Гербарій KW

Н.М. ДрапайлоКерівник – к.б.н. Н.М. Шиян

Тел.: +38 (044) 2345157

Адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 2

E-mail:

 

 

Гербарiй судинних рослин Інституту ботанiки АН України започаткований в 1921 р. при Ботанiчному кабiнетi Всеукраїнської Академiї наук, яким керував вiдомий флорист та систематик, академiк О.В. Фомiн. Разом з тим, в 1922 р. при Укрнауцi – Управлiннi наукових установ Народного комiсарiату освiти – була створена науково-дослiдна кафедра ботанiки, яка в 1927 р. була реорганiзована в Науково-дослiдний iнститут ботанiки Укрнауки. В квiтнi 1931 р. на базi Ботанiчного кабiнету ВУАН та Науково-дослiдного iнституту ботанiки Укрнауки органiзувався Інститут ботанiки АН УРСР, першим директором якого став О.В. Фомiн. Протягом всiх рокiв становлення Інституту у його складi iснував i розвивався гербарiй вищих рослин, основними колекторами якого були Д.К. Зеров, М.М. Пiдоплiчко, М.К. Гродзинський, А.М. Окснер, М.В. Дубовик, С.О. Іллiчевський, С.О. Постригань, а пiзнiше Ю.Д. Клеопов, О.Д. Вiсюлiна, А.І. Барбарич, якi поповнили колекцiї гербарiю численними зборами з околиць м. Києва, Київської, Полтавської, Чернiгiвської, Кiровоградської, Черкаської, Луганської, Донецької та iнших областей України.

Поряд iз київською складовою частиною гербарiю Інституту ботанiки iснувало й не менш важливе харкiвське джерело гербарних колекцiй України. При Ботанiчному саду Харкiвського iнституту народної освiти був створений вiддiл Гербарiю, яким керував С.М. Лавренко. В 1928 р. відділ був переданий Інституту прикладної ботанiки, а пiзнiше Інституту соцiалiстичного землеробства. До складу цього гербарiю входили колекцiї флори Харкiвської областi, гербарiй росiйської флори, зiбранi кiлькома поколiннями вчених Харкiвського унiверситету, почав формуватися гербарiй свiтової флори, а також надзвичайно цiннi колекцiї В.М. Черняєва та М.С. Турчанiнова. Великий вклад у поповнення колекцiй Гербарiю внесли М.В. Клоков, М.І. Котов, О.В. Прянишников, М.І. Алексеєнко, М.В. Куксiн, А.Д. Алексеєв, Н.О. Шостенко, М.Д. Рижутiн, П.О. Опперманн, П.К. Козлов, Ф.Я. Левiна, І.Г. Зоз, С.М. Лавренко. В повоєнний перiод харкiвськi колекцiї були об'єднанi з київськими, чим завершився найважливiший етап у формуваннi українського центрального республiканського Гербарiю.

З 1954 р. можна спостерігати розквiт гербарної справи, коли була сформована основна частина колекцiй Гербарiю флори України. Великий внесок у їх збагачення, оформлення та iдентифiкацiю внесли М.І. Котов, Ю.Д. Клеопов, А.І. Барбарич, Д.М. Доброчаєва, С.Д. Карнаух, З.Ф. Катiна, О.Д. Вiсюлiна, Г.О. Кузнецова.

Пізніше почався етап детального вивчення регiональних флор. Гербарiй поповнився зборами М.І. Котова, А.І. Барбарича, Д.М. Доброчаєвої, О.М. Дубовик, В.В. Протопопової, Б.В. Заверухи, В.І. Чопика, Ю.Р. Шеляг-Сосонка, Т.Я. Омельчук-М'якушко, С.С. Морозюк, О.П. Мринського, В.С. Ткаченка, А.М. Краснової, А.І. Кузьмичова, Т.Л. Андрiєнко, З.А. Саричевої, Л.С. Панової, Л.І. Крицької, Н.П. Лоскот-Скрипник, С.М. Зиман, А.П. Ільїнської, Я.П. Дiдуха, М.М. Федорончука, Л.М. Сипайлової, Д.В. Дубини, а пiзнiше – В.В. Новосада, С.Л. Мосякiна та iн. Здiйснювались кругосвiтнi рейси на науково-дослiдних суднах, що значно збагатили колекцiї свiтової флори (збори Д.М. Доброчаєвої, Л.М. Сипайлової, Б.В. Заверухи, Л.І. Мусатенко, А.В. Чернявського та iн.).

Гербарiй флори судинних рослин складається з 4 вiддiлiв:

  1. Гербарiй флори України;
  2. Гербарiй флори СРСР;
  3. Гербарiй свiтової флори;
  4. Фонд обмiнного (дублетного) матерiалу.

Важливою складовою частиною Гербарiю є iменнi гербарнi колекцiї Ж.Е. Жілiбера, В.Г. Бессера, О.С. Роговича, І.Ф. Шмальгаузена, М.С. Турчанінова, М.В. Клокова.

Гербарiй флори України

Найбiльшою i основною частиною Нацiонального Гербарiю України є Гербарiй флори України, який нараховує 550 тис. гербарних зразків. Найстарiшi Epipactis latifolia (L.) All.матерiали, якi датуються минулими столiттями, належать Ф. Бiберштейну (з територiї колишньої Харкiвської губернiї та Криму), В.В. Монтрезору (Подiлля), В.М. Черняєву, В.I. Талiєву, Г.I. Ширяєву (лiвобережна Україна, частково Крим), К.Л. Гольде (Крим), В. Лоначевському (околицi Києва) та iн. Значне мiсце серед колекцiй Гербарiю флори України посiдають зразки, зiбранi М.І. Котовим (вся територiя України), А.І. Барбаричем (Полiсся, Закарпаття, Донбас, Крим), Д.М. Доброчаєвою (Карпати, Полiсся, Степ, Донбас, Крим), О.Д. Вiсюлiною (Правобережний Лiсостеп i Степ), Ю.Д. Клеоповим (Донбас, Київська, Черкаська, Хмельницька обл.), Є.Д. Карнаух (Донбас, Крим), М.В. Клоковим (Харкiвська обл, Причорномор'я, Крим), Г.О. Кузнецовою (Захiдний Лiсостеп, Причорномор'я, Крим), Г.І. Бiликом (Правобережна Україна, Лiсостеп, Степ, Крим), Д.Я. Афанасьєвим (луки України), Ф.О. Гринем (Лiсостеп, Степ, Крим), Д.К. Зеровим (Карпати, Полiсся, Полтавська та Черкаська областi), А.М. Окснером (Херсонська, Кiровоградська областi), А.А. Зап'ятовою (Закарпаття, Полiсся), З.Ф. Катiною (Правобережна Україна), Є.М. Лавренком (Харкiвська обл., Донбас, лiвобережжя Лiсостепу та Степу), М.І. Косцем (Карпати,Lilium martagon L. Донбас), Є.М. Брадiс (Карпати, Полiсся) та iн. На основi гербарних зразкiв, зiбраних цими вченими, було задокументоване майже все бiологiчне рiзноманiття флори судинних рослин України. Окремi види пiд впливом господарської дiяльностi людини в природi вже не iснують i збереглись лише в гербарiї. Тiльки на гербарних етикетках залишились назви багатьох мiсцезнаходжень.

Протягом наступного етапу своєї дiяльностi, пов'язаного з вивченням флори та рослинностi окремих регiонiв України, Гербарiй збагатився зборами О.М. Дубовик (Донецький Лiсостеп, Карпати, Крим та iн.), В.В. Протопопової (Причорномор'я, Крим, Полiсся та iн.), Б.В. Заверухи (Волино-Подiлля), О.П. Мринського (Лiвобережний Лiсостеп), С.С. Морозюк (Донбас, Крим, Закарпаття), Т.Я. М'якушко (окол. Києва, Крим, Донбас), А.М. Краснової (Приазов'я), Н.П. Лоскот-Скрипник (Присивашшя, Крим), Л.I. Крицької (Причорномор'я, Крим, Приазов'я, Захiдний Лiсостеп), С.М. Зиман (Закарпаття, Донбас, Крим), В.I. Чопика (Карпати), В.В. Осичнюка (Причорномор'я, Приазов'я), Л.С. Панової (Приазов'я), Ю.Р. Шеляг-Сосонка (Прикарпаття, Полiсся), З.А. Саричевої (Лiвобережний Лiсостеп), В.С. Ткаченка (Приазов'я, Донбас), Т.Л. Андрiєнко (Полiсся), Л.М. Сипайлової (Полiсся), Д.В. Дубини (Причорномор'я), Я.П. Дідуха, В.В. Новосада (Крим), С.Л. Мосякiна (Полiсся, Крим, Карпати) та iн.

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerhayes Значне мiсце в Гербарiї судинних рослин займають зразки синантропної флори, вивченню якої в Iнститутi завжди придiлялась значна увага. Найчисленнiшими серед них є збори М.I. Котова, В.В. Протопопової, С.Л. Мосякiна. Гербарiй мiстить матерiали з групи раритетних видiв рослин, занесених до "Червоної книги України" та "Європейського червоного списку тварин i рослин, що знаходятся пiд загрозою знищення у всесвiтньому масштабi". В процесi таксономiчного вивчення окремих родин та родiв флори України зiбраний серiйний гербарний матерiал Д.М. Доброчаєвою (Boraginaceae, Centaurea L.), О.М. Дубовик (Poaceae, Astragalus L., Centaurea L., Genista L., Galium L.), Л.I. Крицькою (Astragalus L., Achillea L., Lotus L.,Medicago L., Onobrychis Mill., Caryophylaceae: Herniaria L., Otites Adans., Stellaria L., etc.), Т.Я. М'якушко (Alliaceae), В.В. Протопоповою (Artemisia L., Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Erigeron L., Xanthium L.), А.П. Iльїнською (Brassicaceae), М.М. Федорончуком (Apiaceae, Crataegus L., Vicia L., Caryophyllaceae: Dianthus L., Silene L., etc.), О.М. Царенко (Gypsophila L.), М.В. Шеверою (Chamaecytisus Link, Cerastium L., Oenothera L.), А.В. Чернявським (Salvia L.), С.Л. Мосякiним (Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Artemisia L., Corispermum L.), I.A. Тимченко (Orchidaceae), C.М. Зиман (Ranunculaceae), О.Л. Ловелiус (Alchemilla L.). В Гербарiї зберiгаються колекцiї вiкових стадiй представникiв родин Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae (С.M. Зиман).

ГЕРБАРIЙ ФЛОРИ СРСР

Друге мiсце серед колекцiй Гербарiю судинних рослин займає Гербарiй флори територiї колишнього Радянського Союзу, який мiстить бiля 200 тис. зразкiв. Його фонди сформованi головним чином на основi гербарних зборiв спiвробiтникiв Iнституту ботанiки, серед яких найбiльшими є матерiали М.I. Котова (Молдова, Бiлгородська область РСФСР, Латвiя, Кавказ, Башкиртостан, Сибiр, Центральний Тянь-Шань); Є.I. Бордзіловського (Бєларусь, Вiрменiя); А.М. Окснера (Далекий Схiд), Ю.Д. Клеопова (Молдова, Тамбовська, Орловська обл. Росiї); М.П. Введенського (Кавказ); О.М. Дубовик (Литва, Карельський перешийок, пiвдень Середньоросiйської височини, Нижнiй Дон, Захiдне Закавказзя, Пiвденний Урал); Д.М. Доброчаєвої (Кавказ, Сибiр, Середня Азiя, Далекий Схiд), Б.В. Заверухи (Середня Азiя, Кавказ, Далекий Схiд), Л.М. Сипайлової (Камчатка, Курiли) та iн. Значна частина гербарних зразкiв одержана шляхом обмiну з ботанiчних установ Росiї, Грузiї, Узбекистану та iн. У цьому вiддiлi Гербарiю зiбраний багатий матерiал з окремих систематичних груп: Asteraceae (Centaurea L., Асhillea L., Hieracium L., Senecio L.), Campanulaceae (Campanula L.), Caryophyllaceae (Dianthus L., Silene L.), Chenopodiaceae (Chenopodium L., Salsola L.), Cyperaceae (Carex L.), Fabaceae (Astragalus L. L., Medicago L.), Lamiaceae (Ajuga L., Phlomis L.), Poaceae (Bromus L., Festuca L., Stipa L.), Polygonaceae (Polygonum L.), Ranunculaceae (Anemone L., Ranunculus L.), Rosaceae (Rosa L.), Scrophulariaceae (Pedicularis L.) та iн. Гербарнi зразки тут розмiщенi за ботанiко-географiчними районами "Флоры СССР".

ГЕРБАРIЙ СВIТОВОЇ ФЛОРИ

До складу колекцiй Гербарiю свiтової флори входить бiля 150 тис. гербарних зразкiв, що представляють значну частину видового рiзноманiття земної кулi. Фонди цього вiддiлу Гербарiю створенi на основi матерiалiв, одержаних переважно шляхом обмiну дублетними матерiалами з Гербарiями свiту. Такi зв'язки встановленi бiльш як iз 40 ботанiчними установами, серед яких найчисельнiшi гербарнi надходження, одержанi з США, Канади, Австралiї, Чехiї, Словаччини, Болгарiї, Польщi, Фiнляндiї, Великобританiї, Австрiї та iн. Велику частину фондiв Гербарiю свiтової флори складають матерiали спiвробiтникiв Iнституту, зiбранi пiд час кругосвiтнiх експедицiй на науково-дослiдних суднах "Академiк Вернадський" та "Дмитрий Менделеев" Д.М. Доброчаєвою, Л.М. Сипайловою, Л.I. Мусатенко, Б.В. Заверухою, А.В. Чернявським та iн. з Сейшельських островiв, Середземномор'я. Деяка частина зразкiв зiбрана науковцями Інституту під час експедиційних виїздів, приватних поїздок та екскурсій за кордон, серед яких заслуговують на увагу матеріали М.І. Котова з Болгарії, Д.М. Доброчаєвої з Італії та Канади, С.Л. Мосякіна з США, М.М. Федорончука з Чехії, Я.П. Дідуха з Польщі та Іспанії, М.В. Шевери з Польщі та Чехії.

ОБМIННИЙ ФОНД

Обмiнний фонд нараховує 15-20 тис. дублетних гербарних зразкiв видiв судинних рослин флори України, призначених для обмiну з iншими ботанiчними установами. Вiн постiйно поповнюється спiвробiтниками вiддiлу флористики i систематики Iнституту в процесi експедицiйного вивчення регiональних флор та дослiдження окремих таксонiв.

IМЕННI ГЕРБАРНI КОЛЕКЦIЇ

Iменнi гербарнi колекцiї є надзвичайно важливою складовою частиною фондiв Гербарiю, значення якої важко переоцiнити. Вони мiстять не тiльки iнформацiю про видовий склад таксонiв чи територiй, а й вiдображають характер та науковий рiвень ботанiчних дослiджень певного iсторичного перiоду, пiд час якого формувалася колекцiя. В Iнститутi зберiгаються iменнi колекцiї Ж.Е. Жілiбера, В.Г. Бессера, М.С. Турчанінова, О.С. Роговича, В.М. Черняєва, I.Ф. Шмальгаузена, М.В. Клокова.

ГЕРБАРIЙ Ж.Е. ЖІЛІБЕРА

Колекцiя французького вченого Ж.Е. Жілібера (1741–1814), який протягом кiлькох рокiв працював у мiстах Гродно та Вiльно (Вiльнюс) є найстарiшою серед iнших. На основi гербарiю написана низка робiт, серед яких найбiльш вiдома "Flora Lithuanica inchoata" (1781–1782). До колекцiї, яка складається з двох частин: систематичної та регіональної, входить бiля 4000 гербарних аркушiв. Систематичний гербарій (1539 г.а.) розміщений за системою К. Ліннея. Тут зберігаються окремі автентичні зразки видів, описаних засновником колекції, є частина видів з інших регіонів, а також декоративні та адвентивні рослини. Рослини, які дійшли до нашого часу в хорошому стані, наклеєні на аркушах білого паперу розміром 44х28 та 43х27 см, зв'язанi у теки і складенi в коробки, обтягнуті шкірою. Регіональний гербарій (2400 г.а.) включає рослини з околиць м. Гродно, невелику кількість з яких становлять мохи та лишайники. Він складається з 34 тек по 150-160 аркушів розміром 32х51 см. Визначення рослин написанi безпосередньо на гербарних аркушах без зазначення мiсцезнаходжень.

ГЕРБАРIЙ В. Г. БЕССЕРА

Колекцiя В.Г. Бессера нараховує понад 60 тис. гербарних аркушiв. Загербаризованi рослини лежать вiльно в обгортках iз грубого сiрого паперу (40х25 см), зв'язаних в теки по 100 i бiльше екземплярiв. Колекцiя належить до непересiчних зiбрань як за кiлькiсними, так i за якiсними характеристиками її матерiалiв. Вона включає матерiали з територiї Правобережної України, Причорномор'я, колишньої Київської губернiї, якi становлять її основу, а також гербарнi збори iнших колекторiв iз Захiдної Європи та середньої смуги Схiдної Європи, Кавказу, Сибiру, Iндiї, Африки, Австралiї, Америки та iн. Особливе мiсце в колекцiї В.Г. Бессера займають матерiали його учня А.Л. Андржiєвського, серед яких зберiгаються автентичнi зразки видiв, описаних ним з територiї України.

ГЕРБАРIЙ В. М. ЧЕРНЯЄВА

В.М. Черняєв (1793–1871) - професор ботанiки Харкiвського унiверситету, видатний дослiдник флори пiвденно-схiдної та середньої частини Росiї. Вiн та його учень I. Калениченко внесли значний вклад у вивчення флори схiдної частини України. Гербарна колекцiя В. М. Черняєва нараховує бiльше 37 тис. гербарних аркушiв. Рослини та етикетки лежать вiльно у видових обгортках стандартних розмiрiв, складених у гербарнi пачки. Матерiал розмiщений за системою А. Декандоля. Колекцiя мiстить зразки з Росiї, а також Францiї, Iталiї, Iспанiї, Швейцарiї, зiбранi В.М. Черняєвим i, частково, iншими колекторами. Збори В.М. Черняєва з територiї України (Полтавська, Сумська, Харкiвська, Донецька областi) iнсеровано в Гербарiй української флори.

ГЕРБАРIЙ П.С. РОГОВИЧА

П.С. Рогович (1812–1878) - професор Київського унiверситету, вiдомий флорист ХІX ст., автор "Обозрения семенных и высших споровых растений, входящих в состав флоры Киевского учебного округа" (1869), "Обозрения сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав флоры губерний: Киевской, Черниговской и Полтавской" (1855), якi прислужилися наступним поколiнням ботанiкiв при написаннi "Флори УРСР". Його колекцiя, на основi якої були написанi цi працi, нараховує 12 260 гербарних аркушiв (1469 видiв iз 547 родiв i 92 родин) флори колишнього Київського Учбового Округу (Волинь, Подiлля, Київська, Чернiгiвська, Полтавська областi), над вивченням якої вчений працював протягом багатьох рокiв. Гербарiй зберiгається в 95 коробках з грубого картону, кожна з яких споряджена наклейкою: "Гербарий флоры юго-западной России профессора А.С. Роговича".

ГЕРБАРIЙ I.Ф. ШМАЛЬГАУЗЕНА

I.Ф. Шмальгаузен (1849–1894) - професор Київського унiверситету, видатний флорист, систематик, морфолог, палеонтолог, автор відомих праць "Флора юго-западной России" (1886) та "Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа" (1895–1897), при написаннi яких були використанi матерiали гербарiю. Колекцiя була остаточно сформована в пicляреволюцiйнi роки, тому носить назву "Гербарій флори Європейської частини СРСР". Вона складається з 120 коробок iз грубого картону, що мicтять 21 827 г. а., 3840 видiв iз 97 родин та 848 родiв (Барбарич, Казанська, 1974), розмiщених головним чином за системою А. Декандоля. До колекцiї увiйшли збори I.Ф. Шмальгаузена, а також матерiали, наданi йому Й.К. Пачоським, В.I. Липським та iншими колекторами.

ГЕРБАРIЙ М.С. ТУРЧАНІНОВА

Гербарiю М.С. Турчанінова (1796–1863) належить особливе мiсце серед персональних колекцiй свiту, про що свiдчить постiйний iнтерес до нього збоку мiжнародної ботанiчної громадськостi. Вiн нараховує близько 150 тис. гербарних аркушів (53 тис. видiв судинних рослин, серед яких є значна кiлькiсть автентичних зразкiв та типiв видiв, описаних ученим з рiзних континентiв). Гербарiй створювався протягом 35 рокiв (з 1828 р. до кiнця життя) шляхом власних зборiв автора та обмiну з вiдомими вченими-ботанiками, його сучасниками, якi працювали в багатьох країнах свiту. Серед них Декандоль, Xукер, Буасьє, Томсон, Уоллiх, Браун, Бентам, Дрaммонд, Жильбер, Лiнден, Гарднер, Бланше, Клауссен, Метьюз, Шимпер, Кочi, Гогенакер та iн. В iменнiй колекцiї зберiгаються матерiали з Пiвденної, Захiдної та Середньої Европи, Малої, Центральної та Пiвденно-Схiдної Азiї, островiв Океанiї, Австралiї, Африки, Пiвнiчної, Центральної та Пiвденної Америки. У складi iменного гербарiю видiлено окрему колекцiю номенклатурних типiв новоописiв ученого, яка нараховує 1120 гербарних зразкiв (М'якушко та iн., 1979; 1981). Оформлення гербарiю досить оригiнальне. Загербаризованi рослини та етикетки лежать вiльно у видових обгортках голубого кольору розмiром 55х35 см. У бiльшостi випадкiв на одному такому аркушi розмiщено кiлька рослин (як одного так i рiзних видiв), кожна з яких супроводжується етикеткою. Матерiал розмiщений за системою А. Декандоля.

ГЕРБАРIЙ М.В. КЛОКОВА

Колекцiя професора, заслуженого дiяча науки України М.В. Клокова належить до найновiших iменних колекцiй Гербарiю Iнституту ботанiки. Її засновник, видатний український систематик, який описав понад 500 нових для науки видiв. Колекцiя мiстить понад 20 тис. гербарних зразкiв, зiбраних ним та його колегами-ботанiками. Характерною рисою колекцiї, яка є найголовнiшим критерiєм її цiнностi, є зiбрання серiйного матерiалу, що вiдображає внутрiшньовидовий полiморфiзм з цiлого ряду критичних у систематичному вiдношеннi груп судинних рослин, серед яких роди Stipa L., Bromopsis Fourr. (Poaceae), Cerastium L., Minuartia L., Dianthus L., Otites Adans. (Caryophyllaceae), Thymus L., Phlomis L. (Lamiaceae), Tragopogon L., Centaurea L. (Asteraceae) та iн. Колекцiя має каталог. Рослини зберiгаються в теках i змонтованi за сучасними правилами гербарної справи. Робота над її упорядкуванням продовжується.

На головну