УБЖ 2021, 78(3): 176–200

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.03.176

 

Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Єременко Н.С., Тимошенко П.А.

 

Рудеральна рослинність м. Київ. I. Клас Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 1950

 

Резюме

У статті представлені результати дослідження угруповань класу Stellarietea mediae на території міста Києва. З’ясовано їх сучасний стан і встановлено фітоценотичне різноманіття. На основі сучасних методів статистичного аналізу даних розроблено класифікаційну схему рослинності Stellarietea mediae на дослідженій території, а також виявлені провідні фактори територіальної та екологічної диференціації угруповань. Встановлено, що в межах Києва клас представлений 24 асоціаціями та 3 базальними угрупованнями, що належать до 8 союзів на 4 порядків. Їх територіальний розподіл визначають характер та інтенсивність антропогенних порушень, а також тип субстрату та його механічний склад. Охарактеризовані виділені синтаксономічні одиниці та виявлені їх особливості порівняно з аналогічними описаними на території України. Встановлено, що основні відмінності проявляються на рівні супутніх видів склад яких значною мірою корелює із типами антропогенних порушень та забезпеченістю субстратів, де поширені угруповання класу, елементами водно-мінерального живлення. За результатами проведеного ординаційного аналізу встановлено, що розподіл рослинних угруповань Stellarietea mediae відбувається вздовж градієнтів сольового режиму едафотопу, а також омбро-, кріо- та терморежимів клімату. На основі проведеного фітоіндикаційного аналізу з’ясовані екологічні оптимуми угруповань по відношенню до провідних факторів середовища. Здійснені дослідження доповнюють інформацію щодо наявності та поширення на території України асоціацій Digitarietum ischaemiі, Setario viridis-Erigeronetum canadensis і Ambrosietum artemisifoliae. Запропонована синтаксономічна схема має стати основою типологічних розробок для стратегічного планування та практичного впровадження заходів з оптимізації міського середовища та збалансованого розвитку Києвської міської агломерації.

 

На головну