Новини

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад:

 

Посада

Спеціалізація

Кількість вакансій

Завідувач відділу

Мікологія

1

Провідний науковий співробітник

Фізіологія рослин (фітогормонологія)

1

Молодший науковий співробітник

Клітинна біологія

1

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює (оригінал  пред’являється особисто).
 2. Заяву на ім’я директора.
 3. Особовий листок з обліку кадрів із фотографією.
 4. Список наукових праць (підписаний автором та завірений вченим секретарем установи).
 5. Копії диплома про освіту, диплома, що підтверджує присудження наукового ступеня, атестата, що підтверджує присвоєння вченого звання (при наявності) (оригінали документів пред’являються претендентом особисто).

Прийом документів  проводиться до 16 вересня 2017 року

за адресою: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004  

Довідки за телефонами:  +38(044) 234 5041; +38(044) 234 2289

16 серпня 2017 року


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD)
на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальностями:

 

091 Біологія (спеціалізації ботаніка, мікологія);
091 Біологія (спеціалізації біохімія, фізіологія рослин, клітинна біологія).

 

Термін навчання: 2017-2021 рр. Навчання за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі з відривом від виробництва.

 

Вступники подають такі документи:

 1. заяву на ім’я директора;
 2. копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;
 3. особовий листок з обліку кадрів із фотографією;
 4. медичну довідку форми 086/о;
 5. копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);
 6. ксерокопії публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);
 7. дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, підготовлену відповідно до вимог, визначених Правилами прийому до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки (представлені на сайті Інституту);
 8. чотири фотокартки розміром 3×4 см;
 9. копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

 

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

 

Прийом документів  здійснюється до 07 вересня 2017 р. за адресою:

    м. Київ, вул. Терещенківська, 2, кім. 42,51 (дні: понеділок-четвер).

 

Телефони для довідок: +38 (044) 234 22 89; 234 50 41; 234 40 41.

 

Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра), іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2).

Навчання в аспірантурі за цільовим призначенням

(з відривом та без відриву від виробництва) проводиться на договірній основі за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за направленням установ або за особистим клопотанням претендента.


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України на 2017 рік


27 квітня 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації СЕРЕДНЯЦЬКОЇ С.Л. “CAREX BOHEMICA, C. DAVALLIANA, C. UMBROSA (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ: ХОРОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ЦЕНОЛОГІЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОХОРОНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


27 квітня 2017 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації АЛЬ-МААЛІ Г.А. “ВПЛИВ ЦИТРАТІВ МЕТАЛІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЇ, НА БІОЛОГІЮ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST. І TRAMETES VERSICOLOR (L.) LLOYD. У КУЛЬТУРІ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну