Ломберг Маргарита Леонідівна (Margarita Lomberg)

 

Народилася в 1974 р. у м. Києві. Освіта вища. У 1996 р. закінчила факультет «Біотехнології та екологічного контролю» Національного університету харчових технологій (НУХТ) за спеціальністю − біотехнологія. У відділі мікології працює з 1996 р. на посаді інженера, з 2002 р. − провідного інженера. В 2005 р. успішно захистила дисертаційну роботу за темою “Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі” на науковий ступень кандидата біологічних наук. З 2006 р. працює молодшим науковим співробітником, з 2012 р. науковим співробітником, у 2013 р. пройшла конкурс на заміщення посади старшого наукового співробітника відділу мікології.

Спеціаліст в області інтродукції та збереженні в культурі макроміцетів, біотехнології культивування їстівних та лікарських макроміцетів.

 

Наукові інтереси: мікологія,біотехнологія, фізіологія грибів, генетика, мікробіологія, культивування їстівних і лікарських макроміцетів.

 

E-mail: margarita@lomberg.kiev.ua

 

Google Scholar

Scopus

Web of Science

ORCID iD

ResearchGate

 

 

Перелік публікацій:

  • Mykchaylova O.B., Lomberg M.L., Bisko N.A. Verification and screening of biotecnologically valuable macromycetes species in vitro // In: Development of Modern Science: the Experience of European Countries and Prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. 3rd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019: 354-375.
  • Grodzynska G., Lomberg M., Rahmetov D., Nebesnyi V. Biodegradation of energy plants substrates with culinary-medicinal mushrooms // Агроекологічний журнал, 2019. – 1: 85-89.
  • Bisko N.A., Lomberg M.L., Mykchaylova O.B., Mytropolska N.Yu. Conservation of biotechnological important species diversity and genetic resource of rare and endangered fungi of Ukraine // Plant & Fungal Research, Institute of Botany, ANAS, Baku, Azerbaijan (December 2018), 2018. – 1 (1): 18-27.
  • Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Lomberg M.L., Mytropolska N.Y., Mykchaylova O.B., Kosakivska I.V. Comparative Analysis of Cytokinins in Mycelial Biomass of Medicinal Mushrooms // Int J Med Mushrooms, 2018. – P. 837-847.
  • Vedenicheva NP, Al Maali GA, Mykhaylova OB, Lomberg ML, Bisko NA, Shcherbatiuk MM and Kosakivska IV Endogenous Cytokinins Dynamics in Mycelial Biomass of Basidiomycetes at Different Stages of Cultivation // Int J Biochem Physiol., 2018. – 3 (2): 1-7.
  • Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Митропольська Н.Ю., Аль-Маалі Г.А. Інтродукція, верифікація та збереження ex situ рідкісних видів грибів в колекції культур шапинкових грибів (ІВК) // В кн.: Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Матеріали V Міжнародної конференції (25-28 червня 2018 р., Херсон, Україна). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – C. 142-146.
  • Ломберг М.Л. Морфолого-культуральні властивості рідкісних видів грибів Hericium coralloides та Hericiumalpestre (Hericiaceae) з Покутських Карпат // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 8-9 червня 2017 року). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – С. 237-243.
  • Михайлова О.Б., Бісько Н.А., Сухомлин М.М., Ломберг М.Л., Пасайлюк М.В., Петричук Ю.В., Григанський А.П. Біологічні особливості рідкісного лікарського гриба Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae, Polyporales) на агаризованих живильних середовищах і рослинних субстратах // Regul. Mech. Biosyst. – 2017. – 8(4), 469-475.
  • Mykchaylova O.B., Gryganskyi A.P., Lomberg M.L., Bisko N.A. The study of morphological and cultural properties of Sparassis crispa (Sparassidaceae, Polyporales) // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(4), 550-558.
  • Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Аль-Маалі Г.А., Михайлова О.Б. Збереження у колекції культур шапинкових грибів (ІВК) рідкісних та зникаючих видів макроміцетів, виділених на території НПП «Гуцульщина» //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат», присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина»  (8-9 червня 2017 р., Косів). – 2017. – С. 209-214.
  • Ломберг М.Л., Мірошниченко М.С. Морфолого-біологічні властивості Hericium erinaceus (Bull.) Pers. в культурі // Актуальні питання розвитку біології та екології. Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (3-7 жовтня 2016 р., м. Вінниця, Україна). м. Вінниця. ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – C. 262-265.
  • Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Колекція культур шапинкових грибів (IBK) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національна Академія наук України. – Київ: «Aльтерпрес», 2016. − 120 с.
  • Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Митропольська Н.Ю., Аль-Маалі Г.А. Збереження рідкісних видів макроміцетів ex situ в колекції культур шапинкових грибів IBK // Мат-ли ІV міжн. конф. “Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій” (16-20 травня 2016, Київ, Україна). − Київ: Паливода, 2016. – С. 174-177.
  • Ломберг М.Л. Биологические свойства навозника косматого Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. // В кн.: Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности. Т. 2. / Под ред. проф. И. Габриэля. – К.: Наш формат, 2016. – С. 221-259.
  • Ломберг М., Красінько В., Мірошниченко М., Талько О. Гриби роду Hericium як перспективні біологічні агенти природоохоронних біотехнологій // Мат-ли І міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (14-15 грудня 2016, Київ).  – 2016. –  С. 267-274.
  • Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт національного надбання України. – Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 22–28.
  • Бисько Н.А., Бабицкая В.Г., Бухало А.С., Круподерова Т.А., Ломберг М.В., Михайлова О.Б., Пучкова Т.А., Соломко Э.Ф., Щерба В.В. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах. Т. 2. /Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера. – Киев: Альтерпрес. – 2012. – 459 с.
  • Ломберг М.Л., Соломко Э.Ф. Рост культур макромицетов на агаризованных питательных средах и плотных субстратах // В кн.: «Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре» / Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера. – Киев: Альтерпрес, 2012. – 2. – С. 345-371.
  • Молдаван М.Г., Гродзинская А.А., Вассер С.П., Соломко Э.Ф., Сырчин С.А., Григанский А.Ф., Колотушкина Е.В., Ломберг М.Л. Нейротропное действие макромицетов // В кн. “Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности” – К., 2012. – С. 46-106.
  • Ломберг М.Л. Биологические свойства букового гриба – Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigelow // В кн. “Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности” – К., 2012. – С. 151-180.
  • Buchalo A.S., Wasser S.P., Mykhaylova O.B., Bilay V.T., Lomberg M.L. Taxonomical significance of microstructures in pure cultures of macromycetes // Proc. of the 7th Intern. Confer. on  Mushr. Biol. and Mushr. Products (ICMBMP7, 4-7 October 2011, Arcachon, France). – 2011. – P. 50-57.
  • Buchalo A., Mykchaylova O., Lomberg M., and Wasser S.P. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures //Eds. P.A. Volz and E. Nevo. – Kiev: Alterpress, 2009. – 224 p.
  • Ломберг М.Л., Соломко Е.Ф. Наукові засади інтродукції нових видів цінних  їстівних та лікарських грибів в грибівництво України.  Мат-ли Першої міжнар. спеціал. наук.-практич. конф. “Грибна індустрія-2006”,  Київ, 2006. – С. 34-37.
  • Ломберг М.Л. Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі Друк. Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, Київ, 2005. – 20 с.
  • Lomberh M.L., Renker C.,  Buchalo A.S., Solomko E.F., Kirchhoff B. Micromorphological and Molecular Biological Study of  Culinary-Medicinal Mushroom Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigel. (Agaricomycetideae) // Intern. J. Med. Mush. – 2003. – 5, N3. – P. 307-312. 
  • Lomberh M.L., Solomko E.F., Buchalo A.S., Kirchhoff B. Studies of medicinal mushrooms in submerged culture // Mushroom Biology and Mushroom Products: Proceedings of the Fourth International Conference. Ed.: J. E. Sanchez et all. – Cuernavaca, Morelos, Mexico: UAEM, 2002. – P. 367-378.
  • Lomberh М.L. Study on Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow (Agaricales) in Culture // Ukr. Botan. Journ. – 2002. – 59, N 3 – P. 292-298.
  • Moldavan M.G., Grodzinskaya A.A., Solomko E.F., Lomberg M.L., Wasser S.P., Storozhuk V.M. The effect of Psilocybe cubensis extract on hippocampal neurons in vitro // Fiziol. Zh., 2001. – 47, N 6. – P. 15-23.
  • Lomberh M., Buchalo A., Solomko E., Grygansky A., Kirchhoff B. 2000. Investigations of mycelium growth and fruit body development of different strains of the beech mushroom Shimeji (Hypsizigus marmoreus Bull.: Fries) Singer. 15nd International Congress of Science and Cultivation of Edible Fungi, Maastricht. Van Griensven, I.J.L.D. ed., Balkena, Rotterdam. – P. 763-770.
  • Moldovan M.G., Solomko E.F., Grodzinskaya A.A., Wasser S.P., Storozhuk V.M., Lomberh M.L. Neurotropic effect of extracts from the hallucinogenic mushroom Psilocybe cubensis (Earle) Sing. (Agaricomycetideae). In vitro studies // Intern. J. Med. Mush., 2000. 2, N 4. – P. 329-338.

   

   

  На головну