Зав’ялова Людмила Володимирівна (Liudmyla Zavyalova)

Народилася 7 вересня 1978 р. у смт. Михайло-Коцюбинське, Чернігівського р-ну, Чернігівської області.

У 1995-2000 рр. навчалася у Ніжинському державному педагогічному університеті імені Миколи Гоголя, де здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія». Після закінчення університету вступила до аспірантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, яку закінчила у 2007 р. У 2003-2010 рр. працювала на посадах інженера І категорії, провідного інженера, у 2010–2012 рр. – молодшого наукового співробітника, з 01.01.2013 і до нині – наукового співробітника відділу систематики і флористики судинних рослин. У 2012 р. захистила дисертацію на тему “Урбанофлора Чернігова” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. З 2013 р. увійшла до складу новоствореної лабораторії охорони фіторізноманіття відділу.

 

Наукові інтереси: флористика, урбанофлористика, неаборигенні види рослин, фітоінвазії, систематика рослин, історія ботаніки, гербарна справа.

 

E-mail: alien_pzf@ukr.net; l.zavialova7@gmail.com

 

Перелік публікацій:

 1. Завьялова Л.В., Корниенко О.М. К вопросу об изучении неаборигенной фитобиоты Днепровского экологического коридора // Мат-лы III Меж-ной науч.-практ. конф.: «Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов». – Минск: Конфидо, 2015. – С. 73-77.
 2. Зав’ялова Л.В., Корнієнко О.М. Фітозабруднення Дніпровського екологічного коридору // У зб. наук. статей: «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ». – К.: ТОВ «Інтерсервіс», 2014. – С. 90-93.
 3. Шиян Н.Н., Завьялова Л.В., Оптасюк О.М. Гербарий Жана Эммануэля Жилибера. – Киев: Альтерпрес, 2013. – 492 с., ил.
 4. Кошкіна І.М., Литвинюк Н.А., Ольшанський І.Г., Зав’ялова Л.В. Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (18–22 червня 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим, Україна) // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 6. – С. 836.
 5. Завьялова Л.В., Корниенко О.М. Инвазионные виды родов Solidago L. и Symphyotrichum Nees на украинской территории Днепровского экологического коридора // Сборник статей ІІ международной научно-практической конференции. Минск, 12-14 ноября 2013 г. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 27-29.
 6. Коротченко І.А., Шиян Н.М., Зав’ялова Л.В., Гладкевич С.О. Місцезнаходження Epipactispalustris (L.) Crantz на території Ічнянського НПП // У зб. мат-лів: «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету), Ніжин, 24-25 жовтня 2013 року». – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя, 2013. – С. 31-33.
 7. Зав’ялова Л.В. On some modern aspects of floristic research // Акт. пробл. ботан. та екол.: Матеріали міжнар. конф. молодих учених (18-22 червня, 2013 р., м. Щолкіне). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 127-128.
 8. Шиян Н.М., Зав’ялова Л.В., Оптасюк О.М. Науково-педагогічна діяльність Ж.Е. Жілібера та її вплив на розвиток ботанічних і медичних знань в українських землях на межі ХVIII-XIX ст. // Матеріали Вісімнадцятої Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвяченої 150-річному ювілею В.І. Вернадського (26 квітня, м. Київ). – К., 2013. – С. 371-376.
 9. Колесник О.Б., Гасинець Я.С., Ольшанський І.Г., Зав’ялова Л.В. Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 283.
 10. Зав’ялова Л.В. Аборигенна фракція урбанофлори Чернігова // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 6. – С. 853-862.
 11. Завьялова Л.В. Адвентивная фракция урбанофлоры Чернигова // Материалы IV-ой междунар. науч. конф. “Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья” (Ижевск, 4-7 декабря 2012 г.). – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 77-81.
 12. Завьялова Л.В. Урбанофлора Чернигова: экологическая структура // Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 95-летию каф-ры ботаники Тверского гос. Ун-та  (г. Тверь, 21-24 ноября 2012 г.). – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. – 110-113.
 13. Завьялова Л.В. Антропогенные флористические комплексы урбанофлоры Чернигова // Материалы II-ой междунар. науч.-практ. конф. “Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов” (Минск, Беларусь, 22-26 октября 2012 г.). – Минск: Минсктиппроект, 2012. – 103-105.
 14. Зав’ялова Л.В. Фітоінвазії на території об’єктів природно-заповідного фонду України: завдання дослідження // Cинантропізація рослинного покриву України. – Тези наук. допов. (Київ - Переяслав-Хмельницький, 27-28 вересня 2012). – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 39-40.
 15. Зав’ялова Л.В. Урбанофлора Чернігова: біоморфологічна структура // Актуальні пробл. ботан. та екол.: Матеріали міжнар. конф. молодих учених (19-23 вересня, 2012 р., м. Ужгород). – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012. – С. 86-87.
 16. Зав’ялова Л.В. Короткий нарис історії урбанофлористичних досліджень // Тези доповідей Всеукраїнської конференції «Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання» (22-23 лютого, 2012 р., м. Ніжин). – Ніжин, 2012. – С. 90-92.
 17. Зав’ялова Л.В. Урбанофлора Чернігова: Автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.05 – К., 2012. – 22 с.
 18. Зав’ялова Л.В. Географічна структура урбанофлори Чернігова // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня, 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 48.
 19. Зав’ялова Л.В. Екотопологічна приуроченість видів урбанофлори Чернігова: евурбанофітон. Evurbanophyton (EvU) // Актуальні пробл. ботан. та екол.: Матеріали міжнар. конф. молодих учених (9-13 серпня, 2011 р., м. Березне). – К.: ТОВ «Велес», 2011. – С. 61-63.
 20. Шевера М.В., Протопопова В.В., Оптасюк О.М., Зав’ялова Л.В., Любінська Л.Г., Чорней І.І., Величко М.В. Екологія малих поселень. IХ Міжнарородна наукова конференція “Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність” // Вісн. НАН України. – 2010, № 12. – С. 95-97.
 21. Zavyalova L.V.  A Сhecklist of Chernihiv urban flora. – Kyiv: Phytosociocentre, M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, 2010. - 107 p.
 22. Zavyalova L.V. Apophytes in the urban flora of Chernihiv (Forest zone of Ukraine) // International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation (Kamyanets-Podilskiy, Ukraine, 29.06-01.07 2010). – Program, Proceedeings and Excursions. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2010. – P. 68-69.
 23. Зав’ялова Л.В. Антропогенна трансформація урбанофлори Чернігова // Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у пост чорнобильський період: зб. статей за матеріалами міжнар. наук. конф., 17-18 груд. 2010 р., Чернігів, Україна / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. орг. Всеукр. екол. ліги. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – с. 82-84.
 24. Зав’ялова Л.В., Шевера М.В. Фізіографічна комісія у Кракові: внесок у дослідження рослинного покриву України // Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: Мат-ли  міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження Антонія Маргіттая (Мукачево-Берегово, 16-18 вересня 2010 р.). – Ужгород: Карпати, 2010. – С. 78-84.
 25. Завьялова Л.В. Североамериканский элемент адвентивной фракции урбанофлоры Чернигова // Тез. докл. V Междунар. науч. конф. “Природная среда Полесья: особенности и перспективы развития” (Брест, 8-10 сент. 2010 г.). – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 85.
 26. Завьялова Л.В. Средиземноморский элемент адвентивной фракции урбанофлоры Чернигова // Там же. С. 86.
 27. Зав’ялова Л.В. Екологічна структура флори м. Чернігова за стійкістю до урбанізації // Акт. пробл. ботан. та екол. – Матеріали міжнар. конф. молодих учених (21-25 вересня, 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: Аріал, 2010. – С. 111-112.
 28. Шиян Н.М., Оптасюк О.М., Зав’ялова Л.В. Колекція Ж.Е. Жілібера в національному гербарії України (KW) // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 5. – С. 680-688.
 29. Зав’ялова Л.В. Систематична структура урбанофлори Чернігова // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 1. – С. 71–78.
 30. Зав’ялова Л.В. Доповнення до адвентивної флори Чернігівського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 5. – С. 635 –639.
 31. Зав’ялова Л.В., Ільїнська А.П., Коротченко І.А., Любінська Л.Г. Мосякін А.С. VIII Міжнарородна конференція “Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність” // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 1. – С. 133-136.
 32. Зав’ялова Л.В., Оптасюк О.М., Шиян Н.М. Попередні результати інвентаризації колекції XVIII ст. французького ботаніка Ж.Е. Жилібера // Акт. пробл. ботан. та екол. – Мат.-ли міжнар. конф. молодих учених (11-15 серпня, 2009, м. Кременець). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 239-241.
 33. Zavyalova L.V. Alien fraction of Chernihiv urban flora // VIII International Conference on Antropization and Environment of Rural Settlements. Flora and vegetation in a changing landscape (Katowice, Poland, 30.06-02.07.2008). – Katowice, 2008. – Р.70.
 34. Зав’ялова Л.В. Аналіз рідкісних видів урбанофлори Чернігова // Фіторізноманіття Карпат: сучасний стан, охорона та відтворення: Мат-ли міжнар. наук. конф., присвяченої 15-річчю Міжвідом. наук.-дослід. лабораторії охорони природних екосистем Ужгородського нац. ун-ту (Ужгород, 11-13 вересня 2008 р.). –  Ужгород: Ліра, 2008. – С. 60-62.
 35. Зав’ялова Л.В. Зміни у флорі м. Чернігова за останні 150 років // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат. міжн. конф. молодих учених-ботаніків (Кам’янець-Подільський, 13-16 серпня 2008). – Київ, 2008. – С. 95-97.
 36. Zavyalova L.V.  Alien fraction of Chernihiv urban flora: analysis and checklist // Biodiv. Res. Conserv. – 2008. – Vol. 11-12. – P. 17-26.
 37. Зав’ялова Л.В.  Aizopsis aizoon (L.) Grulich (Crassulaceae) – новий ергазіофіт у флорі України // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, №6. – С. 876–881.
 38. Зав’ялова Л.В. Історія дослідження рослинного покриву міста Чернігова // Наук. вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича: зб. наук. праць. – Вип. 343. Біол. – Чернівці: “Рута”, 2007. – С. 72 – 78.
 39. Зав’ялова Л.В. Короткий нарис історії дослідження урбанофлори міста Чернігова (Україна) // Матеріали міжн. конф. молодих вчених-ботаніків (Київ, 27-30 вересня 2006). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – С. 51-52.
 40. Зав’ялова Л.В. Основні осередки розповсюдження адвентивних рослин у м. Чернігові // Cинантропізація рослинного покриву України. – Тези наук. допов. (Київ, Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006). – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 72-73.
 41. Lukash O.V., Zavyalova L.V. Rare species of ferns (Polypodiopsida) in anthropically changed biotops of the Southern Chernihiv Polissya // V International Conferenсe Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Eds. S. Mosyakin, M. Shevera. – Proceedings of the Conference. – Kyiv, 2005. – P. 120-123.
 42. Лукаш О.В., Зав’ялова Л.В. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (Apiaceae) на Чернігівському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 5. – С. 561–566.
 43. Lukash O.V., Zavyalova L.V. Rare species of plant in Chernihiv (Ukraine, Chernihiv Polissya) // V International Conference Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation (Uzhgorod, Kostryno, Ukraine, 16-18 May 2002). – Abstracts. – Kyiv: Phytosociocenter, 2002. – P. 50-51.
 44. Лукаш О., Савчук Л. Флора екотопів Дитинця м. Чернігова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. – Матеріали конф. молодих учених-ботаніків України (Зноб-Новгородське, серпень 2001). – Ніжин, 2001. – С. 43-44.

 

На головну