УБЖ 2020, 77(1): 34–39

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.01.034

 

Ханнанова O.Р.

 

Біотопи регіонального ландшафтного парку “Гадяцький” (Полтавська обл., Україна)

 

Резюме

Подано класифікацію біотопів регіонального ландшафтного парку “Гадяцький”, розташованого у долинах р. Псел (середня течія) та її правої притоки – р. Грунь. Природні й напівприродні ділянки парку вкриті рослинним покривом, який представлений лісовими, чагарниковими, лучними, степовими, водними та прибережно-водними угрупованнями. Класифікаційну схему біотопів РЛП укладено на основі інформаційної бази EUNIS, адаптованої до біотопів лісової та лісостепової зон України. На досліджуваній території виявлено п’ять типів біотопів вищого рангу: С – Біотопи континентальних водойм; D – Перезволожені біотопи трав’яного типу; E – Злаково-трав’яні мезо- та ксеротичні біотопи з домінуванням гемікриптофітів, що формуються за умов помірного або недостатнього зволоження; G – Біотопи фанерофітного типу; I – Біотопи, сформовані господарською діяльністю людини. Переважання трав’яних біотопів обумовлено розташуванням території парку в заплавах річок Псел та Грунь. Значну частку складають біотопи фанерофітного типу (G), які представлені листяними листопадними лісами (G: 1), хвойними вічнозеленими лісами (G: 2) та змішаними листяно-хвойними лісами. Біотопи континентальних водойм (С) у межах парку характеризуються непроточними та проточними прісноводними водоймами (С: 1). Фрагментарно у межах парку представлені біотопи, сформовані господарською діяльністю людини (І), до яких належать рудеральні трав’яні (І: 2) та штучно створені (культивовані) біотопи дерев та кущів (І: 4). Для кожного біотопу наведено характеристику рослинного покриву. На території гідрологічного заказника “Болото Моховате” відмічено водні біотопи із угрупованнями харових водоростей (Nitella syncarpa, Chara globularis) (С: 1.211), що охороняються відповідно до Директиви ЄС 92/43.

 

На головну