2015

1   2   3   4   5   6

 

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Безусько А.Г. Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі

3

Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин

8

Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Войтюк В.П. Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у Волинській області (Україна)

19

Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт національного надбання України

22

Морозова I.I. Попередні відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву (Харківський Лісостеп)

29

Гелюта В.П., Кравчук О.О. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales)

39

Тихоненко Ю.Я., Гайова В.П. Нові знахідки Milesina blechni та Milesina kriegeriana (Pucciniales) з Українських Карпат

46

Щербакова Ю.В., Джаган В.В. Scutellinia torrentis (Pyronemataceae, Pezizales) – новий для України вид з території Карпатського біосферного заповідника

50

Придюк М.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) – новий для України рід грибів

55

Макаренко Я.М. Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел

61

Васюк В.А., Косаківська І.В. Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів

65

Жадько С.І. Активність тіоредоксину, гістон ацетилтрансферази і деацетилази в листках повітряно-водних і наземних рослин Sium latifolium та Alisma plantago-aquatica

74

Колодяженська Т.І., Похильченко О.П. Якість насіння Juniperus та критичні періоди його формування в умовах Лісостепу України

79
   

2 (2015)

 

Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект)

103

Небесний В.Б., Гродзинська Г.А. Оцінка техногенного забруднення м. Києва за спектральними відбивними характеристиками листків Tilia cordata (Tiliaceae)

116

Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: суцвіття, квітка

122

Вантюх І.В. Моніторинг ресурсів Arnica montana (Asteraceae) на території Українських Карпат

135

Тарєєв А.С., Гелюта В.П. Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України

144

Леонтьєв Д.В. Перспективи створення філогенетичної системи міксоміцетів (Myxogastrea)

147

Капець Н.В., Плескач Л.Ю., Попова Л.П., Федоренко Н.М., Літовинська А.В., Шершова Н.В., Кондратюк С.Я. Нові для України та рідкісні види лишайників і ліхенофільних грибів

156

Васюк В.А., Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense

164

Козеко Л.Є., Овчаренко Ю.В. Динаміка структурно-функціональної адаптації Sium latifolium (Apiaceae) до затоплення кореневої системи

172

Булавін І.В. Анатомія та ультраструктура коренів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro під впливом кліностатування

180
   

3 (2015)

 

Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму

203

Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах

218

Сосновська С.В. Cтатева структура популяцій Carex pauciflora і C. dioica (Cyperaceae) в Україні

229

Фельбаба-Клушина Л.М. Utricularia intermedia (Lentibulariaceae ) – новий вид для флори Закарпаття

237

Мельник В.І., Несін Ю.Д., Шиндер О.І. Primula vulgaris (Primulaceae) – новий вид флори Київського Полісся

241

Кондратюк С.Я. Agonimia blumii sp. nov. (Verrucariales, Lichen-Forming Ascomycota новий вид зі Східної Азії

246

Бойко С.М. Генетична різноманітність популяцій Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на півночі Донецької області

252

Сирчін С.О., Гродзинська Г.А. Оцінка антиоксидантної активності деяких дикорослих макроміцетів

257

Веденичова Н.П., Васюк В.А., Косаківська І.В. Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae)

261

Пасайлюк М.В. Сесквітерпенові лактони деяких макроміцетів

267

Борсукевич Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність)

272
   

4 (2015)

 

Дубина Д.В., Устименко П.М. Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності

303

Махиня Л.М. Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України)

310

Зиман С.М., Шиян Н.М., Булах О.В. Типи таксонів роду Aconitum (Ranunculaceae), описаних із території України

325

Шевера М.В., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й. Geranium purpureum (Geraniaceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України

334

Бойко Г.В., Коломійчук В.П. Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря

340

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Коротченко І.А. Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні

344

Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum (Liliaceaе) в Середньому Придніпров’ї

352

Попова О.М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) у національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження

357

Мельник В.І. Географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Goodyera repens (Orchidaceae) в Україні

364

Власюк М.М. Chlamydomonas s.l. (Chlorophyta) – обсяг і діагностичні ознаки роду в сучасному розумінні (літературний огляд)

374

Петричук Ю.В., Пасайлюк М.В. Нові місцезнаходження в Покутських Карпатах видів грибів, занесених до «Червоної книги України»

381

Недуха О.М. Цитохімічне дослідження монолігнінів клітинних оболонок листків гідрофітів

385

Аль-Маалі Г.А. Вплив цитратів металів, отриманих методом аквананотехнології, на ріст штамів лікарських макроміцетів Ganoderma lucidum 1900 і Trametes versicolor 353

393
   

5 (2015)

 

Дідух Я.П., Чусова О.О., Ольшевська І.А., Поліщук Ю.В. Річкові долини як об’єкт еколого-геоботанічних досліджень

415

Красова О.О., Шевчук Н.Ю., Коршиков І.І. Флористична та ценотична характеристики моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя

431

Федорова T.A. Нові номенклатурні комбінації в роді Nitrosalsola (Chenopodiaceae)

442

Явнюк А.А., Шевцова Н.Л., Гудков Д.І. Оцінка впливу додаткового радіаційного опромінення на морфометричні показники насіннєвих паростків Phragmites australis із водойм Чорнобильської зони відчуження

446

Федорончук М.М., Дідух Я.П., Белемець Н.М. Знайдена популяція (locus classicus) рідкісного виду Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика

454

Попова О.М., Рогозін С.Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Iris pontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції

462

Якушенко Д.М., Орлов О.О. Нові знахідки Utricularia australis (Lentibulariaceae) в Україні

468

Макаренко Я.М., Беседіна І.С. Рідкісні для України види роду Agaricus (Agaricales) із басейну р. Псел

474

Кондратюк Т.О. Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах

478

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Громакова А.Б. Japewia (Ramalinaceae, Ascomycota) – новий рід для ліхенобіоти України

484

Клименко О.М. Ультраструктура фотосинтетичного апарату та вміст пігментів у плаваючих і підводних листках Nuphar lutea та Nymphaea alba

487

Калашник Г.В., Гайдаржи М.М. Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae (Cactaceae)

498

Федорчук В.В., Ємець А.І. Вплив ортованадату натрію, інгібітору тирозинових протеїнфосфатаз, на Аgrobacterium-опосередковану трансформацію рослин

505

Чубiрко М.М. Розвиток цитоембріологічних досліджень на кафедрі ботаніки в Ужгородському університеті (до 70-річчя Ужгородського національного університету)

511
   

6 (2015)

 

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України

527

Федорончук М.М. Система родини Caryophyllaceae флори України. 1. Підродини: Polycarpoideae, Paronychioideae, Alsinoideae

542

Безсмертна О.О., Соколенко О.А., Перегрим М.М. Знахідка Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) у Київській області

555

Лобачевська О.В., Бойко І.В. Морфофізіологічні пристосування мохів Funaria hygrometrica і Brаchythecium glareosum (Bryophyta) до періодичного висушування

559

Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. Адаптація бріофітів до водного дефіциту на території відвалу в місцях видобутку сірки

566

Кондратюк С.Я., Кім Ю.А., Ю Н.-Н., Джеонг М.-Х., Янг С.-Х., Кондратюк А.С., Зареї-Даркі Б., Хо Д.-С. Zeroviella, новий рід ксанторіоїдних лишайників (Teloschistaceae, Ascomycota), підтверджений даними тригенної філогенії

574

Пірогов М.В. Clypeococcum cetrariae (Dacampiaceae, Ascomycota) в Українських Карпатах

585

Хоркавців Я.Д., Кордюм Є.Л., Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Кіт Н.А. Галуження протонеми Ceratodon purpureus в умовах зміненої сили тяжіння

588

Щербаченко О.І., Рабик І.В., Лобачевська О.В. Участь мохоподібних у ренатуралізації девастованих територій Немирівського родовища сірки (Львівська обл.)

596

Горюнова І.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Порівняльний аналіз впливу нікелю та кадмію на організацію мікротрубочок у клітинах коренів Arabidopsis thaliana

603

Партика Л.Я. Академік Дмитро Костьович Зеров (до 120-річчя від дня народження)

610
   
   

 

На головну