Відділ геоботаніки та екології

Наукова діяльність

У відділі працює 5 докторів наук, 13 кандидатів наук, 11 провідних інженерів.

Відділ було створено в  1931 р. видатним українським геоботаніком Ю.Д. Клеоповим. У різні періоди відділом керували Ю.Д. Клеопов (1931-1940), Д.Я. Афанасьєв (1945-1954), Г.І. Білик (1955-1976), Ю.Р. Шеляг-Сосонко (1976-2011), Я.П. Дідух (з 2012 р.). У 2012 р. відділ геоботаніки та відділ екології  (організований у 1976 р. акад. АН УРСР П.С. Погребняком, яким з Дідух Я.П.1988 р. керував Я.П. Дідух),  було об’єднано у відділ геоботаніки та екології.

Головні напрямки: розробка класифікації ценозів, дослідження структури, динаміки, синеволюції, охорона рослинних угруповань, оцінка залежності їх від впливу провідних екофакторів та зміни довкілля, моніторинг, геоботанічне картографування та районування.

Об’єкт дослідження: рослинні угруповання (ценози) та екосистеми (біотопи).

Основні досягнення. Підсумком тривалого історичного періоду дослідження рослинного покриву було створення «Продромусу рослинності України» на домінантній основі. Розроблено класифікацію рослинних угруповань на принципах Браун-Бланке та класифікація біотопів. Проводиться дослідження екології видів та рослинних угруповань, що узагальнено в багатотомному виданні «Екофлора України»; створено  екологічні шкали, на основі яких розроблено теоретичні основи та  методику синфітоіндикації, що відкрило можливості кількісної оцінки екофакторів та математично-порівняльного аналізу і дозволило встановити важливі закономірності організації і динаміки екосистем, прогнозування їх змін. На основі 50-річного моніторингу степових екосистем у заповідниках, 4-кратного крупномасштабного картографування із застосуванням методики синфітоіндикації, було розроблено глибокий ретроспективний аналіз, з’ясовано закономірності, механізми тенденції змін структур ценозів.

Проводиться дослідження енергетичних запасів екосистем, оцінки їх стійкості та ризиків втрат на основі термодинамічних та синергетичних підходів.

Відділ традиційно приділяє велику увагу природоохоронним проблемам. Забезпечує дослідження та координує наукову діяльність у заповідних об’єктах (Український степовий, Станично-Луганський, Ялтинський, Карадазький, Поліський, Дунайський та ін. заповідники), бере участь у створенні транскордонних біосферних резерватів та екомережі, підготував два видання «Зеленої книги України», карти рослинності для Національного атласу України, проводить екологічні експертизи, підготовку державних законодавчих документів, картування рослинності у 30-кілометрових зонах атомних станції України.

Співробітники відділу читають лекції у провідних університетах (наприклад, НаУКМА, Київському національному ім. Т. Шевченка та ін.), проводять спільні дослідження з багатьма науковими та освітніми установами України та зарубіжжя.

Відділ готує фахівців зі спеціальності ботаніка та екологія (рослин).

Протягом  останніх 10 років відділ отримав дві Державні премії в галузі науки і техніки, його співробітники публікують щорічно понад 100 .наукових статей у провідних наукових журналах України та світу.

 

 

Найважливіші монографії:

 1. Дидух Я.П. Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.
 2. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів. – К. – 1994. – 280 с.
 3. Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Генов А.П. та ін. Український природний степовий заповідник. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 4. Екофлора України /Відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, Т. 1. (2000). – 284 с.; Т.2. (2004). – 480 с.; Т. 3. (2002). – 496 с.; Т. 5. (2007). – 320 с.; Т. 6. (2010). – 422 с.
 5. Дідух Я.П., Єрмоленко В.М., Крижанівська О.Т. Попович С.Ю., Серебряков В.В., Ткаченко В.С., Гелюта В.П., Парчук Г.В., Родіна В.В., Фіцайло Т.В. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки “Лісники”) / Під ред. чл.-кор. НАН України проф. Я.П. Дідуха. – К: Фітосоціоцентр, 2000. – 88 с.
 6. Природно-ресурсний аспект розвитку України. – К.: Видавничий дім КМ “КМ Academia”, 2001. – 108 с.
 7. Зелена книга України. Ліси /Під ред. акад. НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К.: Наук. думка, 2002. – 255 с.
 8. Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жмуд О.І та ін. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ. – К.: Укрфітосоціоцентр, 2003. – 458 с.
 9. Менеджмент охоронних лісів України /Під заг. ред. акад. НАН України Ю.Р Шеляг-Сосонка . – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 299 с.
 10. Шеляг-Сосонко Ю.Р, Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. та ін. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України. – К.: Хімджест, 2003. – 248 с.
 11. Дубина Д.В., Нойгойзлова З., Дзюба Т.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Класифікація та продромус рослинності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с.
 12. Дідух Я.П. Етюди фітоекології. – К.: Арістей, 2008. – 268 с.
 13. Дубина Д.В. Вища водна рослинність. Класи Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharition acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritimi) // Рослинність України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 534 с.
 14. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Нойгойзлова З., Соломаха В.А., Тищенко О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi // Рослинність України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 315 с.
 15. Червона книга України. Рослинний світ / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України проф. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
 16. Зелена книга України / Ред. Я.П. Дідух. – К.: Хімджест, 2009. – 482 с.
 17. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А., Альошкіна У.М. Біотопи лісової та лісостепової зон України / Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – К.: ТОВ “Макрос”, 2011. – 288 с.
 18. Didukh Ya. P. The ecological scalaes for the species of Ukranian flora and their use in synphytoindication. – Kyiv: Phytosociocentre, 2011. – 176 p.
 19. Дідух Я.П. Основи біоіндикації. – К.: Наук. думка, 2012. – 343 с.
 20. Дідух Я.П., Альошкіна У.М. Біотопи м. Києва. – К.: Аграр. медіа груп, 2012. – 154 с.
 21. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Давидов Д.А. та ін. / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: LAT& K, 2013. – 409 с.

 

 

На головну