Фіцайло Тетяна Василівна (Tetyana Fitsailo)

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Наукові інтереси: класифікація рослинності та біотопів, синфітоіндикація видів та рослинних угруповань.

E-mail: tfitsailo@gmail.com

 

Google Scholar


1970 року народження (м. Київ).


Освіта:

  • 1988-1994 рр. – студент Київського університету ім. Тараса Шевченка за спецiальністю біологія (біолог-фізіолог рослин).
  • 1996-1999 рр. – аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Посади:

  • 1987-1992 рр. – технік лабораторії біозахисту матеріалів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
  • 1992-1996 рр. – iнженер I категорії вiддiлу екології фітосистем Iнституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
  • 1999–2002 рр. – молодший науковий спiвробiтник вiддiлу екології фітосистем Iнституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН.
  • 2002–2007 рр. – науковий співробітник вiддiлу екології фітосистем Iнституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН.
  • 2007 – до тепер старший науковий співробітник.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато». В 2010 р. отримала наукове звання «Старший науковий співробітник».

Досліджує чагарникову рослинність класу Rhamno-Prunetea в Україні, а саме класифікація, динаміка та закономірності структурогенезу.

Автор та співавтор 100 наукових публікацій.

 

Вибрані публікації:

Фіцайло Т.В. Еколого-ценотична оцінка місцезростань рідкісних видів в околицях м. Києва (заказник “Лісники”) // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 2. – С. 162-167.

Фіцайло Т.В. Флористичні знахідки на Київському плато // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 5. – С. 524-528.

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В. Ценофлори Київського плато // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 3. – С. 259-265.

Фіцайло Т.В. Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато // Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – К.; 2000. – 18 с.

Дидух Я.П., Фицайло Т.В. Ценофлоры Киевского плато. Систематическая и экологическая структуры // Ботан. журн. – 2002. – 87, № 6. – С. 41-59.

Коротченко І.А., Фіцайло Т.В. Степова рослинність Київського плато // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія, 2003. – Т. 21. – С. 20-35.

Тимченко І.А., Фіцайло Т.В. Еколого-ценотична приуроченість видів роду Epipactis Zinn (Orchidaceae) в Україні // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2003. – Сер. С., вип. 3 (20). – С. 103-112.

Дідух Я.П., Бурда Р.І., Зиман С.М., Коротченко І.А., Федорончук М.М., Фіцайло Т.В. Екофлора України. Том 2. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 480 с.

Фіцайло Т.В. Лісостепові чагарникові угруповання правобережжя України // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Вип. 9. /Мат. конференції молодих вчених ботаніків України (Канів, 7-10 вересня 2004 р.) – 2004. – С. 134-136.

Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Карадагу // “Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование”. Мат-лы III Крымской конференции,  (22 апреля 2005 г., Симферополь, Крым) – Ч. 1. География, заповедное дело, лесоведение. – Симферополь: КРА “Экология и мир”, 2005. – С. 280-285.

Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ // Науковий вісник Чернівецького університе-ту: Збірник наукових праць. – Вип. 260. Біологія. – Чернівці: “Рута”, 2005. – С. 148-167.

Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb., 1961) відділення «Кам’яні Могили» Українського степового заповідника // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2006. – Т. 8. – С. 49-59.

Фіцайло Т.В. Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 України // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 1. – С. 88-97.

Фіцайло Т.В. Lamio purpureae-Acerion tatarici – новий союз класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 // Вісник Львівського ун-ту. – Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 115-125.

Фіцайло Т.В. Скумпієво-жасминові угруповання південно-східної частини Гірського Криму // “Заповедники Крыма-2007”. Мат-лы IV Крымской междунар. научно-практической конф. (2 ноября 2007 г. Симферополь) – Ч. 1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы – Симферополь, 2007. – С. 170-174.

Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) відділення Луганського природного заповідника Провальський степ // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2008. – Т. 10. – С. 74-85.

Фіцайло Т.В. Кустарниковая растительность класса Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbbonll ex Tx. 1961 Украины // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале ХХІ века: Мат. всероссийской конференции (Петрозаводск, 22-27 сентября 2008 г.) Часть 5: Геоботаника. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. – С. 325-327.

Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 2. – С. 38-47.

Фіцайло Т.В., Орлов О.О. Crataegus × dunensis Cin. (Rosaceae) – новий вид для флори України // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 3. – С. 354-358.

Фицайло Т.В., Пашкевич Н.А. Биотопы пойменных лугов Черниговского Полесья // Международный  научно-практический  семинар «Пойменные луговые системы как объекты с высокимфиторазнообразие, их изучение и картирование», 11-12 июня 2009 г.: [материалы] / редкол.: Л.М. Сапегин (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 152-161.

Fitsailo T.V. Xerothermophilous scrub communities (class Rhamno-Prunetea) in Ukraine // 5th Botanical Congress Book of Abstracts. The 80th Anniversary of the publication of turrill’s “Plant Life of the Balkan Peninsula” (07-11 September 2009, Serbia). – C. 72.

Фицайло Т.В. Боярышниковые сообщества Лесостепи Украины // Растительность Восточной Европы:  классификация, экология и охрана.  Мат. Международной науч. Конф. (Росия, г. Брянск, 19-21 октября 2009 г.). – Брянск: Изд-во «Ладомир», 2009.  - С. 240-244.

Дідух Я.П., Коротченко І.А., Фіцайло Т.В. та інш. Екофлора України. Том 6. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 422 с.

Фицайло Т.В. Структурогенез кустарниковых сообществ заповедника «Хомутовская степь» // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы. Материалы Всероссийской конференции (Санкт-Петербург, 20-24 сентября 2011 г.).  – Т. 1. – С.-Пб., 2011. – С. 271-173.

Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Біотопи Смарагдової мережі в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 135-139.

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А. Біотопи лісової та лісостепової зон України / Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – Київ: ТОВ “Макрос”, 2011. – 288 с.

Фицайло Т.В. Эколого-ценотические условия формирования кустарниковых сообществ заповедника “Провальская степь” (Украина)// Режимы степных особо охраняемых природных территорий: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной  130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина (г. Курск – пос. Заповедный, 15-18 января 2012 г.). – Курск, 2012. – 276 с.

Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А., Мала Ю.І., Дідух Я.П. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць. – 2012, № 9. – С. 276-283.

Фицайло Т.В. Экологическая характеристика союза Lamio purpureae-Acerion tatarici // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012.– Том 14, № 6. – С. 1572-1576.

Фицайло Т.В. Кустарниковые сообщества класса Lonicero-Rubetea plicati Haveman et al. in Stortelder et al. 1999 в Украине // Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (1–7 октября 2012 г.). — Уфа: Издательский центр «МедиаПринт», 2012 – С. 542-545.

Фіцайло Т.В. Фітоінвазії в чагарникових угрупованнях // Синантропізація рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький, 27–28 вересня 2012 року). – Тези наукових доповідей. – Київ–Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 79-82.

Фицайло Т.В. Кустарниковые сообщества Лесостепи Украины // Лесостепь Восточной Европы: структура, динамика и охрана: сборник статей Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина (г. Пенза, 10-13 июня 2013 г.).– Пенза: Изд-во ПГУ, 2013.– С. 201-203.

Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А. Синантропізація флори та біотопів Шацького національного природного парку // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 1. – С. 16-21.

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А., Мала Ю.І. Екологічні карти трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся» (Шацький НПП) та їх аналіз // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 450-456.

Фіцайло Т.В. Екологічна диференціація чагарникової рослинності Подільсько-Бессарабського Придністров’я // Накові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: мат-ли Першої міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої сторіччю ботан. досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Ліга-Прес, 2014. – 204-209.

Фицайло Т.В. Кустарниковая растительность Западного Полесья Украины // Современное состояние, тенденции развития, рациональное использование и сохранение биологического разнообразия растительного мира: материалы междунар. науч. конф. (Минск - Нарочь, 23-26 сентября 2014 г.). /ред. кол.: А.В. Пугачевский (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Экоперспектива, 2014. - C. 378-382.

Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В., Фіцайло Т.В. Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. – К.: Наук. думка, 2015. – 116 с.

Дідух Я.П., Мала Ю.І., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Ходосовцев О.Є. Біотопи Гірського Криму [ред. Я.П. Дідух], – К.: ТОВ «НВП Інтерсервис», 2016. – 292 с.

Фіцайло Т.В. Чагарникова рослинність Подільсько-Бессарабського Придністров’я // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 71. – С. 72-84.

Фіцайло Т.В. Екологія діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74, № 3. – С. 263–275.

 

На головну