Безусько Людмила Герасимівна (Lyudmila Bezusko)

 

Народилася 24 червня 1946 р. у м. Старобільск Луганської області. У 1965-1971 рр. навчалась у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка. У 1981 році захистила кандидатську дисертацію на тему «История растительности Малого Полесья в четвертичное время по данным спорово-пыльцевых исследований» і одержала науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.05 – ботаніка». У 2004 році рішенням ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Працює в Інституті з 1964 року, спочатку на посаді ст. лаборанта, з 1970 року – інженера, з 1975 по 1984 рр. – молодшого наукового співробітника, з 1984 по 1986 рр. – старшого наукового співробітника, з 1986 по 1992 рр. – наукового співробітника, з 1992 року – старшого наукового співробітника. Список наукових робіт нараховує 239 друкованих праць (у тому числі розділи в 12 колективних монографіях).

 

Наукові інтереси: палеоботаніка, палеопалінологія, морфологія пилку, палеокліматологія, палеоекологія, палеоетноботаніка, паліностратиграфія, археологія.

Перелік публікацій:

 1. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей Украины в четвертичном периоде. – К.: Наук. думка. – 1982. – 136 с.
 2. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Стойко С.М., Дідух Я.П., Дубина Д.В., Безусько Л.Г. и др. Зеленая книга Украинской ССР. Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – К.: Наук. думка. – 1987. – 216 с.
 3. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. – К.: Альтерпрес, 2011. – 448 с.
 4. Безусько Л.Г., Каюткіна Т.М., Ковалюх М.М., Артюшенко О.Т. Палеоботанічні та радіохронологічні дослідження відкладів б. Старники (Мале Полісся) // Укр. ботан. журн. – 1985. – Т. 42, №  3. – С. 27-30.
 5. Романова Л.С., Безусько Л.Г. Пилок деяких видів бур’янів родини Caryophyllaceae Juss. – індикатор господарської діяльності людини у минулому // Укр. ботан. журн. – 1987. – Т. 44, № 1. – С. 42-46.
 6. Климанов В.А., Безусько Л.Г. Клімат і рослинність рівнинної частини заходу УРСР в пізньо- післяльодовиків’ї // Укр. ботан. журн. – 1987. – Т. 44, № 3. – С.  54-58.
 7. Безусько Л.Г., Климанов В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Климатические условия Украины в позднеледниковье и голоцене // Палеоклиматы голоцена Европейской территории СССР. – М., 1988. – С. 125-135.
 8. Безусько Л.Г., Богуцкий А.Б., Климанов В.А. Растительность и климат западных областей УССР в дубновском (брянском) межстадиале (на примере Малого Полесья) // Палеоландшафты и оледенения. – М.: Наука, 1989. – С. 89-91.
 9. Безусько Л.Г. Палинологические данные к стратиграфии позднего плейстоцена западных областей Украины // Палинологические таксоны в биостратиграфии. – Саратов: СГУ. – 1989, ч. 2. – С. 103-108.
 10. Безусько Л.Г., Костылев А.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Маревые степной зоны Украины в голоцене // Ботан. журн. – 1992. – Т. 77, № 11. – С. 67-71.
 11. Bezuśko L., Bogucki A. Warunki paleogeograficzne formowania się lessόw i gleb kopalnych gόrnego plejstocenu w południowo-zachodniej części Platformy Wschodnioeuropejskiej // Annales UMCS. – Sect. B. – Lublin. – Polonia, 1993. – P. 19-24.
 12. Безусько Л.Г. Поширення Ephedra dystachya L. на України в пізньольодовиків’ї та голоцені // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 56, № 3. – С. 300-304.
 13. Безусько Л.Г. Рослинний покрив та клімат України в пізньольодовиків’ї // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 53, № 5. – С. 449-454.
 14. Tarasov P.E., T. Webb III, Andreev A.A. et al. Present-day and mid-Holocene biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from the former Soviet Union and Mongolia // Journal of Biogeography. – 1998, 25. – P. 1029-1053.
 15. Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Основні домінантні комплекси пилкових спектрів поверхневих проб ґрунтів степової зони України // Наук. зап. НаУКМА. Біол. та екол. – 1999. – Т. 10. – С. 4-9.
 16. Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Палінологічна характеристика верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля // Наук. зап. НаУКМА. Біологія та екологія. – 1999. – Т. 10. – С. 10-15.
 17. Tarasov P.E., Peyron O., Brewer S., et al. Last Glacial Maximum climate of the former Soviet Union and Mongolia reconstructed from pollen and plant macrofossil data // Climate Dynamics. – 1999. – Vol. 14. – P. 227-240.
 18. Tarasov P.E., Guiot J., Cheddadi R., Andreev A.A., Bezusko L.G., Blyakharchuk T.A., Dorofeyuk N.I., Filimonova L.V., Volkova V.S., Zernitskaya V.P. Climate in northern Eurasia 6000 years ago reconstructed from pollen data // Earth and Planetary Science Letters . – 1999, 171. – P. 635-645.
 19. Tarasov P.E., Volkova V.S., T. Webb III et al. Last Glacial Maximum biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from Northern Eurasia // Journal of Biogeography. – 2000, 27. – P. 609-620.
 20. Безусько Л.Г., Котова Н.С., Ковалюх Н.Н. Население эпохи неолита – раннего энеолита Западного Приазовья и окружающая среда // Старожитності степового Причорномор’я і Криму. – Запоріжжя, 2000. – Т. 8. – С. 89-109.
 21. Безусько Л.Г., Безусько Т.В., Ковалюх М.М. Палеоботанічні та радіовуглецеві дослідження відкладів озера Болотне (Україна, Волинська область) // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2001. – Т. 19. – С. 43-50.
 22. Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Рослинний покрив лісової зони України в пізньому дріасі // Наук. зап. НаУКМА. Біологія та екологія. – 2002. – Т. 20. – С. 3-8.
 23. Bezusko L.G., Bezusko T.V., Mosyakin S.L. A reconstruction of the flora and vegetation in the central area of early medieval Kiev, Ukraine, based on the results of palynological investigations // Urban Habitats. – 2003. – Vol. 1, No. 1. – P. 105-119.
 24. Bezusko L.G., Bezusko A.G. Some problems of the palynology of the Riss-Wurm deposits of the section Kolodiiv (Halyc Prydnistrov’ja region, Ukraine) // Lessy i paleolit Nadniestrza halickiego XII ukrainsko-polskie seminarium terenowe “Stratygraficzna korelacja lessow i osadow lodowcowych Ukrainy i Polski”. – Lublin. – 2003. – P. 6-8.
 25. Безусько Л.Г., Богуцький А.Б. Палінологічна вивченість відкладів дубнівського викопного ґрунту Волино-Поділля. Сучасний стан та перспективи // Проблеми стратиграфії фанерозою України. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук. – К., 2004. – С. 238-241.
 26. Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Мосякин С.Л. Палеофлористические, фитостратиграфические и палеофитогеографические аспекты палинологии рисс-вюрмских отложений Украины (на примере разреза Колодиев, Ивано-Франковская область) // Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии. Труды Международной палеоботанической конф. (Москва, 17-18 мая 2005 г.). – М.: ГЕОС. – 2005. – С. 44-49.
 27. Безусько Л.Г. Палінологічна характеристика відкладів неоліту та енеоліту багатошарового поселення Кам’яна Могила (Запорізька область, Україна) // Наук. зап. НаУКМА. Біол. та екол. – 2006. – Т. 54. – С. 11-19.
 28. Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Мосякін С.Л., Котова Н.С. Палінологічна характеристика відкладів енеоліту багатошарового поселення Раздольне (Донецька область, Україна) // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63, № 6. – С. 783-793.
 29. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М. Пилок Chenopodiaceae Vent. як індикатор змін природних умов на території України в плейстоцені // Укр.ботан.журн. – 2006. – Т. 63, № 5. – С. 645-653.
 30. Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М. Пилок родини Chenopodiaceae  Juss. у складі субфосильних спектрів Арабатської стрілки (Україна) // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2007. – Т. 67. – С. 9-14.
 31. Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Перспективи використання пилку роду Plantago L. (Plantaginaceae Juss.) при визначенні антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 1. – С. 3-12.
 32. Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Палінологічні характеристики відкладів пізньольодовиків’я та голоцену розрізу Романьково (Сумська область, Україна) // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К.: НАНУ/ІГН/ПТ. – 2007. – С. 399-405.
 33. Mosyakin S.L., Mosyakin A.S., Bezusko L.G. Origins of native vascular plants of Antarctica: comments from a historical phytogeography viewpoint // Cytology and Genetics. – 2007. – 41(5). – P. 308-316.
 34. Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Гречишкіна Ю.В. Палінологічні та радіохронологічні характеристики відкладів верхнього голоцену розрізу Лопаньське (Україна, Харківська область) // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. – К.: НАНУ/ІГН/ПТ. – 2008. – С. 338-342.
 35. Безусько Л.Г., Мосякин С.Л., Безусько А.Г, Цымбалюк З.Н., Гречишкина Ю.В. Новые возможности использования пыльцы Linum usitatissimum L. в палинологии отложений голоцена // Современная экология – наука XXI века / Отв. ред. и сост. проф. Е.С. Иванов: материалы международной научно-практической конференции (17-18 октября 2008 г.). – Рязань: РГУ, 2008. – С. 619-622.
 36. Bezusko L., Mosyakin S., Bezusko A., Mosyakin A. History of formation of the plant cover of the forest zone of Ukraine in the Late Glacial and Holocene (based on palynological evidence) // Man and environment in forest zone: past, present and future. International Conference, July 24-29, 2008, Central Forest State Natural Biosphere Reserve, Russia\ Eds.: E.Yu. Novenko, I.I. Spasskaya, A.V. Olchev; Institute of Geography RAS, A.N. Severtsov Institute for Ecology and Evolution RAS. – Moscow, 2008. – P. 15-16.
 37. Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Flora and vegetation of the Ovruch Ridge (Northern Ukraine) in early medieval times (by palynological data) // Quaternary International (The Journal of the International Union for Quaternary Research). – 2009. – Vol. 203, No. 1-2. – P. 120-128.
 38. Безусько Л.Г., Мосякин С.Л., Безусько А.Г. Палеокліматичні реконструкції для пізнього плейстоцену рівнинної частини України // Вісник Львівського у-ту. – Серія географ., 2010. – Вип. 38. – С. 3-11.
 39. Безусько Л.Г., Мосякин С.Л., Безусько А.Г. Нові палеокліматичні реконструкції для аллереду та пізнього дріасу рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 373-380.
 40. Безусько Л.Г., Арап Р.Я. Історія формування флори і рослинності Малого Полісся в голоцені // Природа унікального краю – Малого Полісся / під ред. Т.Л. Андрієнко. – Кам’янець – Подільський: Видавництво ПП Мошинського В.С., 2010. – С. 17-31.
 41. Безусько Л.Г. Нові палінологічні характеристики відкладів голоцену розрізу Карпилівка (Хмельницька область, Україна) // Біологічні Студії. Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, № 2. – С. 121-130.
 42. Безусько Л.Г. Фітостратиграфічні, палеоботанічні та палеоекологічні аспекти палінології відкладів аллереду-голоцену лісостепової зони України // Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України. Матеріали XXXIII сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – К.: ІГН НАН України / ПТ. – 2011. – С. 120-121.
 43. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Палінологічні характеристики ранньосередньовічних відкладів з території стародавнього Подола в м. Києві (Україна) // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2011. – Т. 119. – С. 15-20.
 44. Безусько Л., Мосякин С., Богуцький А., Безусько А. Палінологічні характеристики відкладів горохівського грунтового комплексу Волино-Поділля: фітостратигарфічні, палеоботанічні та фіто географічні аспекти // Glacjał i peryglaciał Wschodniego Podkarpacia. Monografia naukowa (XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, 15–18 września 2011). – Lwów: Lun im. I. Franko. – 2011. – S. 229-239.
 45. Безусько Л.Г., Цимбалюк З.М. Палеоботаніка та паліноморфологія // Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921–2011). Віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 55-61.
 46. Безусько Л.Г., Цимбалюк З.М. Палінотека Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор–укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. 138-141.
 47. Безусько Л.Г. Палеоботанічні характеристики унікальних знахідок з археологічних розкопок (Україна) // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69, № 4. – С. 530-543.
 48. Безусько Л.Г., Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Використання видових визначень пилку в палінологічних дослідженнях відкладів голоцену України: фітостратиграфічні та палеоекологічні аспекти // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів. Матеріали XXXIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – К.: ІГ наук НАН України/ Палеонтологічне тов.-во. – 2012. – С. 122-124.
 49. Безусько Л.Г. Палінофлори відкладів дубнівського комплексу викопних ґрунтів Волино-Поділля // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 2. – С. 215-223.
 50. Безусько Л.Г. Палінологічні дослідження відкладів аллереду–голоцену лісостепової зони України: паліностратиграфічні та палеоботанічні аспекти // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2013. – Т. 6, вип. 1. – С. 216-222.
 51. Безусько Л.Г. Природные и антропогенные изменения растительного покрова равнинной части Украины в позднем голоцене (по палинологическим данным) // Фундаментальные проблемы квартера. Итоги изучения и основные направления дальнейших исследований. Сборник статей к VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 58-60.
 52. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Палінофлори відкладів аллереду та пізнього дріасу лівобережжя лісостепової зони України // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2012. – Т. 132. – С. 9-14.
 53. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Палеохорологічні дослідження рідкісних та реліктових видів рослин в Україні: сучасний стан та перспективи // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали II Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В, 2012. – С. 61-62.
 54. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рісс-вюрмського міжльодовиків’я // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 1. – С. 35-41.
 55. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г., Корнієнко О.М. Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території Овруцького кряжу в 13 ст. н. е. // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 6. – С. 762-768.
 56. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г., Корнієнко О.М. Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів Словечансько-Овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 5. – С. 575-582.
 57. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М., Коротченко І.А. Безусько А.Г. Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену Українського Полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2013. – Т. 142. – С. 15-22.
 58. Безусько Л.Г. Нові палінологічні характеристики підкрасилівського лесу Волинської височини // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – С. 708-715.
 59. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Безусько А.Г., Мосякін С.Л. Палінофлори відкладів максимуму останнього зледеніння Волино-Поділля // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. – С. 130-132.
 60. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Безусько А.Г. Палеохорологія Alnus fruticosa Rupr., Betula nana L. та Botrychium boreale Milde. на рівнинній Україні в пізньому дріасі // Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 1. – С. 3-7.

 

На головну