2008

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Біорізноманітність: концепція, культура та роль науки [abs] [pdf]

3

Федорончук М.М. Географічний аналіз Caryophylaceae Juss. флори України та їх еколого-ценотична характеристика [abs] [pdf]

26

Ташев А.Н. Флора вищих рослин Болгарії: історія вивчення, структура і проблеми охорони [abs] [pdf]

41

Борсукевич Л.М. Поширення та еколого-ценотичні особливості Cladium mariscus (L.) Pohl. на Львівщині [abs] [pdf]

58

Яворська О.Г. Систематичний аналіз адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації [abs] [pdf]

66

Єна Ан.В. Caulinia graminea (Delile) Tzvelev (Najadaceae) — новий вид флори України [abs] [pdf]

73

Тімошенкова В.В. Знахідки Potentilla mollicrinis (Borbas) Stank. та P. callieri (Th. Wolf) Juz. на півдні Донецької області [abs] [pdf]

77

Фельбаба-Клушина Л.М., Гапон С.В. Осоково-сфагнові болота Чорногірського масиву (Українські Карпати): структура і тенденції змін [abs] [pdf]

80

Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій Daphne sophia Kalen. у природній флорі України [abs] [pdf]

90

Ліновецька В.М., Бухало А.С. Ріст та біосинтетична активність Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F. Gray та Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycota) в глибинній культурі [abs] [pdf]

104

Дзигун Л.П. Культивування дереворуйнівного гриба Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill (Basidiomycota) на рідких комплексних середовищах [abs] [pdf]

113

Димитрова Л.В. Ліхеноіндикація атмосферного повітря м. Полтава [abs] [pdf]

122

Кордюм Є.Л., Соболь М.А., Калініна Я.М., Богатіна Н.І., Шейкіна Н.В. Біологічна дія комбінованого магнітного поля на гравітропічну реакцію кореня Lepidium sativum  L. [abs] [pdf]

130

Гродзінський Д.М., Дідух Я.П., Дубина Д.В., Мовчан Я.І., Устименко П.М. Юрій Романович Шеляг-Сосонко (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності) [pdf]

143

Протопопова В.В., Шевера М.В. «Biodiversity: Research and Conservation» — новий польський ботанічний часопис [pdf]

148

 

 

№2 (2008)

 

Дідух Я.П., Гайова Ю.Ю. Синфітоіндикаційний аналіз рослинних угруповань Черкасько-Чигиринського геоботанічного району [abs] [pdf]

159

Чорней І.І., Буджак В.В., Андрієнко Т.Л. Болота Буковинських Карпат [abs] [pdf]

180

Данилик І.М., Кіш Р.Я. Еколого-ценотичні особливості фрагментованих популяцій Carex strigоsa Huds. (Cyperaceae) в Закарпатті [abs] [pdf]

189

Лукаш О.В. Еколого-ценотична приуроченість видів родини Cyperaceae Juss. на Східному Поліссі [abs] [pdf]

198

Перегрим О.М., Перегрим М.М. Географічне поширення видів роду Euphrasia  L. (Orobanchaceae Vent.) в Україні [abs] [pdf]

210

Борисова О.В., Якушенко Д.М. Угруповання харових водоростей південно-західного сектора озера Світязь (Волинське Полісся) [abs] [pdf]

226

Ходосовцев О.Є. Нові та рідкісні для України види лишайників з півдня степової зони [abs] [pdf]

234

Таран Н.Ю., Свєтлова Н.Б., Бацманова   Л.М., Улинець   В.З., Ганчурін   В.В. Біологія розвитку Viscum album  L. та екологічний моніторинг її поширення в лісопаркових біоценозах [abs] [pdf]

242

Марко Н.В., Шевченко С.В. Особливості чоловічої генеративної сфери у Paeonia tenuifolia  L. (Paeoniaceae) [abs] [pdf]

252

Ситник К.М. Теоретичні й дискусійні питання ботаніки в Україні на сучасному етапі [abs] [pdf]

263

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Стан рослинності — головна проблема світової cпільноти [abs] [pdf]

274

Масюк Н.П. Наукова школа академіка Олександра Вікторовича Топачевського [pdf]

289

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Кордюм Є.Л., Дубина Д.В., Ткаченко В.С., Музичук Г.М. Яків Петрович Дідух. Творчий шлях у ботанічній науці (до 60-річчя вченого) [pdf]

306

Ситник К.М. Видатний учений, яскрава особистість (до 70-річчя академіка В.В. Моргуна) [pdf]

310
   

№3 (2008)

 

Куземко А.А. Зміна участі господарських груп в угрупованнях класу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 внаслідок антропогенної трансформації [abs] [pdf]

317

Лукаш О.В., Якушенко Д.М. Асоціація Geranio-Trifolietum alpestris Th. Muller 1962 на Східному Поліссі [abs] [pdf]

336

Мирза-Сіденко В.М., Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Прядко О.I. Флора і рослинність проектованого Чорнолісько-Дмитрівського національного природного парку [abs] [pdf]

351

Кобів Ю. Erigeron atticus Vill. (Asteraceae) в Українських Карпатах [abs] [pdf]

361

Карпенко Н.I., Савицький В.Д., Царик Н.П. Морфологічні особливості пилкових зерен видів триби Coronilleae (Adans.) Boiss. [abs] [pdf]

370

Виноградова О.М., Дарієнко Т.М. Нові та рідкісні види водоростей Азово-Сиваського національного природного парку [abs] [pdf]

380

Надєіна О.В., Кондратюк С.Я. Епіфітні лишайники Донецького кряжу як індикатори стану навколишнього середовища [abs] [pdf]

398

Димитрова Л.В. Урбаногрупи епіфітних лишайників та особливості їх поширення на території м. Києва [abs] [pdf]

408

Колупаєв Ю.Є., Косаківська I.В. Роль сигнальних систем і фітогормонів у реалізації стресових реакцій рослин [abs] [pdf]

418

Щербатюк М.М., Маменко Т.П. Виділення етилену міжвузлями Zea mays L. у процесі росту стебла [abs] [pdf]

431

Москалик Г.Г., Костишин С.С. Морфофізіологічні особливості Picea pungens «Glauca» в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівців) [abs] [pdf]

437

Бублик О.М., Андрєєв I.О., Спірідонова К.В., Музика В.I., Колоніна I.В., Кунах В.А. Генетична гетерогенність рідкісного ендемічного виду Ungernia victоris (Amaryllidaceae): RAPD -аналіз [abs] [pdf]

445

Перегрим О.М. Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. (Orobanchaceae) в Україні [abs] [pdf]

453

Шиян Н.М. Ексикати та їх місце в гербарному обміні [abs] [pdf]

456

Перегрим М.М., Соломаха В.А. Гербарій ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [abs] [pdf]

465

Ситник К.М. Змістовна та цікава книга про фітофізіологічні генетику та селекцію [pdf]

469

Устименко П.М.  Попович С.Ю. Природно-заповідна справа. Навчальний посібник [pdf]

473

Змитрович I.В. Східноєвропейські ліси: історія у голоцені та сучасність [pdf]

480
   

№4 (2008)

 

Дзюба Т.П. Синтаксономічне положення та структура класу Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R. Tx. 1969 у Північному Причорномор'ї [abs] [pdf]

485

Дідух Я.П., Павлюк В.С. Ландшафтно-екологічні особливості розподілу рослинних угруповань у карстових воронках Прутсько-Дністровського Лісостепу [abs] [pdf]

495

Парнікоза I.Ю., Iноземцева Д.М., Тищенко О.В., Мустафа О., Козерецька I.А. Колонізаційні зони трав'яної тундри Антарктики в екологічному градієнті постгляціальних територій [abs] [pdf]

504

Зиман С.М., Тюх Ю.Ю. Біоморфологічний аналіз рідкісних таксонів судинних рослин у флорі національного природного парку «Синевір» [abs] [pdf]

513

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Порівняльно-морфологічна характеристика пилкових зерен видів Pinguicula L. та Utricularia L. флори України [abs] [pdf]

520

Багацька Т.С. Нові місцезнаходження заносних рослин Artemisia argyi Leveillie et Vaniot і Heracleum sosnovskyi Manden. на берегах київських водойм [abs] [pdf]

535

Воронова С.М. Флористичне багатство та систематична структура флори Єланецько-Iнгульського регіону [abs] [pdf]

544

Щербакова О.Ф. Біоморфологічні та популяційні особливості Dianthus hypanicus Andrz. в Кодимо-Єланецькому Побужжі [abs] [pdf]

552

Кондратюк С.Я. Polycoccum kaernefeltii sp. nova (Dothideales — новий ліхенофільний гриб на Teloschistes chrysophthalmus  (L.) Th. Fr. [abs] [pdf]

565

Димитрова Л.В. Ліхеноіндикація забруднення атмосферного повітря м. Києва [abs] [pdf]

572

Акулов О.Ю., Леонтьєв Д.В. Гриби, занесені до Червоної Книги України, з національного природного парку «Гомільшанські ліси» [abs] [pdf]

586

Круподьорова Т.А., Бісько Н.А., Поєдинок Н.Л., Митропольська Н.Ю., Васильева Б.Ф., Єфременкова О.В. Антимікробна активність штамів Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat. та G. lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. в умовах глибинного культивування [abs] [pdf]

590

Обручева Н.В. Надходження води як фактор розтягування клітин [abs] [pdf]

596

Яковенко О.М., Кретинін С.В., Кабачевська Є.М., Ляхнович Г.В., Волотовський I.Д., Кравець В.С. Роль фосфоліпази С в регуляції роботи продихового апарату абсцизовою кислотою [abs] [pdf]

604

Ситник К.М., Мусатенко Л.I., Негрецький В.А., Корсун Л.I. Слово про нашу колегу (до 80-річчя Ради Феодосіївни Процко) [pdf]

614

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Дубина Д.В. Ткаченко Василь Семенович — 45 років наукової діяльності (до 70-річчя ученого) [pdf]

617

Яворська О.Г. Перша міжнародна науково-практична конференція «Рослини та урбанізація» [pdf]

622

Миркин Б.М., Ямалов С.М. Рецензія на книгу: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Найгойзлова З., Соломаха В.А., Тищенко О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Галофiтна рослиннiсть. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritime // Рослинність України / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко [pdf]

624
   

№5 (2008)

 

Безусько А.Г., Гречишкіна Ю.В., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Палеоботанічні дослідження відкладів пізньольодовіков'я та голоцену Київщини [abs] [pdf]

633

Онищенко В.А. Видове багатство широколистяних лісів України та його зв'язок з едафічними й кліматичними факторами [abs] [pdf]

644

Козир М.С. Геоботанічна характеристика заплавних луків нижньої течії р. Сейм [abs] [pdf]

656

Андрієнко Т.Л. Рідкісні види судинних рослин Українського Полісся [abs] [pdf]

666

Карпенко Н.І. Морфологія насінин представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. флори України [abs] [pdf]

674

Одінцова А.В. Порівняльний аналіз морфології та васкулярної анатомії гінецея в родині Lythraceae [abs] [pdf]

687

Вірченко В.М. Schistidium submuticum Broth. еx H.H. Blom — новий вид для бріофлори України [abs] [pdf]

696

Голубцова Ю.І. Нові для України види копрофільних аскоміцетів. I. Піреноміцети та локулоаскоміцети [abs] [pdf]

701

Поєдинок Н.Л., Сиваш О.О., Михайлова О.Б., Бухало А.С., Щерба В.В., Потьомкіна Ж.В., Негрійко А.М. Світлова регуляція росту та біосинтетичної активності Ganoderma lucidum у чистій культурі [abs] [pdf]

711

Тугай Т.І. Ріст Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi під впливом різних доз іонізуючого опромінення в умовах модельних систем [abs] [pdf]

723

Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є. Динаміка розвитку теплостійкості рослин після короткочасного теплового загартування: зв'язок із флуктуаціями вмісту пероксидів [abs] [pdf]

733

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Проблеми ботанічної науки в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та в світі [abs] [pdf]

743

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Григорюк І.П., Дудка І.О., Якубенко Б.Є. Постаті. Професор Іван Михайлович Григора: основні віхи науково-педагогічної діяльності (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

764

Войтенко Л.В. В Українському ботанічному товаристві [pdf]

769

Мусієнко М.М., Паршикова Т.В., Бацманова Л.М. Підручник «Фізіологія рослин» / М.М. Макрушин, Е.М. Макрушина, Н.В. Петерсен [pdf]

775

Балашов Л.С. «Прикладна радіоекологія лісу» / В.П. Краснов, О.О. Орлов, В.А. Бузун, В.П. Ландін, З.М. Щелест [pdf]

781
   

№6 (2008)

 

Дідух Я.П. До 90-річчя НАН України: Академія наук — ботаніці, ботаніки — Академії наук та суспільству [pdf]

791

Ситник К.М. Розвиток академічної біології у другій половині ХХ сторіччя (до 90-річчя Бориса Євгеновича Патона) [pdf]

800

Ільїнська А.П. Таксономічний аналіз роду Raphanus L. (секція Raphanus, Brassicacea) [abs] [pdf]

811

Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів секції Pseudolysimachium W.D.J. Koch роду Veronica L. (Scrophulariaceae) флори України [abs] [pdf]

823

Страшнюк Н.М., Твардовська М.О., Мельник В.М. Каріологія європейських видів роду Gentiana L. (Gentianaceae) [abs] [pdf]

836

Злобін Ю.А., Кирильчук К.С., Тихонова О.М. Формоутворення у трав’яних рослин: алометрія і алокація [abs] [pdf]

849

Лукаш О.В. Флорокомплекс штучно намитих пісків у заплаві р. Десни: формування і сучасний стан [abs] [pdf]

863

Орлов О.О. Перша знахідка Trifolium spryginii Belyaeva & Sipliv. (Fabaceae) в Україні[abs] [pdf]

871

Зав’ялова Л.В. Aizopsis aіzoon (L.) Grulich (Crassulaceae) — новий ергазіофіт у флорі України [abs] [pdf]

876

Жигаленко О.А., Лобань Л.О. Veratrum nigrum L. (Melanthiaceae) на Лівобережжі України [abs] [pdf]

882

Коломійчук В.П. Знахідка Chrysopogon gryllus (L.) Trin. (Poaceae) в Азово-Сиваському НПП [abs] [pdf]

887

Гелюта В.П., Гирилович І.С. Перші знахідки Leveillula helichrysi Heluta et Simonian (Erysiphales) на території Білорусі [abs] [pdf]

891

Веденічева Н.П., Мусатенко Л.І. Локалізація і динаміка цитокінінів у період формування репродуктивних органів Zea mays L. [abs] [pdf]

896

Лось С.І., Фомішина Р.М., Васильченко С.М., Сиваш О.О. Фотосинтетичний апарат Cyanophyta під впливом червоного світла [abs] [pdf]

903

Бацманова Л.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А., Таран Н.Ю. Про-антиоксиданти листків деяких видів тропічних орхідних за низькотемпературної адаптації [abs] [pdf]

912

Протопопова В.В., Шевера М.В. Розвиток досліджень фітоінвазій в Україні під впливом ідей Ч. Елтона [pdf]

922

Дідух Я.П., Онищенко В.А., Протопопова В.В., Прядко О.І. Андрієнко Тетяна Леонідівна (до 70-річчя вченого) [pdf]

935
   

 

На головну