Лабораторія ліхенології та бріології

Наукова діяльність

 

Кондратюк С.Я.

У лабораторії працює 1 доктор наук ліхенолог (Кондратюк С.Я.), 4 кандидата наук, з них 3 бріологи (Вірченко В.М., Нипорко С.О., Барсуков О.О.), 1  альголог (Михайлюк Т.І.), 2 провідних інженери ліхенологи (Капець Н.В., Попова Л.П.).

Рік створення: У 1931 р. створено два окремі відділи – відділ ліхенології та відділ бріології, з 1949 по 2002 р. – у складі відділу спорових рослин та інших підрозділів, з 2002 р. –  відділ ліхенології та бріології, з 2016 р. - лабораторія у складі відділу фікології, ліхенології та бріології.

Провідні вчені, які працювали у підрозділі: Д.К. Зеров, А.М. Окснер, М.Ф. Макаревич, Г.Ф. Бачуріна, Н.П. Масюк.

 

Об’єкт дослідження: Лишайники, мохоподібні, симбіотичні та вільноживучі наземні водорості.

Основні напрямки роботи: 1) оцінка видового різноманіття лишайників та ліхенофільних грибів, мохоподібних, симбіотичних і вільноживучих наземних водоростей України та інших територій; 2) критична ревізія окремих таксонів лишайників та ліхенофільних грибів, мохоподібних, наземних водоростей; 3) індикація стану навколишнього середовища за допомогою лишайників, мохоподібних та наземних водоростей.

Основні досягнення: Проведена критична ревізія окремих таксонів, з 2003 по 2015 рр. описано 1 підродина (Brownlielloideae, родини Teloschistaceae), 25 родів, більше 170 видів та внутрішньовидових таксонів лишайників, ліхенофільних грибів і водоростей, здійснено близько 100 номенклатурних комбінацій. Запропонована оригінальна класифікація листуватих лишайників родини Teloschistaceae. Розшифровано повний геном першого лишайника Caloplaca flavorubescens спільно з колегами з Сунчонського університету (Республіка Корея). Спільно з німецькими колегами проведено вивчення філогенії та здійснено ревізію окремих родів зелених та стрептофітових водоростей. Завершено видання серії «Флора лишайників України», проведене спеціальне вивчення видового різноманіття мохоподібних, лишайників та водоростей окремих заповідних територій України (Полісся, Криму, Карпат, степової зони). Виявлено цілий ряд флористичних новинок для України та різних країн світу. Створено анотовані списки лишайників i ліхенофільних грибів та мохоподібних окремих регіонів України. Проведено всебічний аналіз видового різноманіття та особливостей поширення лишайників, мохоподібних та наземних водоростей у гранітних каньйонах України, а також на інших кам’янистих породах. Завершено вивчення водоростей грунтових кірок піщаних дюн узбереж морів в межах України та Німеччини. Проведено ліхено- та бріоіндикаційні дослідження Києва, Львова, Харкова, Рівного та інших міст, здійснено оцінку стану забруднення атмосферного повітря. Проведено спеціальні популяційні дослідження лишайників степових екосистем, що занесені до Червоної книги України та генетично-популяційні дослідження лісових угруповань лишайників з участю індикаторного виду Lobaria pulmonaria. Проаналізовано зміни географічного поширення та екологічної приуроченості лісових видів лишайників у 2050-70 рр., що спровоковані кліматичними змінами.

Співробітники активно публікують свої матеріали в таких міжнародних фахових журналах: Molecular Ecology, Microbial Ecology, Biodiversity and Conservation, Symbiosis, The Lichenologist, Mycobiology, Mycotaxon, Acta Botanica Hungarica, PLoS ONE, Journal of Phycology, Applications in plant sciences, Arctoa та інші.

 

Основні публікації за останні роки

 1. Флора мохів України. Андреєві, брієві. У 4 випусках. Ізобріальні, гукеріальні, гіпнобріальні / Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М.; Відп. ред. Бардунов Л.В. – К.: Академперіодика, 2003. – Вип. 4. – 255 с.
 2. Kondratyuk S.Ya., Popova L.P., Lackovičová A. & Pišut I. A Catalogue of the Eastern Carpathian Lichens. – Kiev - Bratislava: M.H. Kholodny Institute of Botany, 2003. – 264 pp.
 3. Bielczyk U., Lackovicova A., Farkas E.E., Lokos J., Breuss O., Kondratyuk S.Ya. Checklist of Lichens of the Western Carpathians. – Krakow: W. Szafer Institute of Botany, 2004. – 181 pp.
 4. Temina M., Kondratyuk S.Ya ., Zelenko S.D., Nevo E. & Wasser S.P. Lichen-Forming, Lichenicolous and Allied Fungi of Israel. (Eds. S.P. Wasser & E. Nevo). – A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2005. – 384 pp.
 5. Партика Л.Я. Бриофлора Крыма . – Киев: Фитосоциоцентр, 2005. – 163 с.
 6. Ліхеноіндикація (Посібник) //Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. (ред.) – Київ-Кіровоград: ТОВ “КОД”, 2006. – 260 с.+ кольорові вклейки.
 7. Масюк Н.П., Посудин Ю.И., Лилицкая Г.Г. Фотодвижение клеток Dunaliellа Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae). – Киев: Академпериодика, 2007. – 266 с.
 8. Кондратюк С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників. – К.: Наук. думка, 2008. – 335 с.
 9. Марія Флоріанівна Макаревич / Відп. ред. Кондратюк С.Я., Топачевський А.О. – К.: Наук. думка, 2008. – 100 с.
 10. Вірченко В.М., Орлов О.О. Мохоподібні Житомирської області. – Житомир: ПП "Рута", вид-во “Волинь”, 2009. – 216 с.
 11. Масюк Н.П. Флора водоростей України. Том 11. Зелені водорості. Вип. 1. Фітомонади (Phytomonadina). Загальна характеристика. Частина 1. Будова, розмноження, онтогенез і цикли розвитку. – К.: Академперіодика, 2010. – 314 с.
 12. Надєіна О., Димитрова Л., Ходосовцев О., Назарчук Ю. Що вам відомо про степові лишайники – маленький всесвіт під ногами. Науково-популярне видання-посібник. – Одеса, 2010. – 20 с.
 13. Окснер А.М. Флора лишайників України / Відп. ред. Кондратюк С.Я., Ромс О.Г. – Т. 2. Вип. 3.  – К.: Наук. думка, 2010. – 663 с.
 14. Надія Прохорівна Масюк (1930-2009) / Відп. ред. Кондратюк С.Я., Топачевський А.О. –  К.: Альтерпрес, 2011. – 240 с.
 15. Держипільський Л.М., Томич М.В., Юсип С.В. та ін. Національний природний парк “Гуцульщина” / Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.
 16. Кондратюк С.Я., Вірченко В.М., Лобачевська О.В. Ліхенологія та бріологія // Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 138-164.
 17. Lumbsch H.T., Ahti T., Kondratyuk S. et al. One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity // Phytotaxa. – 2011. – 18. – Р. 1-127.
 18. Михайлюк Т.І., Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Дарієнко Т.М., Демченко Е.М., Войцехович А.О. Лишайники, мохоподібні та наземні водорості гранітних каньйонів України – К.: Альтерпрес, 2011. – 398 с.
 19. Кондратюк С.Я., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М. та ін. Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин / Відп. ред. Кондратюк С.Я. – К.: Наук. думка, 2013. – 232 с.
 20. Войцехович А.А. Фотобионты лишайников: происхождение, разнообразие и взаимоотношения с микобионтом. – Lumbert Acad. Publ., Saarbrücken. – 2013. – 102 с.
 21. Voytsekhovich A., Dymytrova L., Rai H., Upreti D.K. Photobiont diversity of soil crust lichens along substrate ecology and altitudinal gradients in Himalayas: a case study from Garhwal Himalaya. In: Terricolous lichens in India. Vol. 1.: Diversity patterns and distribution ecology / H. Rai, D.K. Upreti (Eds.). – Springer, 2013. – P. 73-87.
 22. Партика Л.Я., Вірченко В.М., Орлов О.О. Мохоподібні Поліського природного заповідника. В кн.:// Фіторізноманіття Поліського природного заповідника: водорості, мохоподібні, судинні рослини / За заг. ред. к.б.н. О.О. Орлова. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – С. 97-127.
 23. Вірченко В.М. Мохоподібні природно-заповідних територій Українського Полісся. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 224 с.

 

На головну