Дзюба Тетяна Павлівна (Tetiana Dziuba)

Народилась 12 липня 1961 р. в м. Києві. Вищу освіту отримала в Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького (1978-1983), спеціальність – вчитель географії та біології. Закінчила аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (1985-1989); спеціальність – ботаніка. Кандидат біологічних наук – 1990, спеціальність – ботаніка. Тема кандидатської дисертації: “Флора та рослинність рисових систем Причорномор’я”. Працює в Інституті з 1985 р. (1985-1990 – інженер, 1990-1995 – молодший науковий співробітник, 1995-2005 – науковий співробітник, з 2005 до теперішнього часу – старший науковий співробітник. Наукове звання “Старший науковий співробітник” присвоєно у 2009 р. Член Українського ботанічного товариства. Загальна кількість друкованих праць (на 2016 р.) – 113.

Основні напрями досліджень: розроблення теоретичних і практичних питань в галузі геоботаніки, екології, фітосоціології, фітосозології; класифікація рослинності на основі еколого-флористичних критеріїв, встановлення особливостей ценотичної організації, флористичного складу, екологічної та територіальної диференціації, динамічних тенденцій галофітної, плавневої, псамофітної та синантропної рослинності, збереження біорізноманіття природної рослинності України; складання та ведення баз даних рослинності України.

 

E-mail: tdziuba2014@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

Вибрані публікації:

 1. Дзюба Т.П. Класифiкацiя бур'янової рослинностi рисових полiв Причорномор'я // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 6. – С. 26-30.
 2. Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності рисових полів України // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 1996. – Сер. А. Вип. 3. – С. 92-104.
 3. Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління (Гол. ред. акад. НАНУ Ю.Р.Шеляг-Сосонко). – Київ: Наукова думка, ІнтерЕкоЦентр, 1999. – 704 с.
 4. Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жмуд О.І., Жмуд М.Є., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 448 с.
 5. Дубина Д.В., Нойгойзлова З., Дзюба Т.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Класифікація та продромус синтаксономічної різноманітності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с.
 6. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 7. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 8. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Фітоценотичне різноманіття острова Джарилгач // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 2. – С. 128-142.
 9. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття Азово-Чорноморського екокоридору // Збірник наукових праць “Фальцфейнівські читання”. – 2005. – С. 181-187.
 10. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Нойгойзлова З., Соломаха В.А., Тищенко О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Рослинність України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 315 с.
 11. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2007. – Т. 9. – С. 21-31.
 12. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності островів Азово-Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris // Чорномор. ботан. журн. – 2007. – Т. 3, № 1. – С. 30-55.
 13. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Стратегія збереження та оптимізації рослинного покриву Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя // Причорноморський екологічний бюллетень. Проблеми раціонального природокористування Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя. – 2007. – № 4. – С. 91-101.
 14. Дзюба Т.П. До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 37-50.
 15. Дзюба Т.П. Синтаксономічне положення та структура класу Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R.Tx. 1969 у Північному Причорномор’ї // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 4. – С. 485-494.
 16. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Галофітна рослинність у проектованій екомережі Азово-Чорноморського екокоридору // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2008. – Т. 10. – С. 33-43.
 17. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Приморська ценофлора України та її аналіз // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 56-67.
 18. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорномор. ботан. журн. – 2011. – Т. 7, № 3. – С. 205-214.
 19. Дзюба Т.П. Синтаксономия галофитной растительности Украины: проблемы и перспективы // Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (1–7 октября 2012 г.). – Уфа: Издат. центр «МедиаПринт», 2012. – С. 161-165.
 20. Dubyna D.V., Dziuba T.P. The edition of “Prodrome of vegetation of Ukraine” // 21st Workshop European Vegetation Survey (24-27 May 2012, Vienna, Austria). Vegetation databases and large-scale classification, biogeographical patterns in vegetation, vegetation and global change. Abstracts. – Vienna: Ed. by W.Wilner, 2012. – P. 91.
 21. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Концептуальні питання охорони рідкісних рослин приморських геокомплексів України // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІI Міжнар. наук. конф. (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська обл.). – Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – С. 11-15.
 22. Dziuba T. Inland saline vegetation of Ukraine // 22nd EVS International Workshop (9-11 April 2013, Roma, Italy). Abstracts. – Roma: Centro Stampa Università, 2013. – P. 48-49.
 23. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.
 24. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 3. – С. 263-274.
 25. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П. Синтаксономія галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 4. – С. 412-428.
 26. Dziuba T. Halophytic and coastal vegetation database of Ukraine // 58th Annual Symposium of the IAVS: Understanding broad-scale vegetation patterns (19-24 Juli 2015, Brno, Czech Republic). Abstracts. – Brno: Masaryk University, 2015. – P. 107.
 27. Landucci F., Řezníčková M., Šumberová K., Chytrý M. & Dubyna D., Dziuba T. et al. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe // Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, iss. 1-2. – P. 187-194.
 28. Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., … & Dubyna D., Dziuba T. et al. European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots // Applied Vegetation Science. – 2016. – 19(1). – P. 173-180.
 29. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 6. – С. 527-541.
 30. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73, № 1. – С. 3-12.

 

На головну