Давидов Денис Анатолійович (Denis Davydov)

Народився 16 листопада 1986 р. у смт Кегичівка Харківської області. У 2003–2008 рр. навчався у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, після закінчення якого здобув кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та біологія». У 2008–2011 рр. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. У 2013 р. захистив дисертацію на тему «Лісова рослинність Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (Україна): синтаксономія, антропогенні зміни та охорона» і одержав науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.05 – ботаніка». Працює в Інституті з 2009 року: 2009–2013 рр. – провідний інженер, 2013–2015 рр. – молодший науковий співробітник, з 2015 р. – науковий співробітник.

 

Наукові інтереси: флористика, геоботаніка, таксономія судинних рослин, ботанічна номенклатура.

E-mail: tovarystwo@gmail.com

 

ResearchGate

                                Google Scholar

Перелік публікацій:

 1. Давидов Д.А., Гордійчук А.Д. Рідкісні види рослин ключових степових ділянок околиць міста Полтави // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матер. Міжнар. конф. мол. учених, присвяченої 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (м. Полтава, 15–20 вересня 2015 року). – Полтава, 2015. – С. 14.
 2. Давыдов Д.А. Сосудистые растения Европейской России и Западной Сибири в фондах гербария Полтавского национального педагогического университета (Украина) // Ботанические коллекции – национальное достояние России: сб. научн. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария имени И.И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического общества (г. Пенза, 17–19 февраля 2015 г.) / Под ред. д.б.н., проф. Л.А. Новиковой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – С. 226–227.
 3. Davydov D.A., Poliovyi Ye.V. New locality of Polypodiumvulgare L. (Polypodiaceae) in Kyiv city (Ukraine) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матер. І (ХІІ) Міжнар. наук. конф. мол. учених (Львів, 21–22 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 33–35.
 4. Давидов Д.А. Урочище «Красноперівка» – цінний природний масив на межі лісостепової і степової зон на Лівобережжі України // Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: Матер. міжнар. наук. конф. «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період» і міжнар. наук.-практ. студ. конф. «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій» (9–11 жовтня 2014 р., Чернігів, Україна): збірник статей. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – С. 18–20.
 5. Davydov D.A., Daciuk V.V., Vynokurov D.S. New localities of rare plant species in Volyn region (Ukraine) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2014. – Вип. 20, № 1100. – С. 258–264.
 6. Davydov D.A. Syntaxonomic citations – next step for the developing of phytosociological nomenclature // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матер. міжнар. конф. мол. учених. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – С. 73.
 7. Давидов Д.А. Номенклатурні проблеми, що стосуються деяких видів рослин, занесених до «Червоної книги України» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (4–7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 27–28.
 8. Давыдов Д.А. О распространении Asparagus pallasii Miscz. на территории Крыма // Проблемы и перспективы исследований растительного мира. Матер. междунар. научн.-практ. конф. мол. уч. (13–16 мая 2014 г., г. Ялта). – Ялта, 2014. – С. 89.
 9. Давидов Д.А. Знахідки рідкісних видів у південно-західній частині Харківської області // Флорологія та фітосозологія. – 2014. – № 3–4. – С. 29–32.
 10. Давидов Д.А. Оцінка синантропізації лісових угруповань Роменсько-Полтавського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 5. – С. 630–634.
 11. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Давидов Д.А., Дацюк В.В. та ін.. – К.: LAT & K, 2013. – 409 с.
 12. Davydov D.A. Seseli hippomarathrum Jacq. (Apiaceae), a new species for the flora of the Ukrainian Left-Bank Forest-Steppe // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. Міжнар. конф. мол. учених (Щолкіне, 18–22 червня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 79–80.
 13. Давидов Д.А. Лісова рослинність Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (Україна): синтаксономія, антропогенні зміни та охорона: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка». – К., 2013. – 18 с.
 14. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Гербарій Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Гербарії України. Index herbariorum Ucrainicum / Ред.-уклад. Шиян Н.М. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 234–236.
 15. Давыдов Д.А. Виды семейства Orchidaceae Juss. во флоре лесов Роменско-Полтавского геоботанического округа Украины и их охрана // Охрана и культивирование орхидей: Матер. ІХ Междунар. научн. конф. (г. Санкт-Петербург, 26–30 сентября 2011 г.). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. – С. 143–145.
 16. Давидов Д.А. Нові види для флори лісів Роменсько-Полтавського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 2. – С. 195–204.
 17. Davydov D.A. Classification of the vegetation of floodplain forests (all. Alnion incanae Pawłowski et al. 1928) in the Romny-Poltava geobotanical district // Ботаніка та мікологія: Проблеми і перспективи на 2011–2020 роки (Матер. Всеукр. наук. конф., Київ, 6–8 квітня 2011 р.). – К., 2011. – С. 122–123.
 18. Давыдов Д.А., Гомля Л.Н., Павленко В.С., Агаркова Е.Ю. Гербарий Дальнего Востока в Полтавском педагогическом университете (Украина) // Бюллетень БСИ ДВО РАН: науч. журн. / Ботан. сад-институт ДВО РАН. – Владивосток, 2010. – Вып. 6. – С. 57–72.
 19. Давидов Д.А. Знахідки Сarex brevicollis DC. у лісах Розсошенського лісництва поблизу Полтави // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 74–75.
 20. Давидов Д.А. Флора та рослинність Буланівського лісу (Полтавський район Полтавської області) // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 75–77.
 21. Давидов Д.А. Весняні ефемероїди дібров долини р. Коломак та прилеглих плакорних територій // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 77–78.
 22. Павленко В.С., Давидов Д.А., Гомля Л.М. Фіторізноманіття вільхових лісів Полтавського району Полтавщини // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 115–116.
 23. Павленко В.С., Давидов Д.А., Гомля Л.М. Еколого-ценотичні особливості соснових лісів Полтавського району Полтавщини // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 116–117.
 24. Давидов Д.А. Лісова рослинність долини річки Коломак та прилеглих плакорних територій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Біологічні науки. – 2009. – Вип. 24, № 4 (1). – С. 73–77.
 25. Давидов Д.А. Історія дослідження лісової рослинності Роменсько-Полтавського геоботанічного округу // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: Астрая, 2009. – С. 97–98.
 26. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Флора вищих судинних рослин Полтавського району. – Полтава, ТОВ "Фірма Техсервіс", 2008. – 212 с.
 27. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Доповнення до «Конспекту флори Лівобережного Придніпров’я» з Полтавського району Полтавської області // Науковий часопис НДУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 20. Біологія. – 2008. – № 2. – С. 3–11.
 28. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Гербарій Полтавського державного педагогічного університету: Сучасний стан та перспективи розвитку // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2008. – С. 175–176.
 29. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Рідкісні види рослин околиць міста Полтава (Україна), занесені до Червоної книги України // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – С. 100–101.
 30. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Види Бернської конвенції та їх розповсюдження у флорі Полтавської області // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. М.І. Вавилова. – Полтава, 2008. – С. 144–145.
 31. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Рідкісні неморальні види рослин Полтавського району Полтавської області та проблеми їх охорони // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – № 15–17. – С. 43–44.
 32. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Малопоширені види бур’янів околиць міста Полтави // Рослини та урбанізація. Матер. І наук.-практ. конф. “Рослини та урбанізація” (Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2007 р.). – Дніпропетровськ: ООО ТПГ “Куница”, 2007. – С. 69–71.
 33. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Поширення видів роду Vinca L. у Полтавському районі Полтавської області // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матер. міжнар. конф. молодих учених-ботаніків (17–20 вересня 2007 р., м. Київ) – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 88.
 34. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Флора лісового комплексу в околицях села Копили Полтавського району Полтавської області // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: Астрая, 2007. – С. 103–104.
 35. Давидов Д.А. Особливості поширення видів роду Scilla L. в околицях міста Полтава // Сучасні проблеми природничих наук. Матер. ІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Ніжин, 25–26 квітня 2007 р.). – Ніжин, 2007. – С. 4.
 36. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Astrodaucus orientalis (L.) Drude – новий адвентивний вид для флори Лівобережної України // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Наука і світ, 2007. – С. 21–22.
 37. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Особливості проведення польових практик з ботаніки в околицях міста Полтави // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. XIV Каришинські читання. Матер. міжнар. наук.–практ. конф. – Полтава: Астрая, 2007. – С. 175–176.
 38. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Раритетна фракція флори околиць міста Полтави та її систематичний аналіз // Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології. Матер. міжнар. конф. молодих учених-ботаніків (27–30 вересня 2006 р., м. Київ). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – С. 48–49.
 39. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Гербарій Полтавського державного педагогічного університету: структура та перспективи розвитку // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. XIII Каришинські читання. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 175–176.
 40. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Закономірності поширення рідкісних видів рослин в околицях Полтави та проблеми їх охорони // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку. Матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 216–218.
 41. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Symphytum tauricum Willd. на Полтавщині // Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: Вид-во “Мінерал”, 2006. – С. 88.
 42. Давидов Д.А., Гомля Л.М. Поширення Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf на території Полтавської області // Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття. Матер. конф. молодих учених-ботаніків (6-9 вересня 2005 р., м. Умань, Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 47–48.
 43. Давидов Д.А., Гомля Л.М., Гаркович О.Л., Коваленко Н.П. Флористичні особливості ботанічного заказника “Рожаївський” // Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Зб. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С. 125–127.

 

 

На головну