Відділ мікології

Наукова діяльність

Відділ було створено в 1931 р. видатним українським мікологом професором С.Ф. Морочковським, який керував ним до 1962 р. У 1963 р. відділ було реорганізовано у лабораторію, яку очолила М.Я. Зерова. Відділ мікології був відновлений у 1975 р. його керівником до червня 2017 р. була член-кор. НАН України, проф. І.О. Дудка.

Основним напрямком наукової роботи відділу є критико-систематичні дослідження окремих таксонів грибів та грибоподібних організмів. Від часу заснування відділу протягом більш як 80 років науковцями-мікологами провадилось детальне вивчення біорізноманітності багатьох груп грибів та грибоподібних організмів,   їх ролі у функціонуванні природних екосистем,  критичні дослідження їх систематики, морфології та екології з широким застосуванням сучасних методів цих наукових дисциплін (електронна мікроскопія, культуральні методи вивчення онтогенезу та фізіології, молекулярно-філогенетчні методи та ін.). З кінця ХХ століття особливу увагу відділу привертають питання созології макроскопічних грибів та розробка наукових засад їх охорони і збереження. Вченими відділу здійснюється наукова підтримка Державного документу «Червона книга України» щодо охорони рідкісних та зникаючих видів макроміцетів.

У межах досліджень з біорізноманіття представників царств Fungi та Mycetozoa підготовлено і видано п’ятитомний (в 7 книгах) «Визначник грибів України» (1967-1979), удостоєний Державної премії України (1983), серійне видання «Флора грибов Украины» (1980-2015) – за цей період опубліковано 11 томів, які присвячені агариковим, аманітальним, борошнисторосяним, фітофторовим та альбуговим, гіпокреальним, діапортальним, оперкулятним дискоміцетам, окремим родам сферопсидальних грибів. Крім того, вийшли друком колективні монографії співробітників відділу «Fungi of Ukraine» (1996), «Гриби природних зон Криму» (2004), «Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України» (у двох томах, 2009), «Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре» (у двох томах, 2011, 2012), значне число інших монографій (у тому числі і англомовних), сотні наукових статей у провідних мікологічних періодичних виданнях.

У відділі 25 років тому для фундаментальних наукових досліджень в галузі біології, біотехнології їстівних та лікарських шапинкових грибів, а також для збереження генофонду макроміцетів, у тому числі рідкісних та зникаючих видів, професором А.С. Бухало була створена колекція чистих культур шапинкових грибів. Зараз в колекції зберігається понад 1100 штамів 191 виду та 89 родів макроміцетів. Вона є унікальною в Україні та однією з найбільших в Європі. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України у 2001 р. колекцію культур шапинкових грибів було внесено до реєстру наукових об’єктів, що становлять Національне надбання України. Зараз куратором колекції культур є Н.А. Бісько.

Дослідження відділу з розробки наукових засад поверхневого та глибинного культивування їстівних та лікарських макроміцетів удостоєні Державних премій України (1990, 2005). Премією академіка М.Г. Холодного за 2013 р. відмічені роботи  професора В.П. Гелюти щодо молекулярно-філогенетичних досліджень борошнисто-росяних грибів.

На початку ХХІ століття співробітники відділу організували та провели дві великі міжнародні наукові конференції: 1-шу Міжнародну конференцію “Perspectives of medicinal mushrooms in health cure and nutrition in the 21-st century” (Київ, 2001) і XIV Congress of European mycologists (Ялта, 2003).

Основні публікації за останні десятиріччя

 1. Savchenko K.G., Wasser S.P., Heluta V.P., Nevo E. Rust fungi of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Königstein: Koeltz Botanical Books, 2019. – 142 pp.
 2. Дудка І.О., Гелюта В.П., Придюк М.П., Тихоненко Ю.Я., Акулов О.Ю., Гайова В.П., Зикова М.О., Андріанова Т.В., Джаган В.В., Щербакова Ю.В. Гриби заповідників та національних природних парків Українських Карпат. – К.: Наукова думка, 2019. – 215 с.
 3. Takamatsu S., Ito (Arakawa) H., Shiroya Y., Kiss L., Heluta V. First comprehensive phylogenetic analysis of the genus Erysiphe (Erysiphales, Erysiphaceae) ІI: the Uncinula-lineage // Mycologia. – 2015. – 107(5). – P. 903–914.
 4. Takamatsu S., Ito (Arakawa) H., Shiroya Y., Kiss L., Heluta V. First comprehensive phylogenetic analysis of the genus Erysiphe (Erysiphales, Erysiphaceae) I. The Microsphaera lineage // Mycologia. – 2015. – 107(3). – P. 475–489.
 5. Savchenko K.G., Wasser S.P., Heluta V.P., Nevo E. Smut fungi of Israel (Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). – Königstein im Taunus: Koeltz Scientific Books, 2015. – 160 p.
 6. Придюк Н.П. Флора грибов Украины. Больбитиевые и коприновые грибы /Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України/. – Киев: ООО НПП Интерсервис, 2015. – 598 с.
 7. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О., Бабич Н.О., Панас Н.Є. «Екологія грибів». – /Львівський національний педагогічний університет імені Івана Франка/. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 628 с.
 8. Жданова Н.Н., Захарченко В.А., Василевская А.И., Школьный А.Т., Кучма Н.Д., Артышкова Л.В., Садовников Ю.С., Вембер В.В., Наконечная Л.Т., Курченко И.Н., Соколова Е.В., Орлов А.А., Редчиц Т.И., Желтоножский В.А., Садовников Л.В., Лашко Т.Н., Желтоножская М.В., Гродзинская А.А., Сырчин С.А., Вассер С.П., Карпенко Ю.В., Павличенко А.К., Олишевская С.В., Тугай Т.И. Микобиота Украинского Полесья: Последствия чернобыльской катастрофы. – Киев: Наукова думка, 2013. – 383 с.
 9. Береговая Т.В., Билай В.Т., Вассер С.П., Григанский А.Ф., Гродзинская А.А., Иващенко С.Г., Колотушкина Е.В., Кухарский В.М., Кучма Н.Д., Ломберг М.Л., Молдаван М.Г., Соломко Э.Ф., Самчук А.И., Сырчин С.А. Микромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности. – Киев, 2012. – 285 с.
 10. Бисько Н.А., Бабицкая В.Г., Бухало А.С.,  Круподерова Т.А., Ломберг М.В., Михайлова О.Б., Пучкова Т.А., Соломко Э.Ф., Щерба В.В. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах / Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера.  – Киев: Альтерпрес. – Т. 2, 2012. – 459 с.
 11. Бухало А.С., Бабицкая В.Г., Бисько Н.А., Вассер С.П., Дудка И.А., Митропольская Н.Ю., Михайлова О.Б., Негрейко А.М., Поединок Н.Л., Соломко Э.Ф. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах / Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера.  – Киев: Альтерпрес. – Т. 1, 2011. – 212 с.
 12. Бухало А.С., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Каталог колекції культур шапинкових грибів IBK. – Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2011. – 43 с.
 13. Heluta V., Takamatsu S., Harada M., Voytyuk S. Molecular phylogeny and taxonomy of Eurasian Neoerysiphe species infecting Asteraceaeand Geranium // Persoonia. – 2010. – 24. – P. 81–92.
 14. Takamatsu S., Heluta V., Havrylenko M., Divarangkoon R. Four powdery mildew species with catenate conidia infect Galium: molecular and morphological evidence // Mycological Research. – 2009. – 113. – P. 117–129.
 15. Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E., Takamatsu S. Biodiversity of the Powdery Mildew Fungi (Erysiphales, Ascomycota) of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Ruggel: A.R.A. Gantner Verlag K.-G., 2009. – 290 p.
 16. Buchalo A., Mykchaylova O., Lomberg M., and Wasser S.P. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures //Eds. P.A. Volz and E. Nevo. – Kiev: Alterpress, 2009. – 224 p.
 17. Дудка І.О., Придюк М.П., Голубцова Ю.І., Андріанова Т.В., Карпенко К.К. Гриби та грибоподібні організми національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». – Суми: Університетська книга, 2009. – 224 с.
 18. Дудка І.О., Гелюта В.П., Андріанова Т.В. та ін. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. Том 1. – К.: Арістей, 2009. – 306 с.
 19. Дудка І.О., Гелюта В.П., Андріанова Т.В. та ін. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. Том 2. – К.: Арістей, 2009. – 428 с.
 20. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A., Andrianova T.V., Aptroot A., Benny G.L., Berndt R., Kuyper T.W., Pando F., Roberts P.J., Vanky K. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. – 10th edition. – Eds. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. – CABI Europe – UK, Wallingford (UK). – 2008. – 771 p.
 21. Buchalo A.S., Wasser S.P., Nevo E. Fungi in saline water bodies with special attention to the hypersaline Dead sea mycobiota // in: Fungi from different environments. Progress in Mycological research. Ed. by J.K. Misra, S.K. Deshmukh. – Science Publishers, Enfield, NH, USA, 2008. – Vol 1. – 402 p.
 22. Джаган В.В., Пруденко М.М., Гелюта В.П. Гриби Канівського природного заповідника. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.
 23. Бисько Н.А., Билай В.Т. Атлас возбудителей болезней и вредителей сьедобных грибов при культивировании. – Чернигов: Центр поддержки грибоводства, 2005. – 27 с.
 24. Wasser S.P., Grishkan I., Buchalo A.S. et al. Species diversity of the Dead Sea fungi. Fungal life in the Dead Sea (eds. Nevo E., Oren A., Wasser S.P.). – A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2004. – 321 p.
 25. Гриби природних зон Криму / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Ю.Я. Тихоненко, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, М.П. Придюк, В.В. Джаган, В.П. Ісіков (під заг. ред. І.О. Дудки). – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.
 26. Бухало А.С., Бисько Н.А., Соломко Е.Ф. и др. Культивирование сьедобных и лекарственных грибов /Под ред. А.С. Бухало. – К., 2004. – 103 с.
 27. Nevo E., Wasser S., Buchalo A. et al. Fungal life in the Dead Sea. – A.R.G. Gantner Verlag K.G., 22.10. 2003 Ruggel, F2, 2003. – 325 p.
 28. Minter D.W., Dudka I.O., Andrianova T.V., Hayova V.P., Heluta V.P., Tikhonenko Yu.Ya. Mycology in Ukraine. CD: PDMS Publishing, 2003. – 826 p. + 5000 maps.
 29. Гелюта В.П., … Гайова В.П. та ін. Заказник “Любче”. Природні Умови, біорізноманітність, збереження та управління. – К., 2001. – 224 с.
 30. Кондратюк С.Я., Андріанова Т.В., Тихоненко Ю.Я. Вивчення різноманітності мікобіоти України (ліхенофільні, септорієві та пукцинієві гриби). – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 112 с.
 31. Andrianova T.V., Dudka I.O., Hayova V.P., Heluta V.P., Merezhko T.O., Tikhonenko Yu.Ya., ... Wasser S.P. Fungi of Ukraine. A Premilinary Checklist. – Egham: International Mycological Institute, 1996. – 361 p.
 32. Дудка И.А., Бурдюкова Л.И. Флора грибов Украины. Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы. – К.: Наук. думка, 1996. – 207 с.
 33. Вассер С.П. Флора грибов Украины. Базидиомицеты. Аманитальные грибы. – К.: Наук. думка, 1992. – 167 с.
 34. Гелюта В.П. Флора грибов Украины. Мучнисторосяные грибы. – Киев: Наукова думка, 1989. – 256 с.

На головну