Устименко Павло Митрофанович

E-mail: geobot@ukr.net

Дата і місце народження: 8.02.1953, м. Ходжейлі Каракалпакської АРСР, СРСР.

Національність: українець.

 

Освіта (навчальні заклади, наукові ступені та звання):

    •  Облапська середня школа Ковельського району Волинської області, 1961–1968 рр.;

    •  Ковельська середня школа ім. Лесі Українки № 3, Волинської області, 1968–1970 рр.;

    •  Українська сільськогосподарська академія, лісогосподарський факультет, 1970–1975 рр.;

    •  Кандидат біологічних наук – 1987 р., спеціальність – 03.00.05 – ботаніка;

    •  Доктор біологічних наук – 2005 р., спеціальність – 03.00.05 – ботаніка.

 

Знання мов: Українська, російська, французька (із словником).

 

Місце роботи (посади):

    •  помічник начальника Сакської лісомеліоративної дільниці Євпаторійської лісомеліоративної станції, Кримська область – 1975–1977 рр.;

    •  майстер контори зеленого господарства Мінського району м. Києва – 1978–1979 рр.;

    •  інженер відділу геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного – 1979–1985 рр.;

    •  старший інженер відділу геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного – 1985–1986 рр.;

    •  молодший науковий співробітник відділу геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного – 1986–1989 рр.;

    •  науковий співробітник відділу геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного – 1989–1995 рр.;

    •  старший науковий співробітник відділу геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного – 1995–2006 рр.;

    •  провідний науковий співробітник відділу геоботаніки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного – з 2006 р. до сьогодні.

 

Спеціалізація: Лісознавство, ботаніка, геоботаніка, фітоценологія, синфітосозологія, картування рослинності, заповідна справа.

Відзнаки, нагороди, членство у наукових товариствах: Член Українського ботанічного товариства.

Участь у міжнародних проектах: Грант Глобальної екологічної фундації Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 2001-2003

 

Основні публікації:

 1. Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури (проект) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 2. – С. 103–115.
 2. Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Григорюк І.П., Устименко П.М. Геоботаніка: тлумачний словник. Навч. посібн., 3-тє вид. – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 485 с.
 3. Дубина Д.В., Устименко П.М Раритетні угруповання болотної та вищої водної рослинності ключових територій проектованої екомережі Правобережного Лісостепу України // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: Зб. наук. ст. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – С. 84–90.
 4. Устименко П.М., Дубина Д.В., Любинська Л.Г. Созологічний аналіз раритетних асоціацій ключових територій екомережі Хмельниччини // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: Зб. наук. ст. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – С. 255–260.
 5. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Степу України / Попович С.Ю., Власенко А.С., Берегута Є.І., Устименко П.М. та ін. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 888 с. Устименко П.М., Дубина Д.В. Найпівденніші місцезнаходження Euonymus nana M. Bieb (Cеlastraceae) на рівнинній частині України // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 1. – С. 53–55.
 6. Устименко П.М. Аналіз раритетного фітоценофонду ключових територій перспективної екомережі Східного Лісостепу України // Природні та антропогеннотрансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: Мат-ли міжнар. наук. конф.  (9–11 жовтня 2014 р., м. Чернігів): Зб. ст. – Чернігів: Лозовий В.М., 2014. – С. 70–72.
 7. Дубина Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз // Вісн. Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту. – 2014. – № 1(33). – С. 69–72.
 8. Дубина Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Дворецький Т.В. Созофіти степової зони України та їх представленість у проектованій екомережі // Чорноморськ. бот. ж. – 2014. – 10, № 3. – С. 340–351.
 9. Устименко П.М., Дубина Д.В. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі // Чорноморськ. бот. ж. – 2014. – 10, № 3. – С. 372–387.
 10. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с.
 11. Устименко П.М., Дубина Д.В. Ключові території перспективної екомережі Правобережного Лісостепу України: синфітосозологічний аспект // Чорноморськ. бот. ж. – 2013. – 9, № 3. – С. 416–427.
 12. Устименко П.М., Дубына Д.В. Зеленая книга Украины – важнейший государственный документ // Ботан. журн. – 2012. – 97, № 5. – С. 664–675.
 13. Устименко П.М., Дубина Д.В., Зиман С.М., Дербак М.Ю., Тюх Ю.Ю. Букові праліси на території Національного природного парку “Синевир” – скарб природи світового значенння // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли ІІ Міжнар. наук. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська обл.). – К.: Паливода А.В., 2012. – С. 310–311.
 14. Дубына Д.В., Устименко П.М. Растительность проектируемой экосети Азово-Черноморского региона // Сб. статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции “Актуальные проблемы геоботаники” (1–7 октября 2012 г.). – Уфа: Изд. центр «Медиа Принт», 2012. – С. 166–172.
 15. Ярова О.А., Устименко П.М., Федорончук М.М. Раритетне фіторізноманіття національного природного парку “Білоозерський” // Чорноморськ. бот. ж. – 2012. – 8, № 3. – С. 335–341.
 16. Устименко П.М., Дубина Д.В., Зиман С.М., Тюх Ю.Ю., Дербак М.Ю. Букові праліси Національного природного парку “Синевир” // Чорноморськ. бот. ж. – 2012. – 8, № 4. – С. 354–361.
 17. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / Попович С.Ю., Степаненко Н.П., Устименко П.М., Дяченко Я.М., Корінько О.М. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2011. – 800 с.
 18. Дубина Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Бойко П.М., Бойко М.Ф. Екомережа степової зони України: графічна модель, структурні елементи // Чорноморськ. бот. ж. – 2011. – 7, № 4. – С. 318–328.
 19. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дубина Д.В. Синтаксономічна різноманітність лісової рослинності долини Тиси та її приток // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 187–199.
 20. Устименко П.М., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України: структура та аналіз // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 1. – С. 16–22.
 21. Заповідна дендросозофлора Лісостепу України / Попович С.Ю., Степаненко Н.П., Дяченко Я.М., Дзиба А.А., Василик О.В., Корінько О.М., Устименко П.М., Кушнір А.І., Вінтоняк І.Ю., Сиплива Н.О., Крупкіна Л.І. – К.: ТОВ “Агро Медіа Груп”, 2010. – 262 с.
 22. Дубина Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Ключові території екомережі Одеської області (міжнародний і національний рівень) // Агроекологічний журнал. – 2010. – Спецвип. – С. 85–88.
 23. Дубина Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Бойко П.М., Бойко М.Ф. Регіональна екомережа в контексті охорони та відновлення рослинного покриву степової зони України // Чорноморськ. бот. ж. – 2010. – 6, № 3. – С. 325–337.
 24. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідне лісознавство. Навч. посібн. – Тернопіль: Богдан, 2009. – 384 с.
 25. Устименко П.М., Дубина Д.В. Лучна рослинність долини Тиси та її приток: сучасний стан та антропогенна трансформація // Чорноморськ. бот. ж. – 2009. – 5, № 2. – С. 163–174.
 26. Дубина Д.В., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив долини Тиси та її приток в умовах антропопресії: динаміка та синантропізація // Наук. вісн. Чернівецьк. нац. ун-ту. Сер. Біол. (Біол. системи). – 2009. – 1, вип.1. – С. 53–58.
 27. Зелена книга України / Під заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 28. Зібцев С.В., Устименко П.М, Назаренко Н.М., Кременецька Є.О., Семенова Н.Ю. Фітоіндикація едафічних режимів у сосняках Рівненського ПЗ (Україна) // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 2. – С. 123–127.
 29. Дубина Д.В., Устименко П.М. Антропогенна трансформація та оцінка збалансованості площ рослинності верхнього басейну р. Тиси // Чорноморськ. бот. ж. – 2008. – 4, № 1. – С. 14–25.
 30. Дубина Д.В., Устименко П.М., Якубенко Б.Є. Динаміка рослинного покриву в долині Тиси та її приток в умовах антропопресії // Наук. вісн. Нац. аграрн. ун-ту. – 2008. – № 125. – С. 223–227.
 31. Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву “Долина нарцисів”: сучасний стан та динамічні тенденції // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 195–205.
 32. Дубина Д.В., Устименко П.М. Карта рослинності заповідного масиву “Долина нарцисів” (Закарпатська обл.) // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 553–564.
 33. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 270 с.
 34. Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Устименко П.М. Екомережа південної Бесарабії // Чорноморськ. бот. ж. – 2007. – 3, № 2. – С.70–80.
 35. Устименко П.М., Клімук Ю.В.Особливості територіального розподілу рослинності ПЗ “Ґорґани” // Вісн. Чернівецьк. нац. ун-ту. Сер. Біол. – 2007. – Вип. 343. – С. 223–231.
 36. Устименко П.М. Територіальна диференціація рослинності національного природного парку “Вижницький” // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 6. – С. 797–805.
 37. Устименко П.М., Дубина Д.В. Вплив провідних антропогенних факторів на рослинність верхньої частини басейну р. Тиси // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 5. – С. 676–686.
 38. Устименко П.М., Дубина Д.В., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України: дискусійні питання і реальність // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 3. – C. 440–447.
 39. Устименко П.М., Клімук Ю.В. Карта рослинності природного заповідника “Ґорґани” як основа фітоценотичного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 4. – C. 470–479.
 40. Устименко П.М. Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти: Автореф. дис. ...д-ра біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки НАН України. – К., 2005. – 37 с.
 41. Устименко П.М., Коротченко І.А. Степова рослинність Лісостепу України: синфітосозологічна різноманітність та аналіз // Степові та галофільні екосистеми України: Збірн. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика. – К., 2004. – С. 487–510.
 42. Устименко П.М. Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 3. – C. 72–79.
 43. Устименко П.М., Коротченко І.А. Трав’яниста рослинність Лісостепу України: синфітосозологічний аспект // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 5. – C. 54–61.
 44. Устименко П.М., Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Методика обліку фітоценотичного різноманіття для ведення державного кадастру рослинного світу. – К., 2004. – 25 с.
 45. Устименко П.М. Ценотическое разнообразие и синфитосозологическая классификация лесной растительности Украины // Ботан. журн. – 2003. – 88, № 2. – C. 17–27.
 46. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Хвойні ліси України: ценотаксономічне багатство, різноманітність та фітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, №  3. – C. 239–248.
 47. Устименко П.М. Критичний аналіз поняття та категорій раритетних асоціацій // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 4. – C. 381–387.
 48. Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Рослинність Гірського Криму в созологічному аспекті // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 6. – C. 649–651.
 49. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю., Устименко П.М. Менеджмент охоронних лісів України. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 299 с.
 50. Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій / Стеценко М.П., Яременко Л.П., Парфенюк В.А., Романовський В.Ф., Ткач В.П., Михалків В.М., Устименко П.М. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 56 с.
 51. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України. Ліси. – К.: Наук. думка, 2002. – 255 с.
 52. Дідух Я.П. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 2. – C. 126–134.
 53. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Раритетний ценофонд лісів України: аналіз та категоризація // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 4. – C. 470–475.
 54. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Карта рослинності 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 5. – C. 525–534.
 55. Коротченко І.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М. Трав’яниста рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 3. – C. 259–268.
 56. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Мінарченко В.М., Устименко П.М. До кадастру рослинності і рослинних ресурсів: показники та порядок первинного обліку // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 3. – C. 330–341.
 57. Устименко П.М. До питання про раритетний фітоценоз // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100-річчю з дня народж. Ю.Д. Клеопова (м. Київ, 10–13 листопада 2002 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 126–130.
 58. Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Рослинність Гірського Криму в созологічному аспекті // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100-річчю з дня народж. Ю.Д. Клеопова (м. Київ, 10–13 листопада 2002 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 399-403.
 59. Зелена книга України: якою їй бути? / Мовчан Я.І., Парчук Г.І., Попович С.Ю., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К.: Академперіодика, 2002. – 35 с.
 60. Устименко П.М. Синфітосозологічна характеристика соснових лісів (Pineta sylvestris) // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 6. – C. 689–695.
 61. Дідух Я.П., Коротченко І.А., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Рослинний покрив 30-кілометрової зони Хмельницької атомної станції (АЕС) та оцінка його можливих змін // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2002. – С. 69–85.
 62. Дидух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Плюта П.Г., Коротченко И.А. Крупномасштабная геоботаническая карта 30-километровой зоны Хмельницкой АЭС как основа мониторинга // Геоботаническое картографирование. – 2001–2002. – С. 66–68.
 63. Дідух Я.П., Устименко П.М., Плюта П.Г., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. // Карта рослинності 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 1. – C. 10–20.
 64. Дидух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Коротченко И.А., Захарова Т.А. Растительный покров 30-километровой. зоны Ровенской атомной электростанции (РАЭС) и оценка возможных его изменений. В кн.: Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – Житомир: Волинь, 2001. – C. 46–60.
 65. Устименко П.М., Попович С.Ю., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Синтаксономічна різноманітність рослинності заповідників України // Заповідна справа в Україні. – 2001. – 7, вип. 2. – C. 6–14.
 66. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М., Коротченко І.А., Юглічек Л.С. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 3. – C. 250–256.
 67. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Трав’яниста рослинність 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 4. – C. 380–386.
 68. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Попович С.Ю. Ценотаксономічна різноманітність лісів України: методи, оцінки та синфітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 1. – С. 74–78.
 69. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Ценотаксономічна різноманітність хвойних і хвойно-широколистяних лісів Українського Полісся та їх синфітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 2. – С. 135–139.
 70. Попович С.Ю., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карта рослинності Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 2. – С. 195–200.
 71. Попович С.Ю., Устименко П.М. Синфітосозологічна оцінка лісоценофонду України // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 315–323.
 72. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична різноманітність. У кн.: Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – К.: Інтерекоцентр, 1997. – С. 114–162.
 73. Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична організація Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 4. – С. 384–387.
 74. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку “Синевір” // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1–2. – С. 111–117.
 75. Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 3. – С. 414–419.
 76. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Основи охорони лісів в державних заказниках // Екологія та ноосферологія. – 1995. – 1, № 1–2. – С. 120–127.
 77. Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 5. –С. 703–706.
 78. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю., Устименко П.М. Система природно-заповідних територій // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 1. – С. 5–10.
 79. Костильов О.В., Устименко П.М. Рослинний покрив Сивашика // Укр. ботан. журн. –1994. – 51, № 5. – С. 115–121.
 80. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович C.Ю. Розподіл рослинності на території Гомільшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 3. – С. 65–71.
 81. Устименко П.М., Попович С.Ю. Состояние растительности как основа функционального зонирования национальных парков (на примере Тростянецкого лесного массива) // География и природные ресурсы. – 1993. – № 2. – С. 89–94.
 82. Попович С.Ю., Устименко П.М., Костильов О.В. Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 1. – С. 78–82.
 83. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 3. – С. 23–31.
 84. Попович С.Ю., Устименко П.М. Антропогенные изменения травяного покрова в лесах западных отрогов Среднерусской возвышенности // География и природные ресурсы. –1992. – № 4. – С. 116–121.
 85. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Перспективна мережа національних парків України // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 6. – С. 91–95.
 86. Устименко П.М., Попович С.Ю. Растительность проектируемого Славяногорского национального парка и зонирование его территории // Бюлл. Главн. ботан. сада РАН. –1992. – № 164. – С. 76–81.
 87. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович C.Ю. Функціональне зонування території запроектованого Гомільшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 3. – С. 84–87.
 88. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Костильов О.В., Устименко П.М. Аналіз синтаксонів рослинності України // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 1. – С. 5–11.
 89. Продромус растительности Украины / Шеляг-Сосонко Ю.Р, Дидух Я.П., Дубына Д.В., Попович С.Ю., Костылёв О.В., Устименко П.М. – К.: Наук. думка, 1991. – 272 с.
 90. Шеляг-Сосонко Ю.Р, Попович С.Ю., Устименко П.М. Продромус лісової рослинності Донбасу // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 5. – С. 46–51.
 91. Балашов Л.С., Вакаренко Л.П., Устименко П.М. Современное состояние и пути оптимизации зеленых насаждений г. Чернигова // Интродукция и акклиматизация. – 1991. – С. 37–41.
 92. Попович С.Ю., Устименко П.М. Охрана островных лесов на Донецком кряже // География и природные ресурсы. – 1991. – № 3. – С. 46–52.
 93. Diduch J., Dubina D., Kostylev O., Ustymenko P. Bibliographia phytosociologica: Ukraina // Excerpta botanica. – 1991. – Sect. B. – Vol. 29/1. – S. 51–80. – Vol. 29/2. – S. 81–117.
 94. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович C.Ю. Синтаксономічний склад рослинного покриву Гомільшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 4. – С. 25–29.
 95. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович C.Ю., Устименко П.М. Про організацію державних природних національних парків на Донбасі // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 4. – С. 93–96.
 96. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Критерії функціонального зонування природних національних парків // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45, № 3. – С. 84–86.
 97. Устименко П.М. Растительность и флористические особенности запроектированого Мезинского государственного природного национального парка и его функциональное зонирование: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – К., 1987. – 17 с.
 98. Устименко П.М. Мезинский государственный природный национальный парк. У кн.: Перспективная сеть охраняемых объектов Украины / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 95–101.
 99. Устименко П.М. Функціональне зонування території запроектованого Мезинського природного парку // Укр. ботан. журн. – 1986. – 43, № 3. – С. 99–102.
 100. Устименко П.М. Мережа природних національних парків на Українському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1986. – 43, № 4. – С. 42–43.
 101. Устименко П.М. Флористичні знахідки на території запроектованого Мезинського природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 4. – С. 64–67.
 102. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Устименко П.М. Біосферний заповідник на Українському Поліссі // Вісн. АН УРСР. – 1984. – № 8. – С. 82–88.
 103. Устименко П.М. Рослинність лісового масиву “Великий Ліс” (Чернігівське Полісся) // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 3. – С. 92–97.
 104. Устименко П.М., Андрієнко Т.Л. Нові місцезнаходження Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. на Лівобережному Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1982. – 39, № 1. – С. 88–90.
 105. Андрієнко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Лісова рослинність території запроектованого Мезинського природного парку // Укр. ботан. журн. – 1982. – 39, № 2. – С. 74–81.

 

 

На головну