Веденічева Ніна Петрівна (Nina Vedenicheva)

 

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність фізіологія і біохімія рослин. Кандидат біологічних наук (1991), дисертаційна робота: “Цитокініни при дозріванні та проростанні насіння”. Доктор біологічних наук (2017), дисертаційна робота: “Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання”. Наукове звання – старший науковий співробітник (2004). Працює провідним науковим співробітником відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Досліджує регуляторну роль фітогормонів, зокрема цитокінінів, у процесах росту, розвитку, спокою та адаптації рослин, автор 145 наукових публікацій, у т. ч. трьох монографій (у співавторстві). У результаті проведених досліджень показано видоспецифічність метаболізму цитокінінів у рослин різного систематичного положення та грибів, вивчено динаміку вмісту та локалізацію основних представників цитокінінового ряду, закономірності їх перерозподілу в органах рослин за дії стресових чинників (водний дефіцит, гіпертермія, дія мікрогравітації, умови гермооб’єму). Встановлені корелятивні зв’язки між вмістом цитокінінів в окремих органах та змінами інтенсивності ростових процесів під впливом зовнішніх факторів. Показані особливості відновлення гормональної системи після стресів та виявлені можливості подолання шкідливого впливу негативних стресорів на ріст за допомогою обробки екзогенними регуляторами росту та фізіологічно-активними речовинами природного походження. Отримані результати  показали, що поліфункціональність гормонального комплексу обумовлена якісними та кількісними співвідношеннями ауксинів, цитокінінів та АБК на кожному етапі розвитку, і дозволяють припустити, що ефективність регуляторної дії фітогормонів залежить від  балансу їх  вільних та кон’югованих форм. Член Українського товариства фізіологів рослин і Українського ботанічного товариства.

 

 

Вибрані публікації

Stetsenko L.A., Vedenicheva N.P., Likhnevsky R.V., Kuznetsov Vl.V. Influence of abscisic acid and fluridone on the content of phytohormones and polyamines and the level of oxidative stress in plants of Mesembryanthemum crystallinum L. under salinity // Biology Bulletin. – 2015. – 42, № 2. – Р. 98-107.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Новітні аспекти дослідження цитокінінів: еволюція та взаємодія з іншими фітогормонами. – Физиология растений и генетика. – 2016. – 48, № 1. – С. 3-19.

Веденичова Н.П. Цитокініни як регулятори  росту органів рослин за різних умов існування // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2016. – 1 (37). – С. 6-26.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mytropolska N.Yu., Mykhaylova O.B., Bisko N.A., Kosakivska I.V. The occurrence of cytokinins in medicinal basidiomycetes mycelial biomass // Biotechnologia Acta. – 2016. – 9, № 1. – С. 55-63.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. ботан. журн. – 2016. – 72, № 3. – С. 277-282.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. – Київ: Наш формат, 2017. – 200 с.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M, Vedenicheva N.P., Sheyko O.A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias // Доп. НАН України. – 2017. – № 7. – С. 98-105.

Efimova M.V., Vankova R., Kuznetsov V.V., Litvinovskaya R.P., Zlobin I.E., Dobrev P., Vedenicheva N.P., Savchuk A.L., Karnachuk R.A., Kudryakova N.V., Kuznetsov Vl.V. Effects of 24-epibrassinolide and green light on plastid gene transpiration and cytokinin content of barley leaves // Steroids. – 2017. – 120. – P. 32-40.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M, Vedenicheva N.P., Sheyko O.A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. The microstructure organization and functional peculiarities of Euphorbia paralias L. and Polygonum maritimum L. – halophytic plants from dunes of Pomorie lake (Bulgaria) // J. Stress Physiol. Biochem., 2017. – № 213, № 2. – P. 5-18.

Vedenicheva N.P., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics during development of sporophytes of perennial ferns Dryopteris filix-mas and Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae). Ukr. Bot. J., 2018, 75 (4): 384-391. https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.04.384.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Lomberg M.M., Mytropolska N.Yu., Mykchaylova O.B., Kosakivska I.V. Comparative analysis of cytokinins in mycelial biomass of medicinal mushrooms, 2018, 20 (9): 837-847.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mykchaylova O.B., Lomberg M.M., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics in mycelial biomass basidiomycetes at different stages of cultivation. International Journal of Biochemistry & Physiology, 2018, 3 (2): 000122.

Веденичева Н.П., Аль-Маали Г.А., Бисько Н.А., Щербатюк Н.Н., Косаковская И.В. Особенности роста и содержание эндогенных цитокининов в мицелиальной биомассе базидиевых грибов Hericium coralloides и Fomitopsis officinalis в культуре in vitro. Доп. НАН України, 2018, № 9: 97-104.

Kordyum E.L., Bluma D.A., Ivanenko G.F., Kozeko E.L., Artemenko O.A., Vedenicheva N.P. (2019). Plasticity of Morpho-Physiological and Oxidative Metabolism Patterns of Sium Species (Apiaceae) at Different Soil Moisture. J Plant Physiol Pathol 7:2. https://doi.org/10.4172/2329-955X.1000197

Аль-Маалі Г.А., Веденичова Н.П., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Впив мікроелементів на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota). Український ботанічний журнал, 2019, 76(1): 71-78. https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.071.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М. Фітогормональна регуляція проростання насіння. Физиология растений и генетика, 2019, 51 (3): 187-206.

Веденичова Н.П. Цитокініни. В кн.: Фітогормональна система та структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta). Київ: Наш формат. 2019. С. 116-147.

 

На головну