Відділ систематики і флористики судинних рослин

Наукова діяльність

Мосякін C.Л.

Рік створення відділу: 1921 (відділ систематики вищих рослин), 1945-1991 (відділ вищих рослин); 1991 – по теперішній час (відділ систематики і флористики судинних рослин).

Основні напрямки досліджень: таксономія, систематика, номенклатура судинних рослин України та окремих груп рослин світової флори; флористичні та фітогеографічні дослідження (зокрема, історична фітогеографія Chenopodiaceae, Caryophyllaceae та інших родин), синантропна флористика, з особливою увагою на дослідження адвентивних рослин та урбанофлор, морфологічні та морфолого-анатомічні дослідження модельних груп рослин (Ranunculaceae, Brassicaceae тощо), палеопалінологічні дослідження плейстоцену та голоцену, паліноморфологія, ботанічне ресурсознавство.

Основні досягнення: капітальне 12-томне видання “Флора УРСР” (1936-1965). Провідні автори цього видання – М.І. Котов, М.В. Клоков, О.Д. Вісюліна, Д.М. Доброчаєва – у 1969 р. удостоєні Державної премії УРСР у галузі науки і техніки. Колективні видання “Визначник рослин України” (1950, 1965), “Определитель высших растений Украины” (1987), “Новости систематики высших и низших растений” (5 випусків, 1974-1980) та інші видання.

Відділ працює над новим виданням “Флора України” – сучасного узагальнюючого зведення, що містить ключі для визначення, описи, дані про поширення, таксономічні, морфологічні та еколого-ценотичні особливості судинних рослин України. Співробітники відділу є учасниками міжнародних проектів та співавторами видань “Флора Північної Америки” (Flora of North America – С.Л. Мосякін) “Флора Китаю” (Flora of China – С.Л. Мосякін, С.М. Зиман), “Флора Восточной Европы” (раніше – “Флора Европейской части СССР”, С.Л. Мосякін, В.В. Протопопова), багатотомного видання “Екофлора України” (М.М. Федорончук, В.В. Протопопова, А.П. Ільїнська та ін.), авторами численних статей та монографій.

Синантропна флористика та урбанофлористика мають у відділі давні традиції та вагомі здобутки (роботи В.В. Протопопової, М.В. Шевери та ін.). Дослідження у галузі ботанічного ресурсознавства в основному сконцентровані на розробці теоретичних та практичних аспектів обліку та моніторингу ресурсів дикорослих видів рослин України (роботи В.М. Мінарченко, І.А. Тимченко, Т.Д. Соломахи).

 

Основні монографії та розділи у монографіях за останні 10 років

 1. Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (ed.). – Kyiv: Alterpress, 2017. – 376 p.

 2. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 4 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О. Кучер. – К., 2017. – 107 с.

 3. Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / Упорядники: Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. – К.: Академперіодика, 2016. – 168 с.

 4. Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В., Фіцайло Т.В. Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. – К.: Наук. думка, 2015. – 116 с.

 5. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 3 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера. – К., 2015. – 105 с.

 6. Shiyan N.M. A Review of the Taxonomy and Distribution of the Gentianaceae in the Ukraine // In: The Gentianaceae – Volume I: Characterization and Ecology /J. Rybczyński, Davey M.R., Mikula A. (eds.). – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. – 329 p.

 7. Лукаш А.В., Андриенко Т.Л. Ботанически ценные охраняемые природные территории Полесья. – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 104 с.

 8. Зиман С.М., Гамор Ф.Д., Булах О.В., Волощук М.І. Нарцис вузьколистий (Narcissus angustifolius Curt.) у природній флорі України. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 60 с.

 9. Зиман С.М., Дербак М.Ю., Булах О.В. Рідкісні і зникаючі судинні рослини високогірної флори Українських Карпат: порівняльні дослідження in situ й ex situ. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 58 с.
 10. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 2 / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.О. Голівець – К.: [б. в.], 2014. – 86 с.
 11. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Атлас пилкових зерен представників родин Plantaginaceae та Scrophulariaceae. – К., 2013. – 276 с.
 12. Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе / под. ред. В.В. Протопоповой/ Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины /. – Киев.: Альтерпрес, 2013. – 72 с.
 13. Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Соломаха Т.Д., Мінарченко О.М., Циганенко С.О. Науково-методичні основи обліку ресурсів лікарських рослин України. Методичний посібник. – К.:Фітосоціоцентр, 2013. – 72 с.
 14. Шиян Н.М., Завьялова Л.В., Оптасюк О.М. Гербарий Жана Эммануэла Жилибера. – К.: Альтерпрес, 2013. – 492 с.
 15. Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В., Голівець М.О. Чужорідні види у флорі України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 1. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 68 с.
 16. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навчально-методичний посібник. Видання друге, виправлене й доповнене // Зиман С.М., Мосякін С.Л., Гродзинський Д.М., Булах О.В., Дремлюга Н.Г. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 176 с.
 17. Korotchenko I., Peregrym M. Ukrainian Steppes in the Past, at Present and in the Future // Eurasian Steppes. Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World / M.J.A. Werger and M.A. van Staalduinen (eds.). – Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2012. – P. 173 – 196. (565 p.)
 18. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: Т.Л. Андрієнко, М.М. Перегрим. – / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Українське ботанічне товариство/. – Київ. Альтерпрес, 2012. – 148 с.
 19. Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения / Под ред. В.М. Остапко, В.П. Коломийчука. – / Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины; Донецкий ботанический сад НАН Украины; Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Украинское ботаническое общество/. – Киев: Альтерпрес, 2012. – 276 с.
 20. Коломійчук В.П., Онищенко В.А., Перегрим М.М; Важливі ботанічні території Приазов’я. – / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Донецький ботанічний сад НАН України; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Українське ботанічне товариство /. – Київ. Альтерпрес, 2012. – 116 с.
 21. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
 22. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 580 с.
 23. Зиман С.М., Гродзинський Д.М., Булах О.В. Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин. – К.: Наук. думка, 2011. – 284 с.
 24. Боднарчук Л.І., Соломаха Т.Д., Ілляш А.М., Соломаха В.А., Горовий В.Г. Атлас медоносних рослин України. – К.: “Урожай”. – 2011. – 292 с.
 25. Оптасюк О.М., Шевера М.В. Рід Linum L. у флорі України. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Київ: Альтерпрес, 2011. – 250 с.
 26. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. – К.: Альтерпрес, 2011. – 450 с.
 27. Держипільський Л.М., Томич М.В., Юсик С.В. ... Соломаха Т.Д. Національний природний парк “Гуцульщина”. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр. – 2011. – 394 с.
 28. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011): віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – 442 с.
 29. Гербарії України. Index herbariorum Ukrainicum / Редактор-укладач Н.М. Шиян / – 2011. – 440 с.
 30. Лукаш А.В., Андриенко Т.Л. Редкие и охраняемые растения Полесья (Польша, Беларусь, Украина, Россия). – Киев: Фитосоциоцентр, 2011. – 168 с.
 31. Болтачев О.Р., Дідух Я.П., Дудкін О.В., Іваненко І.Б., Кохан О.В., Онищенко В.А., Парчук Г.Б., Проценко Л.Д., Сіренко І.П., Соломаха Т.Д., Червоненко О.В., Яремченко О.А. Смарагдова мережа в Україні /за редакцією Л.Д. Проценко. – Київ: “Хімджест”, 2011. – 192 с.
 32. Тюх Ю.Ю., Зиман С.М., Дербак М.Ю. Рослинний покрив Національного природного парку “Синевир” (Українськи Карпати). – Ужгород: Ліра, 2011. – 160 с.
 33. Дідух Я.П., Коротченко І.А., Фіцайло Т.В., Бурда Р.І., Мойсеєнко І.І., Якушенко Д.М., Шевера М.В. – Екофлора України Т. 6 / Відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 422 с.
 34. Zavyalova L.V. A Сhecklist of Chernihiv urban flora. – Kyiv: Phytosociocentre, M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2010. – 107 p.
 35. Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Інвазійний потенціал адвентивної фракції флори Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 60 с.
 36. Червона книга України. Рослинний світ / ред. Я.П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 908 c.
 37. Мінарченко В.М., Махиня Л.М., Середа П.І. Медична ботаніка. Підручник. – К.: Медицина, 2009. – 326 с.
 38. Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Мішта А., Некрасова О., Балашов І. Степи Київської області. Сучасний стан та проблеми збереження. Серія: Збережемо українські степи – К.: НЕЦУ, 2009. – 160 с. з іл.
 39. Мосякин С.Л. Види видообразование у растений: фитоэйдологические взгляды М.В. Клокова и современность. – Киев: Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2008. – 72 с.
 40. Зиман С.М., Дідух Я.П., Гродзинський Д.М., Федорончук М.М., Булах О.В. Тримовний словник назв судинних рослин флори України. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 320 с.
 41. Панова Л.С., Протопопова В.В., Морозюк С.С. Весняні рослини України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
 42. Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав’янисті рослини України. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 216 с.
 43. Ільїнська А.П., Дідух Я.П., Бурда Р.І. Екофлора України (Brassicaceae (Cruciferae), Capparaceae, Resedaceae). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – Т. 5. – 584 с.
 44. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. //Kiev, 1999. – xxiv + 346 pp.