Войтенко Леся Василівна (Lesya Voytenko)

Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю біологія та хімія. Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. Дисертацію «Фітогормони в процесі росту та розвитку харових водоростей (Chara contraria  A. Braun ex Kütz. та Chara vulgaris L.» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Автор 96 наукових публікацій у т.ч. двох монографій (у співавторстві).

Наукова робота пов’язана з вивченнях регуляторної ролі фітогормонів, зокрема індоліл-3-оцтової (ІОК) та абсцизової (АБК) кислот, у процесах росту, розвитку та адаптації рослин. У результаті проведених досліджень показано видоспецифічність метаболізму ІОК та АБК у рослин різного систематичного положення, вивчено динаміку вмісту та локалізацію їх вільних та кон’югованих форм, закономірності перерозподілу в органах за дії стресових чинників (гіпо- та гіпертермія, сольового стресу, посухи). Встановлені корелятивні зв’язки між вмістом ІОК та АБК в окремих органах та змінами інтенсивності ростових процесів у представників судинних спорових рослин. Вивчені особливості гормональної системи після дії стресів та виявлені можливості подолання негативних впливів на ріст та розвиток сільськогосподарських культур.

Володіє методами тонкошарової і високоефективної рідинної хроматографії.

Член Українського Товариства Фізіологів рослин (секретар секції «Ріст і розвиток рослин, фізіологічно активні речовини»), Українського Ботанічного Товариства (секретар секції «Експериментальна ботаніка» Київського відділення), учасник міжнародного проекту з Інститутом фізіології рослин і генетики Болгарської Академії наук “Клітинні механізми стійкості рослин галофітів флори України і Болгарії до впливу абіотичних стресових факторів (2014-2018 рр.)”.

 

Вибрані публікації

Voytenko L.V., Scherbatuk M.M., Stakhiv M.P., Musatenko L.I. Ultrastructure of internode cells of field horsetail (Equisetum arvense L.) // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – Р. 170-173
Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Ustinova A.J. Effect of short-term temperature stresses on level of abscisic acid in plants with different types of ecological strategy) // Ukr. Botanical Journal – 2012. – v. 69, № 6. – Р. 926-933.

Babenko L.M., Voytenko L.V., Skaterna T.D., Musatenko L.I.  Identification of lipoxygenase activity in soporiferous shoots of Equisetum arvense L. // Доповіді НАНУ. – 2012. – № 12. – Р. 163-167.

Voytenko L.V. Phytohormones in ontogenesis of vascular cryptogamic plants // Reports of the Kharkov National Agricultural University. – 2012. – Issue 2 (2б). – Р. 41-45.

Shevyakova N.I., Musatenko L.I., Stetsenko L.A., Vedenicheva N.P., Voytenko L.V., Sytnik K.M.,  Kuznetsov V.V. ABA regulation of polyamine and proline content in bean plants under salt stress conditions // Plant Physiology. – 2013. – Т. 60, № 2. – p. 192-204.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnevsky R.V., Ustinova A.J. Effect of short-term temperature stresses on level of indole-3-acetic acid in plants with different types of ecological strategy // Ukr. Botanical Jonal – 2013. – v. 70, № 2. – Р. 264-269.

Stakhiv M., Scherbatuk M., Voytenko L., Musatenko L. Ultrastructural peculiarities of internode surface of field horsetail (Equisetumarvense L.) // Modern Phytomorphology. – 2013. – № 4. – Р. 355-358.

Babenko L.M., Voytenko L.V., Skaterna T.D., Musatenko L.I. Lipoxygenase activity in ontogenesis of Equisetumarvense L. // Plant Physiology and Genetics. – 2014. – Т. 46, № 1. – p. 37-44.

Voytenko L.V., Musatenko L.I. Phytohormones controlling growth and development of the field horsetail reproductive bud // Annual Meeting of Plant Physiologists Society of Russia– innovation theoretical grounds for agro- and phytobiotechnologies. – Part 1. – Kaliningrad, 2014. – p. 36-38.

Ryabushko V.I., Mustaenko L.I., Voytenko L.V., Popova E.V., Nekhoroshev M.V. Functional role of fucoxanthine and phytohormones from sea brown algae // Algology. – v. 24, № 1. – 2014. – Р. 20-33.

Kosakovskaya I.V., Voytenko L.V., Likhnevsky R.V., Ustinova A.Ju.  Effect of temperature on the spectrum of free and conjugated forms of indole-3-acetic acid in seedlings of Triticumaestivun L. // News of Charkovsky Natl. Agricult. Univ. 2014, 2 (32). p. 32–37.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Ustinova A.Ju., Likhnevsky R.V. Influence of temperature stress on abscisic acid content in Triticumaestivum L. seedlings varieties Yatran 60 // Plant Physiology and Genetic. – 2014. – v. 46, № 5. – C. 420-427.

Patent 86671 U UA, МПК C12P 23/00. Techniques of obtaining the therapy and prophylactic product with fucoxanthine / Eremeev V.M., Ryaqbushko V.I., Popova O.V., Musatenko L.I., Voytenko L.V., Pospelova N.V., Nekhoroshev M.V. O.O. Kovalevsky Instituteof South Seas Biology, Ukraine NAS, N.G. Kholodny Institute of Botany, Ukraine NAS – № u 201307660. application 17.06.2013. Published 10.01.2014. Bul. № 1.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V., Ustinova A.Y. Effect of temperature on accumulation of abscisic acid and indole-3-acetic acid in Triticum aestivum L. seedlings // Genetics and Plant Physiology. – 2014. – v. 4 (3–4). – Р. 201-208.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2015, т. 47, № 4, с. 296-303.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V. Effect of temperature on Triticum aestivum L. seedlings growth and phytohormone balance // J. Stress Physiol. Biochem., 2015, v. 11, № 4, p. 91-99.

Косаківська І.В., Яроцька К.М., Войтенко Л.В., Бабенко Л.М. Вплив гіпертермії на склад і вміст цитокінінів, фотосинтетичних пігментів у різних за ознакою термостійкості сортів Glycinemax (L.) Merr. //Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 1, с. 56-64.

Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2016, 1 (37), c. 27-41.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V. Peculiarities of cytokinin accumulation and distribution in Triticum aestivum L. seedlings under temperature stresses //Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2016, v. 12, № 2, p. 32-38.

Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту. – 2016, 2 (38), c. 46-68.

Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіту Salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку // Біологічні Студії // Studia Biologica, 2016, т. 10, № 3–4, с. 91-106.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Voytenko L.V., Vasyuk V.A. Phytohormonesduring growth and development of Polypodiophyta // Advances in Biology & Earth Sciences, 2016, v. 1, № 1, p. 26-44.

Васюк В.А., Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 1 (40), с. 88-99.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М., Ліхньовський Р.В. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 2 (41), с. 32-40.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 62-71.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 81-91.

Войтенко Л.В., Косаковская И.В. Абсцизовая кислота в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений // Advances in Biology & Earth Sciences, 2017, v. 2, № 3, p. 271-283.

Kosakivska I.V., Voуtenko L.V., Vasjuk V.A. Endogenous phytohormones balance during perennial fern Dryopteris filix-mas sporophyte growth and development // Advances in Biology & Earth Sciences. – 2018. – V. 3, No. 3. – P. 183-196.

Chobotarov A., Volkogon M., Voytenko L., Kurdish I. Accumulation of phytohormones by soil bacteria Azotobacter vinelandii and Basillus subtilis under the influence of nanomaterials // J Microbiol. Biotech. Food. Sci. – 2017/18. – 7. (3). – Р. 271-274.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Voytenko L.V. Peculiarities of growth and lipoxygenase activity of wild fern Dryopteris filix-mas (L.) Schott // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – V. 8. (1). – Р. 158-164.

Kosakivska I.V., Vasyuk V.A., Babenko L.M., Voytenko L.V. Drought Stress Effects on Triticum spelta L. Structural and Functional Characteristics // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. – 2018. – 14. (1). – С. 12-18.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Drobot K.O., Matvieieva N.A. Accumulation of Indolyl-3-Acetic and Abscisic Acid by “Hairy” Roots of Artemisia vulgaris // Cytology and Genetics. – 2018. – 52 (6). – P. 395-399.

Babenko L., Vasheka O., Shcherbatiuk M., Romanenko P., Voytenko L., Kosakivska I. Biometric characteristics and surface microstructure of vegetative and reproductive organs of heterosporous water fern Salvinia natans // Flora. – 2019. – 252. – Р. 44-50.

Vasyuk V.A., Voytenko L.V., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Effect of exogenous abscisic acid on seed germination and growth of winer wheat seedlings under zinc stress // J. of Stress Physiology and Biochemistry. – 2019. – V. 15, № 2. – Р. 68-78.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) у культурі in vitro // Укр. Ботан. Журн. – 2019. – Т. 76 (3). – С. 260-269.

 

На головну