УБЖ 2019, 76(3): 260–269

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.03.260

 

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М.

 

Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) в культурі in vitro

 

Резюме

Методом високоефективної рідинної хроматографії-масс-спектрометрії визначено вміст ендогенних фітогормонів індоліл-3-оцтової (ІОК), гіберелової (ГК3), абсцизової (АБК), саліцилової (СА) кислот і цитокінінів – транс-зеатину (т-З), транс-зеатин-О-глюкозиду (т-ЗГ), транс-зеатинрибозиду (т-ЗР), ізопентеніладеніну (іП) та ізопентеніладенозину (іПА) у гаметофітах папороті Dryopteris filix-mas на різних етапах морфогенезу в культурі in vitro. Рістстимулюючі гормони гіберелінового (ГК3) та цитокінінового (т-З) рядів домінували в заростках 60-добових гаметофітів на етапі розвитку лопаткоподібного проталія, який відзначався інтенсивним ростом проталіальної пластинки за рахунок поділу та розтягу апікальних клітин. Вміст ГК3 сягав 229,9 ± 1,5 нг/г сирої речовини (с. р.), т-З – 56,1 ± 2,8 нг/г с. р. У заростках 90-добових гаметофітів, які характеризувалися активним розвитком архегоніальної подушки, що складалась із декількох шарів клітин, необхідних для подальшого живлення зародка, та формуванням архегоніїв і антеридіїв, домінувала ІОК. На заключному етапі морфогенезу у заростках120-добових гаметофітів, на поверхні яких ще не з’явилися спорофіти, домінував активний т-З, тоді як у заростках гаметофітів із ваями вміст ІОК сягав максимального значення (395,5 ± 19,8 нг/г с. р.), що може свідчити про безпосередню участь гормону в регуляції росту та розвитку спорофіта. На цьому етапі морфогенезу відмічено акумуляцію т-ЗР і появу АБК. Максимальний вміст СК (287,7 ± 14,4 нг/г с. р.) виявлено на етапі розвитку лопаткоподібного проталія (60-та доба). В подальшому відбулося значне зменшення рівня гормону. У заростку гаметофіта, на поверхні якого сформувався спорофіт, кількість СК дещо зросла. Виявлені закономірності кількісних і якісних змін засвідчили спрямованість фізіологічної дії проаналізованих класів фітогормонів на регулювання процесів морфогенезу гаметофіта Dryopteris filix-mas.

 

На головну