Протопопова Віра Вікторівна (Vira V. Protopopova)

Доктор біологічних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016),
лауреат премії НАН України імені М.Г. Холодного (1997),
почесний член Українського ботанічного товариства,
провідний науковий співробітник відділу систематики і флористики судинних рослин

 

Наукові інтереси: систематика, флористика, фітогеографія, охорона природи

 

E-mail: protopopopova.vira@ukr.net

 

Google Scholar

 

1933 року народження (м. Харків)

 

Освіта:

1952-1957 рр. – студентка Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

1961-1964 рр. – аспірант Інституту ботаніки АН УРСР (тепер Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України)

 

Посади:

1956-1958 рр. – молодший науковий співробітник Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка,

1958-1961 рр. – старший лаборант Інституту ботаніки АН УРСР,

1964-1974 рр. – молодший науковий співробітник,

1974-1975 рр. – в.о. старшого наукового співробітника,

1975-1993 рр. – старший науковий співробітник,

1993 – до тепер – провідний науковий співробітник.

 

Педагогічна діяльність:

За сумісництвом у 2002–2006 рр. – професор кафедри біології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди.

Науковий консультант 1 докторської дисертації та науковий керівник 3-х кандидатських дисертацій.

 

У 1965 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адвентивні рослини Лісостепу і Степу України», у 1989 р. – докторську дисертацію на тему «Синантропная флора Украины».

Вперше виділила синантропну фракцію флори Україниі та здійснила її комплексне дослідження: встановила її видовий склад, структурні, регіональні та фракційні особливості, тенденції розвитку, закономірності зонально-регіонального розподілу її авто- та алохтонного елементів і іхню роль у життєдіяльності екосистем, реконструювала в історичному аспекті перебіг інвазій на Україні, висвітлила закономірності розвитку процесів синантропізації флори України. Автор гіпотези походження низки видів від археофітів, що відкриває новий аспект у вивченні вузьколокального ендемізму у флорах антропогенно перетворених територій та гіпотези існування порогу фіторізноманітності синантропних флор.

В 2015 р. В.В. Протопоповій в складі творчого колективу була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць “Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища”.

Автор та співавтор понад 287 наукових, методичних та науково-популярних публікацій.

 

Вибрані публікації:

Монографії

Протопопова В.В. Родина Орхідних – Orchidaceae // Визначник рослин України. Вид. 2, виправ. і доповн. / Відпов. ред. Д.К. Зеров. – К.: Урожай, 1965. – С. 177-186.

Протопопова В.В. Адвентивні рослини Лісостепу і Степу України. – К.: Наук. думка, 1973. – 188 с.

Протопопова В.В. Родини Commelinaceae, Cannabinaceae, Urticaceae, Amaranthaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae, Balsaminaceae, Thymelaeaceae, Onagraceae, Martyniaceae, Campanulaceae // Бур’яни України (Визначник-довідник) / Відпов. ред. О.Д. Вісюліна. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 65–66, 71–73, 112–118, 246–247, 254–256, 372.

Протопопова В.В. Відділи Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, родин и Amaranthaceae, Saxifragaceae, Asteraceae (роди амброзія, галінсога, нетреба, череда, чорнощир), Orchidaceae // Визначник рослин Українських Карпат / Відпов. ред. В.І. Чопик. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 22–35, 101–104, 147–152, 294–296, 382–390.

Протопопова В.В. Родина Зозулинцеві // Червона книга Української РСР / Відпов. ред. К.М. Ситник. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 252–253, 258–295, 318–331, 350–355, 362–363, 366–369, 372–397, 410–411, 414–415, 428–429, 436–437, 456–457, 476–477, 484–485, 490–491.

Протопопова В.В. Отделы Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, cемействa Orchidaceae Juss. // Хорология флоры Украины / Отв. ред. Е.Н. Кондратюк. – Киев: Наук. думка, 1986. – С. 17–39, 156–179, 245–250.

Протопопова В.В. Отделы Lycopodiophyta, Polypodiophyta, Equisetophyta, семейства Nyctaginaceae, Amaranthaceae, Oxalidaceae, Balsaminaceae, Martiniaceae, cемейства Asteraceae (Ambrosia L., Bidens L., Cyclachaena Fresen., Galinsoga Ruiz. et Pav., Grindelia Willd., Xanthium L., Ximenesia Cav.), Amarilidaceae, Dioscoriaceae, Pontederiaceae, Iridaceae, Orchidaceae // Определитель высших растений / Отв. ред. Ю.Н. Прокудин. – Киев: Наук. думка, 1987. – С. 21 –37, 64, 83–84, 219–220, 223, 294, 320, 328–331, 401–412, 470.

Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. – Киев: Наук. думка, 1991. – 204 с.

Протопопова В.В. Семейство Asteraceae (триба Heliantheae Cass., кроме рода Arnica L.) // Флора европейской части СССР / Под. ред. Н.Н. Цвелева. – Л.: Наука, 1994. – T. 7. – С. 25–52.

Протопопова В.В. Родина Orchidaceae // Червона книга України. Рослининий світ. 2 вид. / Під заг. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К.: УЕ, 1996. – С. 338–354, 460–403.

Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В., Єрмоленко В.М., Коротченко І.А., Каркуцієв Г.М., Бурда Р.І. Екофлора України. – Т. 1 / Відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.

Protopopova V., Shevera M. A preliminary checklist of urban flora of Uzhgorod. – Кyiv : Phytosociocentre, 2002. – 68 p.

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. – К.: Інститут ботаніки НАН України, 2002. – 32 с.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Інвазійні рослини у флорі Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 56 с.

Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Кіш Р.Я., Протопопова В.В., Шевера М.В., Козак О.М., Контар І.С., Розенблат Ю.В., Норенко К.М. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат / Наук. ред. Я.П. Дідух і І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 284 с.

Тимченко І.А., Протопопова В.В., Шевера М.В. Зозулині  черевички справжні (Cypripedium calceolus L.),  ремнепелюстник козячий (Hymantogliossum caprinum (M. Bieb.) K. Koch), стевенієла сатириовидна (Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr) // Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / За ред. В.А. Соломахи. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. – С. 58-59, 94-95, 114-115.

Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини Буковинського Передкарпаття / Наук. ред. І.І. Чорней. – /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Чернівці: Друк-Арт, 2018. – 200 с.

 

Брошури

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. – К.: Інститут ботаніки НАН України, 2002. – 32 с.

 

Довідники

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Чужорідні види у флорі України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 3. [електронне видання] – К.: [б. в.], 2015. – 86 с.

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В., Кучер О.О. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Вип. 4. [електронна видання]– К.: [б. в.], 2017. – 107 с.

 

Статті:

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Lepidium virginicum L. – новий вид флори України // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 2/3. – С. 225-228.

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Xanthium saccharatum Wallroth. – новий вид флори України // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 145-149.

Гузік Я., Протопопова В.В., Кагало О.О., Мойсієнко І.І., Проць Б.Г., Шевера М.В. Нові локалітети карантинного бур’яну Euphorbia dentata Michx. в Україні // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 3. – С. 280-283.

Protopopova V., Shevera M.V. Expansion of alien plants in settlements of the Tisa river basin (Transcarpathia, Ukraine) // Thaiszia – J. Bot. Košice, 1998. – 8, № 2. – P. 33–42.

Кpицька Л.І., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних pослин, описаних з теpитоpії Укpаїни: pодини Solanaceae Juss., Scrophullariaceae Juss., Orobanchaceae Vent., Lentibulariaceae Rich., Plantaginaceae Juss. // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 5 – C. 533–541.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Урбанофлора Ужгорода. І. Екологічний аналіз // Наук. вісн. УжНУ. – 2003. – Сер. Біол., вип. 13. – С. 108–110.

Protopopova V.V., Shevera M.V. Rchaeophytes in Ukraine: the present patterns of distribution and degree of naturalization // Thaiszia J. Bot. Košice – 2005. – 15, Suppl. 1. – P. 53–69.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Mosyakin S.L. Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: a case study of the alien flora of Ukraine // Euphytica, 2006. – 148. – P. 17–33.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Melnyk R.Р. The history of introduction and present distribution of Elaeagnus angustifolia L. in the Black Sea region of Ukraine // Чорноморський ботан. журн. – 2006. – 2, № 2. – С. 5–13.

Protopopova V.V., Shevera M.V. Participation of archaeophytes in urban floras in different botanical and geographical zones of Ukraine: a preliminary assessment // Thaiszia – J. Bot. Košice. – 2008. – 18, Suppl. 1. – P. 89–104.

Protopopova V.V., Shevera M.V. Participation of alien species in urban floras in different botanical and geographical zones of Ukraine: a preliminary assessment // Biodiv. Res. Conserv. – 2008. – 11–12. – P. 9–15.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Розвиток досліджень фітоінвазій в Україні під впливом ідей Ч. Елтона // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 6. – С. 922–934.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Види-трансформери у флорі Північного Причорномор’я // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 6. – С. 770–782.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Аналіз видового складу кенофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України із застосуванням методів математичної статистики // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 4. – С. 536–546.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 852–864.

Прoтопопова В.В., Шевера М.В., Багрікова Н.О., Рифф Л.Е. Види-трансформери у флорі Південного берега Криму // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 1. – С. 54–68.

Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. Типи та автентичні зразки видів, описаних Д.М. Доброчаєвою // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 4. – С. 502–511.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Фітоінвазії. ІІ Аналіз основних класифікацій, схем і моделей // Пром. ботан. – 2012. – Вип. 12. – С. 88–95.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Fedoronchuk M.M. The geographical analysis of apophytes fraction of urban floras of Ukraine // Thaiszia – J. Bot. – 2012. – 22, № 2. – P. 181–189.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Korzhan K.V., Budzhak V.V., Velychko M.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) // Thaiszia – J. Bot. – 2012. – 22, № 2. – P. 243–254.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Аніщенко І.М., Терентєва Н.Г. Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 158–163.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М,М., Шевчик В.Л. Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 5. – C. 563–572.

Protopopova V., Shevera M. Ergasiophytes of the Ukrainian flora // Biodiv. Res. Conserv. – 2014. – 35. – P. 31–46.

Protopopova V., Shevera M., Orlov O.O., Panchenko S.M. The transformer species of the Ukrainian Polissya // Biodiv. Res. Conserv. – 2015. – 39. – Р. 7–18.

Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. Типи видів, описаних Д.М. Доброчаєвою та на її честь. – В кн. Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / Укл. А.П. Ільїнська, В.В. Протопопова, М.В. Шевера. – К.: Академперіодика, 2016. – С. 158–168+22 кол. іл.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Особливості структури апофітної фракціі урбанофлор України // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Зб. пр., присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988) / Відпов. ред. Н.В. Заіменко. – К.: Наш формат, 2016. – С. 216-229.

Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В. Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74, № 4. – C. 326-333.

Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Мандрик Є.Й., Кіш Р.Я. Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття // Вісник НАН України. – 2017. – 10. – C. 53-61.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpathian // Біол. студії – Stud. Biol. – 2017. – 11, № 2. – Р. 103-114.

Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokaryuk A.I., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kucher O.O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Біологічні системи (Чернівці). – 2018. – Т. 10, Вип. 1. – С. 78-83.

 

На головну