

 

2021 р.

Монографії:

Степанов С.С., Мокросноп В.М. Метаболічні процеси та цінні речовини водоростей. – Київ: Наукова Думка, 2021. – 245 с. (16 ум.-др. арк.). – Наклад 100 прим. – ISBN 978-966-00-1786-3.

Stepanov S.S., Mokrosnop V.M. Metabolic processes and valuable substances of algae. – Kyiv: Nauk. dumka, 2021. – 245 p. – ISBN 978-966-00-1786-3.

У монографії описано метаболізм основних груп цінних для біотехнології речовин водоростей: антиоксидантів (флавоноїдів, токоферолів), каротиноїдів, полісахаридів, біоводню і нейтральних ліпідів. Наведено приклади використання водоростей у біотехнології, отримання основних груп цінних речовин. Описано метаболічні процеси, відповідальні за синтез окремих класів цінних речовин, охарактеризовано різноманіття біофлавоноїдів, токоферолів, нейтральних ліпідів і полісахаридів. Особливу увагу приділено отриманню «ідеального біопалива майбутнього» – біоводню. Описано використання методів генної інженерії з метою підвищення виходу цінних речовин. Для широкого кола читачів, які цікавляться сучасним станом і перспективами використання водоростей у біотехнології, отриманням цінних продуктів їх метаболізму, а також для студентів за спеціальністю «біотехнологія» та спеціалістів, які вивчають метаболізм водоростей.

The monograph describes the metabolism of the main groups of algae substances valuable for biotechnology application: antioxidants (flavonoids, tocopherols), carotenoids, polysaccharides, biohydrogen and neutral lipids. Examples of the use of algae in biotechnology, obtaining certain groups of valuable substances are given. Metabolic processes responsible for the synthesis of certain classes of valuable substances, such as bioflavonoids, tocopherols, neutral lipids and polysaccharides has been characterized. Particular attention is paid to obtaining the «ideal biofuel of the future» – biohydrogen. The use of genetic engineering methods to increase the yield of valuable substances has been described. For a wide range of readers who are interested in the current state and prospects of using algae in biotechnology, obtaining valuable products of their metabolism. Designed for students majoring in biotechnology and specialists who study the metabolism of algae.

 

ГЕРБАРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ. Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю від заснування Національного гербарію України (KW) – Гербарію Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (1 жовтня 2021 р., Київ) – Київ: Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, 2021. – 193 с., іл.

У збірнику представлені матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю Національного гербарію України (KW) – Гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Публікації, зібрані тут, торкаються широкого кола питань гербарної справи, серед них: використання гербарних даних для ботанічних, мікологічних, природоохоронних та міждисциплінарних досліджень; історії становлення, формування, ведення та опрацювання окремих систематичних, географічних, історичних, меморіальних гербаріїв, спеціалізованих зібрань та колекцій типових зразків тощо; впровадження в гербарну роботу цифрових технологій тощо. Розглянуто значення гербаріїв для освіти та культури. Для ботаніків, працівників гербаріїв та музеїв, аспірантів і студентів біологічних факультетів.

HERBARIA OF THE 21st CENTURY: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES. Proceedings of International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the National Herbarium of Ukraine (KW) – the Herbarium of M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine (1 October 2021, Kyiv). – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2021. – 193 р., ill.

The book presents materials of the International Scientific Conference devoted dedicated to the 100th anniversary of the National Herbarium of Ukraine (KW) – the Herbarium of M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine. The publications that represented here, such a wide range of herbarium management, including the use of herbarium data for botanical, mycological, conservation, and interdisciplinary research; history of formation, development, maintenance, and investigation of particular systematic, geographical, historical, memorial, specialized collections and collections of types specimens, etc.; introduction of digital technologies into herbarium work, etc. The significance of herbariums for education and culture is considered. For botanists, employees of herbaria and museums, graduate students, and students of biological faculties.

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 8 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер, С.М. Конякін. – К.: [б.в.], 2021. – 178 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України». – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-9431-8 (вип. 8).

Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List. Edition 8 / Compiliers by R. Burda, V. Protopopova, M. Shevera and O. Kucher & S. Koniakin. – Kyiv, 2021. – 178 p. [M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv].

Восьмий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1787-2020 pp. Хронологічний покажчик містить 1741 літературних джерел, зокрема за 2020 р. – 48. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 786 бібліографічних описів творів, зокрема за 2020 р. – 19. Загалом Бібліографія досягла обсягу в 2527 позицій. Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

The present 8 edition of Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List is a direct continuation of the first-seven editions. Editions 1-7, and 8 became well-known, and its paper (1 and 5) and electronic (1-8) versions were highly demanded in Ukraine, Poland, Slovak, Hungarian, Romanian, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Moldova and others. In addition to bibliographic descriptions given in Editions 1-7 and 8 new bibliographic sources related to prevention, control, distribution, evaluation of invasive potential, and other aspects of biogeographically alien species are presented. In 2020 the main Chronological index was enriched by 48 sources (total 1741), and Addition 2 was enriched by 19 sources (total 786). The general Bibliography is consists 2527. The compilers thank everyone who sent the bibliographic descriptions of their work, made additions, corrections and advice, and hope for the future joint work. The process of making a reliable information report on the bibliography of alien flora of Ukraine continues. Our e-mails kucher.oksana29@gmail.com, ser681@ukr.net remains active all the time. For scientists botanists, ecologists, specialists in crop and grassland science, forestry, land surveying, plant control service and wildlife management, may be useful for students, environmental non-governmental organizations and to bibliographers.

 

 

2020 р.

Монографії:

Мікроводорості колекції IBASU-A Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України / О.В. Борисова, П.М. Царенко, М.О. Коніщук, О.В. Бурова. (наук. ред. П.М. Царенко). – Київ, 2020. – 131 с.  – ISBN 978–966–02–9429–5 (електронне видання).

Microalgae of culture collection of IBASU-A of M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine / O.V. Borysova, P.M. Tsarenko, M.O. Konishchuk, O.V. Burova. (ed. P.M. Tsarenko). – Kyiv, 2020. – 131 p.  – ISBN 978–966–02–9429–5.

Представлено відомості щодо фондів найбільшої колекції водоростей України – IBASU-A (500 штамів, 1250 одиниць зберігання). Проаналізовано етапи формування колекції. Надано детальну інформацію до кожного штаму із зазначенням номенклатурно-таксономічних даних, латинської назви виду, найуживаніших синонімів, номера штаму в колекції та прізвища його автора (авторів), місця збору вихідного матеріалу у природі та прізвище колектора. Основу колекції становлять оригінальні штами, ізольовані вітчизняними фахівцями-фікологами з водойм на території України та інших країн. Для усіх культур водоростей наводяться живильні середовища, найпридатніші для зберігання кожного штаму. Це друге, доповнене та доопрацьоване (порівняно з 2014 роком), видання щодо колекції IBASU-A та її фондів. Для фікологів, гідробіологів, екологів, генетиків, біотехнологів, викладачів та студентів біологічних факультетів університетів.

This book present information about the largest microalgae collection of Ukraine – IBASU-A (500 strains, 1250 storage units). The stages of formation of the collection are analyzed. For each strain the following information is given: the Latin name of species, commonly used synonyms, the number of the strain in IBASU-A, a name of the author of the strain, a place of algological sampling, a name of collector, type of suitable medium for cultivation. The basis of the collection are the original strains isolated by Ukrainian phytologists from reservoirs in Ukraine as well as other countries. This is the second supplemented and revised (compared to 2014) edition of the catalogue of IBASU-A collection. For phycologists, hydrobiologists, ecologists, geneticists, biotechnologists, teachers and students of biological faculties of universities.

 

Біотопи степової зони України / Ред. академік НАН України Я.П. Дідух. – Київ–Чернівці: ДрукАРТ, 2020. – 392 с. – ISBN 978-966-02-9254-3 (електронне видання).

Biotopes of Steppe zone of Ukraine / Ed. Acad., Natl. Acad. Sci. of Ukraine Y.P. Didukh. – Kyiv–Chernivtsi: DrukArt, 2020. – 392 p. – ISBN 978-966-02-9254-3.

Монографія є продовженням відповідної серії і присвячена характеристиці біотопів степової зони України. У ній висвітлено теоретичні питання щодо значення біотопічного підходу, наведено короткий нарис природних умов степової зони, ієрархічну класифікацію та власне характеристику 186 біотопів. Остання включає відомості про відповідні аналоги описаних біотопів у інших класифікаціях, синтаксономію, характерні та діагностичні види, структуру, екологічні умови існування, поширення, значення та охорону, а також основні літературні джерела, присвячені їхньому дослідженню. Нариси ілюстровані кольоровими світлинами. За геоботанічними описами основних біотопів проведена синфітоіндикаційна оцінка та відображено характер залежностей між показниками екофакторів. Згідно з бальними шкалами розраховано показники впливу загроз, созологічної значимості, ризику втрат біотопів, наведено їхню категоризацію, що має велике значення для розроблення заходів із їх збереження. Книга адресована екологам, біологам, фахівцям у галузі охорони природи, викладачам та студентам відповідних спеціальностей.

The monograph continues the corresponding series and deals with a habitat diversity of the Steppe zone of Ukraine. It covers theoretical questions about the importance of the biotope approach, a brief description of the natural conditions of the Steppe zone, the structure of the hierarchical classification and the actually characteristics of 186 biotopes. The latter includes information on their relationship to other classifications, syntaxonomy, characteristic and diagnostic species, structure, environmental peculiarities, distribution, importance and protection, as well as the main literature sources. Feature articles are illustrated by color photos. Based on the relevés of the main biotopes the synphytoindication assessment has been made and the character of dependences between indicators of ecological factors has been shown. Based on the score scales, the indicators of the impact of threats, sozological significance, the risk of biotope loss had been calculated and their appropriate categorization are provided. This is important for the development of conservation measures for biotopes. The book is intended for ecologists, biologists, nature conservationalists, teachers and students of relevant specialties.

 

Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали четвертої науково-теоретичної конференції (Київ, 25-26 березня 2020 р.) / За ред. акад. НАН України Я.П. Дідуха. – Київ, 2020. – 149 с. – ISBN 978-966-02-9430-1.

Classification of vegetation and biotopes of Ukraine: the Fourth Ukrainian Scientific-theoretical Conference proceedings (Kyiv, 25-26th of March, 2020) / Ed. acad. NAS of Ukraine Ya.P. Didukh. – Kyiv, 2020. – 149 p.

У збірнику викладено матеріали, підготовлені на основі доповідей, які планувалося виголосити на четвертій науково-теоретичній конференції з питань дослідження біотопів та рослинності України. Розглядаються методологічні основи різних аспектів оцінки біотопів, їхні класифікації та характеристики, участь рідкісних та інвазійних видів, питання класифікації рослинності та створення бази даних трав’яної рослинності. Для біологів, ботаніків, геоботаніків, екологів, географів, спеціалістів в області охорони природи, аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

The collection contains materials prepared on the basis of reports that were planned to be presented at the fourth scientific-theoretical conference on the study of biotops and vegetation of Ukraine. The methodological bases of various aspects of biotope assessment, their classifications and characteristics, participation of rare and invasive species, issues of vegetation classification and creation of a database of grass vegetation are considered. For biologists, botanists, phytosociologists, ecologists, geographers, nature conservation specialists, postgraduates and students of natural sciences.

 

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 7 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер. – К.: [б.в.], 2020. – 159 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України». – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-9262-8 (вип. 7).

Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List. Edition 7 / Compiliers by R. Burda, V. Protopopova, M. Shevera and O. Kucher. – Kyiv, 2020. – 159 p. [M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv].

Cьомий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1787–2019 pp. Хронологічний покажчик містить 1621 літературних джерел, зокрема за 2019 р. – 114. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 644 бібліографічних описів творів, зокрема за 2019 р. – 12. Загалом Бібліографія поповнилася 126 описами публікацій за 2019 р. та досягла обсягу в 2265 позицій. Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

The present 7 edition of Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List is a direct continuation of the first – sixs editions. Edition 1, 2, 3, 4, 5 and 6 became well-known, and its paper and electronic versions were highly demanded in Ukraine, Poland, Slovak, Hungarian, Romanian, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Moldova and others. In addition to bibliographic descriptions given in Editions 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 new bibliographic sources related to prevention, control, distribution, evaluation of invasive potential, and other aspects of biogeographically alien species are presented. In 2019 the main Chronological index was enriched by 114 sources (total 1621), and Addition 2 was enriched by 12 sources (total 644). The general Bibliography is consists 2265 positions. The compilers thank everyone who sent the bibliographic descriptions of their work, made additions, corrections and advice, and hope for the future joint work. The process of making a reliable information report on the bibliography of alien flora of Ukraine continues. Our e-mail riburda@ukr.net and shevera.myroslav@ukr.net remains active all the time. For scientists botanists, ecologists, specialists in crop and grassland science, forestry, land surveying, plant control service and wildlife management, may be useful for students, environmental non-governmental organizations and to bibliographers.

 

 

2019 р.

Монографії:

Фітогормональна система та структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiaphyta) /Головний редактор І.В. Косаківська. – Київ: Наш формат, 2019. – 250 с.: іл. 106, табл. 16. – Бібліогр. 609 джерел. (14,9 ум.-др. арк.). – Наклад 100 прим. – ISBN 978-966-02-8864-5.

Phytohormonal system and structural-functional features of pteridophytes (Polypodiophyta) // Editor I.V. Kosakіvska – Kyiv: Nash Format, 2019 pp.: ill. 106, Tables 16, 609 sources of literature.

У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень авторів та літературні дані щодо ролі фітогормональної системи в регуляції росту й розвитку вищих судинних спорових рослин. Представлено сучасний погляд на біосинтез, метаболізм, транспорт цитокінінів, ауксинів, гіберелінів та абсцизової кислоти, трансдукцію фітогормональних сигналів. Наведені результати авторських досліджень про склад, розподіл, співвідношення форм, локалізацію та динаміку фітогормонів в органах вищих судинних спорових рослин, обговорені ефекти екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофітів в культурі in vitro. Окрема увага зосереджена на структурно- функціональних особливостях папоротеподібних, таких як ультраструктурна будова фотосинтетичних органел, фотосинтетична та ліпоксигеназна активність, мікроструктура поверхні органів папоротеподібних.

The monograph summarizes the results of authors’ many years of research and literature data on the role of the phytohormonal system in the regulation of growth and development of higher vascular spore plants. A modern view of biosynthesis, metabolism, transport of cytokinins, auxins, gibberellins and abscisic acid, transduction of phytohormonal signals is presented. The author’s findings concerning composition, distribution, correlation of forms, localization and dynamics of phytohormones in organs of higher vascular spore plants are given, the effects of exogenous phytohormones on spore germination and morphogenesis of gametophytes in culture in vitro are discussed. Particular attention is focused on the pteridophyte structural and functional features, such as the ultrastructure of photosynthetic organelles, photosynthetic and lipoxygenase activity, microstructure of the pteridophyte organs surface.

 

Синантропізація рослинного покриву України: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 вересня 2019 р., м. Київ. Збірник наукових статей. – Київ: Наш формат, 2019. – 184 с. (11,7 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-8953-6 (електронне видання). – ISBN 978-966-02-8952-9 (друковане видання).

Synanthropization of plant cover of Ukraine: 3 All-Ukrainian Scientific Conference, 26-27 September 2019 р., Kyiv. Proceeding of scientific articles. – Kyiv: Nash format, 2019. – 184 p.

У збірнику наукових статей за доповненими доповідями ІІІ Всеукраїнської наукової конференції висвітлено результати дослідження різних аспектів синантропізації рослинного покриву України, зокрема фітоінвазії в наземних екосистемах, інвазійні види у різних типах біотопів, адвентивна фракція урбанофлор та її складові; синантропна рослинність, синантропізація рослинного покриву об’єктів природнозаповідного фонду та інші, що відображає багатогранність даної проблеми. Для фахівців з ботаніки, екології та аграрної науки, працівників з охорони природи, комунального господарства, студентів та аспірантів, викладачів ЗВО, наукових співробітників.

The Proceeding of scientific articles includes materials of participants of 3 All-Ukrainian Scientific Conference “Synanthropization of plant cover of Ukraine”, e.g. phytoinvasions in terrestrial ecosystems, in different type of biotopes; alien fraction of urban floras; synanthropic vegetation, synanthropization of plant cover of nature protected objects, etc. For scientist’s botanists, ecologists, agrarian, plant control service and nature protected specialists, may be useful for students and post-graduate students.

 

Advances in Modern Phycology: Book of Abstracts of the VI International Conference. – Kyiv, 2019. – 128 p. (8,0 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-8876-8.

 

Національний природний парк «Синевир». Історія та сьогодення / За ред. О.Б. Колесника, О.Г. Радченко. – Ужгород: ТДВ «Патент», 2019. – 440 с.: іл. (51,15 ум.-др. арк.). – Наклад 500 прим. – ISBN 976-617-589-175-9.

«Synevyr» National Nature Park. Hіstory and modern / Ed. О.B. Kolesnyk, O.G. Radchenko. – Uzhgorod: «Patent», 2019. – 440 p.

Наведено історію формування та розвитку Національного природного парку «Синевир», напрямки досліджень, загальна інформація про структуру, природні умови, біотопи та вплив людини. Містяться списки відомих на сьогодні рослин, грибів та тварин. Окрему увагу приділено рідкісним та таким, що під загрозою зникнення видам флори та фауни. Наведено характеристику пралісових та цінних ділянок НПП «Синевир». Для спеціалістів з охорони природи, вчених ботаніків, зоологів, мікологів, викладачів та студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією та діяльністю об’єктів природно-заповідного фонду України.

The history of formation and development of the «Synevyr» National Nature Park, directions of researches, general information on structure, natural conditions, biotopes and influence of anthropogenic factor are presented. Lists of currently known of plants, fungi and animal are presented. Special attention is paid to rare and endangered species of flora and fauna. The characteristic of old-forest and valuable area of the «Synevyr» NNP are given. For specialists of nature conservation, botanists, zoologists, mycologists, teachers and students of nature specialty of higher education institute, all who are interested in the history and activities of nature reserves of Ukraine.

 

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 6 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер. – К.: [б.в.], 2019. – 137 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України». – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-8779-2 (вип. 6).

Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List. Edition 5 / Ed. by R. Burda, V. Protopopova, M. Shevera and O. Kucher. – Kyiv, 2018. – 130 p. [M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv].

Шостий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1787–2018 pp. Хронологічний покажчик містить 1380 літературних джерела, у т.ч. за 2018 р. – 93. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 560 бібліографічних описів творів, у т.ч. за 2018 р. – 10. Загалом Бібліографія містить 1940 позицій. Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

The present edition of Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List is a direct continuation of the preliminary editions. Edition 1, 2, 3, 4 and 5, became well-known, and its paper and electronic versions were highly demanded in Ukraine, Poland, Slovak, Hungarian, Romanian, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Moldova and others. In addition to bibliographic descriptions given in Editions 1, 2, 3, 4, 5 and 6 new bibliographic sources related to prevention, control, distribution, evaluation of invasive potential, and other aspects of biogeographically alien species are presented. In 2018 the main Chronological index was enriched by 93 sources (total 1380), and Addition 2 was enriched by 10 sources (total 560). The general Bibliography is consists 1940 position. For scientists botanists, ecologists, specialists in crop and grassland science, forestry, land surveying, plant control service and wildlife management, may be useful for students, environmental non-governmental organizations and to bibliographers.

 

 

2018 р.

Монографії:

Біологія. Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини Буковинського Передкарпаття / Наук. ред. І.І. Чорней. – /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Чернівці: Друк-Арт, 2018. – 177 с. (11,62 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-617-7172-94-8.

У роботі привернута увага до інвазій рослин як важливої екологічної проблеми сучасності, що набула глобального значення. Наведено оцінку сучасної ситуації щодо поширення видів адвентивних рослин у флорі Буковинського Передкарпаття та показано негативний вплив видів інвазійних рослин на рослинний покрив регіону. Встановлено видовий склад адвентивної фракції флори (301), здійснено структурний аналіз, виділено групу інвазійних видів (29), у т.ч. видів-трансформерів (5), дана біо-екологічну та хорологічну характеристики, наведено кадастр локалітетів та карти поширення в регіоні.

The publication is devoted to invasion of alien species as one of the major threats to biodiversity on the global scale. The results of study modern state of distribution of alien fraction flora and its negative influences on plant cover of the Bokovinian Cis-Carpathian are presented. The species composition of alien flora (301 sp.), incl. 24 invasion species and 5 species-transformers, structural analysis, bio-ecological and chorological characteristics, list of localities and maps of distribution in the region are presented.

 

Класифікація рослинності та біотопів України: Матеріали третьої науково-теоретичної конференції (Київ, 19-21 квітня 2018 р.) / За редакцією Я.П. Дідуха, Д.В. Дубини. – Київ, 2018. – 188 с. (15,4 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-8620-7.

Classification of vegetation and biotopes of Ukraine: The Third Ukrainian Scientific-theoretical Conference proceedings (Kyiv, 19-21th of April, 2018) / Eds. Ya.P. Didukh, D.V. Dubyna. – Kyiv, 2018. – 188 p.

Збірник містить матеріали конференції з питань розробки класифікації біотопів та рослинності України. В ньому розгляаються питання класифікації, значимості біотопів, їх характеристики для окремих районів. Висвітлені підсумки флористичної класифікації рослинності, аналізу окремих синтаксонів, створення базиданих геоотанічних описів. Для біологів, екологів, географів, спеціалістів у області охорони природи, аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

The collection contains materials of the conference on the development of the classification of biotopes and vegetation in Ukraine. It addresses classification issues, the importance of biotopes, and their characteristics for individual areas. The results of floristic classification of vegetation, analysis of individual syntaxes, creation of databases of geobotanical descriptions are highlighted. For biologists, ecologists, geographers, nature conservation specialists, postgraduates and students of natural sciences.

 

XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR-SHARK Press, 2018. – 76 p. (6 ум.-др. арк.). – Наклад 100 прим. – ISBN 978-966-02-8550-7.

The Book of Abstracts includes materials of participants of XIІ International Scientific Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” (Uzhhorod and Berehove, 2018, September 20-22).

 

 

Довідкові видання:

Дубина Д.В., Кучер О.О., Чусова О.О., Шевера М.В. Яків Петрович Дідух. Творчий шлях у ботанічній науці (до 70-річчя від дня народження). – Київ, 2018. – 65 с.

Dubyna D.V., Kucher O.O., Chusova O.O., Shevera M.V. Yakiv Petrovych Didukh. Creative way in botanical science (to the 70th anniversary of birth). – Kyiv, 2018. – 65 p.

Висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність українського науковця – геоботаніка, флориста, еколога, завідувача відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України та премії НАН України ім. М.Г. Холодного, академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора Якова Петровича Дідуха. Наведено список його наукових праць. Книга буде цікавою фахівцям у галузі біології, екології, історії науки, а також науковій громадськості, викладачам вузів, аспірантам і студентам.

Yakiv P. Didukh is a renowned scientist in several key areas of the contemporary phytobiology. His work spans geobotany, ecology of the plant world, phytogeography, floristics, and phytosozology. The book will be of interest to experts in biology, ecology, history, science, and academic community, university lecturers, graduate students and students.

 

Біологія. Шевера М., Зав’ялова Л., Федорончук М., Ільїнська А., Рудзь М., Плахотнюк С. Антоній Анджейовський. Талан і таланти відомого натураліста. – / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Римсько-католицька парафія у Ставищах, ГО «Ставищенські стайні» /. – К.: Інститут ботаніки НАН України, 2018. – 64 с. (3,72 ум.-др. арк.). – Наклад 200 прим. – ISBN 978-966-02-8595-8.

Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність одного з перших дослідників природи України Антонія Анджейовського (1785-1868). Книга ілюстрована світлинами. Для науковців, аспірантів, студентів у галузях природничих й історичних дисциплін, громадськості та широкого кола зацікавлених читачів.

The biography, scientific and pedagogical activity of Antoni Andrzejowski (1785–1868), one of the first naturalist of Ukraine, are presented.

 

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 5 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер. – К.: [б.в.], 2018. – 130 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України». – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-8402-9 (вип. 5).

Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List. Edition 5 / Ed. by R. Burda, V. Protopopova, M. Shevera and O. Kucher. – Kyiv, 2018. – 130 p. [M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv].

П’ятий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1787-2017 pp. Хронологічний покажчик містить 1183 літературних джерела. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – ще 514 бібліографічних описів творів. Загалом Бібліографія містить 1697 позицій. Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

The present edition of Alien Species in the Flora of Ukraine: Years and Authors. Bibliographic List is a direct continuation of the first-fours editions. Edition 1, 2, 3 and 4 became well-known, and its paper and electronic versions were highly demanded in Ukraine, Poland, Slovak, Hungarian, Romanian, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Moldova and others. In addition to bibliographic descriptions given in Editions 1, 2, 3 and 4 new bibliographic sources related to prevention, control, distribution, evaluation of invasive potential, and other aspects of biogeographically alien species are presented. The main Chronological index was enriched by 88 sources (total 1183). Addition 2 was enriched by 24 sources (total 514). The general Bibliography is consists 1697 position. The compilers thank everyone who sent the bibliographic descriptions of their work, made additions, corrections and advice, and hope for the future joint work. The process of making a reliable information report on the bibliography of alien flora of Ukraine continues. Our e-mail riburda@ukr.net and shevera.myroslav@ukr.net remains active all the time. For scientists botanists, ecologists, specialists in crop and grassland science, forestry, land surveying, plant control service and wildlife management, may be useful for students, environmental non-governmental organizations and to bibliographers.

 

 

2017 р.

Монографії:

Галина Михайлівна Паламар-Мордвинцева: до 90-річчя від дня народження та 65-річчя наукової діяльності. Збірник вибраних публікацій в 2-х томах / Друкується за рішенням вченої ради Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2017. – 1035 с. – ISBN 978-966-02-8324-4 (загальний); ISBN 978-966-02-8325-1 (т. 1); ISBN 978-966-02-8326-8 (т. 2)
Том 1
Том 2

Galyna Mykhaylivna Palamar-Mordvintseva: in honor of her 90th birthday and 65th scientific activity. Collection of the selected publications in 2 volumes. – Kyiv, 2017. – 1035 p.

У книзі висвітлені життєвий шлях, наукова та педагогічна діяльність відомого українського фіколога, доктора біологічних наук Галини Михайлівни Паламар-Мордвинцевої, а також вітальні звернення деяких колег та особисті спогади і роздуми ювіляра щодо пережитих подій та окремих особистостей. Представлений хронологічний показник публікацій та розгорнутий текст основних із них, що знайомлять читача з творчим доробком вченого. Книга розрахована на спеціалістів у галузі ботаніки, історії ботанічної науки, викладачів, аспірантів, студентів.

The book covers life path, scientific and pedagogical activity of the famous Ukrainian phycologist Prof. Galyna M. Palamar-Mordvintseva. The book also contains personal memories and reflections of the on experienced events and some individuals. Chronological list of the publications is given. The main publications are given in full-text to familiarize the reader with the creative output of the scientist. This book is designed for the specialists in the area of botany and its history, for the teachers and students.

 

Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). – Kyiv: Alterpress, 2017. – 376 p. (21,86 ум.-др. арк.). – Наклад 125 прим. – ISBN 978-966-542-622-6.

Важливі ботанічні території України / за ред. В.А. Онищенка. – Київ: Альтерпрес, 2017. – 376 с.

The book contains descriptions of 173 Important Plant Areas of Ukraine. Data on each site include its area, geographical coordinates, selection criteria, areas of EUNIS habitat types, characterization of vegetation, threats, human activities, information about protected areas, references, and a map on the sattelite image background.

Книга містить описи 173 Важливих ботанічних територій України. Дані про кожну територію включають її площу, географічні координати, критерії виділення, площі оселищ за класифікацією EUNIS, характеристику рослинності, загрози, види людської діяльності, інформацію про природно-заповідні території, список літератури і карту на основі космічної фотографії.

 

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. – Київ: Наш формат, 2017. – 200 с.: іл. 26, табл. 18. – Бібліогр.: 594 джерела. (12,2 ум.-др. арк.). – Наклад 150 прим. – ISBN 978-966-02-8256-8.

Vedenicheva N.P., Kosakivska I.V. Cytokinins as regulators of plant ontogenesis under different growth conditions. - Kyiv: Nash Format, 2017 pp.: ill. 26, Tables 18, 594 sources of literature.

У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень авторів та літературні дані щодо ролі цитокінінів у регуляції росту й розвитку рослин різної систематичної належності впродовж онтогенезу за різних умов існування. Окремий розділ присвячено опису речовин цитокінінової природи у грибів. Представлено сучасний погляд на біосинтез, метаболізм, транспорт цитокінінів, рецепцію та трансдукцію цитокінінових сигналів. Наведено відомості про участь цитокінінів у формуванні адаптації рослин до дії стресових чинників Особливу увагу приділено вивченню взаємодії цитокінінів з іншими фітогормонами, зокрема з АБК.

The monograph summarizes the authors’ findings resulting from long-term studies and literature data concerning the role of cytokinins in the regulation and development of plants of various taxonomic groups at different ontogenesis stages and under different conditions of existence. A separate section is focused on the description of substances of the cytokinin nature in fungi. A modern view of cytokinins biosynthesis, metabolism, transport, reception, and transduction of cytokinin signals is given. Data on cytokinins involvement in the formation of plant adaptation to stress factors are presented. Special attention is paid to studies on interaction of cytokinins with other phytohormones, in particular with ABA.

 

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 4 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер. – К.: [б. в.], 2017. – 107 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України. – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-8137-0 (вип. 4).

Четвертий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1809–2016 pp. Крім наведених у першому випуску 800 та доданих у другому випуску 230 і третьому – 129 бібліографічні описи, тут подано ще 131. Хронологічний покажчик містить 1279 літературних джерела. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – ще 232 бібліографічних описів творів. Загалом Бібліографія містить 1511 позицій.

Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

 

2016 р.

Монографії:

Біотопи Гірського Криму / [ред. Я.П. Дідух]. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – 292 с. (23,73 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-617-696-443-8.

Biotopes of the Crimean Mountains / [еd. Ya.P. Didukh]. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – 292 p.

Монографія є продовженням серії біотопів України. У ній дається подальше обґрунтування біотопічної концепції, висвітлено еколого-географічні особливості Гірського Криму. Наводиться ієрархічна схема класифікації 126 біотопів у вигляді «ключа», їх характеристика (відношення до європейських класифікацій, характерні та діагностичні види флори, структура, екологічні умови, поширення, значення та охорона). Біотопи ілюстровано кольоровими знімками, що дозволяє їх візуально ідентифікувати. Дається екологічна оцінка біотопів на основі авторської методики синфітоіндикації, розраховано показники созологічної значимості, ступеню стійкості та ризиків втрат біотопів та їх відповідна категоризація, що є основою для підготовки «Червоного списку».

Книга адресована екологам, біологам, фахівцям у галузі охорони природи, викладачам та студентам відповідних спеціальностей.

The book is a continuation of the «Biotopes of Ukraine» series. This volume gives further substantiation of habitat (biotopic) concept and highlights the ecological and geographical features of Mountain Crimea. A hierarchical classification scheme of 126 habitats is given as an identification key, containing detailed characteristics (relation to European classifications, diagnostic and characteristic species of flora, structure, environmental conditions, distribution, significance and habitat conservation value). Habitat descriptions are illustrated with high quality color photographs, allowing easier visual identification of biotopes. We also provide ecological assessment of habitats based on the author’s synphytoindication methods, calculated indicators of conservational (sozological) values, sustainability levels, habitat loss risks and their respective categorization, which is the basis for the preparation of the further Red lists.

The book is addressed to ecologists, biologists, environmental protection specialists, teachers and students of relevant fields.

 

Шиян Н.М., Карпюк Т.С. Гербарій О.Л. Кльотного «Флора Японії» /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ: «Aльтерпрес», 2016. − 187 с. + іл. (10,87 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-542-611-0.

У книзі представлені результати опрацювання історичної гербарної збірки «Флора Японії» (KW) японознавця, лінгвіста, перекладача, військового розвідника О.Л. Кльотного, репресованого у 1938 р. Колекція зібрана ним під час стажування в м. Токіо (Японія) у 1914 р. В трьох тематичних альбомах – «Бамбуки», «Хвойні породи», «Листяні породи», знаходяться зразки рослин японських островів з підписами колектора латинською та японською мовами. В роботі вперше пропонується повна біографія О.Л. Кльотного та опис його гербарію. Для видів, представлених у ньому, наведено інформацію про їх поширення та використання. Для ботаніків, істориків науки, аспірантів і студентов.

 

Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат: монографія / Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В. та ін.; наук. ред. Я.П. Дідух, І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 280 с. (17,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-617-7172-88-7.

Проаналізовано показники клімату Українських Карпат та його гідротермічні особливості. Висвітлено екологічні проблеми регіону, теоретичні підходи до прогнозування поведінки екосистем та їх складових під впливом змін довкілля. Дано оцінку реакції рідкісних і адвентивних видів на кліматичні зміни, проведено аналіз фітоінвазії. Показано характер розподілу синтаксонів залежно від умов зовнішніх екофакторів, охарактеризовано рідкісні біотопи, дано їх созологічну оцінку, загрози існування та ризики втрат. Окремо висвітлено питання стану і трансформації ялинових лісів у зв’язку із кліматичними змінами, охарактеризовано осередки концентрації фіторізноманіття та проблеми його збереження. Проведено порівняльну оцінку рослинності Українських Карпат з польськими Татрами та Гірським Кримом за екологічними показниками. Для ботаніків, екологів, географів, краєзнавців, учителів біології та географії, студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників лісового господарства, природоохоронних організацій.

 

Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Колекція культур шапинкових грибів (IBK). – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національна Академія наук України. – Київ: «Aльтерпрес», 2016. − 120 с.: іл. 8. (8,78 ум.-др. арк.). – Наклад 125 прим. – ISBN 978-966-542-615-8.

Bisko N.A., Lomberg M.L., Mytropolska N.Yu., Mykchaylova O.B. The IBK Mushroom Culture Collection. – /M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of the Ukraine – Kyiv: “Alterpres”, 2016. – 120 p.: 8 fig. – ISBN 978-966-542-615-8.

Ювілейне видання “Колекція культур шапинкових грибів (IBK)”, присвячене 50-річчю заснування колекції культур Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, містить відомості про 1110 штамів, що належать до 186 видів, 88 родів шапинкових грибів Basidiomycota та Ascomycota. Культури грибів ізольовані з природного матеріалу або одержані з інших колекцій і організацій. В Колекції підтримуються культури 123 видів з відомими лікувальними властивостями. Видання буде корисним для широкого кола мікологів, біотехнологів, мікробіологів, грибоводів-аматорів, фармацевтів, генетиків, біохіміків, викладачів та студентів біологічних факультетів.

The jubilee edition “The IBK Mushroom Culture Collection”, dedicated to the 50th anniversary of the Culture Collection foundation, contains the information about 1110 strains of 186 species, belonging to 88 genera (Basidiomycota and Ascomycota). Cultures were isolated from natural material or obtained from other Collections and Institutions. The Collection includes 123 species with medicinal properties. The edition is intended for mycologists, biotechnologists, microbiologists, mushroom growers, students and lecturers of biological faculties.

 

Онищенко В.А. Оселища України за класифікацією EUNIS / В.А. Онищенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 56 с. (3,26 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-617-7483-19-8.

Onyshchenko V.A. Habitats of Ukraine according to the EUNIS classification / V.A. Onyshchenko.– K.: Phytosociocentre, 2016. – 56 p.

Наводиться інформація, потрібна для ідентифікації оселищ України I – III рівнів класифікації оселищ EUNIS та оселищ з Резолюції 4 Бернської конвенції, які зустрічаються в Україні.

Information that is necessary for identification of Ukraine's habitats of I – III levels of the EUNIS habitat classification and Ukrainian habitats from Resolution 4 of the Bern Convention is provided.

 

Протопопова В.В., Ільїнська А.П. Михайло Іванович Котов: до 120-річчя від дня народження / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 76 с. (4,8 ум.-др. арк.). – Тираж 160 прим. – ISBN 978-966-02-8041-0.

Книга присвячена видатному ботаніку Михайлу Івановичу Котову – систематику, флористу, геоботаніку, ботаніко-географу, піонеру природоохоронної справи, одному з перших організаторів заповідної справи в Україні, ресурсознавцю, фундатору гербарної справи й невтомному збирачу гербарію, розробнику науково-організаційних принципів розвитку ботанічної науки в Україні, доктору біологічних наук, професору, Заслуженому діячу науки УРСР та Башкирської АРСР, Лауреату Державних премій УРСР і СРСР, кавалеру орденів Леніна та «Знак пошани». Висвітлені життєвий шлях ученого, його наукова, науково-організаційна та громадська діяльність; опублікована остання автобіографія М.І. Котова, написана ним власноруч, представлено список його наукових праць; наведені нові для науки види, описані М.І. Котовим та види, названі на його честь, а також спогади учнів, колег та його сучасників.

Книга розрахована на спеціалістів-ботаніків – систематиків, флористів, геоботаніків, екологів, а також викладачів, аспірантів, студентів.

 

Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / упорядкув. та вступ. стат. А.П. Ільїнської, В.В. Протопопової, М.В. Шевери. – К.: Академперіодика, 2016. – 168 с., 23 с. іл. (13,65 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 978-966-360-307-0.

Праця містить кандидатську дисертацію Д.М. Доброчаєвої, присвячену роду Centaurea L. у флорі України, нарис про життєвий та творчий шлях видатного українського ботаніка –  систематика, фітогеографа, бур’янознавця, музеєзнавця, історика ботанічної науки та організатора науки, заслуженного діяча науки УРСР, лауреата державної премії УРСР у галузі науки і техніки, доктора біологічних наук, професора Дарини Микитівни Доброчаєвої (1916-1995), відомості та фотографії типів видів, описаних ученою, та список публікацій про неї.

 

Дарина Микитівна Доброчаєва у спогадах / уклад. М.В. Шевера, В.В. Протопопова, А.П. Ільїнська. – Київ: Фітосоціоцентр, 2016. – 80 с. (3,5 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-02-7948-3.

Науково-популярне видання присвячене ювілею видатного українського систематика, флориста, музеєзнавця, історика науки, популяризатора ботанічних знань, фундатора ботанічного музею Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України лауреата державної премії УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, доктора біологічних наук, професора Дарини Микитівни Доброчаєвої (1916-1995) і містить автобіографію вченої та спогади про неї її родичів, колег і друзів.

 

 

Збірники:

Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохороних стратегій. Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 p, м. Київ, Україна). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 222 с. – ISBN 978-966-437-467-2.

Rare Plants and Fungi of Ukraine and Adjacent Areas: Implementing Conservation Strategies. Proceedings of the 4rd International Conference (16-20 May 2016, Kyiv, Ukraine). – Kyiv: PALYVODA A.V., 2016. – 222 p.

У книзі вміщені матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохороних стратегій» (м. Київ, 16-20 травня 2016 p.). Видання розраховане на ботаніків, мікологів, екологів, працівників охорони довкілля, викладачів, аспірантів, студентів природничих спеціальностей.

The book contains proceedings of the 4rd International Conference Rare Plants and Fungi of Ukraine and Adjacent Areas: Implementing Conservation Strategies (Kyiv, 16-20 May 2016). The proceedings are intended for botanists, mycologists, ecologists, conservationists, teachers and students of natural history and conservation management.

 

 

 

2015 р.

Монографії:

Недуха О.М. Клітинна оболонка рослин і фактори середовища. – Київ: Альтерпрес, 2015. – 289 с.: табл. 23, іл. 84 (кольорових – 19, чорно-білих – 65) список літ. – 53 с. (24,8 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-542-575-5.

Nedukha O.M. Plant cell wall and environment. – Kiev: Alterpress, 2015. – 289 p.: table 23, figures 84 (color – 19, black-white - 65), reference – 53 p.

Недуха О.М. Клеточная оболочка растений и факторы среды. – Киев: Альтерпресс, 2015. – 289 с.: табл. 23, ил. 84 (цветных – 19, чорно-белых – 65) список лит. – 53 с.

Монографія є узагальненням сучасних досягнень вивчення структури та функцій клітинних оболонок рослин в нормі та при дії екстремальних зовнішніх факторів. В окремих розділах послідовно висвітлюються основні структурно-функціональні характеристики полісахаридів оболонки, білків, кутину, лігніну та восків, їхня роль в рості та диференціації клітин. В книзі викладено результати численних досліджень процесу росту клітинних оболонок, роль ферментів, фітогормонів, іонів кальцію і експресії генів, які задіяні в цих процесах, а також розглянуто модельні схеми структурної будови оболонок. В монографії підкреслено визначальну роль клітинних оболонок в адаптації рослин до дії екстремальних зовнішніх факторів, включаючи низькі температури, посуху, затоплення, засолення, забруднення грунтів іонами важких металів, мікрогравітацію та ін. Показано, що структурні та функціональні зміни клітинних оболонок за умов діючих стресорів допомагають рослині вижити і нормально функціонувати. Монографія розрахована на широке коло біологів і насамперед на ботаніків, фізіологів, цитологів, екологів та агрономів. Вона може використовуватися як довідник для викладачів ботаніки, фізіології рослин, клітинної біології й екології в університетах і сільськогосподарських інститутах, і як посібник для аспірантів і студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі біології.

The book provides a broad overview of the evidence for an understanding of the role of plant cell wall in growth and development of plant in normal fluctuations as well as during influence of unfavorable environmental fluctuations. The monograph has been performed with use of reference data, including own experimental data. The main structural and functional characteristics of polysaccharides, proteins, cutin and lignin, wax and suberin in cell walls during of growth and differentiation of cells are presented in the first chapter of this book. The numerous investigations of wall growth, participation of the enzymes and phytohormones, calcium ions and expression of genes, which are responsible for growth wall, and also of the model scheme of wall structure are presented in the book. The structural-functional change of cell walls under influence of unfavorable environmental fluctuations has shown in the second chapter. The effect of the next unfavorable environmental factors on cell walls is studied: action of cold, drought, salinity of soil, submergence, action of heavy metals pollution, microgravity and hypergravity, and also the influence of pathogen invasion. The book is designated to cell biologists, physiologists, cytologists, ecologists, and agronomists. The book can be use as text-book to students and to lecturers of botany, plant physiology, cell biology and ecology in universities, and agricultural colleges.

Монография представляет обобщение современных достижений в изучении структуры и функции клеточных оболочек растений в норме и при воздействии экстремальных внешних факторов. В первом разделе освещаются основные структурно-функциональные характеристики полисахаридов оболочки, белков, кутина, лигнина и восков, их роль в росте и дифференциации клеток. В книге изложены результаты многочисленных исследований процессов роста клеточных оболочек, роли ферментов и фитогормонов, ионов кальция и экспрессии генов, которые задействованы в этих процессах, а также рассмотрены модельные схемы структурного строения клеточных оболочек. Во второй главе монографии подчеркнута определяющая роль клеточных оболочек в адаптации растений к воздействию экстремальных внешних факторов среды. Изучено воздействие низких температур, засухи, затопления, загрязнения почвы ионами тяжелых металлов, интоксикации патогенами, а также влияние микрогравитации и гипергравитации на структуру и функциональное состояние клеточных оболочек растения. Показано, что структурные и функциональные изменения клеточных оболочек при воздействии экстремальных факторов среды помогают растению адаптироваться. Монография рассчитана на ботаников, физиологов, цитологов, экологов, генетиков и агрономов. Она может использоваться как пособие для преподавателей ботаники, физиологии растений, клеточной биологии и экологии растений в университетах и сельскохозяйственных вузах, а также как пособие для аспирантов и студентов старших курсов, которые специализируются в области биологии.

 

Придюк Н.П. Флора грибов Украины. Больбитиевые и коприновые грибы. – Киев: ООО НПП, Интерсервис, 2015. – 598 с. (37,12 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-7328-3.

В монографии обобщены оригинальные и литературные данные о больбитиевых и коприновых грибах Украины. Приведены сведения об их морфологии, анатомии, циклах развития, эколого-биологических особенностях и систематике. Указаны новейшие сведения о значении этих грибов в природе и народном хозяйстве. Даны ключи для определения семейств, родов, внутриродовых таксонов, видов и разновидностей. Приведены сведения как об известных в Украине видах, так и о некоторых потенциально возможных для ее территории. Для каждого таксона даны синонимика, иконография, общее описание макро- и микроскопического строения, сведения о местообитаниях, распространении по территории Украины и в мире, критические примечания. Для видов, обнаруженных в Украине, приведены оригинальные иллюстрации. Для микологов, сотрудников природоохранных объектов, преподавателей и студентов вузов.

The original and literature data about Bolbitiaceae and Coprinaceae of the Ukraine are summarized in the monograph. The information about their morphology, anatomy, life cycles, ecological-biological peculiarities and systematic is cited. The news about importance of these mushrooms in nature and economics are shown. The identification keys for families, genera, infrageneric taxa, species, and varieties are given. The data about both known in the Ukraine and probable for its territory species are quoted. Synonimy, iconography, general description of macro- and microscopical structure, data about habitats, distribution in the Ukraine and in the world, critical remarcs are given for all the taxa. All the found in the Ukraine species are followed by original illustrations. The book is intended for mycologists, workers of Nature reserves and National nature parks, students and teachers of Universities.

 

Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В., Фіцайло Т.В. Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. – /Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Наук. думка, 2015. – 116 с. (8,0 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-1532-6.

У монографії розкрита біологічна сутність адвентивного компоненту флори природно-заповідного фонду в окремому біомі. Визначено чинники формування, склад, таксономічну та типологічну структуру адвентивної фракції флори. Детально обговорюються просторовий розподіл, ступінь подолання міграційних бар’єрів, характер впливів інвазійних чужорідних видів рослин на аборигенні види, біорізноманіття та довкілля. Подано опис 17 «видів-трансформерів». Означені риси неспроможності екосистем природно-заповідного фонду протистояти загрозам фітоінвазій. Виявлені впливи інвазійних видів носять зворотний характер, а протистояння природно-антропогенним міграціям лежить в площині відновлення природного рослинного покриву та менеджменту природокористування. Обґрунтовано потребу нової прикладної галузі науки — інвазійної ботаніки, завданням якої є вивчення закономірностей природно-антропогенних міграцій рослин, розроблення стратегії запобігання, стримування, контролю фітоінвазій та обмеження загроз місцевому біорізноманіттю.

Розраховано на ботаніків, екологів, освітян, фахівців з природокористування та охорони природи, працівників еколого-економічного менеджменту.

 

Звягінцева К.О. Анотований конспект урбанофлори Харкова / Наук. ред. М.В. Шевера. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – 94 с. (5,76 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-285-206-6.

Zvyagintseva K.O. An annotated checklist of the urban flora of Kharkiv / Sci.Ed. M.V. Shevera. – Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 2015. – 94 p.

Конспект урбанофлори Харкова, що налічує 1094 види судинних рослин з 512 родів та 116 родин, складено на основі оригінальних даних, критичному опрацюванні колекцій Гербаріїв KW, CWU, DNZ  і літературних даних. Для кожного виду подано відомості з біоморфології, екології та географії, зазначено ступінь гемеробії, приуроченість до зон міста, охоронний статус, а для видів адвентивної фракції флори також хроноелемент, ступінь натуралізації та спосіб занесення.

Для ботаніків, екологів, працівників природоохоронних та фітокарантинних служб, викладачів та студентів вишів.

The summary of Kharkiv urban flora that numbers 1094 species of vascular plants of 512 genera and 116 families has been made and is based on the original data, the critical analysis of KW, CWU, DNZ Herbaria collections and the data from literature. The information on every species includes the data on biomorphology, ecology and geography; the degree of hemoroby, the connection with city zones, the status of protection; for the species of the adventive fraction of flora there is also data chronoelement, the degree of naturalization and the way of introduction included.

The information is intended for botanists, ecologists, representatives of environmental and plant quarantine agencies, university teachers and students.

 

 

Довідкові видання:

Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії (теоретичні та практичні аспекти): метод. посіб. / М.М. Щербатюк, В.О. Бриков, Г.Г. Мартин – Київ: Талком, 2015. – 62 с. (3,6 ум.-др. арк.). – Наклад 150 прим. – ISBN 978-617-7133-90-1.

The preparation of plant tissues for electron microscopy (theoretical and practical aspects): method. manual. / M.M. Shcherbatiuk, V.O. Brykov, G.G. Martyn – Kyiv: Talkom, 2015. – 62 p.

У виданні узагальнено досвід роботи науковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, які досліджують рослинні об’єкти за допомогою трансмісійної та сканувальної електронної мікроскопії. Методики, представлені у збірнику, пройшли багаторічну апробацію. Використання наведених методичних прийомів забезпечить дослідникам-початківцям суттєву допомогу в роботі та значно заощадить їх час. Посібник розраховано на широке коло біологів, насамперед ботаніків, фізіологів, цитологів, екологів рослин та агрономів.

The publication summarizes the experience of scientists from the M.G. Kholodny Institute of Botany (National Academy of Sciences of Ukraine). These scientists are researching plant objects using transmission and scanning electron microscopy. The methods represented in the publication have been tested for many years. The use of the above techniques provide research beginners with substantial assistance in work and will significantly save their time. The guidelines are for a wide range of biologists, especially botanists, physiologists, cytologists, plant ecologists and agronomists.

 

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 3 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера. – К.: [б. в.], 2015. – 105 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України. – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-7181-4 (вип. 3).

Третій випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його попередніх випусках. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються безпосередньо адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1836–2014 рр. Крім наведених у першому випуску 800 та доданих у другому випуску 230 джерел, тут подано 124 бібліографічні описи, включно з 85 за 2014 рік. Хронологічний покажчик містить 985 літературних джерела. У додатку 2 наведені найважливіші праці з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 180 бібліографічних описів творів.

Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

 

Лев Сергійович Балашов: до 85-річчя від дня народження та 60-річчя наукової діяльності. /відп. ред. Д.В. Дубина / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 87 с. (4,95 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.

Книга містить біографічні матеріали, спогади та роздуми, в яких автор оповідає про свій життєвий шлях і участь у подіях, що відбувалися в українській геоботанічній науці за період від 60-х років минулого сторіччя до нинішнього часу. Розповідь ведеться на фоні характеристики вчителів автора, учнів, колег і друзів. Значна увага приділяється експедиційним дослідженням, зокрема пов’язаним із чорнобильською трагедією. Багатьом подіям дається авторська оцінка. Завершується книга розділом «Наука – твоя професія». Представлений хронологічний покажчик публікацій, котрий знайомить читача з творчим доробком ученого.

Книга розрахована на фахівцівбіологів, геоботаніків, екологів. Особливо цікавою і корисною вона буде для молодих дослідників і студентів, які обрали науковий шлях і роблять на ньому свої перші кроки.

 

 

Збірники:

Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених, присвяченої 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (м. Полтава, 15-20 вересня 2015 року). – Полтава, 2015. – 164 с. (10,46 ум.-др. арк.). – Тираж 150 прим. – ISBN 978-966-02-7676-5.

У збірнику представлено матеріали Міжнародної конференції молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”, присвяченої 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова. В працях авторів висвітлені теоретичні і практичні результати досліджень в галузях історії науки, альгології, бріології, ліхенології, мікології, генетики, анатомії, морфології та географії рослин, молекулярної біології, екології рослин, фітоценології, дендрології, інтродукції рослин, ландшафтної архітектури та ін.

 

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера (14-16 травня 2015 року, Берегово, Україна). – Ужгород, 2015. – 676 с. (54,5 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 978-966-2303-13-1.

У збірнику представлені матеріали, присвячені життєвому шляху, науковій спадщині та різним аспектам творчості дослідників природи – як професійних науковців так і натуралістів-аматорів; історії вивчення різних груп рослин і тварин, дослідження природних комплексів, становлення природоохоронних територій, дендропарків, а також історії створення і формування колекційних фондів гербаріїв, ботанічних садів, дендраріїв та ін.

Для фахівців у галузі біології, охорони природи та історії біологічної науки, вчителів шкіл, студентів вищих учбових закладів, а також освітян та краєзнавців.

 

2014 р.

Монографії:

Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 4. Charophyta /Eds. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser & E. Nevo (O.V. Borisova, V.P. Gerasimiuk, D.O. Kapustin, G.G. Lilitska, O.A. Petlovany, P.M. Tsarenko, O.M. Vynogradova, and S.P. Wasser). – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут еволюції Університету м. Хайфа (Ізраїль)/ – Ruggell: A. R. G. Gantner Verlag, 2014. – 703 p. (44 ум.-др. арк.). – ISBN 978-3-87429-478-2.

Зведені матеріали щодо класів Mesostigmatophyceae, Zygnematophyceae, і Charophycae флори України, що охоплюють 58 родів та 813 видів – 1177 внутрішньовидових таксонів. Наявні також додаткові відомості до 1-3 тому з інформацією щодо 109 родів та 216 видів – 217 внутрішньовидових таксонів. Для кожного із таксонів зазначаються номенклатурні відомості, базионім, різноманітні синоніми, а також еколого-географічні характеристики – поширення та місцезростання в України і загальне поширення у світі. Приведені також рисунки та мікрофотографії нових і деяких рідкісних видів чи таксонів. Це заключний том монографії, що містить бібліографію до усієї серії із 4-х томів.

 

Agaricomycetes of Israel /Kosakyan A., Zmitrovich I.V., Didukh M., Wasser S.P., E. Nevo. – /Інститут еволюції Університету м. Хайфа (Ізраїль), Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Koeningston: Koeltz  Sci. Books, 2014. – 375 p. (23,4 ум.-др. арк.). – ISBN 978-3874294447.

Книга присвячена біорізноманіттю Agaricomycetes Ізраїля. У цілому в ній представлено 416 видів, які належать до 16 родин, описано 79 родів, з яких чотири роди, такі як Endoptychum (Agaricaceae), Chamaemyces (Agaricaceae), Cystolepiota (Agaricaceae) та Limacella (Amanitaceae), разом із 80 видами, є новими для Ізраїля, включаючи п’ять видів, нових для науки, а саме: Agaricus nevoi, A. bonii, A. herinkii, Chamaemyces carmelensis, and Leucoagaricus longistipitatus. Книга складається з двох основних частин: 1) загальна, яка описує матеріали й методи, філогенію та таксономію Agaricomycetes, з особливою увагою до досліджень родини Agaricaceae в Ізраїлі та культурально-морфологічних та молекулярно-філогенетичних досліджень видів lepiotaceous; 2) спеціальна, присвячена видовому різноманіттю Agaricomycetes в Ізраїлі, включаючи детальні макро- та мікроморфологічні описи, екологію, поширення та ареали таксонів у Ізраїлі, загальне розповсюдження, замітки та обговорення видів Agaricaceae в Ізраїлі.

 

Biodiversity of yeast species isolated from soil and fallen leaves in Israel  /D.M. Gotman, S.P. Wasser and E. Nevo (Ed. Paul A. Volz). – /Інститут еволюції Університету м. Хайфа (Ізраїль), Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Koeningston: Koeltz Sci. Books, 2014. – 162 p. (10,1 ум.-др. арк.). – ISBN 978-3-87429-445-4.

Книга присвячена видовому різноманіттю дріжджових грибів, ізольованих із ґрунту й опалого листя на території Ізраїлю. Описані 69 видів, що відносяться до 27 родів, із яких 53 види і 13 родів і є новими для Ізраїлю. Книга поділена на дві основні частини: а) загальна, де наводиться дані про клімат, геологію, типи ґрунтів та дана характеристика флори Ізраїлю, а також представлена інформація про матеріали й методи досліджень, філогенію, поширення та систематику дріжджів; б) спеціальна (таксономічна) частина, в якій надається інформація про деталі екології, поширення, видове різноманіття дріжджових угрупувань ґрунтів та опалого листя в Ізраїлі, відомості про загальне поширення, нотатки й обговорення. Крім того, подані таблиці з фотографіями практично всіх видів.

 

Дендрохронологічний каталог природно-заповідного фонду Степу України /С.Ю. Попович, А.С. Василенко, Є.І. Берегута, П.М. Устименко та ін.: за ред. С.Ю. Поповича. /Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 888 с. (59,8 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-617-7144-78-5.

У формі каталогу вперше зібрано систематизовані відомості про представленість у природно-заповідному фонді Степу України раритетних природних (in situ) і культивованих (ex situ, in vivo) видів деревних рослин та  дендроценозів, які мають офіційний статус всіх рангів охорони (міжнародного, загальнодержавного та регіонального). Для означеного природно-географічного регіону подано конспект заповідних вікових дерев та чагарників. Визначена репрезентативність адміністративних регіонів, об’єктів та категорій природно-заповідного фонду. Наведено рейтинговий список об’єктів природно-заповідного фонду за кількістю раритетного дендрорізноманіття, а також покажчик ступеня раритетності видів деревних рослин.

Видання розраховане на фітосозологів, дендрологів, фітоценологів, лісівників, паркознавців, аспірантів і студентів відповідного фаху, працівників природоохоронних установ, а також широкого кола зацікавлених в охороні природи читачів.

 

Лимнология и палеолимнология Монголии. 2-е изд., доп. /Отв. ред. Ю.Ю. Дгебуадзе/ Дорофеюк Н.И., Царенко П.М., Куликовский М.С. и др./ – /Институт проблем экологии и эволюции им. А.М. Северцева РАН, Институт озероведения РАН, Санкт-Петербургский университет, Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Геологический институт РАН, Институт биологии Монгольськой АН, Институт ботаники Монгольськой АН, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины/. – М.: Издательский дом «Типография» Россельхозакадемии, 2014. – 412 с. (25,8 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-5-906592-16-3.

У книзі обговорені проблеми просторового розподілу озер Монголії, їхні морфометричні, гідрохімічні, гідробіологічні риси та типізація. Узагальнені питання історії озер з юрського до голоценового періоду. Виявлені особливості розвитку озер в залежності від рельєфу, клімату, тектоніки, вулканізму. Розглядаються умови формування корисних копалин озерного походження, питання раціонального використання озерних ресурсів та екологія древніх і сучасних басейнів. Усі проблеми вирішуються на базі оригінальних матеріалів, отриманих авторами за роки досліджень у складі спільних Російсько-Монгольських біологічних, геологічних та палеонтологічних експедицій Академії наук Росії та Академії наук Монголії.

 

Флора лишайников России: биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения лишайников (отв. ред. М.П. Андреев, Д.Е. Гимельбрант) /Раздел Войцехович А.А., Надеина О.В. Фотобионты лишайников. – С. 124-141/. – Москва; Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 532 с.

Поточне видання «Флоры лишайников России» є універсальним довідковим посібником для вивчення лишайників. У книзі описана анатомічна будова і морфологія сланей та репродуктивних органів лишайників, та характеристики їх життєвих форм. Є універсальним довідником для вивчення лишайників. Окремі розділи присвячені водоростям-фотобіонтам лишайників, особливостям їх вторинного метаболізму та хемосистематики, різноманіттю та особливостям поширення, їх екології, методам збору та визначення, рекомендаціям зі зберігання колекцій, подана інформація щодо номенклатури і тіпифікації лишайників, а також по застосуванню молекулярно-генетичних методів. У роботі наведена найбільш сучасна ієрархічна систематична класифікація таксонів ліхенофлори Росіі до рівня родів та, вперше, ключі для визначення 397 родів, що включають 3540 відомих видів лишайників флори Росії, а також ключі для визначення стерильних лишайників і водоростей-фотобіонтів. Видання ілюстроване 87 оригінальними рисунками і фотографіями, що показують переважно особливості морфології і анатомії сланей та репродуктивних структур лишайників. Дане видання розраховано на студентів, аспірантів і спеціалістів біологів, ботаніків і мікологів, а також аматорів, що займаються вивченням флори лишайників Росії.

 

Борисова О.В., Царенко П.М., Коніщук М.О. Колекція культур мікроводоростей IBASU-A. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ, 2014. – 110 с. (6,9 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-7423-5.

Проаналізовано відомості щодо історії формування та функціонування колекції водоростей IBASU-A (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України), а також наведено список живильних середовищ, перелік відомих колекцій культур водоростей, короткий глосарій та вказівки до користування цим зведенням. Фонди колекції охоплюють 486 штамів, що належать до 127 видів, 62 родів Chlorophyta, Charophyta, Xanthophyta, Eustigmatophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta та Cyanoprokaryota, представлені описи кожного штаму, зокрема, його номер, таксономічний статус та номенклатурні відомості, історія ізоляції, характеристика локалітету та ідентифікатора. У колекції представлені культури ізольовані співробітниками Інституту ботаніки або одержані з інших колекцій та організацій. Основою фондів колекції є культури зелених водоростей, що використовуються у фундаментальних та прикладних дослідженнях.

Для широкого загалу фікологів, гідробіологів, екологів, генетиків, біотехнологів, викладачів та студентів біологічних факультетів університетів.

 

Вірченко В.М. Мохоподібні природно-заповідних територій Українського Полісся. – Київ: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 224 с. (13,02 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-617-696-301-1.

Virchenko V.M. Bryophytes of protected areas of the Ukrainian Polissya. – Kiev: TOV “NVP “Interservis”, 2014. – 224 p.

В книзі подані відомості про бріофлору природних заповідників, національних природних парків та інших природно-заповідних територій Українського Полісся. Для кожного заповідного об’єкта наводиться історія бріологічних досліджень, аналіз таксономічного різноманіття бріофітів, їх еколого-ценотична диференціація. Особлива увага приділяється рідкісним видам та тим, які занесені до Червоної книги України і Червоної книги мохоподібних Європи. Для ботаніків, природоохоронців, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.

The data on bryophyte flora of the nature reserves, national nature parks and other protected territories of the Ukrainian Polissya are provided. The book covers the history of bryological studies, the analysis of taxonomical diversity and coenological differentiation of bryophytes for each protected area. A special attention is paid to the species listed in the Red Data Book of Ukraine and the Red Data Book of European Bryophytes. The edition is recommended to botanists, nature conservationists, lectures and students of natural faculties of universities.

 

Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) /Микітчак Т., Решетило О., Костюк А., Попельницька О., Данилик І., Царенко П., Борсукевич Л., Мателешко О., Мартинов О., Ліліцька Г., Капустін Д., Гончаренко В., Кокіш А./ – /Інститут екології Карпат НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка/ – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с. (18 ум.-др. арк.). – Тираж 350 прим. – ISBN 978-617-655-104-1.

Колективна монографія висвітлює сучасний стан лентичних екосистем масиву Чорногора (Українські Карпати): фізико-георафічні параметри водойм, різноманіття гідробіонтів, які їх населяють, екологічні особливості видів водоростей, бріофітів, вищих судинних рослин, планктононних ракоподібних, водяних жуків, бабок і амфібій та їхніх угруповань, антропогенний вплив на водойми Чорногори. Обговорено шляхи й завдання охорони та збереження оселищ рідкісних видів. Подано фотокаталог лентичних водойм Чорногори.

Для науковців в галузі екології, ботаніки, зоології, географії, викладачів і студентів, працівників природоохоронних організацій.

 

The Gentianaceae – Volume I: Characterization and Ecology /J. Rybczyński, Davey M.R., Mikula A. (eds.). /M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine – Shiyan N.M. A Review of the Taxonomy and Distribution of the Gentianaceae in the Ukraine/. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. – 329 p. – ISBN 978-3-642-54009-7; ISBN 978-3-642-54010-3 (eBook).

Це перший із двох томів, присвячених Gentianaceae, який включає чотири розділи, де наводяться характеристики та дані про екологію видів Gentianaceae у світовому масштабі, основані на матеріалах, що були отримані з використанням молекулярних та цитологічних методів при вирішенні питань таксономії. У перших трьох розділах наведені дані щодо систематики родини та огляд змін у ній, що сталися в порівнянні з попередньою ревізією, здійсненою в 2002 році, і є підсумком критичних переглядів окремих видів і назв родів. Заключний розділ включає найповніші дані щодо систематики неотропічних деревних видів родини, описаних із Південної Америки.

 

Лукаш А.В., Андриенко Т.Л. Ботанически ценные охраняемые природные территории Полесья /Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, Інститут ботаніка ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 104 с. (6,5, ум.-др. арк.). – Тираж 750 прим. – ISBN 978-966-2646-73-3.

У монографії наведена характеристика ботанічно цінних природно-заповідних територій, які мають транснаціональне значення. Для кожної з них наведена характеристика рослинного покриву. Акцентовано увагу на наявність созофітів, созологічно цінних рослинних угруповань, а також угруповань та екоситсем, що мають високу екологічну цінність та підлягають збереженню у відповідності до ЕЕС Habitat Directive. Книга розрахована на наукових співробітників, викладачів, студентів, працівників природоохоронних установ і всіх, хто цікавиться природою Полісся.

 

Стан лісових генетичних ресурсів в Україні /Лось С.А., Терещенко Л.І., Устименко П.М. та ін. / Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького Держлісагенства України та НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Харків: ПЛАНЕТА-ПРИНТ, 2014. – 138 с. (8,63 ум.-др. арк.). – Тираж  300 прим. –  ISBN 978-617-7229-06-2.

Наведені матеріали, підготовлені колективом авторів у 2011 році на запит ФАО для складання звіту про стан світових генетичних ресурсів. Висвітлено роль лісових генетичних ресурсів у функціонуванні лісового господарства держави, їх стан та підходи до збереження. Коротко розглянуто історію і результати досліджень генетичного різноманіття лісових деревних рослин. Наведені актуальні дані щодо кількості і площ наявних об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів, заготівлі насіння, вирощування садівничого матеріалу, діючих селекційних програм.

Для науковців, фахівців лісового господарства і охорони природи, викладачів, аспірантів і студентів лісогосподарських і природничих спеціальностей.

 

Зиман С.М., Гамор Ф.Д., Булах О.В., Волощук М.І. Нарцис вузьколистий (Narcissus angustifolius Curt.) у природній флорі України /Інститут ботаніки ім. М.Г Холодного НАН України, Карпатський біосферний заповідник / – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 60 с. (3,2 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-177-2.

У книзі представлено результати дослідження рідкісного виду нарцисса вузьколистого (Narcissus angustifolius Curt.) у флорі України. Переглянуто ареал, таксономію, еколого-фітоценотичні, морфологічні і популяційні особливості рослин та подано пропозиції щодо їх охорони.

 

 

Підручники, навчальні посібники:

Біологія. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /кол. авторів; за загальною ред. О.Є. Пахомова. /Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна та ін./ Харків: Фоліо, 2014. – 666 c. (35,98 ум.-др. арк.). – Тираж 1500 прим. – ISBN 978-966-03-6619-0.

У підручнику розглядаються основні етапи становлення екології як науки, простежено закономірності утворення екологічних систем, охарактеризовано взаємини живих організмів із середовищем їх існування, визначено фундаментальні екологічні питання. Біосферу в цілому представлено як єдине, цілісне утворення, яке перебуває під інтенсивним впливом людини. Викладено сучасні уявлення про механізми та наслідки деградації екологічних систем, накреслено шляхи збереження біологічного та ландшафтного різноманіття окремих екосистем та біосфери в цілому. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для підготовки та підвищення кваліфікації керівників підприємств і організацій, спеціалістів у галузі охорони навколишнього середовища.

 

Мінарченко В.М. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчальний посібник /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 214 с. (10 ум.-др. арк.). – Тираж  500 прим. – ISBN 978-966-306-175-3.

У підручнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють сучасні тенденції обліку, використання й охорони ресурсів лікарських рослин, лишайників та грибів на міжнародному і національному рівнях. Викладено основні поняття національного та міжнародного законодавства щодо використання та охорони лікарських рослин; висвітлено стан природних ресурсів цих видів в Україні, особливості накопичення ними біологічно активних речовин; проведений аналіз використання лікарських рослин у різних регіонах земної кулі у науковій та традиційній медицині, а також лікарських рослин України, біологічно активні речовини з яких входять до складу препаратів вітчизняного та іноземного виробництва. До підручника включено методичні матеріали щодо обліку ресурсів рослин. Наведені приклади обліку запасів сировини. Значну частину інформаційного матеріалу, у тому числі розрахункові таблиці для визначення щільності запасів рослинної сировини, виділено в додаток.

Підручник може бути використаний для викладання ресурсознавства у вищих навчальних закладах, відповідно до робочої навчальної програми, викладання біологічних дисциплін природоохоронного спрямування у середній школі, а також з метою обліку рослинних ресурсів.

 

 

Збірники:

Актуальні проблеми ботаніки та екології / Матеріали міжнародної конференції молодих учених. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – 180 с. (10,46 ум.-др. арк.). – Тираж 150 прим. – ISBN 978-966-304-080-6.

У збірнику надруковано матеріали, представлені на міжнародній конференції молодих учених. Праці авторів охоплюють ряд питань, зокрема: теоретичні та практичні аспекти мікології, бріології, ліхенології, альгології, систематики та флористики судинних рослин, екології та фітоценології, експерементальної ботаніки, а також дендрології, інтродукції рослин та ландшафтної архітектури.

 

Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин  / Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – 251 с. (31,3 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 978-966-02-7238-5.

У збірнику містяться матеріали III Міжнародної конференції “Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин” (Львів, 4-7 червня 2014 р.).

Видання розраховане на ботаніків, мікологів, екологів, працівників охорони природи, викладачів, аспірантів, студентів природничих спеціальностей.

 

 

Довідкові видання:

Біологія. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 2 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.О. Голівець – К.: [б. в.], 2014. – 86 с. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України. – ISBN 978-966-02-6828-9 (загальний), ISBN 978-966-02-7181-4 (вип. 2).

Другий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за правилами, прийнятими у його першому випуску. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1900–2013 рр. Крім наведених у першому випуску 800 бібліографічних описів тут додано 232 джерелa, включно з 61 за 2013 рік. Хронологічний покажчик містить 874 літературних джерела. У додатку наведені найважливіші джерела з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 167 бібліографічних описів творів.

Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, лісівництва, луківництва, землевпорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, природоохоронних громадських організацій, а також може бути корисним для бібліографів.

 

Галина Михайлівна Паламар-Мордвинцева: до 90-річчя від дня народження та 65-річчя наукової діяльності /Царенко П.М., Паламар-Мордвинцева Г.М., Вассер С.П., Виноградова О.М. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Київ, 2014. – 78 с.  (4,9 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-02-7199-6.

У книзі висвітлені життєвий шлях, наукова та педагогічна діяльність відомого українського фіколога, доктора біологічних наук, професора Г.М. Паламар-Мордвинцевої, а також вітальні звернення деяких колег та особисті спогади й роздуми ювіляра щодо пережитих подій і окремих особистостей. Представлений хронологічний показ публікацій, що ознайомлює читача з творчим доробком вченого.

Книга розрахована на спеціалістів у галузі ботаніки, історії ботанічної науки, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Байрак О.М., Дудкін О.В., Коломійчук В.П., Полянська К.В. Заповідні степи України /Ред. О.М. Байрак./ Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Інститут ботаніка ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Полтава: «Дивосвіт», 2014. – 56 с. (0,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим.

Наведено відомості про сучасний стан і засади збереження флори та рослинності степів України. Для природознавців, ботаныків, зоологів, екологів, педагогів, медичних працівників, відпочиваючих, шкільної та студентської молоді, всіх, хто цікавиться природою рідного краю і дбає про її охорону.

 

Бровдій В.М., Івченко І.С., Пархоменко О.В., Царенко О.М. Кадастр рослинного і тваринного світу території санаторію «Червона калина» Рівненської області /За ред. проф. В.М. Бровдія /Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 27 с. (1,56 ум.-др. арк.). – Тираж 40 прим.

У кадастрі наведено відомості про види трав’яних, деревних і чагарникових рослин, а також безхребетних і хребетних тварин, виявлених на території санаторію «Червона калина»  Рівненської області. Наголошено на їх значенні в природі і житті людини, необхідності збереження та примноження, і можливості використання території санаторію, при наданні їй статусу дендрологічного парку, для наукової, природоохоронної та еколого‑просвітницької роботи. Для природознавців, ботаныків, зоологів, екологів, педагогів, медичних працівників, відпочиваючих, шкільної та студентської молоді, всіх, хто цікавиться природою рідного краю і дбає про її охорону.

 

2013 р.

Монографії:

Біологія. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Давидов Д.А. та ін. / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан./ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с. (25,75 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-2944-87-7.

На основі положень Всеєвропейської стратегії збереження біотичної і ландшафтної різноманітності та з використанням міжнародного і національного досвіду розроблена схема екомережі для степової зони України. Обґрунтовані принципи, визначені критерії та нормативно-правова база її створення. Проаналізований стан рослинного покриву і ступінь природності ландшафтів степової зони та визначені структурні елементи екомережі. Дається характеристика ключових територій та екокоридорів міжнародного, національного і регіонального рівнів. Наводяться картосхема екомережі степової зони України, в цілому та картосхеми екомереж окремих її областей. Для широкого кола фахівців у галузі охорони довкілля, екології, фітоценології, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, працівників та студентів вищих навчальних закладів, членів неурядових екологічних організацій, викладачів.

На основании положений Всеевропейской стратегии сохранения биотического и ландшафтного разнообразия и с использованием международного и национального опыта разработана схема экосети для степной зоны Украины. Обоснованы принципы, определены критерии и нормативно-правовая база ее создания. Проанализировано состояние растительного покрова и степень естественности ландшафтов степной зоны и определены структурные элементы экосети. Дается характеристика ключевых территорий и экокоридоров международного, национального и регионального уровней. Приводится картосхема экосети в степной зоне Украины, в целом и картосхемы экосетей отдельных ее областей. Для широкого круга специалистов в области охраны окружающей среды, экологии, фитоценологии, органов местного самоуправления и исполнительной власти, работников и студентов высших учебных заведений, членов неправительственных экологических организаций, преподавателей.

 

Біологія. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. , Бабич Н.О., Панас Н.Є. «Екологія грибів». – /Львівський національний університет імені Івана Франка/. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 628 с. (51 ум.-др. арк.) – Тираж 200 прим. – ISBN 978-617-10-0050-6.

У книзі проаналізовані результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подані відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв'язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові екологічних функцій грибів у природних екосистемах, їхній ролі в мікробних ценозах ґрунту та фітосфери, функціональне значення цих організмів як партнерів мікоризних і лишайникових асоціацій, симбіонтів безхребетних і хребетних тварин. Проаналізовано фітопатологічний аспект взаємовідносин грибів з рослинами, роль грибів як збудників хвороб людини і тварин. Розглянуто перспективність практичного застосування грибів і продуктів їхнього метаболізму в медицині, фармакології, біотехнології, рослинництві та інших сферах діяльності людини. Книга буде корисною науковцям та студентам, які вивчають екологічні проблеми мікології, та іншим зацікавленим читачам.

The results of modern scientifical investigations in the field of ecology of fungi being representatives of ancient kingdom of live nature widely distribited in the biosphaere have been analized in the book. The data about ecological peculiarities of distribution of fungi, their relation to abiotical factors and connections with other components of biota are given. The particular attention is given to analysis of ecological functions of fungi in natural ecosystems, their role in microbe communities of soil and phytosphaere, functional importance of these organisms as partners of mycorrhizal and lichen associations, symbionts of invertebrate and vertebrate animals. The phytopathological aspect, role of fungi as pathogenic organisms of man and animals are analised.. The perspectivity of practical use of fungi and products of their metabolism in medicine, farmacology, biotechnology, plant-growing and other fields of human activity is examined. The book will be useful for scientists and students, studying ecological problems of mycology as well as for other interested readers.

 

Біологія. Молекулярна філогенія та сучасна таксономія наземних спорових рослин / Кондратюк С.Я., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М., Надєіна О.В., Войцехович А.О., Федоренко Н.М., Лукешова А., Масальський А., Фрідл Т., Джеонг М.-Х., Стенруш С., Чарнефельт І., Ілікс Дж.А., Тель А., Кондратюк Т.О., Хо Д.-С. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Наук. думка, 2012. – 240 с. (21,13 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-1332-2.

Вперше в Україні наведені результати молекулярно-філогенетичного аналізу за ядерною (18S р-ДНК, ділянка ITS1/ ITS2), мітохондріальною (12S та 23S малі субодиниці) та хлоропластною ДНК (rbcL), які порівнюються з сучасними відомостями щодо морфолого-анатомічних та біохімічних особливостей лишайників родин Teloschistaceae та Physciaceae (Ascomycota), фотобіонтів лишайників та наземних водоростей класів Trebouxiophyceae і Ulvophyceae (Chlorophyta), порядку Klebsormidiales (Streptophyta), а також мікроскопічних міцеліальних грибів родів Cladosporium та Exophiala. Наведені уточнені описи морфологічних, анатомічних та біохімічних особливостей таксонів лишайників, симбіотичних та наземних водоростей, статус яких зазнав суттєвої ревізії у зв'язку з отриманням результатів молекулярно-філогенетичного аналізу досліджених груп наземних спорових рослин. Вперше наведено таблиці для визначення опрацьованих таксонів лишайників та наземних водоростей, статус та об'єм яких суттєво уточнено, за традиційними морфолого-анатомічними ознаками. Для ботаніків, ліхенологів, мікологів та фікологів, екологів, систематиків, викладачів, студентів та аспірантів біологічних факультетів вузів.

Впервые в Украине приведены результаты молекулярно-филогенетического анализа по ядерной (18S р-ДНК, участок ITS1/ITS2), митохондриальной (12S та 23S малые субъединицы) и хлоропластной ДНК (rbcL), которые сравниваются с современными сведениями о морфолого-анатомических и биохимических особенностях лишайников семейств Teloschistaceae и Physciaceae (Ascomycota), фотобионтов лишайников и наземных водорослей классов Trebouxiophyceae и Ulvophyceae (Chlorophyta), порядка Klebsormidiales (Streptophyta), а также микроскопических мицелиальных грибов родов Cladosporium и Exophiala. Приведены уточненные описания морфологических, анатомических и биохимических особенностей таксонов лишайников, симбиотических и наземных водорослей, статус которых претерпел существенной ревизии в связи с получением результатов молекулярно-филогенетического анализа исследованных групп наземных споровых растений. Впервые приведены таблицы для определения обработанных таксонов лишайников и наземных водорослей, статус и объем которых существенно уточнен, по традиционным морфолого-анатомическим признакам. Для ботаников, лихенологов, микологов и фикологов, экологов, систематиков, преподавателей, студентов и аспирантов биологических факультетов вузов.

 

Біологія. Barseghyan G.S., Wasser S.P. Operculate Discomycetes (Pezizales, Ascomycetes) of Israel / Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel. Operculate Discomycetes (Pezizales, Ascomycota) of Israel [eds.: Volz P.A., Nevo E.] / Institute of Evolution of University of Haifa, M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine /. – Liechtenstein: Ruggell, A.R.G. Gantner Verlag K.G., Koeltz Scientific Books, 2013. – 240 pp. (15 ум.-др. арк.). – ISBN 978-3-87429-442-3.

This book is devoted to the biodiversity of Operculate Discomycetes (Pezizales, Ascomycota) of Israel. A total of 121 species belonging to 9 families, 40 genera from which two genera with uncertain family positions (insertae sedis) are outlined; 10 species and one genus (Pseudoplectania) are newly recorded taxa for Israel. This book is divided into two main parts: (a) a general part providing data regarding materials and methods, phylogeny and taxonomy of Operculate Discomycetes with special attention to the genus Morchella, together with a chapter devoted to the studies of cultural morphology and molecular phylogeny of Morchella; and (b) a special part (taxonomic part) providing information regarding detailed macro- and micromorphological descriptions, ecology, distribution and habitat in Israel, general distribution, notes and discussions. In addition, plates with illustrations of some species are also provided.

Книга присвячена вивченню біорізноманіття оперкулятних дискоміцетів (Pezizales, Ascomycota) Ізраїлю. Встановлено, що ця група дискоміцетів представлена 121 видом, 40 родами із 9 родин, серед яких 2 види невизначеної систематичної приналежністі, а 10 видів і один рід є новими для мікобіоти Ізраїлю. Книга складається з двох основних частин: загальної, де представлені дані щодо методики та об'єктів дослідження, питань філогенії та таксономії оперкулятних дискоміцетів, з особливою увагою до роду Morchella, для якого окрема глава присвячена висвітленню питань дослідження морфології в умовах культури й молекулярної філогенії, та спеціальної (таксономічна частина), яка містить інформацію щодо макро- та мікроморфологічних особливостей, екології, поширення та оселищ досліджуваних об'єктів у Ізраїлі, а також примітки та обговорення. У додатку подано таблиці з ілюстраціями для окремих видів.

 

Біологія. Terricolous lichens in India. Vol. 1. Diversity Patterns and Distribution Ecology /H. Rai, D.K. Upreti (Eds.) / Chap.: Voytsekhovich A., Dymytrova L., Rai H., Upreti D.K. Photobiont diversity of soil crust lichens along substrate ecology and altitudinal gradients in Himalayas: a case study from Garhwal Himalaya / Springer, 2013. – 98 р. – IBSN 978-1-4614-8735-7 (DOI 10.1007/978-1-4614-8736-4).

The Vol. 1 of Terricolous Lichens in India, in five chapters discusses lichenology in India with special reference to terricolous lichens (Chap.1); comparative assessment of biological soil crusts (BSC) development in India with global patterns (Chap.2); altitudinal patterns of soil crust lichens in India using generalized additive models (Chap. 3); role of novel molecular clades of Asterochloris in geographical distribution patterns of Cladonia – a dominant soil crust lichen (Chap. 4) and photobiont diversity of soil lichens along substrate ecology and altitudinal gradients in Himalayas (Chap. 5). The volume enumerates various patterns and factors of terricolous lichen diversity in India, as prelude to Vol. 2 which deals with the taxonomy of Indian soil crust lichens. The book should be of interest to the specialists and also intends to generate interest among ecologists, biologists, naturalists, teachers, students, protected area managers, policy makers, and conservation agencies. We hope that this book will widen the overall understanding of Indian lichens and specifically the terricolous lichens, both for native as well as international workers and would serve as foundation of many more taxonomic as well as applied researchers in Indian lichens.

Том 1 – Наґрунтові лишайники в Індії, що представлений п'ятьма розділами, присвячений ліхенологічним дослідженням в Індії, зокрема вивченню наґрунтових лишайників (Розділ 1); порівняльній оцінці і глобальним тенденціям розвитку біологічних кірок ґрунту (BSC) в Індії (Розділ 2); проектуванню висотної моделі наґрунтової кірки лишайників з використанням узагальнених додаткових моделей (Розділ 3); вивченню співвідношення нових молекулярних клад фотобіонтов роду Asterochloris з географічними характеристиками розподілу лишайників роду Cladonia – домінуючою грунтової кірки (Розділ 4), а також аналізу різноманіття фотобіонтов наґрунтових лишайників і залежності видового складу фотобіонтов від субстратної приналежності лишайника і висотного градієнта в Гімалаях (Розділ 5). Даний том містить інформацію щодо різноманіття лишайників Індії і є введенням до Т. 2, присвяченого таксономії нагрунтових лишайників, що утворюють наґрунтову кірку. Книга представляє інтерес для фахівців у галузі ліхенології, а також може зацікавити екологів, біологів, натуралістів, викладачів, студентів, менеджерів з охорони заповідних територій, вищі посадові особи, а також природоохоронні організації. Ми сподіваємося, що ця книга розширить загальне розуміння про лишайники Індії, зокрема про наґрунтові лишайники, як для індійських, так і для іноземних колег, а також стане гарною основою для подальших таксономічних досліджень лишайників.

 

Біологія. Проблемы экспериментальной ботаники: IX Купревичские чтения / Раздел: Кондратюк С.Я., Федоренко Н.Н., Джеонг М.-Х., Ю Н.-Н., Стенруш С., Чарнефельт И., Тель A., Иликс Дж.А., Ким Ю., Кондратюк А.С., Хо Дж.-С. Молекулярная филогения и изменения в современной классификации лишайников семейства телосхистовых (Teloschistaceae, Ascomycota) / Институт екпериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины/ – Минск: Тэхнологія, 2013. – 136 с. (7,14 ум.-др. арк.) – Тираж 100 прим. – ISBN 978-985-458-248-1.

В книге освещены результаты научных исследований, представленных на IX Купревичски х чтения х (Беларусь). Первая глава посвящена вопросу м олекулярной филогении и изменениям в современной классификации лишайников семейства телосхистовых (Teloschistaceae, Ascomycota). Ее материалы подготовлены международным коллективом исследователей из Украины, Южной Кореи, Финляндии, Швеции и Австралии под руководством докт. биол. наук С.Я. Кондратюка. Во второй главе освещены к ариологические и цитогенетические аспекты изучения природной флоры (на примере Беларуси). Глава подготовлена специалистом в этой области С.А. Дмитриевой (Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси).

В книзі висвітлені результати наукових досліджень, представлених на IX Купревичських читаннях (Білорусь). Перша глава присвячена питанню м олекулярної філогенії та змінам у сучасній классифікації лишайників родини телосхістових (Teloschistaceae, Ascomycota). Її матеріали підготовлені міжнародним колективом дослідників з України, Південої Кореї, Фінляндії, Швеції та Австралії під керівництвом док. біол. наук С.Я. Кондратюка. У другій главі висвітлені каріологічні та цитогенетичні аспекти вивчення природної флори (на прикладі Білорусі). Глава підготовлена спеціалістом в цій галузі С.А. Дмитрієвою (Інститут експериментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревича НАН Білорусі).

Резюме глави: Кондратюк С.Я., Федоренко Н.Н., Джеонг М.-Х., Ю Н.-Н., Стенруш С., Чарнефельт И., Тель A., Иликс Дж.А., Ким Ю., Кондратюк А.С., Хо Дж.-С. Молекулярная филогения и изменения в современной классификации лишайников семейства телосхистовых (Teloschistaceae, Ascomycota)

Молекулярная филогения семейств Parmeliaceae, Physciaceae, Caliciaceae и многих других семейств лишайников в настоящее время базируется на полифазном подходе, т.е. на результатах изучения шести-семи генов ядерной и митохондриальной ДНК. Как следствие – таксономия семейства Parmeliaceae и других семейств может базироваться на выделении монофилетических групп видов, которые имеют самые высокое уровни поддержки. Родовой статус таких «морфологических» родов как Xanthodactylon, Josefpoeltia, Xanthomendoza, Rusavskia, Oxneria, описанных в «домолекулярный» период, получили подтверждение в результатах филогенетического анализа представителей семейства Teloschistaceae по ядерной (участок ITS1/ ITS2) и митохондриальной (ген 12S SSU) ДНК. Полученные результаты специальной ревизии морфологических, анатомических и химических признаков подтвердили родовой статус «молекулярных» групп видов, впоследствии описанных как отдельные роды Gallowayella, Jesmurraya, Honeggeria, Massjukiella, Martinjahnsia, которые были выявлены как монофилетические группы по результатам филогенетического анализа по ядерной и митохондриальной ДНК. В целом, среди ксанториоидных (листоватых) представителей семейства телосхистовых на основании результатов филогенетического анализа по данным секвенирования ядерной и митохондриальной ДНК нами подтверждено существование таких 13 родовых групп, как Gallowayella, Jackelixia, Jesmurraya, Josefpoeltia, Martinjahnsia, Massjukiella, Oxneria, Ovealmbornia, Rusavskia, Seirophora, Xanthodactylon, Xanthokarrooa и Xanthoria s. str. Филогенетический анализ всех данных, которые ныне имеются в Генобанке, в отношении представителей семейства телосхистовых свидетельствуют о том, что преобладающее большинство ранее описанных родовых групп накипных лишайников по морфологическим признакам имеют самый высокий уровень бутстреп-поддержки. Мы считаем, что данные молекулярно-филогенетического анализа подтверждают целесообразность использования в таксономии семейства телосхистовых таких родов, как Blastenia A. Massal., Pyrenodemisa A. Massal., Xanthocarpia A. Massal., Gasparrinia Tornab., Polycauliona Hue, которые до последнего времени не признавались и рассматривались в составе огромного рода Caloplaca Th.Fr. s.lat. Данные молекулярной филогении достоверно показывают, что роды Jackelixia, Ovealmbornia, Xanthokarrooa могут рассматриваться в составе рода Xanthodactylon в широком понимании (Xanthodactylon s.lat.), однако никак не в составе рода Xanthoria.

Молекулярна філогенія родин Parmeliaceae, Physciaceae, Caliciaceae та інших родин лишайників на сьогодні базується на поліфазному принципі, тобто на результатах вивчення шести-семи генів ядерної та мітохондріальної ДНК. Як наслідок – таксономія родини Parmeliaceae та інших родин може базуватися на виділенні монофілетичних груп видів, які характеризуються найвищими рівнями підтримки. Родовий статус «морфологічних» родів, таких як Xanthodactylon, Josefpoeltia, Xanthomendoza, Rusavskia, Oxneria, що були описані в «домолекулярний» період, отримали підтвердження в результатах філогенетичного аналізу представників родини Teloschistaceae за ядерною (ділянка ITS1/ ITS2) та мітохондріальною (ген 12S SSU) ДНК. Отримані результати спеціальної ревізії морфологічних, анатомічних і хімічних ознак підтвердили родовий статус «молекулярних» груп видов, які пізніше були описані як окремі роди Gallowayella, Jesmurraya, Honeggeria, Massjukiella, Martinjahnsia, які були спочатку виявлені як монофілетичні групи за результатами філогенетичного аналізу за ядерною та мітохондріальною ДНК. У цілому, серед ксанторіоідних (листуватих) представників родини телосхістових за результатами філогенетичного аналізу за даними послідовностей ядерної та мітохондріальної ДНК підтверджено існування таких 13 родових груп, як Gallowayella, Jackelixia, Jesmurraya, Josefpoeltia, Martinjahnsia, Massjukiella, Oxneria, Ovealmbornia, Rusavskia, Seirophora, Xanthodactylon, Xanthokarrooa та Xanthoria s. str. Філогенетичний аналіз всіх даних, які на даний момент наявні в Генобанку, щодо представників родини телосхістових свідчать про те, що переважна більшість родових груп накипних лишайників, які були описані в «домолекулярний» період за морфологічними ознаками, характеризуються найвищими рівнями бутстреп-підтримки. Ми вважаємо, що дані молекулярно-філогенетичного аналізу підтверджують доцільність використання в таксономії родини телосхістових таких родів, як Blastenia A. Massal., Pyrenodemisa A. Massal., Xanthocarpia A. Massal., Gasparrinia Tornab., Polycauliona Hue, які до останнього часу не визнавались і розглядались у складі величезного роду Caloplaca Th. Fr. s. lat. Дані молекулярної філогенії достовірно свідчать про те, що роди Jackelixia, Ovealmbornia, Xanthokarrooa можуть розглядатись у складі роду Xanthodactylon в широкому розумінні (Xanthodactylon s. lat.), однак ніяк не в складі роду Xanthoria.

 

Біологія. Гродзинская А.А., Сырчин С.А., Кучма Н.Д., Вассер С.П. и др. Аккумулятивная активность макромицетов в условиях радионуклидного загрязнения территории Украины /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України/. – К.: Наук. думка, 2013. – 383 с. (25 ум.-др. арк.). – Тираж 140 прим. – ISBN 978-966-00-1329-2.

В монографии представлены результаты многолетних исследований микобиоты, находящейся под влиянием радиационного стресса в результате Чернобыльской катастрофы. Впервые показаны радиационно индуцированные реакции микромицетов: промышленная меланизация, позитивный радиотропизм и способность их к разрушению «горячих» частиц. Обобщены сведения о динамике накопления радионуклидов мауромицетами в зоне отчуждения и сопредельных территориях. Для длительного мониторинга предложены виды-биоиндикаторы (макро- и микромицеты), адекватность которых подтверждена 20-летним периодом исследований.

У монографії наведено результати багаторічних досліджень мікобіоти, що знаходиться під впливом радіаційного стресу внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вперше показані радіаційно індуковані реакції мікроміцетів: промислова меланізація, позитивний радіотропізм і здатність їх до руйнування «гарячих» частинок. Узагальнені відомості щодо динаміки накопичення радіонуклідів макроміцетами в зоні відчуження та прилеглих територіях. Для довготривалого моніторингу запропоновані види-біоіндикатори (макро- і мікроміцети), адекватність яких підтверджена 20-річним терміном досліджень.

 

Екологія. Попенко Е.А., Самчук А.І., Гродзинська Г.А. та ін. Еколого-геохімічні дослідження в об'єктах довкілля / Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – Київ: Альфа реклама, 2012. – 150 с. (10,2 ум.-др. арк.). – Тираж – 300 прим. – ISBN 978-966-2477-85-6.

В науковому виданні викладено результати еколого-геохімічних досліджень об'єктів довкілля природних та техногенних ландшафтів України. Наведені нові дані про закономірності розподілу мікроелементів та їх форм у ґрунтах, поверхневих та підземних водах, рослинності та їх поведінка у трофічному ланцюгу «ґрунт-розчин-рослина».

В научном издании изложены результаты эколого-геохимических исследований обьектов окружающей среды природных и техногенных ландшафтов Украины. Приведены новые данные о закономерностях распределения микроэлементов и их форм в почвах, поверхностных и подземных водах, растительности и их поведение в трофической цепи «почва-раствор-растение».

 

Біологія. Бурова О.В., Жежера М.Д. Водорості Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» /за заг. ред. П.М. Царенка /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Суми: Університетська книга, 2013. – 182 с. (10,6 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-680-647-8.

Уперше узагальнено дані щодо водоростей Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський», розглянуто історію досліджень водоростей на території Ногород-Сіверського Полісся і парку, проаналізовано видове різноманіття водоростей, розподіл видового складу за типами водойм та його особливості. Наведено повний анотований список водоростей, виявлених у водоймах парку та його околицях, визначено нові та рідкісні види.

Впервые обобщены данные о водорослях Национального природного парка «Деснянско-Старогутский», рассмотрено историю исследований водорослей на территории Новгород-Северского Полесья и парка, проанализировано видовое разнообразие водорослей, распределение видового состава по типам водоемов и его особенности. Приведено полный аннотированный список водорослей, выявленных в водоемах парка и его окрестностях, определены новые и редкие виды.

 

Біологія. Фіторізноманіття Поліського природного заповідника: водорості, мохоподібні, судинні рослини / За заг. ред. к.б.н. О.О. Орлова (Розділи: Капустін Д.О., Царенко П.М., Партика Л.Я., Вірченко В.М.) / Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут ботаніки ім.. М.Г. Холодного НАН України /. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 256 с. (16,3 ум.-друк. арк.). – Тираж 400 прим. – ISBN 978-617-696-112-3.

Вперше для Поліського природного заповідника узагальнено дані з різноманіття водоростей, яке складається з 771 виду, що належать до 13 відділів. Для території заповідника вперше наведено 26 таксонів бріофітів, таким чином, сучасна бріофлора цього об'єкта включає 161 вид. Протягом 2011-2012 рр. у межах Поліського ПЗ вперше знайдено 160 видів судинних рослин, в т.ч. аборигенних – 112 та адвентивних – 48 видів. Флора судинних рослин заповідника, за уточненими даними, нараховує нині 754 види. Для всіх вивчених груп рослин наведено рідкісні види та подано їх характеристику. Коротко проаналізовано вплив зміни клімату на рослинність та флору заповідника.

Впервые для Полесского природного заповедника обобщены данные об разнообразии водорослей, которое состоит из 771 вида, принадлежащих к 13 отделам. Для территории заповедника впервые указаны 26 таксонов бриофитов, таким образом, современная бриофлора этого объекта включает 161 вид. На протяжении 2011-2012 гг. в пределах Полесского ПЗ впервые найдены 160 видов сосудистых растений, в т.ч. аборигенных – 112 и адвентивных – 48 видов. Флора сосудистых растений заповедника, по уточненным данным, включает 754 вида. Для всех изученных груп растений наведены редкие виды и приводится их характеристика. Кратко проанализировано влияние изменения климата на растительность и флору заповедника.

 

Біологія. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Атлас пилкових зерен представників родин Plantaginaceae та Scrophulariaceae. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України / – К.: ТОВ «Наш Формат», 2013. – 276 с. (15,78 ум.-др. арк.). – Тираж – 300 прим. – ISBN 978-966-02-7066-4.

Наводяться результати дослідження морфологічних особливостей пилкових зерен 52 родів, 195 видів (більше 300 зразків) родин Plantaginaceae і Scrophulariaceae (Lamiales s.l.): Gratiola, Scoparia, Ourisia, Chelone, Collinsia, Penstemon, Uroskinnera, Russelia, Antirrhinum, Chaenorhinum, Cymbalaria, Kickxia, Misopates, Linaria, Callitriche, Hippuris, Ellisiophyllum, Sibthorpia, Globularia, Campylanthus, Hemiphragma, Digitalis, Erinus, Hebe, Lagotis, Veronica, Wulfenia, Plantago, Alonsoa, Colpias, Diascia, Diclis, Hemimeris, Nemesia, Anthicharis, Aptosimum, Peliostomum, Eremophila, Myoporum, Scrophularia, Verbascum, Celsia, Limosella, Sutera, Zaluzianskya, Freylinia, Oftia, Phygelius, Teedia, Buddleja, Emorya, Gomphostigma.

Паліноморфологічні характеристики складені з використанням світлової та сканувальної електронної мікроскопії. Кожний опис супроводжується оригіналами етикеток досліджених зразків. Атлас включає більше 1000 авторських мікрофотографій пилкових зерен та являє собою довідниковий посібник для вивчення морфології пилкових зерен сучасних рослин та їх визначення у викопному стані. Атлас призначений для паліноморфологів, палеопалінологів, систематиків рослин, викладачів та студентів біологічних, екологічних та геологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Біологія. Bukhtiyarova L.N., Pomazkina G.V. Bacillariophyta of Lake Baikal. Volume 1. Genera Baikalia, Slavia, Navigeia, Placogeia, Gracheviа, Goldfishia, Nadiya, Cymbelgeia. / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Лімнологічний інститут СВ РАН/. – Lviv: ТОВ «Ліга-Прес», 2013. – 184 p. (14,99 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-397-184-2.

Монографія містить інформацію про морфологію і таксономію Bacillariophyta озера Байкал (Західний Сибір, Росія), у тому числі про 49 нових для науки видів, які належать до нових родів прісноводних водойм: Baikalia gen. nov. – 4 види, Slavia gen. nov. – 4, Navigeia gen. nov. – 9, Placogeia gen. nov. – 19 та один різновид, Grachevia gen. nov. – 7, Goldfishia gen. nov. – 5, Nadiya – 1 and Cymbelgeia gen. nov. – 1. Усі види виявлені в бентосних угрупованнях. Нові морфологічні структури панцира діатомових водоростей і відповідні терміни описані на основі його ультраструктури та функціональної морфології. Обговорюється типифікація видів і внутрішньовидових таксонів Bacillariophyta. Проведено короткий огляд роду Geissleria sensu lato та запропоновано 36 нових таксономічних комбінаций за результами його ревізії. Види ілюстровані 77 таблицями із 278 оригінальними мікрофотографіями, отриманими за допомогою електронної скануючої мікроскопії.

 

Біологія. Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я. Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) /Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України / – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 134 с. (7,8 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-617-10-0021-6.

У книзі, яка є продовженням серії «Гербарій Львівського університету (LW)», представлена колекція мохоподібних А. Ремана з Південної Африки, яка нараховує 650 зразків. Колекція, що містить значну кількість автентичних зразків, була зібрана вченим під час двох великих подорожей Південною Африкою у 1875-1877 і 1879-1880 роках, яку він передав до гербарію 1899 року. Надана інформація є дуже цінною для сучасних бріотаксономічних досліджень Африканського континенту. Крім трьох вступних розділів «Вступ», «Біографія і науковий доробок А. Ремана», «Про колекцію», подано список видів колекції (етикетованих і неетикетованих зразків). Наведено також порівняння таксономії колекції А. Ремана з пізнішими таксономічними працями на цьому континенті. Для бріологів, ботаніків, аспірантів і студентів біологічних факультетів, працівників гербаріїв і музеїв.

В книге, которая является продолжением серии «Гербарій Львівського університету (LW)», представлена коллекция мохообразных А. Ремана из Южной Африки, которая насчитывает 650 образцов. Коллекция, содержащая значительное количество аутентичных образцов, была собрана ученым во время двух экспедиций по Южной Африке в 1875-1877 и 1879-1880 годах, которую он передал в гербарий в 1899 г. Информация является очень ценной для современных бриотаксономических исследований Африканского континента. Кроме трех вступительных разделов «Вступ», «Біографія і науковий доробок А. Ремана», «Про колекцію», приведен список видов коллекции (этикетированных и неэтикетированных образцов). Приведено также сравнение таксономии колекции А. Ремана с более поздними таксономическими работами по даному континенту. Для бриологов, ботаников, аспирантов и студентов биологических факультетов, работников гербариев и музеев.

 

Біологія. Григорчук І.Д., Мусатенко Л.І. Морфо-фізіологічні особливості Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов існування. / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 168 с. (10,0 ум.-др. арк.). – Тираж – 300 прим. – ISBN 978-617-681-033-9.

У монографії представлено результати дослідження морфо-фізіологічних особливостей Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов існування. Вивчено морфо-анатомічні особливості вегетативних органів гірчака земноводного, їх водний режим та статус фітогормонів, що обумовлюють існування виду у різних умовах зволоження. Зроблено припущення, що характер та швидкість ростових процесів, особливості будови листків та пагонів, статус фітогормонів та водний режим у рослин суходільної форми, вказують на те, що в процесі еволюції виду P. amphibia саме суходільна форма могла бути вихідною. Розрахована на фахівців у галузі фізіології та екології рослин, викладачів, аспірантів, студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

В монографии представлены результаты исследования морфо-физиологических особенностей Persicaria amphibia (L.) Delarbre, произрастающего в различных условиях водообеспечения. Изучены морфо-анатомические особенности вегетативных органов горца земноводного, их водный режим и статус фитогормонов, которые обусловливают существование вида в разных условиях увлажнения. Выдвинуто предположение, что характер и скорость ростовых процессов, особенности строения листьев и побегов, статус фитогормонов и водный режим растений дают основание предположить, что в процессе эволюции вида P. amphibia именно суходольная форма могла быть исходной. Расчитана на специалистов в области физиологии и экологии растений, преподавателей, аспирантов, студентов биологических специальностей высших учебных заведений.

 

Біологія. A Comprehensive Survey of International Soybean Research – Genetics, Physiology, Agronomy and Nitrogen Relationships /Edited by James E. Board./ Chapter: Sytnikov D.M. How to Increase the Productivity of the Soybean-Rhizobial Symbiosis /.– Rijeka: InTech, 2013. – 613 p. (36,5 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-953-51-0876-4.

Soybean is the most important oilseed and livestock feed crop in the world. These dual uses are attributed to the crop's high protein content (nearly 40% of seed weight) and oil content (approximately 20%); characteristics that are not rivaled by any other agronomic crop. Across the 10-year period from 2001 to 2010, world soybean production increased from 168 to 258 million metric tons (54% increase). Against the backdrop of soybean's striking ascendancy is increased research interest in the crop throughout the world. Information in this book presents a comprehensive view of research efforts in genetics, plant physiology, agronomy, agricultural economics, and nitrogen relationships that will benefit soybean stakeholders and scientists throughout the world. We hope you enjoy the book.

Соя є найважливішою олійною та кормовою культурою у світі. Напрямки її використання обумовлені високим вмістом у насінні білка (40%) та жирів (20%). Дослідження, що проводилися протягом останніх десяти років, показали, що продуктивність сої збільшилася з 168 до 258 млн. т, на 54%, чим обумовлено високий науковий інтерес до даної культури. Автори сподіваються, що даний огляд останніх досліджень, що присвячені генетиці, фізіології, агрономії, економіці сільського господарства та азотфіксації сої буде корисним практикам та науковцям з усього світі.

 

Біологія. Войцехович А.А. Фотобионты лишайников: происхождение, разнообразие и взаимоотношения с микобионтом / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України  /. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. – 2013. – 102 с. (7,0 ум.-др. арк.). – Тираж на замовлення. – IBSN: 978-3-659-31872-6.

Обзор, посвящённый проблемам изучения водорослей-фотобионтов, входящих в состав лишайников. В книге приведены новейшие сведения о разнообразии и эколого-географическом распространении фотобионтов, рассмотрены вопросы облигатности и факультативности фотобионтов, а также пути циркуляции водорослей в различных сообществах лишайников. Работа содержит графические ключи для определения фотобионтов и может представлять интерес как для исследователей в области биологии, так и для широкого круга читателей, не являющихся специалистами в данной области.

Огляд, присвячений проблемам вивчення водоростей-фотобіонтів, що входять до складу лишайників. У книзі наведені найновіші відомості щодо різноманіття та еколого-географічного поширення фотобіонтів, розкриті питання облігатності та факультативності фотобіонтів, а також циркуляції водоростей у різних угрупованнях лишайників. Робота містить графічні ключі для визначення фотобіонтів та може становити інтерес як для дослідників в галузі біології, так і для широкого загалу читачів інших спеціальностей.

 

Біологія. Овруцкая И.И. Клеточные механизмы вариабельности микроструктуры листьев гелофитов. Адаптация к природным изменениям водного режима /Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины/. – Saarbrücken: LAP – Lambert Academic Publishing (Germany), 2013. – 144   с. (5,76 ум.-др. арк.) – Тираж за замовленням. – ISBN 978-3-659-41959-1.

В книге изложены сведения о роли водного режима, как фактора проявления морфотипической пластичности и адаптации растений к изменениям условий роста, а также участие лигнина и каллозы в межклеточном водном транспорте. Приведенные впервые данные дополняют и углубляют существующие представления об адаптации воздушно-водных растений Alisma plantago-aquatica L. и Sium latifolium L. к хроническому умеренному водному дефициту в почве, которая происходит путем формирования специализированных клеточных адаптационных механизмов. Приведенные данные по анатомии и структурно-функциональным признакам исследуемых воздушно-водных растений могут быть использованы в учебном процессе студентов биологических факультетов и спецкурсе по анатомии и экологии растений в высших учебных заведениях. Эти исследования могут быть использованы в качестве тест-системы и основы при решении вопросов прогнозирования влияния засухи и затопления на растения.

У книзі викладені відомості про роль водного режиму, як фактора прояву морфотипічної пластичності та адаптації рослин до змін умов зростання, а також участь лігніну і калози в міжклітинному водному транспорті. Наведені вперше дані доповнюють і поглиблюють існуючі уявлення про адаптацію повітряно-водних рослин Alisma plantago-aquatica L. і Sium latifolium L. до хронічного помірного водного дефіциту в грунті, яка відбувається шляхом формування спеціалізованих клітинних адаптаційних механізмів. Наведені дані по анатомії і структурно-функціональними ознакам досліджуваних повітряно-водних рослин можуть бути використані в навчальному процесі студентів біологічних факультетів і спецкурсі з анатомії та екології рослин у вищих навчальних закладах. Ці дослідження можуть бути використані в якості тест-системи та основи при вирішенні питань прогнозування впливу посухи та затоплення на рослини.

 

Atlas Florae Europaeae (Distribution of vascular plants in Europe). V. 16. Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus) (Edd. Arto Kurto, Alexander N. Sennikov & Raino Lampinen) / M.M. Fedoronchuk. The critical-taxonomic revision and distribution in Ukraine of 54 species of the genus Cydonia Mill., Chenomeles Lindl., Pyrus L. s.l., Malus L., Amelanchier Medic., Cotoneaster Medic, Crataegus L., Prunus L. s.l. of the tribe Maloideae(Rosaceae)/. – Helsinki, 2013. – 168 p. [maps 4709–4878] (ISBN 978-951-9108-17-9).

В атласі наведені результати критико-таксономічної ревізії та карти поширення дикорослих й культивованих (що виходять з культури) видів підродин Мaloideae i Prunoideae (крім роду Sorbus L.) родини Rosaceae флори Європи (вкл. Сх. Європу). Для кожного виду вказані латинська назва, основні синоніми, проведено аналіз літературних джерел з питань біосистематики, номенклатури, таксономії, хромосомних чисел, поширення та наведена карта ареалу. Картування проведено сітковим методом; за топографічну основу використана карта Європи масштабу 1: 10 000 000, яка розділена на 4 400 квадратів, кожен з яких відповідає площі 50 х 50 км і позначений кодовими буквами.

 

Шиян Н.Н., Завьялова Л.В., Оптасюк О.М. Гербарий Жана Эммануэля Жилибера. – Киев: Альтерпрес, 2013. – 492 с. (28,89 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-542-568-7.

В книзі представлена гербарна колекція французького природознавця Ж.Е. Жілібера (1741–1814). Він був першим ботан і ком, який вивчав флору Східної Європи у межах Великого князівства Литовського (1775–1783). Колекція складається з 7401 зразка, серед яких є перші збори судинних рослин, мохів та лишайників з території Білорусі, Литви, Польщі. Вона містить автентичні матеріали видів, описаних Ж.Е. Жілібером у “FloraLithuanica…” (1781–1782). В роботі міститься біографія колектора, історія створення та функціонування його гербарію, опис колекції, повний каталог зразків та алфавітний покажчик родів.

Для ботаніків, істориків науки, аспірантів і студентів біологічних та історичних факультетів, працівників гербаріїв та музеїв.

 

Шумілова А.В., Федорончук Н.С. Гербарій Й.К. Бойка. – Київ, Альтерпрес 2013. – 188 c. + іл. (11,16 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-542-559-5.

В книзі викладені результати 12-річної наукової роботи з вивчення історичної колекції кінця ХІХ – початку ХХ століття Й.К. Бойка, яка зберігається у фондах Національного гербарію України (KW). В публікації дана розгорнута біографія колектора за літературними та архівними даними. Встановлено, що в гербарії Й.К. Бойка (KW) зберігається 2355 зразків судинних рослин, які належать до 1025 видів, 449 родів, 95 родинам. Ці матеріали демонструють флористичне багатство Північного Приазов’я на межі XIX–ХХ століть. В книзі надається повний каталог колекції, який відповідає базі даних (на основі BRAHMS), доступної для користувачів у гербарії KW. Публікація розрахована на широкий круг спеціалістів ботаніків, біологів, істориків, краєзнавців.

 

Підручники, навчальні посібники:

Біологія. Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., В.І. Лушпа, Шабарова С.І., Царенко   П.М. Практикум з ботаніки. 8-е вид., перероблене і доповнене / Національний Університет біоресурсів і природокористування України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – Київ. Фітосоціоцентр, 2013. – 322 с. (20,0 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-306-166-1.

Викладено методичні поради щодо виконання 61 лабораторно-практичної роботи із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Коротко висвітлено теоретичні відомості щодо будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу.

Изложены методические рекомендации по выполнению 61 лабораторно-практической работы по цитологии, гистологии, морфологии и анатомии вегетативных органов, а также систематики растений. Коротко представлены теоретические сведения о строении растений, их клеток, тканей, органов и разнообразии растительного мира.

 

Біологія. Основи спостережень за станом довкілля: навчально-методичний посібник /Заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко/ Бурова О.В., Горобчишин В.А., Димитрова Л.В. та ін./ Сумський національний аграрний університет, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, НПП «Деснянсько-Старогутський», Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та ін./. – Суми: Університетська книга, 2013. – 352 с. (20,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-680-666-9.

У посібнику викладено основи дослідницької роботи школярів з біології, подано практичні рекомендації щодо різних аспектів вивчення грибів, рослинного покриву й тваринного світу. Методики розроблені фахівцями науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів і адаптовані для використання старшокласниками з метою залучення громадськості для моніторингу стану довкілля. Для педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів біологічних та екологічних спеціальностей і тих, хто переймається охороною природи.

В пособии изложены основы исследовательской работы школьников по биологии, даны практические рекомендации относительно разных аспектов изучения грибов, растительного покрова и животного мира. Методики разработаны специалистами научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, адаптированы к использованию старшеклассниками с целью привлечения общественности к мониторингу состояния окружающей среды.

Для педагогов общеобразовательных и внешкольных учебных заведений, преподавателей и студентов высших учебных заведений биологических и экологических специальностей и тех, кто занимается охраной природы.

 

Біологія. Царенко О.М. Екологічне інспектування. Практикум / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 74 с.

Методичний посібник розроблено для фахової підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Висвітлені практичні аспекти застосування законодавчих та нормативних актів у здійсненні природоохоронного контролю за станом навколишнього середовища. Розглянуто методики розрахунків розміру відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства.

Методическое пособие разработано для профессиональной подготовки специалистов и магистров по специальности «Экология и охрана окружающей среды». Раскрыты практические аспекты применения законодательных и нормативных актов для проведения природоохранного контроля за состоянием окружающей среды. Рассмотрены методики расчетов размера возмещения убытков, нанесенных вследствие нарушения природоохранного законодательства.

 

Волошина Н.О., Компанець Е.В., Царенко О.М., Настека Т.М., Пархоменко О.В. Загальноекологічна практика /Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 163 с. (9,47 ум.-др. арк.). – Тираж 50 прим.

Практикум «Загальноекологічна практика» розроблено для фахової підготовки бакалаврів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на підставі навчальної програми «Загально-екологічна практика». Практична частина містить матеріал, що сприяє покращенню знань з дисциплін «Популяційна екологія», «Екологія рослин», «Біогеографія», «Екологія тварин», «Охорона навколишнього середовища», «Контрольно-вимірювальні прилади в екології».

 

Методики:

Біологія. Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Соломаха Т.Д., Мінарченко О.М., Циганенко С.О. Науково-методичні основи обліку ресурсів лікарських рослин України. Методичний посібник/ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – К.:Фітосоціоцентр, 2013. – 72 с. (4,1 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-169-6.

Методичний посібник містить матеріали, які стосуються експрес-обліку ресурсів дикорослих лікарських рослин, пов'язаних з використанням ресурсів лікарської рослинної сировини в Україні. Основна увага приділена методам обліку рослинних ресурсів. Наведені приклади обліку запасів сировини. Методичний посібник може бути використаний для обліку ресурсів дикорослих лікарських та харчових рослин науковцями та спеціалістами лісового господарства; викладання біологічних дисциплін ресурсознавчого спрямування у середній та вищій школі.

Методическое пособие содержит материалы, касающиеся экспресс-учета ресурсов дикорастущих лекарственных растений, связанных с использованием ресурсов лекарственного растительного сырья в Украине. Основное внимание уделено методам учета растительных ресурсов. Приведены примеры учета запасов сырья. Методическое пособие может быть использовано для учета ресурсов дикорастущих лекарственных и пищевых растений учеными и специалистами лесного хозяйства; преподавания биологических дисциплин ресурсоведческого направления в средней и высшей школе.

 

Довідкові видання:

Біологія. Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В., Голівець М.О. Чужорідні види у флорі України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 1. / Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут ім. М.Г. Холодного НАН України /. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 68 с. (3,6 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-02-6828-9.

Перше бібліографічне зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються адвентивної фракції флори України, або ж загальних питань з проблеми, надруковані за часовий період 1900-2012 рр. Хронологічний покажчик містить 650 літературних джерел. У додатку наведені найважливіші джерела з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів – 150 бібліографічних описів творів.

Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців з рослинництва, інтродукції, лісівництва, луківництва, землеупорядкування, служби карантину рослин та заповідної справи, аспірантів та студентів, а також може бути корисним для бібліографів.

Первая библиографическая сводка о чужеродных видах в спонтанной флоре Украины. В указатель внесены описания публикаций, касающихся адвентивной фракции флоры Украины, или общим вопросам по данной проблеме, опубликованные за временной период 1900-2012 гг. Хронологический указатель содержит 650 литературных источников. В приложении приведены важнейшие источники по вопросам флоры Украины, касающиеся изучения чужеродных видов – 150 библиографических описаний публикаций.

Для ученых – ботаников, экологов, специалистов по растениеводству, интродукции, лесоводству, луговодству, землеустройству, службы карантина растений и заповедного дела, аспирантов и студентов, а также может быть полезным для библиографов.

 

Біологія. Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе / под. ред. В.В. Протопоповой / Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины /. – Киев.: Альтерпрес. – 72 с. (3,81 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-542-539-7.

Книга посвящена жизненному пути известного ботаника доктора биологических наук Елизаветы Модестовны Брадис, ведущего украинского болотоведа. Автор рассказывает о том периоде, когда Елизавета Модестовна, работая в Институте ботаники им. Н.Г. Холодного, подготавливала молодых ботаников, в т.ч. автора книги.

Книга присвячена життєвому шляху відомого ботаніка доктора біологічних наук Єлизавети Модестівни Брадіс, провідного українського болотознавця. Автор розповідає про той період, коли Єлизавета Модестівна, працюючи в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного, готувала молодих ботаніків, у т.ч. автора книги.

 

Біологія. Василюк О., Норенко К., Костюшин В., Некрасова О., Куцоконь Ю., Войцехович А., Мішта А., Циба А., Парнікоза І., Коломицев Г., Фатікова М., Полянська К. Проектований регіональний ландшафтний парк «Надстугнянський» / Під заг. ред. К. Норенко / Національний екологічний центр України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ін. / – К.: НЕЦУ, 2013. – 78 с. з дод.

Видання є популярною версією наукового обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Надстугнянський», що було підготовлене науковцями НАН України та інших організацій у 2013 р. Воно буде цікавим для краєзнавців, викладачів біології, географії та може бути використане у навчальному процесі під час вивчення школярами природи рідного краю. Книга допоможе зрозуміти нюанси створення регіонального ландшафтного парку посадовцям обласного, районного рівня, землекористувачам та головам сільських рад.

Издание является популярной версией научного обоснования создания регионального ландшафтного парка « Надстугнянский», которое было подготовлено учеными НАН Украины и других организаций в 2013 г. Оно будет интересным для краеведов, преподавателей биологии, географии и может быть использовано в учебном процессе во время изучения школьниками природы родного края. Книга поможет понять нюансы создания регионального ландшафтного парка должностным лицам областного, районного уровня, землепользователям и председателям сельских советов.

 

Збірники:

Біологія. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених (Щолкіно, 18-22 червня 2013 р). /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Казантипський природний заповідник/. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 355 с. (18,3 ум.-др. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-173-9.

До збірки включені тези доповідей міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Щолкіно, 18-22 червня 2013 р). Тематика конференції охоплює такі напрями: альгологія, мікологія, бріологія та ліхенологія, систематика та флористика судинних рослин, екологія рослин та фітоценологія, експериментальна ботаніка, дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

В сборнике представлены тезисы докладов международной научной конференции «Актуальные проблемы ботаники и экологии» (Щелкино, 18022 июня 2013 г.). Тематика тезисов представляет следующие направления: альгология, микология, бриология и лихенология, систематика и флористика сосудистых растений, экология растений и фитоценология, экспериментальная ботаника, дендрология, интродукция растений и ландшафтная архитектура. Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

 

 

2012 р.

Монографії:

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники /Під ред. В.А. Онищенка, Т.Л. Андрієнко. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут екології Карпат НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін. /К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с. (24,1 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-306-160-2.

В книзі дається характеристика рослинності і флори біосферних заповідників і природних заповідників України. Для кожного заповідника наводиться огляд ботанічних публікацій. Особлива увага приділяється інформації про види з Червоної книги України (2009), Червоного списку МСОП (1997), Європейського Червоного списку (1991) та Додатку І Бернської конвенції. Призначена для ботаніків, працівників галузі охорони природи, студентів біологічних спеціальностей.

The data on vegetation and flora of biosphere reserves and nature reserves of Ukraine are provided. A survey of botanical publications is presented for every protected area. Special attention is paid to the species entered into the Red Data Book of Ukraine (2009), IUCN Red List (1997), European Red List (1991) and Appendix І of the Bern Convention. The book is designed for botanists, nature conservationists, students of biological disciplines.

 

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки /Під ред. В.А. Онищенка, Т.Л. Андрієнко. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут екології Карпат НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін. /К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 580 с. (34,9 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-306-165-3.

У книзі дається характеристика рослинності і флори національних природних парків України. Для кожного парку наводиться огляд ботанічних публікацій. Особлива увага приділяється інформації про види з Червоної книги України (2009), Червоного списку МСОП (1997), Європейського Червоного списку (1991) та Додатку І Бернської конвенції. Призначена для ботаніків, працівників галузі охорони природи, студентів біологічних спеціальностей.

The data on vegetation and flora of national nature parks of Ukraine are provided. A survey of botanical publications is presented for every park. Special attention is paid to the species entered into the Red Data Book of Ukraine (2009), IUCN Red List (1997), European Red List (1991) and Appendix І of the Bern Convention. The book is designed for botanists, nature conservationists, students of biological disciplines.

 

Дідух Я.П. Основи біоіндикації. –  К.: Наук. думка, 2012. – 344 с. (ум.-др. арк. 29,25). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1255-4.

У монографії викладено наукові основи біоіндикації, яка ґрунтується на засадах сучасної екології та різних біологічних дисциплін і використовується для оцінювання стану зовнішнього середовища. Показано основні напрями біоіндикації, розглянуто поняття індикатора, проблеми стресу та біоіндикації, пошуки індикаторів і зміни їх ознак залежно від рівня організації живого. Значну увагу приділено сучасним методам і шкалам, зокрема розробленому автором методу синфітоіндикації. Подано характеристику цього нового наукового напряму. Висвітлено питання дендроіндикації, дистанційної біоіндикації, індикації стану екосистем, їх забруднень, змін у часі й просторі (атмосфери, гідросфери, педосфери, пошуків корисних копалин, змін клімату) під впливом вищих рослин і рослинних угруповань, лишайників, мохів, водоростей і тваринних організмів. Приділено увагу проблемам ландшафтної біоіндикації, оцінювання геоморфологічних процесів, динаміки і стійкості екосистем, використання екологічних індикаторів для забезпечення сталого розвитку.

Для екологів, біологів, географів та інших фахівців, які займаються відповідними проблемами, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Scientific grounds of bioindication that is based on the principles of contemporary ecology and various biological disciplines and used for assessment of environmental state are reviewed in the monograph. Main trends of bioindication are given, the notion of indicator, the problem of stress and bioindication, search for indicators and the change of their features depending on the level of living are considered. Considerable attention is paid to modern methods and scales, in particular to the method of synphytoindication developed by the author of this book. Description of this new scientific field is given. The problems of dendroindication, remote bioindication, indication of ecosystems, its pollution, spatial and temporal changes (atmosphere, hydrosphere, pedosphere, search for mineral resources, climate change) due to higher plants and plant communities, lichens, mosses, algae and animal organisms are reviewed. Attention is paid to the issues of landscape bioindication, assessment of geomorphologic processes, ecosystems dynamics and stability, use of ecological indicators for assessment of sustainable development.
Intended for ecologists, biologists, geographers and other experts involved in related fields, as well as for academics and students of higher educational institutions.

 

Виноградова О.М. Cyanoprokaryota гіпергалінних екосистем України. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Альтерпрес, 2012. – 200 с. (12,8 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-02-6407-6, 978-966-542-509-0.
В монографії наведено результати флористико-екологічного вивчення Cyanoprokaryota у природних гіпергалінних екосистемах півдня України та аналіз особливостей їх поширення в залежності від провідних екологічних факторів середовища. Узагальнено та критично проаналізовано альгологічну літературу по водним та наземним гіпергалінним місцезростанням України. Складено перевірений систематичний список Cyanoprokaryota галоекотопів, що налічує 213 видів.

The monograph presents the results of floristic and ecological study of Cyanoprokaryota in hyperhaline environments of arid ecosystems of the south of Ukraine. Their distribution and occurrence are analyzed depending on main environmwntal factors. Literature data on cyanobacteria of aquatic and terrestrial hyperhaline environments are critically analyzed and discussed. Checklist of Cyanoprokaryota in hyperhaline ecosystems of Ukraine numbering 213 species is compiled.

 

Коломійчук В.П., Онищенко В.А., Перегрим М.М. Важливі ботанічні території Приазов’я. – / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Донецький ботанічний сад НАН України; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Українське ботанічне товариство/. – Київ. Альтерпрес, 2012. – 116 с. (6,09 ум.-др. арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-542-523-7.

У книзі наведено результати оцінки ботанічної цінності територій Приазовського регіону з використанням міжнародних критеріїв для виділення IPAs (Important Plant Areas). Наведено список видів регіону для виділення IPA (критерій A), список індикаторних видів групи біотопів B1 «приморські дюни і піщані береги» (критерій B), список біотопів з Резолюції № 4 постійного комітету Бернської конвенції (критерій С). Проведено оцінку поширення цих видів і біотопів по всій території України з метою виділення найважливіших для їх охорони територій. Наведено характеристику 19 IPAs Приазовського регіону України.

The book presents data on botanical value of areas in the Azov region using international criteria for IPAs selection. The list of species of the region for IPA selection (criterion A), the list of indicator species for EUNIS level 2 habitat B1 «coastal dunes and sandy shores» for Ukraine (criterion B), the list of habitats of the region entered into Resolution 4 of the Bern Convention (criterion C) are provided. The evaluation of distribution of these species and habitats in Ukraine for the selection of the most valuable sites for their conservation is performed. Information on 19 IPAs of the Azov region in state borders of Ukraine is presented.

 

Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах. Т. 2. / Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Киев: Альтепрес, 2012. – 459 с. (12,24 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-6372-7.

Книга является собранием экспериментальных оригинальных исследований и обзоров литературы, посвященных проблеме биологии видов лекарственных и сьедобных макромицетов. В сборник вошли материалы, подготовленные сотрудниками Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины в соавторстве с учеными других институтов НАН Украины и Белоруссии. Книга предназначена для широкого круга исследователей-микологов, студентов и преподавателей вузов медицинского и биологического профиля, грибоводов, людей, интересующихся биологическими особеноостями грибов.

Книга є збіркою експериментальних оригінальних досліджень та оглядів літератури, присвячених проблемі біології видів лікарських та їстівних макроміцетів. До збірки увійшли матеріали, підготовлені співробітниками Інституту ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України у співавторстві з ученими інших інститутів НАН України та Білорусії. Книга призначена для широкого кола науковців-мікологів, студентів і викладачів вузів медичного та біологічного профілю, грибоводів, людей, що цікавляться біологічними властивостями грибів.

 

Дідух Я.П., Альошкіна У.М. Біотопи м. Києва. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2012. – 154 с. (6,2 ум.-др. арк.). – Тираж 300, – ISBN978-966- 2424-201-9.
В роботі наводиться характеристика природних умов м. Києва, їх специфіка, викликана дією урбанізації. Дається загальна класифікація екотопів (водні, болотні, травяні, чагарникові, лісові, напівприродні та технотопи). Характеризуються біотопи, що мають статус рідкісних і потребують охорони, дається їх поширення в м. Києві, оцінка созологічної значущості. На прикладі модельних ділянок лісових біотопів, визначено енергетичний потенціал деревного, чагарникового, травяного ярусів, а також підстилки та ґрунту. Апробована методика оцінки екологічних збитків від втрати різних типів природних біотопів на основі енергетичних показників та запропоновано її використання на природно-заповідних територіях. Проведено порівняння емергетичного потенціалу м. Києва по відношенню до інших мегаполісів, що характеризує ефективність їх функціонування.
Для студентів та викладачів, екологів, геоботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи.

This study provides the description of environment of Kyiv and its specificity caused by the influence of urbanization. The classification of ecotopes is given (waters, fens, grasslands, shrubs, forests, semi-natural biotopes and technotopes). Rare biotopes and those in need of protection are described, their allocations in Kyiv and conservation values are given. On the base of field studies on four monitoring plots in «Lisnyky» zakaznyk, the energy stock of the forest ecosystems in wood, bush, grass layers, litter and soils is evaluated. The monograph presents the results of environmental cost assessment which is based on energy indices, it is proposed for evaluation of the damages to natural biotopes and their components within the protected areas. An emergy analysis of Kyiv urban system is conducted and its results are compared with results of other cities that depict the efficiency of their functioning.
For students and teachers, environmentalists, geographers, specialists in phytosociology and nature conservation.

 

Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України

(довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с. (ум.-др. арк. 17,21). – 300 прим. – ISBN 978-966-542-512-0.

У виданні наведені останні на час публікації редакції переліків регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України. Книга розрахована на ботаніків, екологів, працівників охорони довкілля, викладачів, аспірантів, юстудентів природничих спеціальностей.

 

Конспект флоры Восточной Европы / Ред. Н.Н. Цвелев; ред. тома Д.В. Гельтман. – / Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины (С.Л. Мосякин) и др. /. – Санкт-Петербург – Москва: Товарищество научных изданий «КМК», 2012. – Т. 1. – 630 с. (51,35  ум.-др. арк.). – Тираж – 200 прим. – ISBN: 978-5-87317-872-8.

«Конспект флоры Восточной Европы» є повним переліком судинних рослин цієї території. Складений на основі «Флоры Восточной Европы» (1974-2004), розпочатої як «Флора европейской части СССР» з урахуванням накопичених змін та доповнень. Включає всі види, що зростають природно, заносні та найважливіші рослини, які культивуються.

 

Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности (под ред. С.П. Вассера) /Гродзинская А.А., Соломко Э.Ф., Ломберг М.Л. и др. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К: Велес, 2012. – 285 с. (21,92 ум.-др. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-6415-1.
У монографії подані концептуальні положення науки про лікарські гриби, наведені результати багаторічних досліджень біологічних, нейротропних, медико-фармакологічних, акумулюючих та біоіндикаційних властивостей макроміцетів. Видання призначене для мікологів, медиків, екологів, спеціалістів у грибівництві і охороні довкілля, викладачів та студентів ВНЗів.

This monograph displays the conceptual positions of medicinal mushroom science. These are results of long-term studies of biological, neurotropic, medicinal, pharmaceutical, accumulating, and bioindicative properties of macromycetes. This edition will be of value to mycologists, physicians, ecologists, and specialists in the field of mushroom cultivation and environmental protection, teachers, and students of high school.

 

Systematic and Evolution of Fungi / Eds. J.K. Misra, J.P. Tewari, S.K. Deshmukh / Sri Jai Narain Postgraduate College, Lucknow, India, University of Alberta, Edmonton, Canada; Institute of Evolution of Haifa University, M.G. Kholodny Institute of Botany (S.P. Wasser), ets. /. – Science Publishers, Enfield, NH, USA, 2012. – 412 p. – ISBN 1578087236.

This book comprising 13 chapters, is the second of the four books planned for a series on Progress in Mycological Research. The chapters provide an overview of the progress and shifts that have taken place towards the understanding of the Systematics and Evolution of Fungi with the availability of modern tools and techniques. Most major groups of fungi such as the Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, and Basidiomycota have been attempted to be covered. Advances in morphological and molecular taxonomy of highly toxigenic Fusarium species and understanding the phylogeny of the alternarioid hyphomycetes have also been dealt with in their respective chapters. Methods used in fungal evolutionary biology, their theory, examples and potential applications, and proteomics research for rapid diagnosis to invasive candidiasis have been reviewed in two different chapters. The ways in which molecular biologists and morphosystematists can develop synergy between them has been elaborated in the introductory chapter.

Книга, що складається з 13 глав і є другим виданням запланованої серії  з чотирьох книг під спільною назвою «Прогрес мікологічних досліджень». Окремі глави присвячені висвітленню основних досягнень та змін, що сталися в галузі систематики та еволюції грибів за результатами досліджень із використанням сучасних приладів і методів. Представлені дані щодо більшості основних груп грибів, таких як Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, і Basidiomycota. Відповідні розділи присвячені висвітленню сучасних наукових досягнень, отриманих з допомогою морфологічних та молекулярних методів досліджень, у галузі таксономії  високотоксигенних видів роду Fusarium та філогенії  альтернарієподібних гіфоміцетів. У двох різних главах розглянуті питання щодо методів, які використовуються у галузі еволюційної біології та її теорія, наведені приклади та розглянуті можливості їх застосування, на основі даних досліджень із протеоміки запропоновано методи для експрес-діагностики інвазивного кандидозу. Перспективи та напрями співробітництва молекулярних біологів і систематиків-мофологів розглянуті у вступній частині.

 

Eurasian Steppes. Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World //M.J.A. Werger and M.A. van Staalduinen (eds.).  Korotchenko  I., Peregrym M. Ukrainian Steppes in the Past, at Present and in the Future. – /Museum of National History, Germany; Siberian Scientific Center Russian Academy of Science, M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Science of Ukraine etc/.– Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2012. – 565 p. – ISBN: 978-94-007-3885-0 (Print); 978-94-007-3886-7 (Online).
Steppes form one of the largest biomes on earth. Ecological changes came slowly, and nomadic pastoralism long predominated in the steppes. As from the mid-18th century the rate of change increased, and drastic changes in steppe ecology, land use and livelihoods in the steppe came with the emergence, and again with the collapse, of communist states. Excessive ploughing and vast influx of people led to a strong decline in nomadic pastoralism in the Soviet Union and China and resulted in severely degraded steppe ecosystems. After the collapse of the Soviet Union huge tracts of ploughed land became fallow and steppe ecosystems regenerated. In Mongolia nomadic pastoralism persisted, but steppes degraded because of strong increases in livestock loads. Presently, new, restorative land management schemes are developed and applied. On top of all these changes in steppe land use come the effects of climate change, which are strong in the northern zone of the steppe region.
This book reviews the ecology of steppe ecosystems in the entire Eurasian area, discusses the effects of climatic changes and land use policies that are playing important roles in these steppes, and shows how the livelihoods of people in the steppe zone are affected. It provides, in English, an extensive and up-to-date overview of steppe status and steppe problems in all of Eurasia, based on the experience of many specialists, and it integrates extensive data sources that so far were only available in a spectrum of locally used languages.
Степи утворюють один з найбільших біомів на Землі. Поки кочове скотарство довго переважало в степу, екологічні зміни тут відбувалися повільно. Починаючи з середини 18 століття швидкість змін збільшується, а радикальні зміни в степовій екології, землекористування і в засобах до існування в степу почалися у період з часу появи і до часу розпаду комуністичних держав. Надмірні оранки і величезний приплив людей привели до сильного зниження кочового скотарства в Радянському Союзі і Китаї, а, отже, до серйозної деградації степових екосистем. Після розпаду Радянського Союзу величезні масиви ріллі стали регенерувати в степові екосистеми. У Монголії кочове скотарство зберігається, але степи деградують через стрімке зростання пасовищного навантаження і поголів'я худоби. В даний час нові, відновлювальні схеми управління земельними ресурсами розроблені і застосовуються. До того ж до всіх змін у використанні степових земель слід відмітити наслідки зміни клімату, які є сильними в північній зоні степового краю.
У цій книзі розглядається екологія степових екосистем у всій Євразії, обговорюються наслідки змін клімату та землекористування, які відіграють важливу роль у цих степах, і демонструються страждання людей в степовій зоні від зменшення засобів до існування. Тут, на англійській мові, представлені докладні сучасні огляди стану степових проблем у всій Євразії, засновані на досвіді багатьох фахівців, які об'єднують значну кількість джерел, що досі були доступні тільки на локальних мовах.

 

Прекрасна Є., Василюк О., Домашевський С., Парнікоза І., Фатікова М., Надєіна О., Норенко К. Проектований національний природний парк «Дівички» у Київській області. Серія: Збережемо українські степи. – /Національний екологічний центр України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – К.: НЕЦУ, 2012. – 44 с.: іл.
Наведено відомості про історію створення проекту та концепцію НПП «Дівички» у Київській області, подано його загальну характеристику, наведено дані про фізико-географічні умови території проектованого НПП, його рослинний та тваринний світ, надано інформацію про інші природоохоронні об’єкта в межах Дніпровського екологічного коридору, визначено роль НПП «Дівички» у формуванні національної екологічної мережі України та всеєвропейської екологічної мережі, визначено його історико-культурне значення та рекреаційний потенціал, розроблено пропозиції щодо зонування території цього НПП.

 

Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения / Под ред. В.М. Остапко, В.П. Коломийчука. – /Інситут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українське ботанічне товариство/. – К.: Альтерпрес, 2012. – 276 с. (32,09 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-542-519-9.

У монографії охарактеризована раритетна фракція флори узбережжя Азовського моря, яка нараховує 200 видів судинних рослин з 134 родів, 57 родин і 3 відділів. Описані особливості природи Приазов’я. Наведена біологічна, географічна та созологічна характеристика рідкісних видів. Книга розрахована на широке коло читачів – ботаніків, екологів, географів, робітників системи охорони природи, викладачів, аспірантів і студентів біологічних вузів.

The monograph characterizes rarity fraction of the Azov Sea coast flora, which has about 200 species of vascular plants from 134 genera, 57 families and 3 departments. Features of Priazov’e nature are described. Biological, geographical and sozological characteristics of protected species are presented.
The book is interesting for a wide range of readers – botanists, ecologists, geographers, conservationists, teachers and students of biology faculties of universities.

 

Довідкові видання:

Паламар-Мордвинцева Г.М., Царенко П.М. Теоретичні основи та рекомендації до написання «Флори водоростей України». – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К., 2012. – 140 с. (11,1 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-02-6414-4.

Представлено методичні рекомендації авторам нового багатотомного видання «Флора водоростей України» щодо принципів, підходів, послідовності та обсягу характеристик і викладу матеріалу. Виокремлено основні розділи та позиції при написанні матеріалів цього серійного твору, зосереджена увага на всебічній флористико-географічній характеристиці до наведених таксонів та уніфікації номенклатурно-таксономічного цитування. Приведено уніфікований перелік прізвищ авторів таксонів водоростей.

The methodical recommendation to the authors of the new serial edition of "The Flora of algae of Ukraine" in the relation of principles, approaches, sequence and fullness of characteristic and exposition of material. Basic divisions and positions are worked out in writing of materials of this work, attention is accented on all-round floristic-geographycal characteristic to resulted taxa and unification of the nomenclative-taxonomical citation. A compatible list over author’s names of algae taxa is resulted.
The book is intended for phycologist and all who are interested in common problems on biology and also teachers, postgraduated and students of higher education biological institutions.

 

Методика створення списку регіонально рідкісних видів мікобіоти, флори, фауни (на прикладі Київської області)Коніщук В.В., Мосякін С.Л., Царенко П.М. та ін. /Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край», Інститут агроекології і природокористування НААНУ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ін. /. – Київ: Глобус, 2012. – 38 с. (2,9 др. арк.). – Тираж 100 прим.
Подано аналіз критеріїв визначення та методичні рекомендації надання статусу регіонально рідкісних видів флори та фауни (на прикладі Київської області), які потребують охорони. Приведені списки видів флори та фауни регіону, які потребують охорони та не включені до Червоної книги України, а також нормативні акти щодо їх затвердження.

The criteria of determination and methodical recommendations of determination of status are analysed regionally rare types of flora and fauna (on the example of the Kyiv area), that deserve on a guard. The lists of types of flora and fauna of region are indicated, that require a guard and not plugged in the Red book of Ukraine, and also normative acts concerning their guard.

 

Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., Царенко П.М. Практикум з ботаніки. 7-е вид., перероблене і доповнене. – /Національний Університет біоресурсів і природокористування України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ. Фітосоціоцентр, 2012. – 322 с. (20,0 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-306-166-1.
Викладено методичні поради щодо виконання 61 лабораторно-практичної роботи із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Коротко висвітлено теоретичні відомості щодо будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу.

Methodical advices are expounded in relation to implementation 61 laboratory-practical works from cytology, histology and anatomy of vegetative organs, and also systematization of plants. Theoretical information is shortly reflected in relation to the structure of plants, their cages, fabrics, organs and variety of the vegetable world.
For the students of classic natural and agrarian higher educational establishments.

 

Настека Т.М., Царенко О.М. Щоденник польової практики з курсу «Біогеографія» для студентів спеціальностей «Географія та іноземна мова», «Географія та психологія». – /Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 88 с. (5,47 ум.-др. арк.). –Тираж 100 прим.
Методичний посібник містить характеристику основних етапів проведення навчально-польової практики відповідно до чинних навчальних програм. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти доступною методикою проведення польових біогеографічних досліджень та глибше ознайомитись з основними типами рослинності України, їх біотичним багатством.
Посібник розрахований на студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

 

Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навчально-методичний посібник. Видання друге, виправлене й доповнене /Зиман С.М., Мосякін С.Л., Гродзинський Д.М., Булах О.В., Дремлюга Н.Г. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут клітиної біології та генетичної інженерії НАН України/. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 176 с. (7,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-164-5.
«Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин» є другим, виправленим та доповненим виданням, створеним на підставі «Ілюстрованого довідника з морфології квіткових рослин», виданого в 2004 році. Значною відмінністю сучасного видання довідника від попереднього є виключно алфавітне розташування термінів українською мовою (з посиланням на їх тлумачення), доповнене їх гніздовим розташуванням по органах (наприклад, андроцей, гінецей, квітка, квітколоже та ін.). Натомість, як і у попередньому виданні, розроблено «Алфавітний покажчик морфологічних термінів латинською мовою». Значно поновлені й покращені ілюстрації, у тому числі схематичні рисунки до основних органів, причому вказана їх оригінальність чи запозичення з літератури та Інтернету.

Книга являє собою науково-довідникове видання, корисне для ботаніків широкого профілю, й одночасно навчально-методичний посібник, розрахований на фахівців з ботаніки, починаючи від студентів та аспірантів, до викладачів та співробітників наукових й природоохоронних установ.

This book is the second, corrected and supplemented treatment which was based on “The illustrated reference book of the morphology of the Flowering Plants”, 2004. The modern book differs from the previous one considerably because it includes the severe alphabetical arrangement of the all terms in Ukrainian (supported by the citation of their interpretation) which supplements with their nesting disposition on the organs (e.g., androecium, gynoecium, flower, fruit, leaf, etc.). Nevertheless, “The alphabetical index of the morphological terms in Latin” is worked out, like in the previous “Reference book”. Besides, we considerably renovated and improved the illustrations, especially the schematic figures on the main organs supplemented by the citation of their sources (original figures, literature or Internet). The book is a scientific-reference one which is valuable for the botanists of the wide profile and it is also the educational-methodical text-book which would be useful for the students, post-graduates, teachers and scientists.

 

Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Михайлович (1926–1988): біобібліографічний покажчик (Сер. «Відомі вчені-природознавці та освітяни України») /Укладачі: М.М. Давиденко, Т.А. Бугаєнко, Г.А. Гродзинська, В.П. Грахов, наук. ред. В.А. Вергунов. – /Асоціація бібліотек України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, Секретаріат Президії НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України./ – К., 2012. – 204 с. (12,75 ум.-др. арк.).
Біобібліографічний покажчик відображає основні етапи життя, наукову, організаційну, громадську діяльність відомого українського вченого-біолога, директора Центрального республіканського ботанічного саду (нині Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка), голови Ради ботанічних садів України та Молдови, засновника сучасної алелопатії (науки про хімічну взаємодію рослин) та теоретичних основ фітодизайну, доктора біологічних наук, професора, академіка АН УРСР – Андрія Михайловича Гродзинського. Біобібліографічний покажчик подає відомості про праці вченого за період з 1953 до 2011 рр. (частково). Биобиблиографический указатель отображает основные этапы жизни, научную, организационную, общественную деятельность известного украинского ученого-биолога, директора Центрального республиканского ботанического сада (ныне Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко), председателя Совета ботанических садов Украины и Молдовы, основателя современной аллелопатии (науки про химическое взаимодействие растений) и теоретических основ фитодизайна, доктора биологических наук, профессора, академика АН УССР – Андрея Михайловича Гродзинского. Биобиблиографический указатель содержит сведения о работах ученого за период с 1953 по 2011 годы (частично).
Bibliographic index reflects the main stages of life, scientific, organizational, social activities of an outstanding Ukrainian scientist and biologist, director of the Republican Central Botanical Garden (now M.M. Grishko National Botanical Garden), chairman of the Council of Botanical Gardens of Ukraine and Moldova, the founder of modern allelopathy (science on the chemical interaction of plants) and the theoretical foundations of floristics, Sc.D., professor, Academician of the USSR – Andriy Myhailovych Grodzynsky

 

Збірники:

Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції "Синантропізація рослинного покриву України" (м. Переяслав-Хмельницький, 27–28 вересня 2012 р.). – Тези наукових доповідей. – Київ–Переяслав-Хмельницький, 2012. – 100 с. (ум.-др. арк. 5,7). – 120 прим.

 

Федорончук М.М., Протопопова В.В., Шевера М.В., Бурда Р.І., Ольшанський І.Г. Ботанічна екскурсія в околицях міста Переяслава-Хмельницького. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 36 с. (ум.-др. арк. 1,2). – ISBN 978-966-306-167-Х

 

Матеріали міжнародної конференції молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.). Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2012. 308 с. (ум.-др. арк. 17,9). – 300 прим. – ISBN 978-966-2668-18-6

 

Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (9 – 12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 320 с. (Умов. друк. арк. 40,0). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-437-312-5.

У книзі вміщені матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: реалізація Глобальної стратегії збереження рослин» (Умань, жовтень 2012 р.). Видання розраховане на ботаніків, мікологів, екологів, працівників охорони довкілля, викладачів, аспірантів, студентів природничих спеціальностей.

 

Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. Матеріали робочого семінару (Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут екології Карпат НАН України, Державний природознавчий музей НАН України/. – Київ-Львів, 2012. – 194 с. (6,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN ISBN 978-966-02-6615-5
Збірник містить матеріали робочого семінару, в яких висвітлюються питання теоретичних засад розробки біотопної (оселищної) концепції збереження біотичної різноманітності в Україні, принципи класифікації біотопів (типів оселищ), їхньої структури, формування відповідних баз даних, а також практичні аспекти розробки та втілення такої класифікації.
Для екологів, біологів, географів, спеціалістів в області охорони природи, студентів природничих спеціальностей.

 

Актуальные проблемы современной альгологии: Тезисы докладов IV Междунар. конф. (23–25 мая 2012 г.) //Альгология. Supplement. – Киев, 2012. - 394 с. (28,96 ум.-др. арк.). – Тираж 350 прим. – ISBN 0868-8540.

У збірнику віддзеркалені тези доповідей учасників IV Межнародної конференції "Актуальные проблемы современной альгологии" (Київ, Україна, 23–25 травня 2012 р.), присвяченої таксономічним, флористичним, екологічним, ценологічним, фізіолого-біохімічним та молекулярно-біологічним, а також практичним аспектам досліджень існуючих водоростей. Обговорені сучасні підходи до вивчення викопних водоростей, а також загальні  теоретичні питання нинішньої науки.
Для широкого загалу ботаніків, альгологів, гідробіологів, мікробіологів, палеоботаніків, викладачів, аспірантів, студентів біологічних факультетів вузів.

 

2011 р.

Монографії:

Михайлюк Т.І., Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Дарієнко Т.М., Демченко Е.М., Войцехович А.О. Лишайники, мохоподібні та наземні водорості гранітних каньйонів України. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка/. – К.: Альтерпрес, 2011. – 398 с., іл. 40 с. (25,46 ум.-др. арк.). – Тираж300 прим. – ISBN 978 966 542 499 4
У монографії наведені результати комплексного дослідження спорових рослин – лишайників, мохоподібних та наземних водоростей, трьох каньйонів території рівнинної України, складених гранітами. У широколистолісовій зоні досліджено каньйон р. Тетерів (м. Житомир, пам'ятки природи «Чотири брати» та «Голова Чацького»), у лісостеповій - каньйон р. Рось (м. Богуслав та його околиці), у степовій - каньйон р. Південний Буг (околиці м. Южноукраїнськ, НПП «Бузький Гард»). Дослідження спорових рослин проводились на модельних ділянках різної експозиції та віддаленості від води, у цілому на досліджених гранітних відслоненнях виявлено 233 види лишайників, 135 видів мохопо­дібних та 256 видів наземних водоростей. Розглянуто закономірності поширення спорових рослин у каньйонах та особливості їх видового складу у кожній рослинно-кліматичній зоні, наведено їх повні анотовані списки. Подається ряд нових для флори та цікавих знахідок, розглянуто екологічні особливості ряду представників, вираженість їх у складі певних екологічних груп тощо.
Для ботаніків, альгологів, ліхенологів, бріологів, флористів та екологів, а також для викладачів/ аспірантів та студентів біологічних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться споровими рослинами.

The results of investigation of sporen plants - lichen-forming fungi, bryophytes and terrestrial algae, of three granitic canyons of Ukraine are presented. The canyon of Teteriv River (Zhytomyr city, «Four brothers» and «Chatsky's head» natural monuments) in Forest zone, the canyon of Ros' River (Boguslav town and its vicinity) in Forest-Steppe zone, and the canyon of Pivdennyi Bug River (vicinity of Yuzhnoukrainsk town, «Buzkyi Gard» Nature National Park) in Steppe zone are investigated. Sporen plants of model plots on vertical surface of granitic outcrops of different expositions and distances to the water were studied. 233 species of lichen-forming fungi, 135 species of bryophytes and 256 species of terrestrial algae, were found totally in investigated granitic canyons. The peculiarities of distribution of sporen plants in canyons as well as their species composition in natural zones of Ukraine are reviewed; annotated lists of lichen-forming fungi, bryophytes and terrestrial algae are provided. Some new for the flora of Ukraine and interesting findings of sporen plants arepresented; ecological peculiarities of some representatives, their abundance in various ecological groups are discussed.
For botanists, phycologists, lichenologists, bryologists, taxonomists and ecologists as well as for tutors, postgraduate students and students of biological faculties of Universities and higher schools.

 

Лукаш А.В., Андриенко Т.Л. Редкие и охраняемые растения Полесья (Польша, Беларусь, Украина, Россия). – /Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Фитосоциоцентр, 2011. – 168 с. (8,7 ум.др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-306-162-9).

У запропонованій монографії розповідається про рідкі та охоронювані судині рослини Полісся – видах міжнародної охорони і охоронюваних у Польщі, Республіці Білорусь, Україні та Росії. Особлива увага приділена їх поширенню на Поліссі, стану популяцій, еколого-ценотичним особливостям і созологічним аспектам.
Книга призначена для наукових співробітників, викладачів, студентів, працівників природоохоронних установ і всіх, хто цікавиться природою Полісся.
The monograph discusses the rare and endangered vascular plants of Polissya, the species of internationally protected in Poland, Belarus, Ukraine and Russia. The special attention is paid to their distribution in Polissya, populations condition, ecological-coenotic features and sozological aspects.
The book is intended for researchers, teachers, students, workers of the environmental agencies and all who are interested in the nature of Polissya.

 

Тюх Ю.Ю., Зиман С.М., Дербак М.Ю. Рослинний покрив Національного природного парку «Синевир» (Українські Карпати). – /Національний природний парк «Синевир», Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Ужгород: Ліра, 2011. – 160 с. (10,7 ум. друк. арк.). – Тираж 320 прим. – ISBN 978-617-596-059-2

В монографії представлені результати критичного перегляду видового складу судинних рослин флори Національний природний парк "Синевир", проаналізована структура даної флори й здійснено її таксономічний та біоморфологічний аналіз, розглянуто географічні та екологічні особливості цієї флори і її адвентивну фракцію. Крім того, уточнено та проаналізовано рідкісні та ендемічні таксони судинних рослин, у тому числі виявлені види, нові для флори Горган, й розроблені пропозиції з покращення структури мережі природно – заповідного фонду регіону. Робота має науковий інтерес для ботаніків – знавців флори Українських Карпат та фахівців заповідної справи. Робота може бути використана ботаніками широкого профілю, для узагальнень по флорі Українських Карпат і Карпат у цілому, а також у природоохоронній справі для збереження біорізноманіття.

The results of the critical examination of the species composition of the Vascular Plants in the Flora of the National Nature Park "Synevir" are presented. Besides, the structure of the above flora was analyzed and its taxonomic and biomorphologic analysis was realized. We discerned the geographic and ecological peculiarities of this flora and we paid the attention to its adventive fraction. The rare and endemic species of plants within this flora were specified and analysed, within them are several ones which are new for the flora of the National Park and the Gorganes as a whole. We presented the concrete propositions for the improvement of the Natural-Reserve Fund of this Region. This monograph is valuable for the botanists who are the experts of the flora of the Ukrainian Carpathians and the specialists on the Natural Reserves.

 

Біологія. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 3. Chlorophyta /Bilous O.P., Burova (Gerasymova), Wasser S.P.; Tsarenko P.M. et al.  /Eds. Petro M. Tsarenko, Solomon P. Wasser, Eviator Nevo;. – /M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Evolution, University of Haifa /. – Rugell: A. R. Gantner Verlag, 2011. – 511 p. (ум.-др. арк. 21,3). – ISBN 978-3-905997-01-9

В даній публікації узагальнені відомості щодо водоростей флори України. Цей том присвячений зеленим водоростям (Chlorophyta) та охоплює 345 родів, 1381 видів, 1510 внутрішньовидових таксонів. Для кожного таксону наведені номенклатурні дані, включаючи базіонім, основні синоніми, а також місцезростання, поширення на території України та у світі. У додатку представлені оригінальні рисунки та мікрофотографії видів, що були вперше описані для науки з території України або є рідкісними у флорі України.

 

Екологія. Екофлора України /Відпов. ред. Дідух Я.П. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 422 с. (ум.-др. арк. 27,1). – 300 прим. – ISBN 978-966-306-155-1

В черговому тому оригінального видання характеризуються види родин Limoniaceae, Paeoniaceae, Clusiaceae, Elatinaceae, Violaceae, Cistaceae, Cucurbitaceae, Primulaceae, Thymeleacea, Tiliaceae, Malvaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae, що трапляються у природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, представлені географічна та фітоценологічна характеристики, екологія, консортивні зв’язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення видів. Інформацію доповнюють рисунки та карти поширення цих рослин в Україні, вказані основні літературні джерела.

Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.

 

Біологія. Окснер А.М. Флора лишайників України. Т. 2. Вип. 3. /Відп. ред. С.Я. Кондратюк, О.Г. Ромс. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Наук. думка, 2010. – 663 с. (ум.-др. арк. 62,48). – 300 прим., ISBN 978-966-00-1004-4

У випуску наведено відомості про лишайники України родини LecanoraceaePhysciaceae, дані щодо їх біології, екології та систематики. Обговорено значення лишайників у природі та моніторингу навколишнього природного середовища. Подано повні описи 248 видів грибів, що утворюють лишайники з цих родин, відомих з території України, а також понад 20 видів, знаходження яких очікується на території країни. Для кожного таксона вказано синоніми, діагнози, екологію, поширення в Україні та загальний ареал. Як нові для науки описано 5 видів – Oxneria huzulica S.Y. Kondr., Phoma pisutii S.Y. Kondr., A. Lackovicova, E. Lisicka et A. Guttova, Xanthomendoza copinsii S.Y. Kondr. et I. Karnefelt, X. sogdiana S.Y. Kondr. et I. Kudartov, Xanthoria kaernefeltii S.Y. Kondr., D.J. Galloway et T. Goward.

Для ботаніків, мікологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Біологія. The Freshwater Algal Flora of the British Isles: An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae /David M. John, Brian A. Whitton, P.M. Tsarenko et al. /National University of Ireland, University of Buckingham (GB), M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine et al. /Eds. D.M. John, B.A. Whitton, A.J. Brook.;. – Cambridge: Univ. Press, 2011. – 702 р. (ум.-др. арк. 29,3). – ISBN 978-0-521-19375-7

Друге видання, перероблене та розширене, представляє собою посібник по прісноводних та наземних водоростях Британських островів. Воно містить ключі для визначення більше ніж 2400 видів водоростей (окрім діатомових). Детальні описи проілюстровані чіткими малюнками та фотографіями. Це видання містить більш розширену інформацію щодо екології видів, залучає останні дані молекулярних досліджень та охоплює 200 додаткових видів (порівняно з першим виданням). Супроводжуючий DVD-диск містить оновлений каталог кольорових фотографій, ілюстрованих статей та відео-матеріали.

 

Біологія. Lumbsch H.T., Ahti T., Kondratyuk S. et al. One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity. – Phytotaxa. – 2011. – 18. – /Університет м. Лунд (Швеція), Австралійський національний університет (Камберра, Австралія), Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ін. –Magnolia Press, Auckland, New Zealand. – 127 р. (ум.-др. арк. 12,0). – 300 прим. – ISSN 1179-3155, 1179-3163

Кількість ще неописаних видів ліхенізованих грибів приблизно оцінюється в 10,000 таксонів. Опис і каталогізація цього різноманіття зайняли б у наявних зараз систематиків кілька десятиліть; проте підтримка таксономічних робіт, на жаль, зменшується по всьому світу. В цій роботі ми підкреслюємо нагальну потребу таксономічної експертизи в ліхенології. Ми зібрали разом 103 колег з інститутів всього світу для опису 100 нових видів ліхенізованих грибів, що надзвичайно різноманітні за таксономічною приналежністю і географічним поширенням. Описані наступні нові види: Acarospora flavisparsa, A. janae, Aderkomyces thailandicus, Amandinea maritima, Ampliotrema cocosense, Anomomorpha lecanorina, A. tuberculata, Aspicilia mansourii, Bacidina sorediata, Badimia multiseptata, B. vezdana, Biatora epirotica, Buellia sulphurica, Bunodophoron pinnatum, Byssoloma spinulosum, Calopadia cinereopruinosa, C. editae, Caloplaca brownlieae, C. decipioides, C. digitaurea, C. magnussoniana, C. mereschkowskiana, C. yorkensis, Calvitimela uniseptata, Chapsa microspora, C. psoromica, C. rubropulveracea, C. thallotrema, Chiodecton pustuliferum, Cladonia mongkolsukii, Clypeopyrenis porinoides, Coccocarpia delicatula, Coenogonium flammeum, Cresponea ancistrosporelloides, Crocynia microphyllina, Dictyonema hernandezii, D. hirsutum, Diorygma microsporum, D. sticticum, Echinoplaca pernambucensis, E. schizidiifera, Eremithallus marusae, Everniastrum constictovexans, Fellhanera borbonica, Fibrillithecis sprucei, Fissurina astroisidiata, F. nigrolabiata, F. subcomparimuralis, Graphis caribica, G. cerradensis, G. itatiaiensis, G. marusa, Gyalideopsis chicaque, Gyrotrema papillatum, Harpidium gavilaniae, Hypogymnia amplexa, Hypotrachyna guatemalensis, H. indica, H. lueckingii, H. paracitrella, H. paraphyscioides, H. parasinuosa, Icmadophila eucalypti, Krogia microphylla, Lecanora mugambii, L. printzenii, L. xanthoplumosella, Lecidea lygommella, Lecidella greenii, Lempholemma corticola, Lepraria sekikaica, Lobariella sipmanii, Megalospora austropacifica, M. galapagoensis, Menegazzia endocrocea, Myriotrema endoflavescens, Ocellularia albobullata, O. vizcayensis, Ochrolechia insularis, Opegrapha viridipruinosa, Pannaria phyllidiata, Parmelia asiatica, Pertusaria conspersa, Phlyctis psoromica, Placopsis imshaugii, Platismatia wheeleri, Porina huainamdungensis, Ramalina hyrcana, R. stoffersii, Relicina colombiana, Rhizocarpon diploschistidina, Sticta venosa, Sagenidiopsis isidiata, Tapellaria albomarginata, Thelotrema fijiense, Tricharia nigriuncinata, Usnea galapagona, U. pallidocarpa, Verrucaria rhizicola і Xanthomendoza rosmarieae. Додатково, запропоновано три нові номенклатурні комбінації: Fibrillithecis dehiscens, Lobariella botryoides и Lobariella pallida.

 

Біологія. Tura D., Zmitrovich I.V., Wasser S.P. /Ed. S.P. Wasser. Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel /Biodiversity of cyanoprocaryotes, algae and fungi of Israel. – /M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Evolution, University of Haifa. –.A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, 2011. – 589 p. (ум.-др. арк. 24,5). – ISBN 978-3-906166-99-5

Публікація присвячена різноманіттю Heterobasidiomycetes та непластинчастих гіменоміцетів (колишній порядок Aphyllophorales) Ізраїлю. Всього охоплено 238 видів, що відносяться до 118 родів з 42 родин, 12 порядків та 4 класів Basidiomycota. Основна частина книги містить інформацію про матеріали та методи досліджень, морфологію, таксономію та екологію гетеробазідіоміцетів та непластинчастих гіменоміцетів. Спеціальна частина містить детальні макро- та мікроморфологічні описи видів, відомості щодо екології, розповсюдження та місцезростання в Ізраїлі, загального поширення, примітки, а також сучасну таксономічну систему грибів. Представлені ключі для визначення родів та видів.

 

Білогія. Гербарії України. Index herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач Шиян Н.М. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. - Київ: Альтерпрес, 2011. – 442 c. +іл. (ум.-др. арк. 25,98) –300 прим. – ISBN978-966-542-492-5

Друге, оновлене видання «Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum» містить інформацію про 59 гербарних колекцій. Воно буде корисним в роботі широкому колу спеціалістів із загальної біології, ботаніки, мікології, екології, фармакогнозії, студентам різних спеціальностей та ін. Зібрана інформація допоможе читачам ефективно використовувати українські гербарні фонди в своїй роботі. Видання є додатковим ресурсом для Index Herbariorum, тому містить контактні дані та основну інформацію про кожну колекцію та персонал англійською мовою.

 

Біологія. Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Вірченко В.М. та ін. Національний природний парк «Гуцульщина». Рослинний світ /Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. /Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с. (ум.-др. арк. 15). – 300 прим. – ISBN 978-966-306-160-2

У монографії наведена характеристика природно-кліматичних умов НПП „Гуцульщина”, подано конспект флори судинних та безсудинних рослин. Вперше на основі еколого-флористичної класифікації розроблена класифікаційна схема рослинності парку та наводиться характеристика виявлених синтаксонів. Наведено созологічну характеристику рослинного покриву та ресурсний потенціал флори регіону.

Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.

 

Екологія. Didukh Ya.P. The ecological scalaes for the species of Ukranian flora and their use in synphytoindication. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Kyiv: Phytosociocentre, 2011. – 176 p. (ум.-др. арк. 17,2). – ISBN 978-966-306-158-6

Кліматичними та едафічними факторами (Hd – вологість ґрунту; fH – змінність зволоження ґрунту; Sl – загальний сольовий режим; Rc – кислотність; Nt – вміст нітрогену; Ae – аерацію ґрунту; Tm – терморежим; Om – омброрежим; Kn – континентальність клімату; Cr – кріорежим; Lc – освітленість; Ca – вміст карбонатів у ґрунті). Наведені порівняння з екологічними шкалами Циганова, Раменського, Цаценкіна, Елленберга, Ландольта, Зольомі. Методи синфітоіндикації базуються на даних геоботанічних описів, за якими визначаються показники екологічної амплітуди факторів видів рослин. Наводяться приклади практичного застосування даних за допомогою методів ординації і градієнтного аналізу, головних компонент, екологічного картографування, кластерного аналізу, оцінки зміни значень екологічних факторів в ході сукцесії степових екосистем. Рекомендується для геоботаніків та екологів.

 

Біологія. Попович С.Ю., Степаненко Н.П., Устименко П.М. та ін. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України /Під ред. С.Ю. Поповича. – /Національний університет біоресурсів і природокористування, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Медіа Груп, 2011. – 800 с. (ум.-др. арк. 50,5). – 300 прим. – ISBN 978-966-2424-45-4

У монографії вперше на сучасному науковому рівні у формі каталогу зібрано систематизовані відомості про представленість на природно-заповідному фонді Лісостепу України раритетних природних (in situ) і культивованих (ex situ, in vivo) деревних видів рослин та дендроценозів, які мають офіційний статус всіх рангів охорони (міжнародного, загальнодержавного та регіонального). Також вперше подано конспект заповідних вікових дерев та чагарників даного регіону. Визначена репрезентативність регіонів, об’єктів та категорій природно-заповідного фонду. Наведено рейтинговий список об’єктів природно-заповідного фонду за кількістю раритетного дендрорізноманіття, а також покажчик ступеня раритетності деревних видів рослин.
Видання розраховане на фітосозологів, дендрологів, фітоценологів, лісівників, паркознавців, аспірантів і студентів відповідних фахів, працівників природоохоронних установ, а також широкого кола зацікавлених в охороні природи читачів.

 

Біологія. Зиман С.М., Гродзинський Д.М., Булах О.В. Латинсько-англо- російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. -  К.: Наук. думка, 2011. – 284 с. (ум.-др. арк. 23,08). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1076-5

Чотиримовний ботанічний словник термінів з морфології та систематики судинних рослин створено на підставі численних літературних джерел, переважно словників, з метою допомогти фахівцям з ботаніки працювати з латинню, англійською спеціальною і ботанічною літературою на російський та українських мовах. Латинсько-англо-російсько-український словник ботанічних термінів включає систему понять, що характеризують морфологічні ознаки рослин. Словник містить понад 6000 термінологічних одиниць, з яких більше половини родові й видові назви судинних рослин флори України.

Для фахівців з ботаніки – від студентів та аспірантів до викладачів і співробітників наукових і природоохоронних установ.

 

Крахмальный А.Ф. Динофитовые водоросли Украины (иллюстрированный определитель) /Отв. ред. П.М. Царенко. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Киев. Альтерпрес, 2011. – 444 с. (ум.-др. арк. 18,75). – ISBN 978-966-542-491-8

У роботі узагальнені оригінальні та літературні дані щодо дінофітових водоростей континентальних водойм та морів України. Загальна частина визначника містить сучасні відомості по їх морфології, походженню, еволюції, різноманіттю та історії вивчення в Україні. Спеціальна частина включає методику досліджень, класифікацію Dinophyta, таблиці для визначення, описи, малюнки, фотографії, а також дані щодо поширення 271 виду. Книга призначена для альгологів, гідробіологів, викладачів вузів, студентів, спеціалістів рибного, комунального та водного господарств, санітарних служб та всіх тих, хто цікавиться протистами.

 

Біологія. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. -  Київ: Альтерпрес, 2011. – 442 с. (ум.-др. арк. 51,4). – 120 прим. – ISBN 978-966-542-477-2

Висвітлено історичні етапи становлення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України як провідної в Україні й широко відомої у світі науково-дослідної установи, що здійснює широке коло досліджень у галузі класичної та сучасної експериментальної ботаніки, відображено формування напрямків і зміст науково-дослідних робіт, місце Інституту в системі наукових установ НАН України. Вміщено інформацію про найвідоміших науковців, висвітлено найвагоміші досягнення наукового колективу в різні історичні періоди, відзначено його внесок у світову ботанічну науку, охарактеризовано сучасну наукову та науково-організаційну діяльність установи.

 

Біологія. Биологические особенности лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах. Т. 1 /Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /. – Киев: Альтерпресс, 2011. – 212 с. (ум.-др. арк. 11,24). – 300 прим. – ISBN 978-966-542-490-1

Книга є збірником експериментальних оригінальних досліджень та оглядів літератури, присвячених проблемі біології видів лікарських та їстівних макроміцетів. В збірник увійшли матеріали, підготовані співробітниками Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України в співавторстві з ученими інших інститутів НАН України, Білорусі и університетів США.

 

Біологія. Бухало А.С., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Каталог колекції культур шапинкових грибів IBK. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ: Альтерпрес, 2011. – 43 с. (ум.-др. арк. 5,82) – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-542-486-1

Каталог (четверте видання) містить відомості про 921 штам, що належать до 169 видів, 73 родів шапинкових грибів (Basidiomycota, Ascomycota), які підтримуються в Колекції культур Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Культури ізольовані з природного матеріалу, переважно співробітниками Інституту, або одержані з інших колекцій і організацій. В Колекції підтримуються культури біля 110 видів, у яких відомі лікувальні властивості. Каталог буде корисним для широкого кола мікологів, біотехнологів, мікробіологів, грибоводів-аматорів, фармацевтів, генетиків, біохіміків, викладачів та студентів біологічних факультетів Університетів.

The 4-th edition of the Catalogue of the Culture collection of mushrooms (IBK) includes 921 strains of 169 species, belonging to 73 genera (Basidiomycota and Ascomycota). Cultures were isolated from natural material or received other Collections and Institutions. The Catalogue includes the original photos. The Catalogue is intended for mycologists, biotechnologists, microbiologists, mushroom growers, students and teachers of biological faculties of Universities.

 

Біологія. Надія Прохорівна Масюк (1930-2009) /Відп. ред. Кондратюк С.Я., Топачевський А.О. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Альтерпрес, 2011. – 240 с. (22,6 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1004-4

У виданні зібрані біографічні дані та відомості про наукову, педагогічну і організаційну діяльність відомого українського альголога, професора, доктора біологічних наук Надії Прохорівни Масюк (1930-2009). Наведено індекс водоростей, описаних Н.П. Масюк, а також повний перелік її публікацій за хронологією. Публікуються спогади рідних, друзів, колег та учнів про Надію Прохорівну, підбірка фотоматеріалів з сімейних архівів Таращук М.В. та Доліна В.В., а також – з інших архівів. Окремий розділ присвячений випускникам кафедри нижчих рослин біологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за період 1937-1985 рр. та їхньому внеску у вивчення окремих груп нижчих рослин.

Для ботаніків, систематиків і філогенетиків, гідробіологів, біохіміків та фізіологів, що вивчають водорості, а також для викладачів, аспірантів та студентів біологічних факультетів.

 

Біологія. Оптасюк О.М., Шевера М.В. Рід Linum L. у флорі України. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Київ: Альтерпрес, 2011. – 250 с. (17,9 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-542-496-3

У монографії представлено результати критико-систематичного дослідження роду Linum L. у флорі України. Подано огляд історії дослідження роду та основних його систем; результати біоморфологічного, у т.ч. мікроморфологічного, географічного, еколого-ценотичного вивчення його представників, запропоновано фрагмент системи роду; розглянуто ймовірні шляхи еволюції та філогенії.

Для фахівців у галузі систематики, флористики, біоморфології, фітогеографії, екології, викладачів, аспірантів, студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Біологія. Боднарчук Л.І., Соломаха Т.Д., Ілляш А.М. та ін. Атлас медоносних рослин України. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України. – К.: Урожай, 2011. – 256 с. (ум.-др. арк. 10,7.). – 2000 прим. – ISBN 966-05-0034-3

Описано найвідоміші медоноси, які трапляються у природній флорі й культивуються в різних зонах України. Наведено морфологічний опис рослин, їх екологію, поширення, практичне використання у бджільництві та інших галузях (зокрема в медицині, зеленому будівництві, харчовій, деревообробній промисловості тощо).

Природні ентомофільні рослини об’єднано в групи лісових, лучних, степових, болотних, а також поширених на орних і порушених землях медоносів. Окремо охарактеризовано ентомофільні сільськогосподарські, садові та ягідні культури, а також медоноси парків, лісопарків і лісосмуг.
Відмічено загальні закономірності поширення медоносних рослин в Україні. Особливості використання продуктів бджільництва доповнено рецептами їх практичного застосування.

Для спеціалістів господарств усіх форм власності, фермерів-пасічників, студентів аграрних вузів, технікумів, біологічних  факультетів університетів та широкого кола читачів.

 

Біологія. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України в пізньому плейстоцені та в голоцені /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Альтерпрес, 2011. – 442 с. (25,7 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-542-493-2

У монографії на основі нових палінологічних даних та критично опрацьованих матеріалів попередніх досліджень реконструйовано цілісну картину змін рослинного покриву та клімату рівнинної частини України в пізньому плейстоцені–голоцені. З позицій гляціалізму розглянуто проблеми рефугіумів, реліктів та постгляціальних міграцій у формуванні сучасного рослинного покриву.

Для ботаніків, палеоботаніків, палеогеографів, палеокліматологів, палеоекологів, археологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Біологія. Орлов О.О., Вергелес А.О., Якушенко Д.М. та ін. Рідкісні та зникаючі види судинних рослин Житомирської області. Офіційний перелік. Фотодовідник /Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Житомир. Новоград-Волинський: Вид-во «НОВОград», 2011. – 208 с. (ум.-др. арк.18,6). – ISBN: 978-966-2463-00-2

Дане довідникове видання підготовлено на основі багаторічного вивчення рідкісних видів судинних рослин Житомирської області. У ньому узагальнено чинні офіційні документи, які стосуються згаданої проблеми. Також у тексті стисло наведено критерії та принципи включення видів до переліку рідкісних, продемонстровано динамічність згаданих переліків, що зумовлюється переважно сучасним рівнем знань про поширення та стан популяцій рідкісних видів рослин на території Житомирщини.
У довіднику для області наведено офіційні матеріали щодо переліку видів рослин, які потребують охорони на її території, – всього 260 рідкісних видів судинних рослин, в т.ч. 13 видів охороняються за Бернською конвенцією (1979); 4 види занесено до Європейського Червоного списку видів, які зникають у всесвітньому масштабі (1991); 99 видів занесено до чинного ІІІ видання «Червоної книги України» (2009); 154 види є регіонально рідкісними та охороняються згідно рішення Житомирської обласної ради від 08 вересня 2010 р. № 1162. Для більшості рідкісних видів наведено оригінальні фотографії, виконані к.б.н. О.О. Орловим, що значно полегшить не лише спеціалістам, але також і пересічним громадянам визначення рідкісних видів у природі та сприятиме їх збереженню. Довідник розрахований на викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, вчителів середніх шкіл, аспірантів, студентів, школярів, пересічних громадян-любителів природи.

 

Біологія. Коломійчук В.П., Яровий С.О. Конспект флори судинних рослин Приазовського національного природного парку. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Приазовський національний природний парк/. – К.: Альтерпрес, 2011. – 296 с. (ум.-др. арк.15,5). – 300 прим. – ISBN 978-966-542-475-8

В монографії характеризується флора Приазовського національного природного парку, яка нараховує 1060 видів судинних рослин, з 418 родів, 92 родин та 4 відділів. Характеризується флористична дослідженість цієї територіальної одиниці. Здійснений різноманітний аналіз дослідженої флори, характеризується її раритетна фракція.

Для широкого кола читачів – ботаніків, географів, студентів біологичних факультетів університетів, працівників системи охорони природи, натуралістів-аматорів.

 

Біологія. Недуха О.М. Гетерофілія у рослин. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Альтерпрес, 2011. – 192 с. (16,9 ум.-др. арк.). – 100 прим. – ISBN 978-966-542-494-9.

Монографія є узагальненням  сучасних досягнень вивчення явища гетерофілії у рослин. В окремих розділах послідовно висвітлюються основні структурно–функціональні особливості прояву гетерофілії у вищих водних і надземних рослин, включаючи морфологічні, анатомічні, ультраструктурні та функціональні характеристики листків, у тому числі підводних і надводних листків водних судинних рослин. У книзі викладено результати численних досліджень фітогормонів, аморфної форми целюлози, вторинних посередників (Са2+) і експресії генів, які задіяні у вияві гетерофілії, а також розглянуто теорії її виникнення. У монографії підкреслено визначальну роль явища гетерофілії як прояву дії екстремальних умов на рослин, якщо раптово відбувається затоплення чи обміління річок  і озер.

Монографія розрахована на широке коло біологів і насамперед на ботаніків, фізіологів, цитологів, гідробіологів і екологів. Разом з тим вона може використовуватися як довідник для викладачів ботаніки, гідробіології й екології в університетах і сільськогосподарських інститутах і як посібник для аспірантів і студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі біології.

 

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А., Альошкіна У.М. Біотопи лісової та лісостепової зон України /Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Тов. «Макрос», 2011. – 288 с. (15 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-171-515-7.

У монографії висвітлино класифікацію біотопів та їхню характеристику відповідно до загальноєвропейських принципів EUNIS. Класифікація розроблена на основі структури рослинного покриву, який є чутливим індикатором стану навколишнього середовища. Вона включає природні та штучні біотопи рівнинної частини лісової та лісостепової зон України, відображає їхню різноманітність, багатство й специфіку. Велику увагу приділено рідкісним біотопам, що потребують охорони і використовуються для створення заповідних об'єктів, екомережам як екологічній основі забезпечення переходу України на засади сталого розвитку. Кожен біотоп ілюстровано кольоровими знімками, що дозволяє проводити їхню візуальну ідентифікацію в практичній діяльності.

The classification and descriptions of biotopes of forest and forest-steppe zones of Ukraine are given. The classification is built on the base of vegetation cover structure that is sensetive indicator of environmental factors. The classification includes natural and anthropogenic biotopes of plain territories of forest and forest-steppe zones, depicts their diversity, richness and specific features. Considerable attention is paid to rare biotopes, which require conservation actions and are important for conservation objects creation and especially for ecological net creation, as the basis of introducing of sustainable development principles in Ukraine. Each biotope has color photo illustration that allows identifying it visually in practice.

The book is intended for ecologists, biologists, specialists in nature conservation, faculty members and students of these specialties.

 

Смарагдова мережа в Україні /Болтачев О.Р., Дідух Я.П., Соломаха Т.Д. та ін. (під ред. Л.Д. Проценка). – /Президія НАН України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Українське товариство охорони птахів та ін./. – Київ: “Хімджест”, 2011. – 192 с. (12,8 ум.-др. арк.) – прим. – ISBN 978-966-8537-78-3

В книзі наведені дані щодо процесів створення Смарагдової мережі і пропозиції вчених відносно 151 потенційного об’єкта Смарагдової мережі в Україні. Розрахована на представників державних органів, керівників об’єктів природно-заповідного фонду, власників та землекористувачів, науковців, громадськість та інших зацікавлених осіб та організацій.

The book contains information about the process of creating the Emerald network and suggestions of scientists regarding 151 potential objects for the Emerald network in Ukraine. The book is for government officials, heads of the objects of the natural reserve fund, land owners and managers, scientists, public and other interested organizations and persons.

 

Збірники:
Біологія. Матеріали XIII з"їзду Українського ботанічного товариства, (Львів, 19-23 вересня 2011 р.) /Інститут екології Карпат НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Львівське відділення УБТ, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Українське ботанічне товариство/. – Львів: Простір М, 2011 р. – 508 с. (31,8 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-02-6120-4.

До збірника включені матеріали наукових доповідей і повідомлень XIII з’їзду Українського ботанічного товариства, присвячені проблемам систематики, флористики, морфології та анатомії судинних рослин, геоботаніки, екології рослин, структурно-функціональної організації екосистем, популяційної екології та генетики, охорони рослинного світу й ресурсознавства, альгології, мікології, ліхенології та бріології, селекції та інтродукції рослин, фітофізіології та структурної ботаніки, гербарної справи, збереження ботанічних колекцій, а також викладання ботанічних дисциплін у вищій школі. Загалом збірник містить 448 публікацій. Матеріали опубліковані з максимальним дотриманням авторської редакції.

Для спеціалістів у галузях ботаніки, мікології, загальної біології, екології, охорони природи, фітофізіології, інтродукції та селекції рослин, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 

 

Біологія. Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки. Всеукраїнська наукова конференція, Київ, 6-8 квітня 2011 р. – /Під ред. І.О. Дудки та С.Я. Кондратюка – /НАН України, Відділення загальної біології НАН України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Українське ботанічне товариство/. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011. – 298 с. (17,44 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-5843-3.

Наведені тези 13 доповідей на пленарних засіданнях та 156 повідомлень на 4-х секційних засіданнях та одному круглому столі.

Для ботаніків, мікологів, екологів та працівників охорони природи.

 

Біологія. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (9-13 вересня 2011 р., м. Березне, Рівненська обл., Україна). – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Березнівський державний дендрологічний парк. –  К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 264 с.(Ум. арк. 23,19). – ISBN 978-966-1543-26-2.

До збірника включені тези наукових доповідей Міжнародної наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», автори яких подали результати досліджень з історії ботаніки, експериментальної ботаніки, альгології, мікології, ліхенології, бріології, систематики та флористики судинних рослин, геоботаніки, екології рослин, інтродукції рослин та ландшафтної архітектури. Збірник містить 187 публікацій. Матеріали опубліковані з максимальним дотриманням авторської редакції.

Для студентів, викладачів вузів та фахівців у галузях ботаніки, мікології, екології, охорони природи.

 

Навчальна література (підручники, методики):
Біологія. Якубенко Б.Є., Царенко П.М., Алейніков І.М. та ін.. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України). Підручник для студентів класичних та аграрних університетів. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – /Національний Університет біоресурсів і природокористування України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ. Фітосоціоцентр, 2011. – 535 с. (33,43 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-306-151-9.

У підручнику наведено принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття водних рослин, висвітлюються питання їхнього формування й зростання, динаміки та розподілу за біоморфами в Україні, охорони водних рослин і їхніх угруповань та викладено інструментарій для дослідження водних рослин та методи гідроботанічних досліджень для вивчення формування біоресурсів водойм України.

 

Біологія. Любінська Л.Г., Оптасюк О.М., Шевера М.В., Федорончук М.М. Методичні рекомендації з проведення польової практики з ботаніки (збір рослин та виготовлення гербарію). – /Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, Фітосоціоцентр, 2011. – 68 с. (ум.-др. арк.3,0) – 500 прим. – ISBN 978-966-306-161-0
Наведена історія формування гербаріїв, подані узагальнені  рекомендації зі збору та засушування рослин, грибів та лишайників, виготовлення та зберігання гербарних колекцій.
Для студентів біологічного та агрономічного профілю вищих учбових закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, всіх, хто цікавиться гербарною справою.

 

Біологія. Царенко О.М., Скиба Ю.А., Білоус О.П., Ковтун О.О. Екологічна біоіндикація: практикум для студентів за спеціальністю ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – /Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – К., 2011. – 70 с. (3,9 ум.-др. арк.) – 100 прим. – ISBN 978-966-02-6139-6.
Викладено теоретичний матеріал та рекомендації до виконання робіт з біоіндикації за польових та лабораторних умов, які сприятимуть виконанню експериментальних досліджень, проведенню спостережень в природі та засвоєнню знань з курсу «Екологічна біоіндикація».
Запропоновані методики можуть бути використані при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт з дисциплін екологічного напрямку.
Посібник рекомендований для студентів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» вищих навчальних закладів України.

 

Біологія. Колодій В.А., Любінська Л.Г., Мінарченко В.М. Недеревні ресурси лісу. Навчально-методичний посібник – /Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, Фітосоціоцентр, 2011. – 76 с. (3,2 ум.-др. арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-306-149-2.
У навчально-методичному посібнику вміщено навчальну і робочу програми дисципліни «Недеревні ресурси лісу», а також методичні вказівки до лабораторних занять з усіх тем.
Для студентів та магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Біологія. Баданіна В.А., Футорна О.А. Еволюційна анатомія та еволюційна морфологія рослин. Робочі навчальні програми дисципліни для студентів біологічних факультетів». – /Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр. – 2011. – 36 с. (ум.-др. арк. 0,6). –260 прим.
Методичний посібник містить робочі навчальні програми по еволюційній анатомії та еволюційній морфології рослин, методичні рекомендації по вивченню дисциплін із зазначенням мети, завдань дисциплін, вимог до вмінь студентів встановлених у відповідності з вимогами галузевого стандарту вищої освіти України та системи контролю успішності навчання; теми лекцій та їх короткий зміст, завдання для самостійної роботи студентів з переліком рекомендованої літератури, завдання до модулів з дисципліни та питання до заліку.

 

Довідкові видання:

Біологія. Каталог рідкісної книги в бібліотеці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /Укладач Н.Г. Кривольченко. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Альтерпрес, 2011. – 100 с. (ум.-др. арк. 7,0). – 75 прим. – ISBN 978-966-542-500-7.
У каталозі подано науковий опис рідкісних книг другої половини XIX ст., виданих на території колишньої Російської імперії, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Історико-книгознавча інформація про ці видання в науковий обіг вводиться вперше. Каталог містить бібліографічні записи, складені згідно з прийнятими на теперішній час вітчизняними та міжнародними стандартами, і науково-довідковий апарат, який складається з трьох покажчиків. Він розкриває склад і зміст фонду, висвітлює шляхи його комплектування.
Для бібліографів, книгознавців, ботаніків, істориків ботанічної науки, а також для всіх, хто любить книгу.

 

Науково-популярні видання:
Біологія. Надєіна О., Димитрва Л., Ходосовцев О., Назарчук Ю. Що вам відомо про степові лишайники – маленький всесвіт під ногами. Науково-популярне видання-посібник. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Одеса, 2010. – 20 с. – 200 прим.
У брошурі подано основні відомості щодо різноманіття, поширення, екологічних особливостей та охорони лишайників степів України у науково-популярній формі. Додатково висвітлено що являє собою лишайник загалом, коли лишайники виникли, як поширені по земній кулі тощо. Наведено значну кількість кольорових ілюстрацій, що полегшують сприйняття інформації. Розрахована на широке коло читачів, які цікавляться природою, в першу чергу, на школярів середній та старших класів.

 

Публікації науковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за 2006–2010 рр. (електронне видання) / Відпов. ред. Г.М. Музичук, М.В. Шевера; укладач – Т.Л. Олійник. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2011. – 368 с.

 

Буклет

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. Холодного. – К.: Альтерпрес, 2011. – 32 с. – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-542-465-9.

2010 р.

Монографії:

В.М.Остапко, А.В. Бойко., С.Л. Мосякин Сосудистые растения юго-востока Украины. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2010. – 247 с. – Тираж 350 прим. – ISBN 978-617-579-074-8.

В книге приводится список сосудистых растений юго-востока Украины, критически переработанный в свете новейших достижений и требований таксономии и номенклатуры и с учетом новых данных по флоре региона. Для каждого вида приводятся принятые научное (латинское), русское и украинское названия, наиболее часто встречающиеся синонимы и ранее ошибочно приводившиеся названия; указано наличие сборов вида в Гербарии Донецкого ботанического сада НАН Украины, произрастание на территориях Донецкой и Луганской областей, отмечены адвентивные (в том числе и дичающие из культуры) виды и созологический статус охраняемых видов. Список сосудистых растений флоры юго-востока Украины насчитывает 2070 видов, относящихся к 685 родам, 144 семействам, 74 порядкам, 9 классам и 7 отделам. Для ботаников, экологов, специалистов в области охраны природы, студентов и преподавателей вузов.

 

Zavyalova L.V. A Checklist of Сhernihiv urban flora. – Kyiv: Phytosociocenter, M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, 2010. – 107 p. (3,7 ум.-др. арк.) – ISBN 978-966-306-153-5.

The inventory of the urban flora of the town of Chernihiv (Forest zone of Ukraine) is presented. A checklist of this urban flora contains 1050 species of vascular plants. For each species, the fraction of flora (indigenous versus alien species) is indicated. Other characters: life forms, ecological groups in relation to water requirements of the taxa, data of their distribution and confinedness to the city zones are presented.

Представлено анотований конспект урбанофлори Чернігова (лісова зона України), що налічує 1050 видів судинних рослин. Подано основні характеристики видів урбанофлори, серед яких: належність до її аборигенної чи неаборигенної фракцій, біологічний тип, екологічна група за відношенням до зволоження, ареалогічний діагноз та відомості про поширення на території урбан- та субурбанзони Чернігова.
Книга розрахована на ботаніків, екологів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Андрієнко Т.Л. Комахоїдні рослини України / Під ред. В.В. Протопопової. – К.: Альтерпрес, 2010. – 80 с. – Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-542-419-2.

Монографія присвячена характеристиці комахоїдних рослин України. Коротко описані комахоїдні рослини світу, наводяться дані щодо цих видів Ч. Дарвіна, М.Г. Холодного і сучасних дослідників. Основна увага приділена комахоїдним рослинам флори України. В родині Lentibulariaceae (пухирникові) характеризуються види родів Pinguicula (товстянка) та Utricularia (пухирник), в родині Droseraceae (росичкові) – види родів Aldrovanda (альдрованда), та Drosera (росичка). Для всіх видів вказуються морфологічні особливості, поширення та екологія видів, стан їх популяцій. Окремий розділ присвячений охороні видів комахоїдних рослин в Україні та в країнах Європи. Кількість комахоїдних рослин у Червоних книгах та природоохоронних списках різних країн збільшується із поглибленням вивчення цих видів.

 

Ботаніка. Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ. Критичний інвентаризаційний анотований конспект флори та  рослинності: судинні рослини, мохоподібні, лишайники, водорості, рослинні угруповання / За ред. В.П. Коцура, В.М. Джурана, М.М. Федорончука, М.В. Шевери /Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Скоровиди, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 166 с. (7,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим.

Монографія присвячена результатам комплексного дослідження видової та ценотичної різноманітності рослинного покриву міста Переяслава-Хмельницького та його околиць (Київська обл., Україна) і включає відомості про судинні рослини, рослинність, мохоподібні, лишайники та водорості. Для ботаніків, усіх, хто цікавиться рослинним покривом міст, викладачів, аспірантів і студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників природоохоронних організацій та міських служб.

 

Збірник

Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11-15 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ, «Альтерпрес», 2010. – 320 с. (37,2. ум.-др. арк.). – Тираж 300.

У книзі вміщені матеріали Міжнародної наукової конференції «Рослинний світ у Червоній книзі України: реалізація Глобальної стратегії збереження рослин» (Київ, жовтень 2010 р.). Видання розраховане на ботаніків, мікологів, екологів, працівників охорони довкілля, викладачів, аспірантів, студентів природничих спеціальностей.

 

Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Антонія Маргіттая (16-18 вересня 2010 р., мм. Мукачево-Берегово, Україна). – Ужгород: Карпати, 2010. – 240 с. (13,95 ум.-др. арк.). – Тираж 200. – ISBN 978-966-671-261-8.

У Матеріалах конференції представлені наукові повідомлення, присвячені історії ботанічних досліджень та природоохоронної справи в Карпатах, життєвому і творчому шляху вчених та аматорів – дослідників рослинного покриву Карпат та гербарним колекціям.
Для фахівців у галузі ботаніки, охорони природи та історії ботанічної науки, вчителів шкіл, студентів вищих учбових закладів, а також освітян та краєзнавців.

 

Вірченко В.М. Покажчик статей про мохоподібні, бріологію і бріологів, які опубліковані в Українському ботанічному журналі (1921-2010)

Покажчик включає назви близько 300 статей та коротких повідомлень переважно українських бріологів, які були опубліковані в Українському ботанічному журналі протягом майже 90 років. Статті стосуються різних напрямків бріології: флористики, систематики, географії, екології, фізіології, експериментальної морфології, цитології тощо. Крім численних повідомлень про бріофлору України, журнал містить також окремі статті про мохоподібні Молдови, Білорусі, Південного Уралу, Кавказу, Середньої Азії, Сибіру, особливо Далекого Сходу. Майже всі бріологічні статті в УБЖ написані українською і, як правило, мають резюме англійською та російською мовами.

 

IX International Conference "Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation". Abstracts Book

The book includes abstracts of contributions presented at the IX International Conference "Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation".

 

Из эпистолярного наследия В.И. Вернадского. Письма А.В. Фомину 1929-1934 /Составитель М.В. Шевера, вступительная статья К.М. Сытника, Т.В. Андриановой. – Киев: Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2010. – 25 с.

Представлена эпистолярия академика В.И. Вернадского – неопубликованные письма ботанику, организатору и первому директору Института ботаники АН УССР, академику АН УССР А.В. Фомину, которые охватывают период с 1929 по 1934 год. В них отображены некоторые моменты биографии и творчества В.И. Вернадского, его научные и научно-организационные связи с Украинской академией наук.

 

2009 р.

Монографії:

Дудка І.О., Придюк М.П., Голубцова Ю.І. та ін. Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Деснянсько Старогутський» / за заг. ред. чл. кор. НАН України І.О. Дудки та к.б.н. М.П. Придюка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 224 с. (12,9 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-680-486-3
Монографію присвячено грибам та грибоподібним організмам Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». Наведено коротку характеристику фізико-географічних умов парку та його рослинності, розглянуто історію досліджень грибів на території Лівобережного Полісся в цілому та парку зокрема. Охарактеризовано методи мікологічних досліджень cистематичну та еколого-трофічну структуру й видовий склад грибів парку, його раритетну компоненту, а також практичне значення грибів і грибоподібних організмів регіону. Наведено повний анотований список виявлених на цей час видів грибів і грибоподібних організмів НПП «Деснянсько-Старогутський».

The monograph is devoted to fungi and fungi-like organisms of the National Nature Park «Desniansko-Starohutsky». The short description of physical-geographical conditions and vegetation of the park is cited, the summary of the hystory of investigations of fungi on the territory of the Left-Bank Polissia on the whole and of the park in particular is given. The separate chapter is devoted to the methods of mycological studies having been used during preparing of the monograph. In the next chapters systematical and trophical structure and species composition of fungi of the park, its rare component, as well as practical importance fungi and fungi-like organisms of this region are characterized. Besides, the full annotated list of the found to date 633 species of fungi and fungi-like organisms of the National Nature Park «Desniansko-Starohutsky» is quoted in the monograph.

Ботаніка. Червона книга України. Рослинний світ. /Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного/. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с. (90,0 ум.-др. арк.). – Тираж 5000 прим. – ISBN 978-966-97059-0-7.

Книга є офіційним документом, що відображає сучасний стан видів рослин і грибів України, які перебувають під загрозою зникнення, або потребують охорони. У книзі наводяться відомості про 826 видів, дається їх українська та латинська назви, таксономічна належність, природоохоронний статус, наукове значення, ареал виду та його поширення в Україні, чисельність та структура популяцій, причини зміни чисельності, умови місцезростань, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з охорони, розмноження та розведення в спеціально створених умовах, господарське та комерційне значення, основні джерела інформації. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали. Видання розраховане на державні, наукові й громадські установи та організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природокористувачів, активістів охорони природи.

 

Геоботаніка. Зелена книга України /Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна академія наук України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного/. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с. + 48 кольор. с. (43,4 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-542-2.

Книга є офіційним державним документом, у якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. У кожній з 160 статей міститься така інформація: наукова назва рослинного угруповання, його синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус, поширення в Україні, фізико-географічні умови, біотоп, фітоценотична, аутфітосозологічна та ботаніко-географічна значущість, ценотична структура та флористичне ядро, потенціал відновлюваності, вид режиму збереження, біотехнічні й созотехнічні рекомендації, джерела інформації, картосхема поширення угруповання. У книзі подано 88 ілюстрацій рідкісних угруповань. Вміщено також нормативні документи про Зелену книгу України. Видання розраховане на державні, наукові й громадські установи та організації, навчальні заклади, фахівців у сфері збереження біорізноманіття, активістів зеленого руху.

 

Мікологія. S.O. Voytyuk, V.P. Heluta, S.P. Wasser, E. Nevo, S. Takamatsu Biodiversity of the Powdery Mildew Fungi (Erysiphales, Ascomycetes) of Israel. – /M.G. Kholodny Institute of Botany of NASU, Institute of Evolution University of Haifa/. – A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2009. – 290 pp. (11,6 ум.-др. арк.). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-3-906166-74-2.

This book is the seventh in the series entitled «Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel». The book is devoted to the family Erysiphaceae of the oder Erysiphales. The taxonomy and species diversity of the powdery mildew fungi as the most important plant parasites are described. The order Erysiphales is represented by 64 species related to eight genera: Artrocladiella Vassilkov, Blumeria Golovin ex Speer, Erysiphe R. Hedw. ex DC., Golovinomyces (U. Braun) V.P. Heluta, Leveilulla G. Arnaud, Neoerysiphe U. Braun, Phyllactinia Lév., and Podosphaera Kunze. Synonims, locations, and dates of collections in Israel, as well as detailed descriptions of taxa based on morphological features obtained using a light microscope and scanning electron microscope are provided.

Книга є сьомою із серії "Biodiverstiy of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel". Вона присвячена борошнисторосяним грибам (родина Erysiphаles, Ascomycota), які належать до найнебезпечніших паразитів рослин. У книзі наведені відомості про видовий склад, морфологію, біологію та систематику цих грибів. Порядок Erysiphales представлений в Ізраїлі 64 видами, що належать до 8 родів. Подані синоніміка, місцезнаходження та дати збору борошнисторосяних грибів на території Ізраїлю, детальні описи видів, що базуються на морфологічних ознаках, отриманих за допомогою світлового та сканувального електронного мікроскопів.

 

Фікологія. V.P. Gerasimiuk, O.V. Gerasymova, М.О. Struk (Konischuk), G.V. Terenko, O.P. Tsarenko (Bilous), P.M. Tsarenko and S.P. Wasser /Eds. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser & E. Nevo. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 2. Bacillariophyta. – /M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Evolution University of Haifa/. – A.R.G. Gantner Verlag, Ruggell /Liechtenstein, 2009. – 413 p. (18 ум.-др. арк.). – ISBN 978-3-906166-79-7.

У даній публікації узагальнені відомості щодо водоростей флори України. Загальна кількість таксонів водоростей, що включена у видання, нараховує 967 родів та 4943 види (5906 внутрішньовидових таксонів). Даний том присвячений діатомовим водоростям – Bacillariophyta (157 родів, 945 видів – 1163 внутрішньовидових таксонів). Для кожного таксону наведені номенклатурні дані, включаючи базіонім, основні синоніми, а також місцезростання, поширення на території України та у світі. У додатку представлені оригінальні рисунки та мікрофотографії видів, що були вперше описані для науки з території України або є рідкісними у флорі України.

 

Мікологія. A. Buchalo, O. Mykhaylova, M. Lomberg and S. Wasser. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures. – /M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of the Ukraine; Faculty of Science & Science Education and Institute of Evolution, University of Haifa, Israel/. – Kiev: Alterpress, 2009. – 224 pp. (8,25 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-642-408-6

The book represents original data on microstructures of vegetative mycelia in pure cultures of 100 species of edible and medicinal mushrooms belonging to Basidiomycota and Ascomycota. Investigations of mycelial microstructures in pure cultures (Culture Collection of Mushrooms, Kiev, Ukraine) were made by authors using Scanning Electron Microscopy. The descriptions of the teleomorph stage and cultural characteristics on agar media, and for some species in submerged culture, are presented. Particular attention is paid to microstructures which have taxonomical value and may be used for the identification of taxons and the physiological characteristics of fungal cultures. Many of the microstructures included in the book are described for the first time. Cultures of species represented in the book and belonging to genera Pleurotus, Schizophyllum, Ganoderma, Auricularia, Agaricus, Omphalotus, Oudemansiella, Morchella, etc., are examined  using modern biotechnologies for producing fruit bodies, food additives, pharmaceutical substances, enzymes, etc., and methods used to obtain the micromorphological features under cultivation necessary for obtaining the desired information. The book is useful for students, mycologists, biologist, biotechnologist, and mushroom-growers alike.

У книзі представлені оригінальні дані щодо мікроструктур вегетативного міцелію чистих культур 100 видів їстівних та лікарських грибів із відділів Basidiomycota та Ascomycota. Дослідження міцеліальних мікроструктур чистих культур (Колекція культур грибів, Київ, Україна) були виконані авторами з використанням електронної скануючої мікроскопії. Представлені описи телеоморфних стадій та культуральних характеристик на агаризованих середовищах, а для деяких видів – і в глибинній культурі. Особливу увагу приділено мікроструктурам, що мають таксономічне значення й можуть бути використані для ідентифікації таксонів, а також фізіологічним характеристикам грибних культур. Значне число мікроструктур, включених у цю книгу, описані вперше. Культури видів, представлених у книзі, які належать до родів Pleurotus, Schizophyllum, Ganoderma, Auricularia, Agaricus, Omphalotus, Oudemansiella, Morchella, тощо, розглядаються як такі, що використовуються сучасною біотехнологією для виробництва плодових тіл, харчових добавок, фармацевтичних речовин, ензимів, тощо, і методи, що використовуються для одержання мікроморфологічних ознак під час культивування необхідні для отримання бажаної інформації. Книга корисна для студентів, мікологів, біологів, біотехнологів та подібних спеціалістів, які культивують гриби.

 

Ботаніка. V.A. Onyshchenko. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine/ Ed. By S.L.Mosyakin /M.G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv: Alterpress, 2009. – 212 p. (26,7 ум.-др. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-542-417-8.

Книга є першим детальним оглядом широколистяних лісів порядку Fagetalia sylvaticae в Україні. На території дослідження виділено 31 асоціацію. Вони віднесені до 9 союзів: Asperulo-Fagion, Cephalanthero-Fagion, Carpinion betuli, Querco roboris-Tilion cordatae, Scillo sibericae-Quercion roboris, Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Dentario quinquefoliae-Fagion, Paeonio dauricae-Quercion petraeae, Alnion incanae. Описано видовий склад та поширення синтаксонів. Подано номенклатурні типи з українських публікацій. Додаток містить  802 описи.

 

Ботаніка. Коваленко О.В. Флора водоростей України. Синьозелені водорості. Том I. Спеціальна частина. Вип. 1. Порядок Chroococcales. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ. Арістей, 2009. – 387 с. (24,18 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5084, 978-966-02-5085, 978-966-02-5086.

Узагальнені оригінальні та літературні дані щодо хроококальних водоростей України (віддділ Cyanoprokaryota, порядок Chroococcales Komarek et Anagn.). Наведені результати критичного опрацювання 276 видів (284 форм), з яких нині в Україні відомо 216 видів (224 форми), а решта видів трапляються в суміжних країнах або характерні для певних біотопів, які наявні в Україні. У загальній частині "Флори …" містяться відомості з морфології, біології, екології та прийнятої системи. Різноманіття хроококальних водоростей оцінено згідно сучасної класифікаційної системи (Komarek et Anagnostidis, 1985; 1986; 1998). У спеціальній частині наведено таблиці для визначення таксонів усіх рангів, діагнози, екологічні особливості, рисунки, поширення всіх видів в Україні та їх загальне поширення у світі.

 

Ботаніка. Коваленко О.В. Флора водоростей України.Том I. Синьозелені водорості. Вип. 1. Порядок Хроококальні. 2-е видання, перероблене та доповнене. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ, 2009. – 397 с. (24,18 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-02-5084-0, 978-966-02-5085-7, 978-966-02-5086-4, 978-966-02-5310-0.

 

Ботаніка. Паламарь-Мордвинцева Г.М., Петльований О.А. Флора водоростей України. Том 12. Стрептофітові водорості. Вип. 1. Родина Мезотенієві. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ, 2009. – 156 с. (11,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5228-8.

У випуску "Флори …" узагальнені оригінальні і літературні дані про мезотенієві водорості України, які включають роди Ancylonema Berggr., Cylindrocystis Menegh. ex de Bary, Geniculus Presc., Mesotaenium Nageli, Netrium (Nageli) Itzigs. et Rothe, Planotaenium Petlov. et Pal.-Mordv., Roya W. West et G.S. West, Spirotaenia Breb. ex Ralfs emend. Brook, Tortitaenia Brook. У загальній частині викладені відомості з морфології, біології, екології цієї групи водоростей. У спеціальній частині репрезентовані таблиці для визначення таксонів усіх рангів, діагнози, рисунки, карти поширення, відомості з екології, поширення всіх видів в Україні і їх загальне поширення у світі.

 

Ботаніка. Приходько М.М., Карамушка В.І., Приходько М.М. та ін. Біотичне та ландшафтне різноманіття басейну р. Гнила Липа (стан і планування збереження, невиснажливого використання та відтворення /Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Екологічна громадська організація "Верхнє Подністров'я", Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/ – Івано-Франківськ: ТзОВ "Галицька друкарня", 2009. – 220 с. (13,75 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-2995-15-2.

Представлені результати дослідження природних умов формування біотичного й ландшафтного різноманіття в басейні річки Гнила Липа, созологічної оцінки флористичних і фауністичних комплексів. Проаналізовано загрози існуванню популяцій видів рослин і тварин та біогеоценотичних комплексів. За результатами досліджень обґрунтовано шляхи інтегрування аспектів біорізноманіття в план управління басейном р. Гнила Липа, охорони та відтворення флори й фауни із застосуванням активних і пасивних заходів з урахуванням основних принципів розбудови екомережі, видана монографія.

 

Геоботаніка. Куземко А.А. Лучна рослинність. Клас Molinio-Arrhenateretea. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Денропарк «Софіївка» НАН України/. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 376 с. (18.1 ум.-др. арк.). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-152-7.

Представлено результати класифікації лучної рослинності України классу Molinio-Arrhenateretea. Наводяться діагностичні види, а для синтаксонів рангу асоціацій також константні та домінантні види. Розглянуто синтаксономічний статус синтаксонів вищого рангу (порядків, союзів). Узагальнено дані щодо синекології, синхорології, особливостей флористичного складу та регіональної специфіки синтаксонів. Для спеціалістів у галузі геоботаніки, фітогеографії, флористики, аспірантів, студентів біологічних спеціальностей університетів.

 

Мікологія. І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: В-во "Арістей", 2009. – т. 2. – 428 с. (17,79 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4996-7.

У другому томі книги, присвяченої мікобіоті природоохоронних об’єктів Лівобережної України, у вигляді таблиці поданий фактичний матеріал щодо поширення понад 2 тис. видів грибів та грибоподібних організмів на території 11 заповідників та національних природних парків. Для Українського природного степового заповідника (УСПЗ) розподіл грибів наведений за відділеннями Хомутовський степ (ХС), Кам’яні Могили (КМ), Михайлівська цілина (МЦ) та Крейдова Флора (КФ), для Луганського природного заповідника (ЛПЗ) – за відділеннями Придінцівська заплава (ПЗ), Стрільцівський Степ (СС) та Провальський Степ (ПС). У таблиці для кожного виду гриба вказані субстрати й (або) асоційовані організми, на яких гриб було виявлено у конкретному заповіднику або національному парку.

The second volume of the book dealing with fungal diversity in nature reserves and national nature parks within the area of the Ukraine situated to the east of the Dnipro river contents a table with over 2 thousands species distributed in 11 nature reserves and national nature parks. In the Ukrainian steppe nature reserve (УСПЗ) distribution of fungi in the table is presented for Khomutovsky Steppe (ХС), Kamiani Mohyly (КМ), Mykhailivska Tsilyna (МЦ) and Kreidova Flora (КФ); in Luhansk nature reserve (ЛПЗ) – for Prydintsivska Zaplava (ПЗ), Striltsivsky Steppe (СС) and Provalsky Steppe (ПС). For each fungal species substrata and/or associated organisms in the reserve or national nature park are given.

 

Мікологія. І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: В-во "Арістей", 2009. – т. 1. – 305 с. (17,79 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4996-7.

Книга присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти природоохоронних об’єктів Лівобережної України. У результаті проведених досліджень установлено, що гриби досліджених територій представлені 2183 видами (міксоміцети – 159 видами, борошнисторосяні – 88, інші аскоміцети – 498, мітоспорові – 356, іржасті – 164, базидіоміцети – 918 видами). Проведено аналіз розподілу виявлених видів за субстратами та таксонами асоційованих рослин та досліджено поширення основних груп грибів у заповідниках та національних природних парках Лівобережної України.

The book deals with fungal diversity of the nature reserves and national nature parks of the part of the Ukraine situated to the east of the Dnipro river. In total 2183 species of fungi were recorded for the investigated region (Myxomycetes – 159, Erysiphales – 88, other Ascomycetes – 498, Mitosporic fungi – 356, Uredinales – 164, other Basidiomycetes – 918). Substrata and associated plants of the recorded fungi are indicated and discussed. Distribution of the main fungal groups in vegetation zones of the region is also studied. A list of fungal species and their associated organisms is presented.

 

Мікологія. В.В. Джаган, М.М. Пруденко, В.П. Гелюта. Гриби Канівського природного заповідника. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Канівський природний заповідник/. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271с. (15,81 ум.-др. арк.). – ISBN 978-966-439-081-8.

Узагальнено літературні відомості й оригінальні дані про грибоподібні організми та гриби Канівського природного заповідника (1235 видів). Наведено їх сучасні назви, відповідні субстрати (або рослини-живителі), на яких вони розвиваються, указані місця та дати збору, деякі особливості поширення. Подано коротку історію мікологічних досліджень на території заповідника. Систему грибних організмів та грибів, прийняту в монографії, узгоджено з дев’ятим виданням "Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi".
Для мікологів, ботаніків, фітопатологів, викладачів, аспірантів та студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Бріологія. Вірченко В.М., Орлов О.О. Мохоподібні Житомирської області /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холоднго НАН України, Житомирський аграрний університет/. – Житомир: ПП "Рута", вид-во "Волинь", 2009. – 216 с. (13,0 ум.-др. арк.). – Тираж 400 прим. – ISBN: 978-966-8162-65-7).

У книзі представлена історія вивчення мохоподібних Житомирської області, охарактеризовано таксономічне різноманіття бріофітів, їх еколого-ценотична диференціація, розподіл видового багатства за адміністративними одиницями. Наведено список рідкісних таксонів, а також висвітлено сучасний стан охорони мохоподібних у регіоні. Для ботаніків, природоохоронців, працівників лісового господарства, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.

 

Ботаніка. Костюшин В.А., Андрієнко Т.Л., Мельничук В.П. Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні. – /Європейський центр охорони природи, Тілбург, Королівство Нідерланди, Національний екологічний центр України, м. Київ; автори: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Київ: European Centre for Nature Conservation, 2008. – 80 с. (8,0 ум.-др. арк.).

У книзі представлено огляд програм моніторингу біорізноманіття, які виконуються в Україні. Дані було зібрано шляхом анкетування дослідницьких інститутів, учбових та природоохоронних закладів (заповідники, регіональні та національні парки тощо), а також громадських організацій.

 

Ботаніка. Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Інвазійний потенціал адвентивної фракції флори Причорномор’я /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка КМУ, Одеський національний університет м. І.І. Мечникова МОН України, Асоціація природоохоронної освіти Нідерландів. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 60 с. (3 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5513-5.

У роботі привертається увага до інвазій рослин як важливої екологічної проблеми сучасності, що набула глобального рівня. Подано оцінку сучасної ситуації щодо поширення видів адвентивних рослин у флорі Північного Причорномор’я та  показано їх негативний вплив на рослинний покрив регіону. Виділено 58 видів інвазійних рослин (12,4% від усієї адвентивної фракції флори степової зони України та 61,0% кількості інвазійних видів країни). Аналізуються структурні особливості цієї групи рослин, ступінь натуралізації окремих видів, участь у рослинних угрупованнях та флорокомплексах. За ступенем адаптації інвазійні види розподілені на 5 груп, в основу розмежування яких покладені ступінь та масовість поширення й фітоценотична активність видів. Більш детально аналізуються трансформери. Виявлені регіональні особливості групи інвазійних рослин: 1) підвищений відсоток дерев, кущів і багаторічників порівняно із цими показниками в інших регіонах та адвентивній фракції флори України; 2) переважання мезофітної групи в спектрі гігроморф, незважаючи на загалом ксерофітні умови довкілля регіону. Установлено значний ступінь інвазіабельності як окремих рослинних угруповань різного рангу, так і флорокомплексів.

 

Наукові видання:

Охорона природи. Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу /М.М. Коржнев, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.М. Курило та ін. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – К.: Логос, 2009. – 195 с. – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-171-121-0

Залежність вітчизняної економіки від сировинного сектору робить її особливо уразливою від впливу зовнішніх факторів, що найбільш гостро проявилося в період сучасної економічної кризи. Рекомендованим варіантом трансформації економіки країни може бути поступова відмова від її орієнтації на експорт продуктів переробки мінеральної сировини з реструктуризацією виробництва на інноваційній основі та змінами принципів природокористуваня зі зменшенням навантаження на природні ресурси.

 

Бріологія. Фомінія. Мохоподібні України. Ексиката. Вип. 1 (№ 1-25) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – К.: «Академперіодика», 2009. – 43 с. (2,55 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5455-8.

У випуску публікується ексиката мохоподібних із різних регіонів України (25 номерів, 25 видів), зібраних переважно Д.К. Зеровим. На етикетках наводяться відомості про місцезнаходження виду, його місцезростання, прізвища колекторів та спеціалістів, які визначили даний вид. Наведено також відомості про науково-організаційну діяльність академіка О.В. Фоміна, фундатора декількох ботанічних установ у Європі, ботанічних періодичних видань у Тбілісі та Києві, засновника відомої київської ботанічної наукової школи.

 

Історія науки. Н.Г. Кривольченко. Каталог стародруків із фондів наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Арістей, 2009. – 70 с. (6,02 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-02-5190-8.

У Каталозі стародруків подано опис цінної колекції стародруків наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Історико-книгознавча інформація про колекційні ботанічні видання другої половини XVI – початку XVII ст. у науковий обіг вводиться вперше. Каталог містить 101 бібліографічну позицію й науково-довідковий апарат, який складається з п’яти покажчиків. Він розкриває склад і зміст фонду, висвітлює шляхи його комплектування. Видання розраховане на ботаніків, істориків ботанічної науки, книгознавців, усіх, хто цікавиться флорою та стародрукованою книгою.

 

Ботаніка. Андрієнко-Малюк Т.Л., Клєстов М.Л. Водний еколого-просвітницький туристичний маршрут „По річці Путилівці”. Путівник /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Київський соціологічний центр, 2009 – 16 с. (1,3 ум.-др. арк.). – Тираж   2000 прим.

Описано та охарактеризовано природні об’єкти спеціально розробленого туристичного маршруту по р. Путилівці, яка є правою притокою р. Прип’яті та природною межею між Волинською й Рівненською областями. Маршрут тягнеться із с. Цумань униз по течії Путилівки до Путилівського водосховища.

 

Підручники, посібники:

Ботаніка. Якубенко Б.Є., Царенко П.М., Алейніков І.М., Шабарова С.І., Машковська С.П., Дядюша Л.М., Тертишний А.П. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України). Навчальний посібник. – Київ. Арістей, 2009. – 522 с. (31,23 ум.-др. арк.) – 300 екз. – ISBN 978-966-306-151-9.

Наведено принципи класифікації та характеристика фіторізноманіття водних рослин, висвітлюються питання їхнього формування й зростання, динаміки та розподілу за біоморфами в Україні, охорони водних рослин і їхніх угруповань та викладено інструментарій для вивчення водних рослин та методи гідроботанічних досліджень для вивчення формування біоресурсів водойм України.

 

Ботаніка. Мінарченко В.М., Махиня Л.М., Середа П.І. Медична ботаніка. Підручник /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський медичний університет/. – К.: Медицина, 2009. – 328 с. (20,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-10-0041-3.

У посібнику вміщено інформаційні матеріали, які стосуються вивчення анатомії, біоморфологігії, систематичної приналежності лікарських рослин та грибів, сировина яких використовується чи може бути використана для цілей медицини. Посібник підготовлений за матеріалами авторських лекцій із медичної ботаніки й охоплює найголовніші питання структурної організації рослин, грибів та бактерій на клітинному, тканинному, організмовому, популяційному та екосистемному рівнях. Фрагментарно висвітлені аспекти особливостей морфо-анатомічної структури рослин у залежності від систематичної приналежності та еколого-ценотичних умов зростання. Текст ілюстрований 129 малюнками та схемами. Посібник створений для студентів заочного фармацевтичного факультету у відповідності до робочої навчальної програми курсу "Медична ботаніка" і реомендований для самостійної роботи  та виконання контрольних робіт студентами.

 

Екологія, охорона природи. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідне лісознавство. Навчальний посібник /Національний університет біоресурсів та природокористування, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – Тернопіль: Богдан, 2009. — 384 с. (24,0 ум.-др. арк.). – ISBN: 978-966-10-0364-3.

У навчальному посібнику вперше на науковому та еколого-освітньому рівні представлено системний погляд на феномен сучасного заповідного лісознавства. Найбільш повно узагальнено знання про заповідні ліси, історію їх заповідання, гуманістичні та правові аспекти збереження, розкрито екологічні, біосозологічні та сепортологічні наукові основи охорони лісів. У цьому виданні охарактеризовано механізми збереження лісів засобами формування мережі природно-заповідних територій України, світової мережі природоохоронних територій, а також екомереж різних рівнів організації. Особлива увага надана географічній мережі лісів високої екологічної та наукової цінності. Видання розраховане для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом "Лісове та садово-паркове господарство". Воно може бути корисним для підготовки фахівців і за напрямами  "Екологія", "Біологія", "Географія", а також аспірантів, працівників природоохоронних та лісогосподарських установ, широкого кола читачів, зацікавлених в охороні лісів.

 

Збірник

Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (11-15 серпня, 2009 р., м. Кременць). – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Кременцький ботанічний сад Мінприроди України, тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка МОН України/. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 248 с. (23,19 ум.-др. арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-07-1598-1.

Збірник уміщує 175 тез доповідей учасників Міжнародної конференції молодих учених, яка відбулася 11-15 серпня, 2009 р. у м. Кременць на базі Кременцького ботанічного саду Мінприроди України та Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка МОН України.

 

2008 р.

Монографії:

Ботаніка. Мосякин С.Л. Вид и видообразование у растений: фитоэйдологические взгляды М.В. Клокова и современность /Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины/. – К.: Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2008. – 72 с. (4,7 печ. стр.). – Тираж 300 экз. – ISBN 978-966-306-143-3.

У публікації вперше проаналізовані фітоейдологічні погляди видатного українського фітосистематика М.В. Клокова з точки зору сучасних уявлень про вид та видоутворення у рослин. У Додатку подано короткий нарис життя та творчості М.В. Клокова, підготовлений Л.І. Крицькою, та фрагмент докторської дисертації М.В. Клокова (1947) – глава "Фитоэйдологические замечания", у якій вперше сформульована його фітоейдологічна концепція.

Впервые проанализированы фитоэйдологические взгляды выдающегося украинского фитосистематика М.В. Клокова с точки зрения современных воззрений на вид и видообразование у растений. В Приложении публикуются краткий очерк жизни и творчества М.В. Клокова, подготовленный Л.И. Крицкой, и фрагмент докторской диссертации М.В. Клокова (1947) – глава "Фитоэйдологические замечания", в которой впервые была сформулирована его фитоэйдологическая концепция.

 

Ботаніка, мікологія. Кондратюк С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників (Проект «Наукова книга») /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – 335 с.+ кольорові вклейки (20,34 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-0733-8.
У монографії висвітлено основні напрями використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, поширення груп видів із подібною чутливістю до забруднення атмосферного повітря, даних розрахунку індексу чистоти повітря наведено порівняльну ліхеноіндикаційну оцінку стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Полтава, Кіровоград), а також стану повітряного середовища на територіях, прилеглих до промислових об'єктів Львівської та Івано-Франківської областей (Калуського ВО „Хлорвініл", Івано-Франківського заводу тонкого оргсинтезу, Бурштинської ДРЕС тощо). Детально описано методику використання лишайників як індикаторів пралісів, що апробована на прикладі лісових екосистем Ужанського національного парку (Закарпатська область). Наведено перелік індикаторних видів цього регіону Східних Карпат.
Для спеціалістів із вивчення екології міського середовища, працівників служб охорони природи, студентів біологічних і природничих факультетів університетів, аспірантів, ботаніків, мікологів, екологів, учнів старших класів, викладачів біології середніх шкіл.

 

Ботаніка, альгологія. Борисова Е.В., Кислова О.А., Кондратьева Н.В. и др. (отв. ред. Н.В. Кондратьева, П.М. Царенко). Основы альгосозологии /Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины, Институт гидробиологии НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2008. – 480 с. (42 усл. печ. стр.). – Тираж 300 экз. – ISBN 978-966-02-4793-2.

Обмірковано методологічні підходи до відбору рідкісних та зникаючих видів водоростей, що заслуговують першочергової охорони й введення до Червоних списків та Червоних книг рослин (і насамперед рослин України). Подано рекомендації щодо методики робіт та відповідної термінології. Перед тим розглянуто деякі загальні теоретичні положення, що стосуються біоваріології, популяційної біології та фітосозології.
Для альгологів, осіб, що цікавляться загальними питаннями біології та фітосозології, а також для викладачів, аспірантів та студентів біологічних факультетів вузів.

 

Біохімія. Золотарьова О.К., Шнюкова Є.І., Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ: ТОВ “Альтерпрес”, 2008. – 234 с. (10 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 966-542-389-4.

Монографія присвячена використанню фототрофних мікроводоростей як нових нетрадиційних джерел енергії. Наведені біологічні характеристики мікроводоростей – об’єктів біотехнологічних досліджень, відомості про специфіку їх розвитку, умови та принципи культивування та зберігання. Розглянуто конструкції дослідницьких та промислових фотореакторів. Представлено дані щодо здатності мікроводоростей до продукування на світлі молекулярного водню. Охарактеризовано водорість Botryococcus braunii – продуцент рідких вуглеводнів. Наведено відомості стосовно накопичення ліпідів і жирних кислот мікроводоростями, розглянуто перспективи їх використання як сировини для виробництва біодизельного палива.
Книга призначена для широкого кола читачів, які бажають познайомитися з біологічними особливостями мікроводоростей і отримати необхідні первинні знання з їх культивування та переробки.

 

Геоботаніка. Дідух Я.П. Етюди фітоекології /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: В-во "Арістей", 2008. – 268 с. (15,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-8458-96-5.

У монографії зібрано статті, що розкривають кредо автора в царині флористики, географії, екології рослин, геоботаніки. Вони присвячені питанням розвитку системного та синергетичного підходів у ботаніці, ролі географії та екології рослин у розробці проблем розвитку рослинного світу, географічної структури флори, динаміки ареалів, еколого-ценотичних особливостей поведінки видів рослин, їх розселення, теоретичних проблем класифікації біотичних об’єктів, синеволюції, оцінки флористичного та ценотичного різноманіття тощо.
Книга розрахована на спеціалістів-ботаніків, екологів, школярів і студентів біологічних факультетів.
В монографии собраны статьи, раскрывающие кредо автора в области флористики, географии, экологии растений, геоботаники. Они посвящены вопросам развития системного и синэргетического подходов в ботаники, роли географии и экологии растений в разработке проблем развития растительного мира, географической структуры флоры, динамики ареалов, эколого-ценотических особенностей поведения видов растений, их расселения, теоретических проблем классификации биотических объектов, синэволюции, оценки флористического и ценотического разнообразия.
Книга расчитана на специалистов-ботаников, экологов, школьников и студентов биологических факультетов.

 

Мікологія. Buchalo A.S., Wasser S.P., Nevo E. et al. Fungi from different environments. Progress in Mycological research /Ed. By J.K. Misra, S.K. Deshmukh /M.G. Kholodny Institute of Botany, Institute of Evolution of University of Haifa, Mt Carmel, Israel. – Enfield: Science Publishers (NH, USA), 2008. – Vol. 1. – 125 р. (5 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-1-57808-578 -1.

Нині мікологи вивчають грибні гени, щоб розшифрувати численні їх риси, які в далекому минулому вони досліджували, вивчаючи морфологію та інші характерні особливості цих організмів. Гриби також привертають увагу науковців інших дисциплін. Серед останніх – пошук у різних екстремальних біотопах корисних грибів, які можуть знадобитися для різних потреб, зокрема, терапевтичних. Як відомо, гриби продукують низькомолекулярні сполуки та кілька холестерол-знижуючих речовин подібних статину. Такі сполуки, як цитохалазини, пептайболи, похідні гризану та сцирпену виявлено лише в грибах. Нанотехнології відкрили багато нових областей пошуку, включаючи використання мікроорганізмів, у тому числі грибів, для біосинтезу наноматеріалів. Ця книга прагне зібрати разом відоме нам про гриби з різних біотопів. Вона містить 14 розділів, написаних експертами в своїх галузях, і охоплює дані щодо грибів з різних місцезнаходжень, таких як повітря, вода (прісна та морська) і палеомісцезнаходження, про їх вплив на навколишнє середовище, а також їх охорону.

 

Мікологія. Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Biodiversity of the Powdery Mildew Fungi (Erysiphales, Ascomycetes) of Israel /M.G. Kholodny Institute of Botany of NASU, Institute of Evolution University of Haifa. – A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2008. – 290 p. (11,6 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-3-906166-74-2) (095385).

Книга є сьомою з серії «Biodiverstiy of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel». Вона присвячена борошнисторосяним грибам (порядок Erysiphales, Ascomycota), які належать до найнебезпечніших паразитів рослин. У книзі наведені відомості про видовий склад, морфологію, біологію та систематику цих грибів. Порядок Erysiphales представлений в Ізраїлі 64 видами, що належать до 8 родів. Подано синоніміка, місцезнаходження та дати збору борошнисторосяних грибів на території Ізраїлю, детальні описи видів, що базуються на морфологічних ознаках, отриманих за допомогою світлового та сканувального електронного мікроскопів.

 

Фізіологія рослин. Косаковская И.В. Стрессовые белки растений /Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины. – К.: Фитосоциоцентр, 2008. – 151 с. (5,7 ус. печ. стр.). – Тираж 150 экз. – ISBN 978-966-306-132-5.

У монографії узагальнено оригінальні та літературні дані досліджень стресових білків рослин. Наведені відомості щодо відкриття стресових білків, їхньої класифікації, локалізації в різних компартментах рослинної клітини, можливих функцій. Особливу увагу приділено вивченню низькомолекулярних стресових білків, впливу гама-радіації на біосинтез стресових білків, участі стресових білків в адаптації фотосинтезу до дії негативних зовнішніх впливів, можливій ролі фітогормонів в утворенні стресових білків. Стресові білки розглядаються як складова адаптаційного синдрому.
Для фізіологів, біохіміків та молекулярних біологів, викладачів та студентів ВНЗ.

 

Мікологія. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A., Andrianova T.V., Aptroot A., Benny G.L., Berndt R., Kuyper T.W., Pando F., Roberts P.J., Vanky K. et al. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (10th edition) /International Mycological Institute, M.G. Kholodny Institute of Botany NASU. – Wallingford (UK). CABI Europe-UK, 2008. – 771 р. (35 ум.-др. арк.). – Тираж 10000 прим. – ISBN 978-0-85199-826-8.

Нове видання книги є розширеним та містить багато нових даних у порівнянні з попереднім 9-м виданням 2001 року. Книга базується на новій класифікації Царства Грибів, побудованій за результатами сучасних філогенетичних досліджень. Продовжена інтеграція групи анаморфних грибів до певних родів Ascomycota, представлена ревізія класифікації Basidiomycota. Книга містить близько 21 000 спеціальних статей із питань систематики, фізіології, біохімії, екології грибів та інших організмів, що традиційно вивчаються мікологами, та деяким прикладним аспектам мікології. Крім того, тут є також короткі біографії видатних мікологів. Найбільш повно представлені родові таксони грибів, подані посилання на сучасні публікації.

 

Наукові видання:

Ботаніка.  Дідух Я.П., Онищенко В.А., Протопопова В.В., Прядко О.Д. Андрієнко Тетяна Леонідівна /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: В-во "Арістей", 2008. – 51 с. (3,1 ум.-др. арк.) – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4997-4.
У книзі висвітлено життєвий шлях і наукова діяльність Тетяни Леонідівни Андрієнко – відомого українського ботаніка, геоботаніка, болотознавця, созолога, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, завідуючої міжвідомчою комплексною лабораторією наукових основ заповідної справи НАН України та Мінприроди України. Наведений список її основних наукових праць, представлені фотографії, які ілюструють етапи її життя.

Книга розрахована на фахівців в галузі біології, охорони рослинного світу, історії науки, а також на наукову громадськість, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів.

 

Ботаніка. Ільїнська А.П., Тимченко І.А., Шевера М.В. Віра Вікторівна Протопопова /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. (1,8 ум.-др. арк.) – Тираж 100 прим. – ISBN 978-966-306-142-5.        

У книзі висвітлено життєвий шлях і наукову діяльність видатного українського ботаніка–флориста, систематика, фітогеографа, популяризатора ботанічних знань, лаурета премії НАН України ім. М.Г. Холодного, доктора біологічних наук, професора, провідного наукового спіробітника Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Віри Вікторівни Протопопової, наведено список її наукових праць, представлено світлини.

Книга розрахована на фахівців у галузі біології, історії науки, а також на наукову громадськість, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів.

 

Ботаніка. Охорона фіторізноманіття. Методичні аспекти впровадження міжнародної програми «Важливі ботанічні території» в Україні /під ред. Андрієнко-Малюк Т.Л., Онищенка В.А /Інститут  ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: В-во "Арістей", 2008. – 43 с. (2,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим.

У книзі проведений аналіз критеріїв виділення важливих ботанічних територій (IPA) в аспекті адаптації міжнародної програми IPA до умов України. Наводяться списки видів флори України для виділення IPA за критеріями A(I), A(II), A(III), A(IV) (види під загрозою) і список індикаторних видів біотопу G1 „широколистяні листопадні ліси” для виділення IPA за критерієм B (видове багатство). Книга містить також список біотопів України, які потребують охорони в Європі згідно резолюції № 4 Постійного комітету Бернської конвенції, для виділення IPA за критерієм С. Проведено аналіз широколистяних лісів України за критеріями B і С. Наведено характеристики восьми ділянок, включених в базу даних IPA.

 

Підручники, посібники:

Ботаніка. Зиман С.М., Дідух Я.П., Гродзинський Д.М., Федорончук М.М., Булах О.В. Тримовний словник назв судинних рослин флори України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 320 с. (13,6 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-141-7.

Тримовний словник назв судинних рослин флори України створено на підставі зведення з таксономічного складу флори України „Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist” (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999), опрацювання численних словників, у т.ч. етимологічних, критично переглянуті відомі російські й українські назви судинних рослин флори України й приведені їх у якомога більшу відповідність з авторською латиною. До вже відомих назв рослин додано ще близько 800 (для видів і родів, раніше відсутніх у флористичних зведеннях по Україні), але головне – було запропоновано понад 1600 їх назв, які більш коректно відображають авторські латинські назви.
Для фахівців із ботаніки, викладачів та студентів учбових закладів.

 

Ботаніка, екологія. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків. 13-16 серпня 2008 р. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2008. – 289 с. (14,8 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 978-966-02-4880-9.

Збірник охоплює широке коло проблем, вирішенням яких займаються молоді науковці-ботаніки в Україні, країнах СНД та далекого зарубіжжя. Основна увага приділена проблемам систематики рослин, флористики, геоботаніки, фітосозології, екології, а також експериментальної ботаніки. Тези доповідей учасників конференції відображають головні напрямки розвитку ботанічної науки в Україні та сусідніх державах, сучасний рівень ботанічних досліджень молодих учених.

 

Ботаніка. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., Царенко П.М., Пидюра О.І. Ботаніка. Практикум. Навчальний посібник (6-е вид., переробл. та доповн.) /Національний університет біоресурсів і природокористування України КМУ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: В-во "Арістей", 2008. – 340 с. (19,76 ум.-др. арк.). – ISBN 966-8458-16-8.

Викладено методичні вказівки щодо виконання 57 лабораторно-практичних робіт із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Коротко висвітлено теоретичні відомості щодо будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу.

 

Ботаніка. Серебряков В.В., Григора І.М., Царенко П.М., Лисенко В.І., Котюк Л.А., Іваненко І.В., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Шевченко П.Г., Зубко П.Д., Руднєв А.Г. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку 0708 "Екологія та охорона навколишнього середовища" у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України /Національний університет біоресурсів і природокористування України КМУ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 24 с. (1 ум.-др. арк.).

Розроблені основні напрямки програмної підготовки бакалаврів напрямку 0708 "Екологія та охорона навколишнього середовища" у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

 

Екологія. Скиба Ю.А., Царенко О.М., Ющик В.В та ін. Словник екологічних термінів до курсу «Основи екології» /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 72 с. (4,7 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим.
У словнику подані основні екологічні терміни, які використовуються при викладанні курсу „Основи екології”. Словник розрахований на студентів небіологічних спеціальностей та широке коло читачів, які цікавляться питаннями екології.

 

Біогеографія. Скиба Ю.А., Настека Т.М., Царенко О.М. Лабораторний практикум з курсу «Біогеографія» для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 73 с. (4,7 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим.

У практикумі розглядаються основні теми курсу „Біогеографія”. У кожній лабораторній роботі подаються короткі теоретичні відомості до теми, наводяться завдання для аудиторної роботи, питання для самоконтролю рівня вивченого матеріалу, а також завдання для самопідготовки. Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів України.

 

Екологія. Царенко ОМ., Скиба Ю.А., Настека Т.М. Лабораторний практикум до курсу «Екологія рослин» для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 53 с. (3,5 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.

У лабораторному практикумі наведені відомості про особливості взаємовідносин рослин з навколишнім середовищем, основні закономірності впливу екологічних чинників на рослини. До кожного заняття подано методичні рекомендації щодо вивчення різноманітних екологічних груп, вказані деталі морфолого-анатомічної будови рослин, на які слід звернути увагу. Посібник розрахований на студентів спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

 

Біогеографія. Скиба Ю.А., Царенко О.М., Лаврух О.В. Біогеографія. Збірник типових навчальних програм для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” //ред. В.П. Покась, Ю.А.Скиба /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 242 с. (5 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.

У збірнику представлена програма вивчення курсу „Біогеографія”, яка охоплює теоретичні відомості щодо основних біомів Землі. Особлива увага приділена питанням флористичного та фауністичного районування, питанням охорони та збереження рослинного та тваринного світу України. Для студентів біологів.

 

Екологія. Скиба Ю.А., Парчук Г.В., Царенко О.М. Управління природоохоронною діяльністю. Збірник типових навчальних програм для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” //ред. В.П. Покась, Ю.А. Скиба /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 242 с. (5 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.
У програмі представлені найважливіші аспекти управління природоохоронною діяльністю. Для студентів спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

 

Екологія. Скиба Ю.А., Царенко О.М., Настека Т.М., Карпенко Н.І. Екологічна біоіндикація. Збірник типових навчальних програм для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” //ред. В.П. Покась, Ю.А.Скиба /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 242 с. (0,5 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.

Програма охоплює основні питання біоіндикації навколишнього середовища: води, повітря, ґрунту тощо. Розрахована на студентів спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

 

Екологія. Екологія рослин. Скиба Ю.А., Царенко О.М. Збірник типових навчальних програм для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 242 с. (0,5 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.
Програма охоплює основні розділи щодо особливостей взаємовідносин рослин з навколишнім середовищем та основні закономірності впливу екологічних чинників (біотичних, антропогенних та абіотичних) на рослини. Розрахована на студентів спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

 

Екологія. Екологічна енциклопедія. Т. 3 (А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін.) /Всеукраїнська екологічна ліга та понад 100 установ,  у т.ч. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2008. – 472 с. (59 ум.-др. арк.). – Тираж 6 000 прим. – ISBN 978-966-8670-54-1.

У томі вміщено 1206 статей, 43 кольорові карти, 239 кольорових фото, 47 рисунків, 58 таблиць.

 

Ботаніка, ліхенологія. Блюм О.Б., Вассер С.П., Дудка І.О., Кондратюк С.Я. та ін. Марія Флоріанівна Макаревич (до 100-річчя від дня народження) (відп. ред. С.Я, Кондратюк, А.О. Топачевський) /Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – 100 с. (5,93 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-00-0795-6.

У книзі висвітлено найважливіші сторінки життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого українського ліхенолога, ботаніка-географа, доктора біологічних наук Марії Флоріанівни Макаревич. Наведено назви таксонів лишайників, описаних та запропонованих М. Ф. Макаревич, а також вперше подано повний перелік її наукових праць та публікуються деякі фотоматеріали з архіву сім'ї  Топачевських–Макаревич, спогади друзів та співробітників М.Ф. Макаревич.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

 

2007 р.

Монографії:

Ботаніка. Ільїнська А.П., Дідух Я.П., Бурда Р.І., Коротченко І.А. - Відпов. ред. Я.П. Дідух. Екофлора України. Том 5 (Brassicaceae (Cruciferae), Capparaceae, Resedaceae) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України КМУ. –  К.: Фітосоціоцентр, 2007. – Т. 5. – 584 с. (55,8 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-140-9.

У черговому томі оригінального видання дається характеристика видів родини Brassicaceae, Capparaceae, Resedaceae, що трапляються в природних умовах України. Наводяться біомогфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв’язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення 220 видів. Подаються рисунки та карти поширення цих рослин в Україні, указані основні літературні джерела.
Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.В очередном томе оригинального издания подана характеристика видов семейств Brassicaceae, Capparaceae, Resedaceae, что встречаются в природных условиях Украины. Приводятся биоморфологические признаки, географическая и фитоценологическая характеристика, экология, консортативные связи, влияние антропогенного фактора, хозяйственное и индикационное значение, сведения об охране и возобновления 220 видов. Представлены рисунки и карты распространения этих растений в Украине, указаны основные литературные источники.
Для биологов, экологов, преподавателей и студентов, специалистов в сфере охраны природы.

 

Ботаніка. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Нойгойзлова З. Соломаха В.А., Тищенко О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi. Серія "Рослинність України" /відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут ботаніки АН Чехії, Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 315 с. (13 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-129-2.

У монографії дається аналіз синтаксономічного вивчення галофітної рослинності України. Розглянуті особливості класифікації, наведена загальна характеристика та складена синтаксономічна схема угруповань галофітону України. Представлена характеристика синтаксонів класів Bolboschoenetea maritimi, Thero-Salicornietea strictae, Crypsietea aculeatae, Salicornietea fruticosae, Festuco-Puccinellietea, Juncetea maritimi та Molinio-Juncetea. Висвітлені синонімічні назви, діагностичні види ценотаксонів, їх синхорологічна, синекологічна і фітоценотична характеристики. Обговорюються питання ценотаксономічної приналежності окремих одиниць. До кожної асоціації наводяться фітоценотичні таблиці. Розглянуто також історію та напрями досліджень галофітної рослинності України, наведено характеристики природних умов засолених територій, обговорюються питання охорони флористичного та фітоценотичного різноманіття галофітної рослинності України.

 

Ботаніка. Ільїнська А.П., Дідух Я.П., Бурда Р.І., Коротченко І.А. Екофлора України. Том 5. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 612 с. (34 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-306-140-9.

В черговому томі оригінального видання дається характеристика видів родини Brassicaceae, Capparaceae, Resedaceae, що трапляються в природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв'язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення 225 видів. Подаються рисунки та карти поширення цих рослин в Україні, вказані основні літературні джерела. Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.

 

Ботаника. Frohner S.E., Kurto A. Fedoronchuk M.M. and al. Atlas florae Europaeae (Distribution of vascular plants in Europe). V. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes) (Edd. Arto Kurto, Sigurd E. Frohner & Raino Lampinen) /Комітет з підготовки карт флори Європи. – Helsinki, 2007. – 200 p. (20 ум.-др. арк.). – 1000 прим. – ISBN 978-951-9108-15-5.

Atlas Florae Europaeae (AFE) is a programme for mapping vascular plants of Europe. The chorological data are inserted into the map with squqres of ca. 50x50 km, based on the Universal Transverse Mercator (UTM) projection and the Military Grid Reference System (MGRS). Distribution of taxa is shown by different symbols, which depict the status of taxa found in a grid cell. Symbols are applied to eight categories: 1) native (including archaeophytes), 2) status unknown or uncertain, 3) introduktion (established alien), 4) probably extinct native, 5) extinct native, 6) probably extinct introduction, 7) extinct introduction, 8) record(s) uncertain as refards identification or/and localyty.

The present volume (14) Atlas Florae Europaeae is the second of four devoted to the large and diversified family Rosaceae and consists of only two genera, Alchemilla and Aphanes. In Ukraine are represented by 55 species of the genus Alchemilla and 2 species of the genus Aphanes.

Атлас Флори Європи (АФЄ) – програма для картування судинних рослин Європи. Хорологічні дані подані відповідно до карт площею 50х50 км і базуються на програмі UTM. Поширення видів показано різними символами, відповідно до їх статусу. Програма включає такі відомості про поширення різних категорій видів: 1) природний вид (включаючи археофіти); 2) статус відомий чи невідомий; 3) адвентивний вид; 4) можливо існуючий в природі; 5) можливо є культивованим; 6) інтродукований; 7) дані, невідомі щодо ідентифікації виду або його локалітету.

Цей том (14) Атласу флори Європи є другою частиною великої й різноманітної родини розоцвітих (Rosaceae), де представлені лише два роди: Alchemilla і Aphanes. В Україні рід Alchemilla включає 55 видів, а рід Aphanes – 2 види.

 

Ботаніка. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 270 с. (11 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-138-4.

У монографії висвітлені сучасні аспекти фітоценотичних досліджень, охарактеризована біосферна роль та значення фітостроми і проаналізований стан збереження фітоценорізноманітності природно-заповідного фонду України в категоріях найвищого созологічного рангу. Подаються критичний аналіз поняття, категоризації та визначення раритетного фітоценозу, методологічні засади визначення синтаксономічної різноманітності з позицій созологічної цінності. Охарактеризовано та проаналізовано встановлений раритетний фітоценофонд (1051 раритетна асоціація, віднесених до І синфітосозологічного класу) основних ботаніко-географічних регіонів України (Українське Полісся, Українські Карпати, подільська частина лісової зони, Лісостеп, Степ, Гірський Крим) за показниками фітоценотичної, фітосозологічної, ботаніко-географічної значущості, репрезентативності, амплітуди та щільності поширення, характеру зміни ареалу, положення у сукцесійному ряду, потенціалу відновлюваності.

 

Біохімія. Судьїна О.Г., Шнюкова Є.І., Мушак П.О. та ін. Біохімія червоних водоростей (під ред. О.К. Золотарьової) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: – ПП "Авокадо", 2007. – 320 с. (11,9 ум.-др. арк.). – Тираж 185 прим. – ISBN 978-966-02-4295-1.

Монографія відбиває сучасний стан біохімічних досліджень червоних водоростей, їх значення щодо розвитку теоретичних уявлень і практичного використання. Багато місця в ній належить опису власного матеріалу. В монографії відзначена особливість складу, будови та метаболізму полісахаридів багрянок. Значна увага приділена резервним полісахаридам, які відіграють значну еволюційну роль, оскільки філогенетичне положення червоних водоростей та їх схожість із синьозеленими та іншими водоростями визначається ступенем розгалуження багрянкового крохмалю. Описані особливості фракційного і амінокислотного складу білків, глікопротеїнів, деяких електронтранспортних систем, зміни біохімічного складу водоростей залежно від інтенсивності росту, віку та сезону їх вегетації. Представлена характеристика складу та будови ліпідних компонентів багрянок та їх хлоропластів, а також жирнокислотного складу відповідних компонентів. Наведені дані щодо субстратної рН, температурної специфічності молекулярних форм пероксидази, дегідрогеназ червоних водоростей. Відзначені особливості складу, будови, метаболізму та участі в процесі фотосинтезу хлорофілу, каротиноїдів та фікобіліпротеїнів, підкреслюється значення співвідношення пігментів. Наведені дані стосовно властивостей хлорофілази, промодельовані зміни стану ферменту в мембранах. Викладені відомості щодо еволюційного значення біохімічних досліджень, наведених в попередніх главах. Розрахована на спеціалістів в галузі біохімії, фізіології рослин, альгології, а також викладачів біологічних факультетів.

 

Фізіологія рослин. Проблеми фітогормонології (під редакцією К.М. Ситника) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 420 с. (20,4 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ІSBN 966-306-126-8.

Монографія присвячена 125-річчю від дня народження видатного вченого-фітофізіолога, одного з фундаторів вчення про фітогормони академіка М.Г. Холодного. В книзі висвітлений життєвий та науковий шлях визначного мислителя і дослідника, розглянуто історичне та наукове підгрунтя створення ним гормональної теорії тропізмів, показаний процес розвитку фізіологічних досліджень росту та рухів рослини як передумови її виникнення. Велика увага приділяється продовженню та розвитку ідей і передбачень М.Г. Холодного в сучасних дослідженнях його послідовників. Наведено новітні дані щодо комплексного дослідження гормонів рослин різного систематичного положення, показано еволюцію формування гормональної системи від нижчих до судинних рослин, проаналізовано адаптивну роль фітогормонів до різних екологічних умов зростання та стресів. Автори зупиняються також на проблемі екзогенного застосування регуляторів росту для покращення стійкості та продуктивності рослин.

Монографія розрахована на фізіологів та біохіміків рослин, агробіологів та всіх, хто цікавиться історією науки та біологією рослин.

 

Ботаніка, альгологія. Масюк Н.П., Посудин Ю.И., Лилицкая Г.Г. Фотодвижение клеток Dunaliellа Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національний аграрний університет. – К.: Академперіодика, 2007. – 266 с. (21,61 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-4313-2.

У монографії наведено огляд історичного розвитку і сучасного стану фундаментальних досліджень фоторуху водоростей. Розглядаються питання термінології і пропонуються логічні основи класифікації фоторуху мікроорганізмів. Подано детальну характеристику роду Dunaliella Теоd. як основного об'єкта досліджень. Викладено результати експериментального вивчення основних параметрів фоторуху Dunaliella та впливу на них абіотичних факторів, процесів фоторецепції, сенсорного перетворення поглинутого фоторецепторними молекулами кванта світла у сигнал, що керує роботою джгутикового апарату, особливостей роботи джгутиків. Розглянута можливість використання видів Dunaliella як тест-об'єктів, а параметрів їх фоторуху як тест-функцій для біотестування водного середовища, що містить поверхнево-активні речовини, солі важких металів, пестициди. Перспективним для біотестування визнано метод лазерної допплерівської спектроскопії. Для оцінки впливу токсикантів розроблено векторний метод біотестування водного середовища. Обговорюється можливість використання одержаних даних для удосконалення технології отримання препаратів каротину з каротиносних штамів Dunaliella salina. Зроблено спробу оцінити значення даних про фоторух водоростей для еволюційної біології, філогенетики, систематики і таксономії, екології і географії водоростей. Пропонується програма подальших досліджень в галузі фотобіології руху фітофлагелят. Розрахована на альгологів та протистологів широкого профілю, гідробіологів, біофізиків, фізіологів, екологів та біотехнологів, викладачів, аспірантів та студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Ботаніка. Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. Каталог рослин (Серія Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 7) /Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 320 с. (1,2 ум.-др. арк.). – 300 прим. – ISBN 966-306-130-9.

У монографії наведено повний каталог колекційних фондів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна захищеного та відкритого ґрунту. Колекція деревних рослин складає 1820 таксонів, трав'янистих рослин 1900 видів, сортів та різновидностей, колекція тропічних та субтропічних рослин нараховує 4214. Також наведено перелік мохів, лишайників та грибів, виявлених в оранжереях та у відкритому ґрунті Ботанічного саду. Приведено конспект дикорослих та спонтанних видів, поширення яких підтверджено на території ботсаду. Для ботаніків, екологів та спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів біологічних та природничих факультетів вищих навчальних закладів.

 

Мікологія. Коваль Е.З. Флора грибов Украины. Зигомицеты. Энтомофторальные грибы (отв. ред. И.А. Дудка) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 370 с. (16,8 ум.-др. арк.). – Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-02-4270-8.

У монографії узагальнено літературні та власні відомості про ентомофторальні гриби, які накопичилися за 40 років досліджень на території України. Наведено дані по морфології, фізіології, біології, екології, систематиці, еволюції, поширенню, ролі в агро- і фітоценозах, приуроченості до віповідних видів інвертебрат, яких вони вражають. У загальній частині описано методи збору і встановлення субстрату-хазяїна, культивування, мікроскопічного дослідження. Розглянуто стан вивченності, основні таксономічні критерії, необхідні для ідентифікації та трактування обсягу таксонів різного рівня; проаналізовані найвідоміші системи порядку, родин, родів та видів і запропоновано нові підходи для побудови класифікацій. Висвітлено проблеми, пов'язані з можливим застосуванням цієї групи грибів як регуляторів чисельності шкідників у фітоценозах. Спеціальна частина присвячена описові виявлених в Україні 64 видів ентомофторальних грибів. Для кожного з наведених видів за прийнятою схемою складено вичерпно можливі діагнози, зведена синоніміка, критично проаналізовані обсяг та підстави віднесення до цього таксону, узагальнено відомості з поширення в геоботанічних зонах України і ареалогічної характеристики; вказуються таксони різних інвертебрат, на яких розвиваються ентомофторові гриби; наведено іконографію. Для мікологів, фітопатологів, ентомологів, біогеоценологів, екологів, спеціалістів у галузі біометоду. Може використовуватися як спецкурс у вузах відповідного профілю, для викладачів, аспірантів і студентів.  

 

Ботаніка. Джуран В.М., Крецул Н.І., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В. Фітозабруднення рослинного покриву Середнього Придніпров'я. Анотований конспект синантропної флори /Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ-Переяслав-Хмельницький: В-во "Автореферат", 2007. – 48 с. (2 ум.-др. арк.). – 100 прим.

Представлено результати дослідження фітозабруднення рослинного покриву Середнього Придніпров'я, дана попередня оцінка синантропізації природних та антропогенних флористичних комплексів та складено анотований конспект синантропної флори регіону. Книга розрахована на ботаніків, фахівців екологічної, фітокарантинної, медико-санітарної служб, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Охорона природи. Костюшин В., Куземко А., Онищенко В. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території /Інститут зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України, дендрологічний парк "Софіївка", Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К., Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2007. – 92 с. (6,2 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим.

Видання здійснено за підтримки Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні, PIN - MATRA, MoU Україна-Нідерланди в галузі охорони природи. Книга містить стислий огляд біорізноманіття басейну р. Південний Буг та дані щодо найцінніших територій, які збереглися у долині річки та поряд з нею. Наведені матеріали є першим кроком до розробки детальної схеми Південно-Бузького екологічного коридору та його практичного створення.

 

Наукові видання:

Космічна біологія. Кордюм Є.Л., Чепмен Д.K. Рослини в космосі /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, університет Північної Кароліни (Реглі, США). – К.: Академперіодика, 2007. – 216 с. (18.9 ум.-др. арк.). – 500 прим. – ISBN 978-966-360-068-7.

У виданні широко висвітлюються події підготовки та проведення спільного українсько-американського експерименту, який відбувся на борту космічного корабля "Колумбія" під час 87-ї місії (19 листопада – 5 грудня 1997 р.). Видання має науково-довідковий характер та ґрунтується на офіційних документах, матеріалах робочих нарад та публікацій в Наукових записках, які періодично друкувалися протягом трьох років (1996–1998). Численні фотографії демонструють об'єкти спільного українсько-американського експерименту на орбіті та в наземному контролі, його учасників в Космічному центрі ім. Кеннеді та в Києві, під час роботи та відпочинку. Видання становитиме інтерес для широкого кола читачів, включаючи спеціалістів різних галузей біології.

 

Охорона природи. Андрієнко Т.Л., Казімірова Л.П., Прядко О.І. та ін. "Мале Полісся" – проектований Національний природний парк України (Хмельницька обл.) (під ред. Т.Л. Андрієнко) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Хмельницький національний університет, Кам'янець-Подільський державний університет та ін.. – Кам'янець-Подільський: ПП "Мошинський", 2007. – 40 с. (2,4 ум.-др. арк.). – Тираж 500 прим.

Робота опублікована в рамках Програми малих екологічних проектів за фінансової підтримки Британського Фонду "Довкілля для Європи" та сприяння Міністерства у справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської Ради. Робота висвітлює біолого-географічні та історико-культурні передумови створення нового Національного природного парку України – "Мале Полісся" (на території Славутського та Ізяславського р-в Хмельницької обл.). Узагальнено матеріали попередніх наукових досліджень географів, ландшафтознавців, ботаніків, зоологів, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій обл.

 

Охорона природи. Андрієнко Т.Л., Казімірова Л.П., Білик Р.Г. та ін. "Верхнє Побужжя" – проектований Національний природний парк України (Хмельницька обл.) (під ред. Т.Л. Андрієнко /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Хмельницький національний університет, Кам'янець-Подільський державний університет та ін.. – Кам'янець-Подільський: ПП "Мошинський", 2007. – 40 с. (2,4 ум.-др. арк.). – Тираж 500 прим.

Робота опублікована в рамках Програми малих екологічних проектів за фінансової підтримки Британського Фонду "Довкілля для Європи" та сприяння Міністерства у справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської Ради. Робота висвітлює біолого-географічні та історико-культурні передумови створення нового Національного природного парку України – "Верхнє Побужжя" (на території Деражнянського, Летичівського, Старокостянтинівського, Красилівського та Хмельницького р-в Хмельницької обл.). Узагальнено матеріали природничих наукових досліджень та вказано на природоохоронне, водорегулююче, грунтозахисне, історико-культурне, рекреаційне та еколого-виховне значення означеної території.

 

Охорона природи. Коломієць Г.В., Парафіло М.М., Дубина Д.В. та ін. Методичні рекомендації з екологічно безпечної заготівлі (викошування) очерету (під ред. Я.І. Мовчана) /Дунайський біосферний заповідник, Управління екобезпеки в Миколаївській обл., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Громад. орг. "Срібна чайка", 2007. – 56 с. (2,4 ум.-др. арк.). – Тираж 1000 прим.

Методичне видання, підготовлене для забезпечення організації робіт із заготівлі очерету на основі вимог чинного законодавства. Книга є вірним поводирем серед різноманіття законів та нормативно-правових документів, застереже від протиправних дій і зайвих витрат. Видання призначене для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, адміністрацій об'єктів природно-заповідного фонду, господарських і проектних організацій та громадян, що цікавляться правовими аспектами природокористування й питаннями заготівлі очерету, а також для натуралістів.

 

Підручники, посібники:

Ботаніка, мікологія. Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. Ліхеноіндикація (Посібник). /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Кіровоградський національний технічний університет. – Київ-Кіровоград: ТОВ "КОД", 2006. – 260 с.+ кольорові вклейки (14,1 ум.-др. арк.). – Тираж 500 прим. – ISBN 966-8264-65-7; 978-966-8264-65-8.

Висвітлені основні напрямки використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, картування поширення груп видів з подібною чутливістю до забруднення атмосферного повітря, а також картування даних розрахунку індексу чистоти атмосфери (І.Ч.П.) наведена порівняльна ліхеноіндикаційна оцінка стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Полтава, Кіровоград), а також оцінка стану повітряного середовища на територіях, що прилягають до промислових об'єктів Львівської та Івано-Франківської областей (Калушського ВО "Хлорвініл", Івано-Франківського заводу тонкого оргсинтезу тощо). Детально розписані методика використання лишайників як індикаторів пралісів, що були апробовані на прикладі лісових екосистем Ужанського національного парку (Закарпатська область). Для спеціалістів по вивченню екології міського середовища, працівників служб охорони природи, студентів біологічних та природничих факультетів університетів, аспірантів, ботаніків, мікологів, екологів, учнів старших класів та викладачів біології в середніх школах.

 

Ботаніка. Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав'янисті рослини України (Навчальний посібник) /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 216 с. (17,42 ум.-др. арк.). – 5000 прим. – ISBN 966-408-029-2.

У посібнику вміщено опис і малюнки 187 видів трав'янистих рослин України та таблицю для визначення родин, до яких вони належать. Види розміщено за системою А.Л. Тахтаджяна, яка відображає історичний розвиток рослин і споріднені зв'язки. Для учнів, учителів і всіх, кого цікавить рослинний світ рідного краю.

 

Ботаніка. Панова Л.С., Протопопова В.В., Морозюк С.С. Весняні рослини України (Навчальний посібник) /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с. (4,65 ум.-др. арк.). – 5000 прим. – ISBN 966-408-058-6.

У книзі представлені рослини флори України, що цвітуть навесні. Коротко описуються будова, біологічні та екологічні особливості, розповсюдження цих рослин; підкреслена важливість їхньої охорони. Розрахована на учнів середнього та старшого шкільного віку, всіх, хто цікавиться світом рослин.

 

Ботаніка. Машковська С.П., Якубенко Б.Є., Царенко О.М. Тестові контрольні завдання для магістрів аграрних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 8.130103 "Плодоовочівництво і виноградарство" /Національний аграрний університет, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – К.: Національний аграрний університет, 2007. – 72 с. (5,4 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим.

Тестові завдання розроблено з метою поточного контролю знань магістрів аграрних вузів з курсу "Карпологія". Видання дозволить акцентувати увагу слухачів магістратури на ключові питання та ефективніше засвоєння теоретичного матеріалу з карпології.

 

Ботаніка. Гамор Ф.Д., Фейн П., Довганич Я.О., Сухарюк Д.Д., Зиман С.М., Волощук М.І. Методичний посібник для виконання робіт у рамках українсько-голландського проекту "Праліси Закарпаття (Україна) як ядрові зони пан-європейської екологічної мережі" (проект BBI-MATRA 2006-2007) /Карпатський біосферний заповідник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Голландське королівське товариство з охорони природи. – Рахів: Карпатський біосферний заповідник, 2006. – 60 с. (4 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 966-7524-58-2.

У посібнику викладено методику оцінки природості та незайманості лісу з метою виявлення пралісових деревостанів. Оцінка лісу здійснюється на основі розробленої системи критеріїв, які в сукупності допомагають встановити належність даного лісу до пралісів. Посібник розроблявся для Карпатського регіону, але принципи, закладені в ньому, можуть бути застосовані в інших областях та районах. Посібник призначено для наукових співробітників, представників державних установ, студентів та більш широкого кола читачів, наявність тексту англійською мовою припускає можливість використання книги за кордоном.

 

Довідники:

Біологія. Публікації співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за 2000–2005 рр. (відп. ред. Я.П. Дідух, Г.М. Музичук, М.В. Шевера) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – vі+267. (14,6 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-306-137-6.

У зведенні подана бібліографія наукових та науково-популярних публікацій співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за 2000-2005 рр. (монографії, підручники, науково-методичні видання, наукові та науково-популярні статті, тези наукових доповідей).

 

Збірники: Ботаніка, екологія. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків. 17-20 вересня 2007 р. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 242 с. (12,8 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. – ISBN 966-306-114-9.

Збірка охоплює широке коло питань, вивченням яких займаються молоді науковці-ботаніки. Основна увага приділена проблемам систематики рослин, флористики, геоботаніки, фітосозології, екології, а також експериментальної ботаніки. Тези доповідей учасників конференції у достатньо повній мірі відображають сучасний стан ботанічної науки та головні напрямки її розвитку в Україні та світі.

 

2006 р.

Балашов Л.С., Даниленко М.А., Сипайлова Л.М. Кормовиробництво. Луки Чернігівщини. Навчально-виробничий посібник /Чернігівський державний інститут економіки і управління, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Чернігів: В-во "Чернігівські обереги", 2006. – 280 с. (11,7 ум.-др. арк.). – Тираж 200 прим. ISBN 966-533-317-8.

В книзі викладено основні відомості про луки Чернігівської області України, описані на основі наукових досліджень (обстежень), проведених авторами в польових експедиціях протягом 1980-1990 років на замовлення сільськогосподарських органів області. Викладені відомості поєднані з науковою та практичною роботою меліоративних підприємств, господарчих установ Державного сортовипробування. Книга розрахована на студентів вузів сільськогосподарського профілю та практиків-землекористувачів. Автори вдячні за надану допомогу у написанні та випуску книги науковим працівникам Чернігівської дослідної станції (Чернігівський інститут АП виробництва Центр наукового забезпечення АПВ Чернігівської обл.), працівникам державного сортовиробництва по Чернігівській обл. та керівництву Чернігівського державного інституту економіки і управління.

 

Бухало А.С., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Каталог колекції культур шапинкових грибів (IBK). – К.: НВФ „Славутич-Дельфін”, 2006. – 36 с.

 

Вірченко В.М. Мохоподібні лісопаркової зони м. Києва /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ. – К.: Знання України, 2006. – 32 с. (3,72 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. ISBN 966-316-135-3.

Наведено список мохоподібних лісопаркової зони м. Києва, історію їх вивчення та зазначено основні тенденції зміни бріофлори цієї території під впливом антропогенних факторів. Розрахована на науковців – ботаніків, природоохоронців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Водно-болотні угіддя України (під ред. Марушевського Г.Б., Жарук І.С.). – К.: Чорноморська програма "Ветландс Інтернешнл", 2006. – 312 с. (15,1 ум.-др. арк.).

Містить інформаційні описи 33 водно-болотних угідь міжнародного значення загальною площею 676251 га та 23 цінних водно-болотних комплексів, перспективних для внесення до "Списку водно-болотних угідь міжнародного значення" (Рамсарський список), загальною площею 211399 га. В додатках представлені постанови Кабінету Міністрів України та накази Мінприроди України, пов'язані з охороною та раціональним використанням водно-болотних угідь, а також переклад офіційних матеріалів „Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів” (Рамсарська конвенція), що стосуються заповнення „Інформаційного листка рамсарського водно-болотного угіддя. Версія 2006-2008 років”.

 

Дубина Д.В. Вища водна рослинність. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharicion acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritimi) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 534 с. (22.25 ум.-др. арк.). – Тираж 100 прим. ISBN 966-306-121-7.

У монографії висвітлено історію вивчення вищої водної рослинності та охарактеризовано особливості розподілу її угруповань у водоймах України. Розглянуто особливості класифікації та складено синтаксономічну схему на засадах школи Браун-Бланке. Подано географічну, екологічну та фітоценотичну характеристики синтаксонів класів Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (союзів Eleocharition acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion) i Phragmito-Magnocaricetea (союзів Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis). Відображено особливості та тенденції динаміки, охарактеризовано основні сукцесії рослинності. Проведено аналіз стану ценофонду вищої водної рослинності, розроблено її созологічну класифікацію та обгрунтовано актуальні завдання охорони.

 

Заповідні перлини Хмельниччини (під ред. Андрієнко Т.Л.) /Державне управління екології та природних ресурсів у Хмельницькій обл.; Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінприроди України. – Хмельницький: ПАВФ "Інтрада", 2006. – 220 с. (16,0 ум.-др. арк.). – Тираж 400 прим. ISBN 966-8261-53-4.

Наводиться опис природно-заповідних територій та об'єктів Хмельниччини. Охарактеризовані природні умови області, її рослинний та тваринний світ. Особлива увага приділяється видам рослин і тварин, що підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ та фауна природно-заповідних територій – національного природного парку, регіонального ландшафтного парку, заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, ботанічного саду, дендропарків, пам'яток садово-паркового мистецтва.

 

Романенко В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Харченко Т.А., Дубина Д.В. та ін. Науково-практична інструкція щодо природозбереження і ресурсозбереження в біосферних резерватах України (на прикладі Дунайського біосферного заповідника НАН України) /Міністерство освіти і науки України, Інститут гідробіології НАН України, Інститут ботаніки НАН України. – К.: Логос, 2006. – 86 с. (3,6 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. ISBN 966-581-819-8.

 

Ситник К.М., Шмиговська В.В. Володимир Вернадський і Академія /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Наук. думка, 2006. – 312 с. (22,89 ум.-др. арк.). – Тираж 500 прим. ISBN 966-00-0427-Х.

Вперше повно висвітлено період життя та діяльності в Україні всесвітньо відомого вченого, мислителя, першого президента Української Академії наук В.І. Вернадського. Показана роль академіка Вернадського в організації та в початковий період діяльності УАН в 1918-1919 рр., наведені найважливіші принципи, взяті за основу при створенні Академії в Києві. Книга надзвичайно актуальна сьогодні, коли Національна академія наук України стоїть на порозі реформування. Для науковців, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією української науки, минулим рідної країни, що безпосередньо пов'язане з її майбутнім.

 

Федоренко Н.М., Кондратюк С.Я., Орлов О.О. Лишайники та ліхенофільні гриби Житомирської області /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Поліський філіал Українського науково-дослідного лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. Київ-Житомир, ПП "Рута": В-во "Волинь", 2006. – 148 с. (9 ум.-др. арк.). – Тираж 400 прим. ISBN 966-8059-67-0.

Коротко висвітлена історія вивчення лишайників та ліхенофільних грибів Житомирської обл. України. Наведено анотований список лишайників та ліхенофільних грибів, що включає 240 видів, 95 родів, 41 родину, 15 порядків та групу Ascomycota indet. Для кожного виду наведені синоніми, екологію та перелік всіх відомих місцезнаходжень, а також загальне поширення. Наведено список 84 рідкісних видів лишайників та ліхенофільних грибів Житомирської обл. та обговорюються першочергові завдання їх охорони. Наголошується на необхідності проведення спеціальних ліхенологічних досліджень в центральних та південно-західних (лісостепових) районах Житомирської обл.

 

Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона (під заг. ред. Андрієнко Т.Л.) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с. (15,5 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. ISBN 966-306-118-4.

Наводиться сучасна характеристика рослинності Українського Полісся (розподіл, синтаксономічний склад у домінантній та флористичній системах) та його флори. Значна увага приділена раритетній компоненті рослинності та флори, а також фіторізноманіттю природно-заповідних територій. Охарактеризована сучасна мережа цих територій, здійснена їх характеристика за категоріями. Висвітлене фіторізноманіття природних заповідників, національних природних парків та інших природно-заповідних територій, в т.ч. 5 проектованих національних природних парків. Проведений порівняльний аналіз флори природних заповідників та національних природних парків регіону. Наводиться схема екологічної мережі Українського Полісся, розроблена авторами; характеризуються міждержавні природно-заповідні території.

 

Tsarenko P., Wasser S. & Nevo E. (eds.) Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 1. /Institute of Evolution, University of Haifa, Israel, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Rugell: A. R. Gantner Verlag, 2006. – 755 p. ISBN 10: 3-906166-44-9; ISBN 13 978-3-906166-45-2.

The present book is an inventory of the names of algae species found in the algal flora of Ukraine up to 2005. The total number of algal taxa included in this edition is 967 genera and 4942 species (5905 intraspecific taxa). The present volume is dedicated to taxa of Cyanoprocaryota (= Cyanophyta, Cyanobacteria), Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta, and Rhodophyta. For each taxa information is given for basionym, main synonyms, occurence, distribution and microphotographs of new and some rare species from Ukraine are described and noteworhty recordings for this flora are included. Preliminary analysis of the algal flora of Ukraine is given.

Видання презентує назви видів водоростей, виявлених в альгофлорі України до 2005 р. Загальна кількість альгологічних таксонів, що входять в усе видання, – 967 родів та 4942 види (5905 внутрішньовидових таксонів). Цей том присвячений таксонам Cyanoprocaryota (= Cyanophyta, Cyanobacteria), Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta і Rhodophyta. Для кожного таксону наведені базионіми, головні синоніми, трапляння, розповсюдження та мікрофотографії нових та деяких рідкісних видів України та примітки. Поданий попередній аналіз альгофлори України.

 

Wasser S.P., Zmitrovich I.V., Diduch M.Ya., Spirin W.A., Malysheva V.F. Morphological Traits of Ganoderma lucidum complex. Highlighting G. tsugae var. jannieae: the Current Generalization /Institute of Evolution, University of Haifa, Israel, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Rugell: A.R. Gantner Verlag, 2006. – 187 p. (10 ум.-др. арк.). ISBN 3-906166-49-X, ISBN 978-3-906166-49-0.

The book describes Ganoderma lucidum complex (Ganodermataceae, Polyporales) with special attention to G.tsugae lineage. An overview of species concepts and species delimitation principles in Ganoderma lucidum complex with an emphasis on conifer-inhabiting species, namely, G.tsugae. G.valesiacum, and G.carnosum is given. Taxonomic importance of morphological traits that reflect evolutionary patterns of a group is discussed. Taxonomic status of species attributed to G.lucidum complex is considered, based on results of comparative-morphological studies of type specimens of taxa in question, collections from nature localities, and the analysis of literature data. G.valesiacum and G.carnosum are treated as G.lucidum varieties, while G.tsugae is maintained as a distinct species. Analysis of data on fine surface morphology of spores retrived by means of a scanning electron microscope, showed that G.tsugae spores, clearly differ from spores of other species of G.lucidum complex. A new to science variety of G.tsugae, G.tsugae var.jannieae, based on collections from China is described. For the G.lucidum complex taxa distributed in subtropical and temperate areas of the Northern Hemisphere, identification keys and species descriptions are given. Furthermore, in view of the biotechnological importance of species belonging to the G.lucidum complex, a concise overview of bioactive substances derived from the complex's representatives and their application in healthcare is presented in the Appendix.

Книга присвячена комплексу Ganoderma lucidum (Ganodermataceae, Polyporales) з особливою увагою до G.tsugae. Даний огляд концепції виду та принципів розмежування видів у комплексі Ganoderma lucidum, особливо стосовно видів, зростаючих на хвойних породах, а саме G. tsugae. G.valesiacum і G.carnosum. Обговорюється таксономічне значення морфологічних рис, які відображають еволюційних розвиток цієї групи. Розглядається таксономічний статус видів, що належать до комплексу G. lucidum, що базується на результатах порівняльно-морфологічного дослідження типових зразків сумнівних таксонів, зборів з природних локалитетів та аналіз даних літератури. G.valesiacum і G.carnosum розглядаються як різновидності G.lucidum, в той час як G.tsugae, як окремий вид. Аналіз даних морфології поверхні спор, проведений за допомогою скануючого електронного мікроскопу, показав, що спори G.tsugae чітко відрізняються від спор інших видів комплексу видів G.lucidum. Описана нова для науки різновидність G. tsugae - G.tsugae var. jannieae, заснована на зборах з Китаю. Для таксонів комплексу G.lucidum, розповсюджених у субтропічних та помірних регіонах Північної півкулі, наведені ідентифікаційні ключі та описи видів. У Додатку з точки зору біотехнологічного значення видів, що належать до комплексу G.lucidum, наведений огляд біоактивних речовин, отриманих з них, та їх лікарське застосування.

 

Науково-методичні видання:

Ільїнська А.П., Шевера М.В. Дарина Микитівна Доброчаєва (1916-1995). – Київ-Кременчук: ПП "Щербатих", 2006. – 40 с. (2,25 ум.-др. арк.). – Тираж 300 прим. ІSBN 966-8931-08-4.

У книзі висвітлено творчий шлях та наукову спадщину українського ботаніка–систематика і ботаніко-географа, бур'янознавця, музеєзнавця, історика науки, популяризатора ботанічних знань, Заслуженого діяча науки і техніки УРСР, лауреата Державної премії УРСР, доктора біологічних наук, професора Дарини Микитівни Доброчаєвої (1916-1995), зведено бібліографію та представлено світлини.

 

Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., Царенко П.М., Пидюра О.І. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 4-е вид., перероблене та доповнене /Національний аграрний університет. – К.: Арістей, 2006. – 340 с. (19,76 ум.-др. арк.). – Тираж 500 прим. ІSSN 966-8458-16-8.

Викладено методичні вказівки щодо виконання 57 лабораторно-практичних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Коротко висвітлено теоретичні відомості щодо систематики рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу.

 

Людмила Іванівна Мусатенко: до 70-річчя від дня народження (під ред. Ситника К.М.). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 44 с. (3,86 др. арк).

 

Новосад В.В. Ботанічний музей ім. Д.М. Доброчаєвої. Путівник. – К.: Національний науково-природничий музей НАН України, 2006. – 14 с.

 

Костянтин Меркурійович Ситник (Біобібліограф. вчених України) (відп. ред. Мусатенко Л.І.). – К.: Наук. думка, 2006. – 148 с. (12,99 др. арк.). – Тираж 300 прим. ISBN 966-00-0483-4.

У книзі висвітлено основні етапи життя, а також наукову, науково-організаційну, педагогічну та державну діяльність відомого ботаніка і фізіолога рослин, академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора К.М. Ситника. Хронологічні покажчики друкованих праць знайомлять читачів з науковим доробком вченого.

 

Соломон Павлович Вассер (к 60-летию со дня рождения) /отв. ред. Сытник К.М./. – К., 2006. – 120 с. – Тираж 300 экз.

В книге рассказано о жизненном пути, научной, педагогической и общественной деятельности доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Соломона Павловича Вассера в связи с 60-летием со дня его рождения. Список печатных работ знакомит читателя с творческим вкладом ученого.

 

Шиян Н.М., Булах О.В., Царенко О.М., Колесник А.В., Фельбаба-Клушина Л.М. Життя, написане розумом (до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової діяльності Світлани Миколаївни Зиман). – Ніжин, 2006. – 52 с.

У книзі розповідається про видатного українського ботаніка, доктора біологічних наук, професора Світлану Миколаївну Зиман. Покажчик праць та фотоальбом наглядно ілюструють життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність.

 

Шиян Н.М., Федорончук М.М., Гончаренко В.І., Антоненко С.І. Список судинних рослин гербарію флори України, що його видає Інститут ботаніки НАН України. Центурія 3, № 251 – 300, частина 2. – К., 2006. – 38 с.

 

Якубенко Б.Є., Григора І.М., Шабарова С.І., Верхогляд І.М., Лушпа В.І., Царенко П.М., Алейников І.М., Василюк Л.О., Машковська С.П. Альбом для лабораторних занять студентів агробіологічного профілю /Національний аграрний університет. – К: Арістей, 2006. – 100 с. (10 ум.-др. арк.).

В альбомі подано методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з усіх розділів ботаніки та рисунки мікропрепаратів до кожного завдання. Видання призначено для студентів агробіологічного профілю всіх спеціальностей.

 

Матеріали конференції "СИНАНТРОПІЗАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ УКРАЇНИ" (м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006 р.)

 

2005 р.

Балашов Л.С. Даниленко М.А., Сипайлова Л.М. Кормо-виробництво. Луки Чернігівщини. – Чернігів: Десна, 2005. – 215 с.

 

Бисько Н.А., Билай В.Т. Атлас возбудителей болезней и вредителей съедобных грибов при культивировании. – Чернигов: Изд-во ЧРОО „Центр поддержки грибоводства”, 2005. – 27 с.

 

Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

 

Паламар-Мордвинцева Г.М. Десмідієві водорості. Вип. 1, ч. 2 /Флора водоростей континентальних водойм України. – К.: Академперіодика, 2005. – 573 с.

 

Панченко С.М. Флора національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся (під ред. С.Л. Мосякіна. – Суми: Університетська книга, 2005. – 170 с.

 

Партика Л.Я. Бриофлора Крыма /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фитосоциоцентр, 2005. – 170 с.

 

Солоненко В.І., Рахметов Д.Б., Зиман С.М., Бугайов В.Д. Культура Trifolium ambiguum Bieb. в Лісостепу України. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 38 с.

 

Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Природний заповідник „Горгани”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – Вип. 4. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Чернівецький національній університет ім. Ю. Федьковича, НПП „Вижницький”, Український фітосоціологічний центр. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с. (12,5 ум.-др. арк.). ISBN 966-306-116-8.

У монографії охарактеризовано рослинний покрив природного заповідника "Горгани". Вперше наведено конспект флори судинних та безсудинних рослин і виконано її аналіз. На основі еколого-флористичної класифікації проводиться синтаксономічна схема рослинного покриву. Вперше подано список раритетних видів, їх поширення та фенологічні спостереження над деякими з них. Розглядаються питання созологічної характеристики рослинного покриву та ресурсного потенціалу корисних видів. Відображено специфіку природних комплексів екотопів, а також особливості формування рослинного покриву на цих субстратах.

 

Holliday J., Clever M., Wasser S.P. Cordyceps. Encyclopedia of Dietary Supplements. – New York: Marcel Dekker, 2005. – P. 665-679.

 

Wasser S.P. Reishi (Ganoderma lucidum). Encyclopedia of Dietary Supplements. – New York: Marcel Dekker, 2005. – P. 603-622.

 

Wasser S.P. Shiitake (Lentinus edodes). Encyclopedia of Dietary Supplements. – New York: Marcel Dekker, 2005. – P. 653-664.

 

Wasser S.P. and Nevo E. (eds). Lichen-forming, lichenicolous, and allied fungi of Israel. – Ruggel: A.R.A. Gantnet Verlag K. G., 2005. – 385 p.

 

Розділи в монографіях:

Григора І.М., Воробйов Є.О., Соломаха В.А. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 415 с.

 

Кохно М.А., Трофименко Н.М., Пархоменко Л.І, Стріла Т.Є. та ін. Дендрофлора України. Дикорослі культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина II. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.

 

Mosyakin S.L. Rumex Linnaeus (Polygonaceae) //Flora of North America north of Mexico /Ed. by FNA Editorial Committee. – New York&Oxford: Oxford University Press, 2005. – Vol. 5. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 2. – P. 489–533.

 

Науково-методичні видання:

Галина Михайлівна Паламар-Мордвинцева: до 80-річчя з дня народження та 55-річчя наукової діяльності (під ред. П.М. Царенка). – К., 2004. – 40 с.

 

Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., Царенко П.М., Пидюра О. Ботаніка. Практикум. Навчальний посібник. 3-е вид., переробл. та доповн. – К.: Арістей, 2005. – 340 с.

 

Любінська Л.Г., Федорончук М.М., Шевера М.В. Методичні рекомендації з проведення польової практики. Частина 1. Збір рослин та виготовлення гербарію. – Кам'янець-Подільський, 2005. – 32 с.

 

Соломаха В.А., Малієнко А.М., Мовчан Я.І., Скурятін Ю.М., Воробйов Є.О., Шморгун О.В., Шевченко І.П., Балашов Л.С., Соломаха Т.Д., Мінарченко В.А., Іваненко І.Б., Корсун С.Г., Федак В.С., Колмаз Ю.Т. Збереження біорізноманіття у зв'язку із сільськогосподарською діяльністю. Методичні рекомендації щодо збереження біорізноманіття та охорони земель, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю. Міністерство охорони навколишнього природного середовища. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 123 с.

 

Якубенко Б.Є., Григора І.М., Шабарова С.І., Верхогляд І.М., Лушпа В.І., Царенко П.М., Алейніков І.М., Василюк Л.О., Машковська С.П., Іванніков Р.В. Альбом для лабораторних занять студентів агробіологічного профілю. – К.: Арістей, 2005. – 100 с.

 

Van Vuuren S.J., Levanets A., Taylor J. A photo guide to algal genera most commonly found in DNAF samples. – Worth West University, Postchefstroom, South Africa, 2004. – 50 p.

 

Матеріали конференції "ANTHROPIZATION AND ENVIRONMENT OF RURAL SETTLEMENTS" (м. Ужгород, 16-18 травня 2002 р.)

 

2004

Андрієнко Т.Л., Клєстов М.Л., Химин М.В. та ін. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження (під заг. ред. Андрієнко Т.Л. та Клєстова М.Л.). – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 136 с.

Охарактеризовано різноманіття рослинного та тваринного світу Цуманської пущі у Волинській області на півдні Західного Полісся. Наведено дані про флору, рослинність, фауну Цуманської пущі, виділено їх раритетну компоненту. Охарактеризовано природно–заповідний фонд, обґрунтовано створення тут регіонального ландшафтного парку, а в перспективі – національного природного парку. Висвітлено значення екологічної просвіти для збереження біорізноманіття Цуманської пущі.

 

Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоемов Украины: Эвгленофитовые водоросли. Вып. 2. – Тернополь: Лілея, 2004. – 272 с.

В настоящем выпуске "Флоры" обобщены оригинальные и литературные сведения об эвгленофитовых водорослях Украины, относящихся к родам Lepocinclis Perty, Phacus Duj., Cryptoglena Ehr., Ascoglena Stein, Colacium Ehr., Khawkinea Jahn et McKibben, Euglenopsis Klebs, Astasia Ehr., emend. Duj., Cyclidiopsis Korsch. (семейство Euglenaceae). Приведены таблицы для определения и диагнозы родов, видов, разновидностей и форм. Для каждого таксона указаны библиографические справки и синонимы, описания и рисунки, экологические данные, распространение в Украине, общее распространение и критические примечания. Включены также виды, которые еще не найдены, но могут быть еще обнаружены при дальнейших исследованиях альгофлоры страны или представляют определенный интерес для таксономии. Всего описано 136 видов (182 видовых и внутривидовых таксона).

Для ботаников-альгологов, гидробиологов, специалистов рыбного, коммунального и водопроводного хозяйств, работников природоохранных организаций, преподавателей и студентов биологических факультетов вузов.

 

Дудка І.О., Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я. та ін. Гриби природних зон Криму (під. ред. Дудки І.О.). – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 454 с.

Книга присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти Кримського півострова. В результаті проведених досліджень встановлено, що гриби дослідженої території представлені 2579 видами (пероноспоральні – 85 видами, борошнисторосяні – 84 видами, інші аскоміцети – 502 видами, мітоспорові – 934 видами, іржасті – 202 видами, базидіоміцети – 772 видами). Проведено аналіз розподілу виявлених видів за субстратами та таксонами асоційованих рослин та досліджено поширення основних груп грибів у природних зонах півострова.

Наведено список видів досліджених груп грибів та асоційованих з ними організмів.

 

Дубина Д.В., Нойгойзлова З., Дзюба Т.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Продромус синтаксономічної різноманітності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор'я. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с.

В книзі дається аналіз синтаксономічного вивчення водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор'я. Представлено продромус рослинності, який включає 24 класи, 37 порядків, 59 союзів і 274 асоціації. Наведено синонімічні назви, діагностичні види, коротка характеристика синекології та синхорології синтаксонів в межах регіону та фітоценотичні таблиці угруповань до кожного класу.

Для геоботаніків, флористів, викладачів і студентів біологічних факультетів університетів.

 

Дідух Я.П., Бурда Р.І., Зиман С.М. та ін. Екофлора України (відпов. ред. Дідух Я.П.). – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – Т. 2. – 480 с.

В черговому томі оригінального видання дається характеристика видів родин Aristolochiaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Hypecoaceae, Fumariaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Fagaceae, Betulaceae, та Corylaceae, що трапляються в природних умовах України. Описуються біоморфологічні ознаки, географічна та фітоценологічна характеристика, екологія, консортивні зв'язки, вплив антропогенного фактора, господарське, ландшафтне та індикаційне значення, відомості щодо охорони та відтворення 192 видів. Вміщено рисунки та карти поширення цих рослин по Україні, вказані основні літературні джерела.

Для біологів, екологів, викладачів та студентів, спеціалістів у галузі охорони природи.

 

Зиман С.М., Мосякін С.Л., Булах О.В. та ін. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навчально-методичний посібник (під ред. Зиман С.М.). – Ужгород: Медіум, 2004. – 156 с.

У довіднику наведено українською та латинською мовами близько 700 термінів й понять з морфології квіткових рослин по основних групах органів разом з їх стислими характеристиками та схематичними рисунками (у кількості понад 400). Довідник включає також алфавітний українсько–латинський словник (понад 700 морфологічних термінів, переважно іменників й прикметників в однині й множині та з урахуванням родів та відмін). Подано також алфавітний покажчик латинських термінів та покажчик українських термінів (за групами органів та органами, а у межах груп - в алфавітному порядку).

Розрахований на широке коло ботаніків - викладачів, студентів, науковців.

 

Кондратюк С.Я., Макарова И.И., Окснер А.Н., Ходосовцев А.Е. Определитель лишайников России. Вып. 9. Фусцидеевые, телосхистовые (ред. Андреев М.П., Ромс Е.Г.). – СПб.: Наука, 2004. – 339 с.

 

Бухало А.С., Бисько Н.А., Соломко Э.Ф. и др. Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Практические рекомендации (под ред. Бухало А.С.). – К.: Чернобыльинтеринформ, 2004. – 128 с.

Книга містить практичні рекомендації по культивуванню в умовах промислових комплексів, приватних підприємств і присадибних ділянок цінних їстівних і лікарських грибів: шампіньйона, гливи, сіїтаке, кільцевика, опенька літнього, зимового гриба, гериція, трутовика лакованого і зморшка їстівного. Для кожного виду гриба наведені латинська назва, морфологічні ознаки, екологія, лікарські властивості і харчова цінність, зазначені параметри росту міцелію і плодоношення, рекомендовані компонентний склад і засоби підготування культиваційних субстратів, висвітлюється сучасний стан світового виробництва грибів. Книга розрахована на широке коло читачів: спеціалістів в області біології і сільського господарства, підприємців і грибоводів-аматорів, науковців, студентів вузів, викладачів біології середніх шкіл, коледжів.

Рекомендації складені за матеріалами досліджень Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, а також новітніх даних вітчизняної і закордонної літератури по грибівництву.

 

Мінарченко В.М., Середа П.І. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчально-методичний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

В посібнику вміщено інформаційні матеріали, які стосуються стану ресурсів дикорослих лікарських рослин, динаміки їх використання та нормативно-правового регулювання використання цих ресурсів в Україні. Основна увага приділена методам обліку ресурсів, наведені приклади розрахунку сировинних запасів. Значна кількість інформаційних матеріалів, а також розрахункові таблиці для визначення щільності запасу виділені в додаток.

Посібник створений для студентів фармацевтичного факультету у відповідності до робочої навчальної програми курсу "Ресурсознавство". Може бути використаний як науково-інформаційне видання, методичне видання для обліку рослинних ресурсів, а також як посібник при викладанні біологічних дисциплін ресурсознавчого спрямування у середній та вищій школах.

 

Орлов О.О., Якушенко Д.М. Рослинний покрив проектованого Короcтишівського національного природного парку. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 180 с.

 

Партыка Л.Я. Бриофлора Крыма. – К.: Фитосоциоцентр, 2005. – 163 с.

 

Соломаха В.А., Якушенко Д.М., Крамарець В.О. та ін. Національний природний парк "Сколівські Бескиди". Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.

В монографії подається характеристика природних умов території національного природного парку "Сколівські Бескиди". Охарактеризовано стан лісового фонду та об'єктів природно–заповідного фонду, що існували на території, включеній до складу НПП. Подається історія ботанічних досліджень в регіоні. Вперше, на принципах еколого-флористичної класифікації Браун-Бланке, наводиться характеристика виявлених в НПП класів, союзів та асоціацій рослинності та перший повний список флори судинних рослин. Висвітлюються сучасний стан, особливості поширення та питання охорони рослинних угруповань. Одержані результати вивчення біологічного різноманіття рослинності на екосистемному та видовому рівнях можуть бути використані у природоохоронній діяльності.

Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.

 

Ткаченко В.С. Фітоценотичний моніторинг резерватних сукцесій в Українському степовому природному заповіднику. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 184 с.

В монографії узагальнені матеріали тривалих рядів спостережень саморозвитку степових фітосистем у відділеннях Українського степового природного заповідника Національної академії наук України ("Михайлівської цілини" на Сумщині, "Крейдової флори", "Кам'яних могил" та "Хомутовського степу" на Донеччині). Для з'ясування сутності процесів і поглиблення розуміння механізмів структурних і супровідних екотопічних змін була застосована новітня методика комп'ютерної синфітоіндикації, що дозволяє об'єктивно і з достатньою повнотою характеризувати екологічні параметри екотопів та екопростори (нішові межі) окремих формацій у статиці та динаміці. В роботі глибоко проаналізовані природні процеси, що відбуваються в заповідних фітосистемах упродовж останніх десятиліть ХХ століття. Виявлено ряд прихованих функціональних особливостей петрофітної рослинності та з'ясовано деякі особливості феномена кальцефілії, демпферуючої ролі ґрунтового (лісового) покриву на відслоненнях кам'янистих порід, частотних характеристик циклічних мінливостей, умов формування асинхронних змін і векторизованості структурогенезу. В окремих випадках була визначена періодичність функціонування степових екосистем в коливальному режимі. З'ясовано механізм становлення рівня лігнозної ("лісової") квоти для потенціальних ценоструктур заповідника. Показано, що в ряді випадків організація заповідних ділянок і охоронні режими є хибними і потребують істотних іновацій та сучасного менеджменту.

Для фітоекологів, геоботаніків, географів, зоологів, краєзнавців, спеціалістів в галузі охорони природи, працівників заповідників, викладачів та студентів вузів.

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Гродзинский Д.М., Романенко В.Д. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины. – К.: Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.

На основе положений Всеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и современных концепций созологии, ландшафтной экологии, популяционной экологии разработаны методология, общая стратегия и методы проектирования экосети в бассейне Днепра. Определены критерии и нормативно-правовая база создания трансграничной экосети. Выполнен анализ биологического и ландшафтного разнообразия трансграничной области бассейна Днепра, который позволил выявить ядра и зоны природного разнообразия и ареалы натуральности ландшафта. По этим материалам разработана концепция генеральной схемы экосети трансграничной области бассейна Днепра.

Для широкого круга специалистов в области экологии, созологии, физической географии, гидробиологиии, территориального планирования, преподавателей вузов, студентов.

 

Biodiversity conservation in Ukraine (the Second National Report) /Y. Movchan, Yu. Shelyag-Sosonko, S. Gubar, Yu. Kolmaz, V. Solomakha, S. Mosyakin (eds.). – K.: Himgest Publ. House, 2003. – 112 p.

 

Bielczyk U., Lackovičová A., Farkas E.E., Lőkös L., Liška J., Breuss O., Kondratyuk S.Ya. Checklist of lichenes of the Western Carpathians. – Krakow: W. Szafer Institute of Botany, 2004. – 181 p.

Checklist of lichens of the western Carpathians summarizes current knowledge of lichen species diversity in the Western Carpathians cited in 1261 published sources. The list comprises 288 genera and 1817 species of lichens and allied fungi reported from Slovakia, Poland, Hungary, the Czech Republic and Austria. The autors hope that this treatment will encourage lichenological research in the Carpathians, both basic and applied studies. It should also serve as a point of reference for urgently needed biodiversity studies of the entire Carpathians, and for preparing conservation programs there.

 

Didukh M., Wasser S.P., Nevo E. Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel. Impact of the Family Agaricaceae (Fr.) Cohn on Nutrition and Medicine International Center for Cryptogamic Plants and Fungi, Institute of Evolution, University of Haifa (Ed. P.A. Volz.). – Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag K. G., 2004. – 205 p.

This book is the fifth in the series entitled "Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel". It highlights the aspects of practical applications of the species belonging to the family Agaricaceae (Fr.) Cohn and the special place it occupies in the modern life of humanity due to its species' nutritional and medicinal qualities. The treatise also disentangles the complicated taxonomic background of Agaricus brasiliensis S. Wasser et al., one of the most important culinary-medicinal species, formerly known as Agaricus blazei Murrill sensu Heinem. Explicit review of up-to-date researches on taxonomy, medicinal value, tips on cultivation, variety of dietary supplements produced from the species of the family, and diversity of their regulations are provided.

 

Kondratyuk S.Ya., Popova L.P., Lackovičová A. & Pišút I.A. Catalogue of the Eastern Carpathian Lichens. – Kiev-Bratislava: M.G. Kholodny Institute of Botany, 2003. – 264 p.

This work presents the first attempt to summarize data on lichen-forming, lichenicolous and allied fungi of Eastern Carpathian region, including its Polish, Slovak, Ukrainian and Romanian parts. The first two parts are rather small in comparison of Ukrainian and especially Romanian Eastern Carpathian portions. Short history of the lichen survey in region mentioned is outlined. It is shown that special detailed lichenological studies are hitherto done only within Polish and Ukrainian parts. A catalogue of the lichen-forming, lichenicolous and allied fungi of the whole Eastern Carpathians region, completed on the basis of literature (papers published mainly before the end of 2001) and herbarium data, including 1307 species of 292 genera, is provided. The highest species diversity of fungi mentioned (1095 species) is hitherto known from Ukrainian part of Eastern Carpathians, while the biggest Romanian party (only 529 lichen species known) is still in urgent need of special study. Polish and Slovak portions are represented consequently by 508 and 411 species. Among geomorphologic regions of the area studied the highest lichen diversity (659 species of lichen-forming, lichenicolous and allied fungi) is till now known from Eastern Beskydy region from Ukrainian part of Eastern Carpathians. Each species is provided by synonyms, preliminary data on distribution (with reference to geomorphological regions, accepted mainly after Kondracki 1989, within separate Eastern Carpathian country) and reference on lichen literature (published prior the end of 2001) or herbarium specimens.

 

Rostański K., Dzhus M., Gudžinskas Z., Rostański A., Shevera M., Šulcs V., Tokhtar V. The genus Oenothera L. in Eastern Europe. – Krakow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2004. – 133 p.

The results of critical-taxonomic revision of the genus Oenothera L. (Onagraceae) in Eastern Europe are presented. The classification, morphological features, origin of the species of the genus Oenothera are discussed. The key for determination of the species occurring in Eastern Europe (Estonia, Latvia Lithuania, Belarus, Ukraine, European part of Russia, Moldova) and maps of their distribution are presented.

 

Temina M., Kondratyuk S. Ya., Zelenko S. D., Nevo E. & Wasser S. P. Lichen – Forming, Lichenicolous and Allied Fungi of Israel (Eds. S.P. Wasser & E. Nevo). – Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag K. G., 2005. – 384 p.

 

Розділи у монографіях:

Вірченко В.М. (Мохоподібні – консорти). Береза повисла, б. пухнаста, бук лісовий, вільха клейка, в. сіра, в'яз гладенький, в. голий, граб звичайний, г. східний, дуб звичайний, д. пухнастий, д. скельний, шовковиця чорна //Екофлора України. Том 2. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – С. 365, 370, 375, 407, 411, 414, 419, 430, 433, 443, 446, 455, 457.

 

Вірченко В.М. Бріологія //Енциклопедія сучасної України. Т.3. – К., 2004. – С. 465.

 

Зеленко С.Д. Ліхенізовані гриби. В кн.: Біорізноманіття Кам'янець-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин /За редакцією О.О. Кагала, М.В. Шевери, А.А. Леванця. – Львів: Ліга–Прес, 2004. – С. 46–57.

 

Кагало О.О., Протопопова В.В. Шевера М.В. Біорізноманіття в урбанізованому ландшафті: особливості формування і проблеми оцінки. В кн.: Біорізноманіття Кам'янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин /За ред. О.О. Кагало, М.В. Шевери, А.А. Леванця. – Львів: Ліга–Прес, 2004. – С. 10–16.

 

Кагало О.О., Скібіцька Н.В., Любінська Л.Г., Гузік Я., Протопопова В.В. Шевера М.В. Судинні рослини м. Кам'янець-Подільський. В кн.: Біорізноманіття Кам'янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин /За ред. О.О. Кагало, М.В. Шевери, А.А. Леванця. – Львів: Ліга–Прес, 2004. – С. 82–134.

 

Михайлюк Т.И. (Водорості – консорти). Бук лісовий, граб звичайний, дуб звичайний, верба повисла //Екофлора України. Том ІІ. (під ред. чл.-кор. НАНУ Я.П. Дідуха). – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – С. 406–408; 409–412; 442–444; 454–456.

 

Clemants S. E., Mosyakin S. L. Dysphania R.Brown; Chenopodium Linnaeus //Flora of North America north of Mexico (еd. by FNA Editorial Committee). – New York&Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 267–299 (Dysphania – p. 267–275; Chenopodium – p. 275–299).

 

Fedoronchuk N.M. et al. Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus). – In: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe.Vol. 13. /Ed. A. Kurtto, R. Lampinen, L. Junikka. – Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, 2004. – 320 p.

 

Mosyakin S.L. Cycloloma Moquin-Tandon; Bassia Allioni; Kochia Roth. Corispermum Linnaeus; Salsola Linnaeus //Flora of North America north of Mexico (еd. by FNA Editorial Committee). – New York&Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 264–265 (Cycloloma); 309–321 (Bassia – p. 309–310; Kochia – p. 310–312; Corispermum – p. 313–321); (Salsola – p. 398–403).

 

Mosyakin S. L., Robertson K. R. Amaranthus Linnaeus //Flora of North America north of Mexico (еd. by FNA Editorial Committee). – New York&Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 410–435. (Robertson K. R. – Illinois Biol. Survey & University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA).

 

Науково-методичні видання:

Андрієнко-Малюк Т., Вакаренко Л., Гелюта В. та ін. Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації). – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

 

Андрієнко Т.Л., Арап Р.Я., Гальченко Н.П. та ін. Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення створення та діяльності регіональних ландшафтних парків України. – К., 2004. – 53 с.

 

Григора І.М., Царенко П.М., Мислива Т.М., Коткова Г.М., Якубенко Б.Є. Геоаномальні зони і біота. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. – К.: Аграрна освіта, 2003. – 10 с.

 

Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М. та ін. Ботаніка. Практикум (під ред. Якубенка Б.Є.). – 3-е вид., перероб. та доп. – К.: Арістей, 2004. – 340 с.

Викладено методичні вказівки щодо виконання 54 лабораторно-практичних робіт із цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних органів, а також систематики рослин. Коротко висвітлено теоретичні відомості будови рослин, їх клітин, тканин, органів та різноманітності рослинного світу.

Для студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.

 

Мінарченко В.М., Мінарченко О.М. Методика обліку рослинних ресурсів. – К., 2004. – 40 с.

 

Скиба Ю.А., Царенко О.М. Типова навчальна програма з дисципліни "Екологія рослин". – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 13 с.

 

Ситник К.М., Дiдух Я.П., Вассер С.П., Бухало А.С., Гелюта В.П., Ісіков В.П., Тихоненко Ю.Я., Гайова В.П., Придюк М.П. Iрина Олександрiвна Дудка (до 70–рiччя вiд дня народження та 45–рiччя наукової дiяльностi). – К., 2004. – 81 с.

 

Федорончук М.М. Методика обліку фіторізноманіття на видовому рівні для цілей ведення державного кадастру рослинного світу. – К., 2004. – 24 с.

 

Царенко О.М., Якубенко Б.Є., Царенко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М. Карпологія. Навчально–методичний посібник до виконання лабораторних занять (для студентів аграрних вузів III–IV рівнів акредитації). – К.: Вид. центр НАУ, 2004. – 37 с.

 

Царенко П.М., Бурда Р.І., Григора I.М., Якубенко Б.Є., Царенко О.М., Котюк Л.А., Михайловський Л.В. Біогеографія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" в аграрних вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр. – Київ: Аграрна освіта, 2003. – 41 с.

 

Якубенко Б.Є., Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. та ін. Збірник тестових завдань з ботаніки (методичний посібник для аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації). – К.: Аграрна освіта, 2003. – 174 с.

Збірник містить тестові завдання з усіх розділів навчальної дисципліни "Ботаніка" для аграрних ВНЗ і може бути основою для складання тестів успішності під час проведення тематичних, періодичних та підсумкових перевірок рівня засвоєння навчального матеріалу.

Збірник призначений для науково-педагогічних працівників та студентів аграрних ВНЗ III–IV рівнів акредитації, може бути корисним для студентів та викладачів інших навчальних закладів, де вивчається ботаніка.

 

Якубенко Б.Є., Григора І.М., Шабарова С.І. та ін. Альбом для лабораторних занять студентів агробіологічного профілю. – К.: Арістей, 2004. – 100 с.

В альбомі подано методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з усіх розділів ботаніки та рисунки мікропрепаратів до кожного завдання.

Видання призначено для студентів агробіологічного профілю всіх спеціальностей.

 

Якубенко Б.Є., Григора І.М., Царенко П.М. та ін. Програма навчальної практики з ботаніки. Навчальне видання (навчально-методичний посібник до проведення навчальної практики для студентів агробіологічного профілю). – К.: Вид. центр НАУ, 2004. – 137 с.

Навчально-методичний посібник містить основні вимоги до проведення навчальної практики з ботаніки, самостійного збору і гербаризації рослин, польового і камерального дослідження лісової, лучної, болотної і польової рослинності.

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10-11 вересня 2004 р.) "Перспективи використання лікарських грибів для вирішення медико-екологічних проблем". – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2004. – 83 с.

Представлені результати впливу різних лікарських грибів на організми тварин та людини, клінічних досліджень, що проведені з використанням БАДів на основі лікарських грибів для підвищення імунітету, лікування хворих на бронхіальну астму, мастопатію, туберкульоз та ін.

2003

Азбукина З.М., Бардунов Л.В., Богачева А.В., Дудка И.А. Флора, микобиота и растительность Лазовского заповедника. – Владивосток: Русский остров, 2002. – 215 с.

 

Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. (Львівський с.-г. ін-т). Флора мохів України. Андреєві, брієві. Ізобріальні, гукеріальні, гіпнобріальні. – К.: Академперіодика, 2003. – Вип. 4. – 255 с.

 

Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жмуд О.І., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 448 с.

 

Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд. – К.: Наук. центр заповідної справи Мінекоресурсів України, 2002. – 275 с.

 

Кондратюк С.Я., Ходосовцев А.Е., Окснер А.Н. Определитель лишайников России. Семейства фусцидеевые, телосхистовые. – СПб: Наука, 2003. – Вып. 9. – 273 с.

 

Кордюм Е.Л., Сытник К.М., Бараненко В.В., Белявская Н.А., Климчук Д.П., Недуха Е.М. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях. – К.: Наук. думка, 2003.

 

Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів. – Київ: Сталь, 2003. – 191 с.

 

Панченко С.М. (Деснянсько-Старогутський Національний природний парк), Андрієнко Т.Л., Гаврись Г.Г. (Інститут зоології НАНУ), Кузьменко Ю.В. (Деснянсько-Старогутський Національний природний парк). Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся. – Суми: Університетська книга, 2003. – 92 с.

 

Паламарь-Мордвинцева Г.М. Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Десмидиевые водоросли. Вып. Ч.1. Гонатозиговые – Gonatozygaceae. Пениевые – Peniaceae. Клостериевые – Closteriaceae. Десмидиевые – Desmidiaceae. – К: Академпериодика, 2003. – 354 с.

 

Ситник К.М., Мусатенко Л.І., Васюк В.А., Веденічева Н.П., Генералова В.М., Мартин Г.Г., Нестерова А.Н. Гормональний комплекс рослин і грибів. – К.: Академперіодика, 2003. – 186 с.

 

Фіторізноманіття національних природних парків України /під ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. – К.: Науковий світ, 2003. – 143 с.

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. та ін. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. – К.: Хімджест, 2003. – 246 с.

 

Dubyna D., Zhmud E. (Дунайський біосферний заповідник), Hanganu J. (Румунський біосферний резерват "Дельта Дунаю"), Grigoras I. (Румунський біосферний резерват "Дельта Дунаю"), Stefan N. (Румунський біосферний резерват "Дельта Дунаю"), Sarbu I. (Румунський біосферний резерват "Дельта Дунаю"), Menke U. (RIZA, Голандія), Drost H. (RIZA, Голандія). Vegetation of the Biosphere Reserve "Danube Delta" with Transboundary Vegetation Map. – Evers Litho&Druk, Almere, The Netherlands, 2002. – 88 p.

 

Fungal life in the Dead Sea /E. Nevo, A. Oren (Інститут еволюції, Ізраїль), S. Wasser (eds). – Ruggel: A.R.A. Gantner Verlag K. G., 2003. – 361 р.

 

Розділи в монографіях:

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А. Судинні рослини //Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 11-119.

 

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Вплив неаборигенних видів рослин на біоту України //Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю (відп. ред. О.В. Дудкін). – К.: "Хімджест", 2003. – С. 129-155, 358, 364-365, 366-374.

 

Andrienko-Maljuk Т., Maljuk W. Zagrozenia obsarów i obiektów chronionych Polesia ukrainskiego przez powodzie lub ulewne deszcze //Strategia zachowania róznorodnosci biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotknietych kleçka powodzi. – Kraków, 2002. – S. 100-106.

 

Davydok V.P., Movchan Ya.I., Parchuk G.V., Mosyakin S.L. et al. National Report of Ukraine on Conservation of Biological Diversity (2nd edition). – Kyiv: Himgest Publishing House, 2003. – 66 pp.

 

Li Anjen (Li Anren), Bao Bojian, Grabovskaya-Borodina A. E., Hong Suk-pyo, McNeill J., Mosyakin S. L., Ohba H., Park Chong-wook. Polygonaceae (Wu Zhengyi & P. H. Raven (eds)). Flora of China. – Vol. 5 (Ulmaceae through Basellaceae). Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2003. – P. 277-350.

 

Zhu Gelin (Chu Geling), Mosyakin S.L., Clemants S. E. Chenopodiaceae (Wu Zhengyi & P.H. Raven (eds)). Flora of China. – Vol. 5 (Ulmaceae through Basellaceae). Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2003. – P. 351- 414.

 

Науково - методичні видання:

Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. Зизанія широколиста в Україні (досвід вирощування для закріплення берегів та підвищення продуктивності водно-болотних угідь). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 38 с.

 

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2002. – 32 с.

 

Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Парчук Г.В. та ін. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. – К.: Академперіодика, 2002. – 103 с.

 

Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., Царенко П.М., Пидюра О.І. Практикум з ботаніки. Навчальний посібник (2-е вид). – К.: НАУ, 2003. – 291 с.

 

Бисько Н.А., Митропольская Н.Ю., Соломко Э.Ф. Лекарственные грибы – для здоровья и красоты. – К., 2003. – 40 с.

2002 р.

 

Монографії:

Гелюта В.П., Генов А.П., Ткаченко В.С., Мінтер Д. Заповідник "Хомутовський степ". План управління. – К.: Академперіодика, 2002. – 40 с.

 

Гербарій Інституту ботаніки НАН України KW. – К.: Ін-тут ботаніки, 2002. – 144 с.

 

Заповідні скарби Сумщини /під ред. Т.Л. Андрієнко. – Суми: Джерело, 2001. – 208 с.

 

Масюк Н.П., Костіков І.А. Водорості в системі органічного світу. – К.: Академперіодика, 2002. – 178 с.

 

Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 172 с.

 

Ситник К.М., Процко Р.Ф., Негрецький В.А., Гордецький А.В. Післязбиральне дозрівання насіння озимих хлібних злаків. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 131 с.

 

Федорончук М.М., Дідух Я.П. Екофлора України. Том 3. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 496 с.

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України. Ліси. – К.: Наук. думка, 2002. – 254 с.

 

Ю.Д. Клеопов (1902-1943): до 100-річчя від дня народження. (уклад. Протопопова В.В., Шевера М.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 110 с.

 

John D.M., Tsarenko P.M. The Freshwater Algal Flora of the British Isles. Chlorococcales (Ed.John D.M., Whitton B.A. & Brook A.J.). Cambridge: Univ.Press, 2002. – P. 327-409.

 

Protopopova V., Shevera M. A preliminary checklist of the urban flora of Uzhgorod. – K.: Phytosociocentre, 2002. – 68 p.

 

Розділи в монографіях:

Wang W.T., Ziman S., Dutton B.E. Anemone L. In: Flora of China. – Vol. 6. – Beijing & St.Louis, Science Press & Missouri Bot. Garden, 2002. – P. 307-322.

 

Науково-методичні видання:

Ася Сергіївна Бухало (до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової діяльності) / під ред. І.О. Дудки. – К.: Академперіодика, 2002. – 54 с.

 

Марія Яківна Зерова (до 100-річчя з дня народження) /під ред. І.О. Дудки. – К.: Академперіодика, 2002. – 87 с.

 

Из эпистолярного наследия В.И. Вернадского. Письма В.И. Липскому (1919-1936)/сост. Андрианова Т.В., Шевера М.В. – Киев–Кременчуг, 2002. – 27 с.

2001 р.

 

Монографії:

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко О.І., Арап Р.Я. Система категорій природно–заповідного фонду України та питання її оптимізації /під ред. д.б.н. проф. Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 60 с.

 

Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Мінтер Д.В. Електронні бази даних у біології (Electronic databases for biological recording) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Міжнародний мікологічний інститут (Велика Британія). – К.: Фітосоціоцентр, 2001.

 

Гелюта В.П., Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. та ін. Заказник "Любче". Природні умови, біорізноманітність, збереження та управління. – К.: Спеціалізована друкарня наукових журналів НАН України, 2001. – 224 с.

 

Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В. та ін. Екофлора України. Том 1. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.

 

Кондратьєва Н.В. Прокаріотичні водорості. Вип. І. Загальна характеристика. Частина 2. Екологія, значення, питання систематики. – К.: Наук. думка, 2001. – 342 с.

 

Костіков І. Ю., Романенко П.О., Демченко Е.М., Дарієнко Т.М., Михайлюк Т.І., Рибчинський О.В., Солоненко А.М. Водорості грунтів України: історія та методи досліджень, система, конспект флори /під. ред. С.Я. Кондратюка, Н.П. Масюк. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 300 с.

 

Котенко Т.И. (Институт зоологии НАНУ), Ардамацкая Т.Б. (Черноморский биосферный заповедник), Дубына Д.В. и др. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения. – К.: ООО "Велес".

 

Царенко П.М., Петлеванный О.А. Дополнение к "Разнообразию водорослей Украины". – К.: Ин-т ботаники, 2001. – 130 с.

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Боговін А.В. (Інститут землеробства), Дубина Д.В. та ін. Природно-ресурсний аспект розвитку України. – К.: Видавничий дім "KM Academia".

 

Розділи в монографіях:

Ардаматская Т.Б., Билинская О.С., Бойко М.Ф., Гелюта В.П., Давыдок В.П., Дубына Д.В., Зыков А.Е., Кондратенко Н.Г., Котенко А.Г., Котенко Т.И., Мовчан Ю.В., Мойсиенко И.И., Монченко В.И., Селюнина З.В., Старенький О.Ф., Тихоненко Ю.Я., Ходосовцев А.Е., Черняков Д.А., Шейгас И.Н., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения. – К.: Вестник зоологии, 2000. – 240 с.

 

Ковальчук І.П., Щербак В.І., Клєстов М.Л. Різноманіття екосистем та методи їх дослідження //Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку "Прип'ять–Стохід" та їх біорізноманіття. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – С. 7-11.

 

Прядко О.І. Рослинний покрив водно-болотних угідь //Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку "Прип'ять–Стохід" та їх біорізноманіття. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – С. 70-75.

 

Химин М.І., Клєстов М.Л., Легейда І.С. Сучасний стан тваринного світу та оцінка впливу негативних чинників на його формування //Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку "Прип'ять–Стохід" та їх біорізноманіття. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – С. 76-79.

 

Химин М.І., Клєстов М.Л., Опасюк Ю.П. Негативні чинники, що впливають на стан ВБУ і тваринний компонент біорізноманіття //Сучасний стан водно-болотнихугідь регіонального ландшафтного парку "Прип'ять–Стохід" та їх біорізноманіття. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – С. 91.

 

Науково-методичні видання:

Созінов О.О., Бурда Р.І. Наземні екосистеми. Методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища". – К.: Національний аграрний університет, 2001. – 49 с.

 

Бурда Р.І. Біологічний моніторинг. Методичні вказівки до проведення практичних робіт для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища". – К.: Національний аграрний університет, 2001. – 26 с.

 

Андрієнко Т.Л., Грищенко Ю.М., Гуйдаш М.М., Прядко О.І. та ін. Березнівщина — поліський край /під ред. д.б.н. проф. Т.Л. Андрієнко. – Рівне: Вид-во РДТУ, 2001. – 81 с.

 

Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Catalogue of the culture collection of mushrooms. – Kyiv, 2001. – 32 p. (англ., укр.).

 

Ботанічна бібліографія України. Т.4: Бріологія, вип.3: Хронологічний покажчик статей про мохоподібні, бріологію і бріологів, які опубліковані в Українському ботанічному журналі (1921-2000) /уклад. В.М. Вірченко. – К.: Знання, 2001. – 22 с.

 

2000 р.

 

Монографії:

Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В. та ін. Екофлора України. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 283 с.

 

Котенко Т.И., Ардаматская Т.Б., Дубина Д.В. и др. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения. – К.: ООО "Велес", 2000.

 

Любінська Л.Г. Природні цінності НПП "Подільські Товтри". – Кам'янець-Подільський, 2000. – 87 с.

 

Царенко П.М., Виноградова О.М., Масюк Н.П., Борисова О.В., Коваленко О.В., Крахмальний О.Ф., Ступіна В.В. "Разнообразие водорослей Украины" /под ред. С.П. Вассера, П.М. Царенко. – К., 2000. – 295 c.

 

Bukhtiyarova L.M. Diatoms of Ukraine. Inland waters. – Kyiv, 1999. – 133 p.

 

Shetler S.G., Fet G.N., Mosyakin S.L. (General Scientific Editors of English Translation): Flora of the USSR. Vol. XXIII (Bignoniaceae – Valerianaceae) /volume Editor B.K. Schishkin. – Enfield, N H.: Science Publ., Inc. U.S.A., 2000.

 

Tsarenko P.M., Vinogradova O.M., Wasser S.P., Nevo E., Levanets A.A, Krakhmalnyy A.F., Stupina V.V. Biodiversity of Cyanoprocaryotes, algae and fungi of Israel /In: E.D. Nevo, S.P.Wasser). Konigstein: Koeltz Sci. Books, 2000. – P. 629.

 

Розділи в монографіях:

Андрієнко Т.Л., Коломійчук В.П. Флористичні та фітоценотичні дослідження Сивашу та ботанічні питання його менеджмент-плану //Современное состояние Сиваша. – К.: Wetlands International – AEME, 2000. – C. 18-26.

 

Науково - методичні видання:

Бейко І.В., Боголюбов В.М., Вишенська І.Г., Вишневська Г.В., Дідух Я.П. та ін. Лабораторний та польовий практикум з екології /під ред. В.П. Замостяна та Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 214 с.

 

Бисько Н.А., Билай В.Т., Митропольська Н.Ю. Выращивание съедобных грибов (рекомендации по выращиванию шампиньонов, вешенки). – К.: "Знание", 2000. – 42 с.

 

Созінов О.О., Бурда Р.І., Травлєєв А.П. Наземні екосистеми: Програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища", спеціалізація 7.070801.14 "Агроекологія". – К.: Вища шк., 2000. – 8 с.

 

Дідух Я.П., Єрмоленко В.М., Крижанівська О.Т., Попович С.Ю., Серебряков В.В., Ткаченко В.С., Гелюта В.П., Парчук Г.В., Родіна В.В., Фіцайло Т.В. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки "Лісники"). – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 88 с.

 

Екологічна стежка "Лісники" /укладач Я.П. Дідух. – К., 2000. – 16 с.

На головну