УБЖ 2020, 77(1): 44–55

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.01.044

 

Барсуков О.О.

 

Комплекс видів Ulota crispa (Orthotrichaceae, Bryophyta) в Україні

 

Резюме

Спираючись на висновки новітніх робіт, що підтвердили статус видів Ulota crispula та U. intermedia, раніше об’єднаних з U. crispa, проведено дослідження комплексу U. crispa в Україні. Вивчено матеріал з гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (KW-B), Державного природознавчого музею (LWS), Інституту екології Карпат (LWKS-B), а також зібраний особисто. Зроблено порівняння зразків за 25 морфологічними та анатомічними ознаками, які в цитованих роботах зазначені як ключові. Для кожної пари ознак обраховано силу зв’язку з використанням коефіцієнта співзалежності Крамера і рангової кореляції Спірмена, а також дисперсійного аналізу. За результатами порівняння встановлено наявність двох сталих комбінацій ознак (морфотипів), які приблизно відповідають діагнозам U. crispa s. str. та U. crispula. Таким чином, виключення останнього з Другого чекліста мохоподібних України (Boiko, 2014) некоректне. Найбільш надійними ознаками для їхнього розрізнення виявилися будова листків, довжина спорогона і розмір спор, а також зовнішній вигляд коробочки. Анатомічні ознаки коробочки та перистома є менш надійними через часту їхню відсутність у гербарних зразках або труднощі спостереження. Також виявлено значну кількість проміжних фенотипів, які здебільшого не відповідають опису U. intermedia. Питання про наявність останнього в Україні можна розв’язати із залученням молекулярних методів. Значна мінливість видів, що складають комплекс U. crispa, унеможливлює їхню впевнену ідентифікацію за морфологічними ознаками.

 

На головну