Відділ фікології, ліхенології та бріології

Наукова діяльність

Історія створення відділу: Підрозділ сформовано на базі відділу фікології з приєднанням до нього Царенко П.М.відділу ліхенології і бріології з 01.02.2017 року. Однак ще в 1919 р. був створений «Комітет для вивчення нижчих рослин» на чолі з проф. О.В. Фоміним, завданням якого, зокрема, було вивчення мохів та лишайників України. На початку 20-х років минулого століття до цієї роботи залучені Д.К. Зеров і А.С. Лазаренко, котрі стали фундаторами бріологічних шкіл у Києві, а, після створення західної філії АН УРСР, й у Львові. Пізніше зазначений Комітет був реорганізований у Комісію з вивчення флори України, а згодом – у Ботанічний кабінет і Гербарій ВУАН. У 1931 році засновано лабораторії ліхенології і бріології, що пізніше були реорганізовані у відділи. Відділ альгології започатковано 1.07.1934 року під керівництвом проф. Я.В. Ролла і в цьому статусі він існував до 1939 року, а потім – у статусі лабораторії.  У 1946-1947 рр. сформовано відділ ліхенології і альгології, а у 1949 р. – відділ нижчих рослин (завідувач – проф., д.б.н. А.М. Окснер) з лабораторіями бріології, ліхенології та альгології, що функціонував до 1966 року. У цей період виокремлено відділ альгології під керівництвом д.б.н. Н.П. Масюк, а в 1972 р. проведено об’єднання альгологів та ліхенологів і сформовано однойменний відділ (завідувач к.б.н. О.Б. Блюм). З 1974 р. бріологи працювали у відділі мікології і бріології (завідувачка д.б.н. І.О. Дудка). У 1986 р. здійснено переформатування підрозділів та організовано відділ спорових рослин (завідувач д.б.н., чл.-кор. НАН України С.П. Вассер) з об’єднанням альгологів, бріологів та ліхенологів в єдиному підрозділі, котрий функціонував до 2002 року. У 2002 р. цей відділ був розформований, а на його основі відновлено відділ фікології (завідувач – д.б.н., проф. П.М. Царенко) і відділ ліхенології та бріології (завідувач – проф., д.б.н. Кондратюк С.Я.), котрі існували до 1 лютого 2017 р.

 

Провідні вчені, які працювали у відділі: Я.В. Ролл, О.В. Топачевський, Д.К. Зеров, А.М. Окснер, М.Ф. Макаревич, Г.Ф. Бачуріна, С.П. Вассер, Н.П. Масюк, Н.В. Кондратьєва, Г.М. Паламар-Мордвинцева.

 

Основні напрямки роботи:

1) хоролого-систематичне вивчення видового різноманіття водоростей, лишайників та ліхенофільних грибів, мохоподібних України та деяких інших країн; 2) морфолого-таксономічне опрацювання окремих таксонів водоростей, що мають важливе практичне значення;  3) критична ревізія окремих таксонів лишайників та ліхенофільних грибів, мохоподібних та водоростей; 4) морфолого-популяційне вивчення водоростей та закономірностей їх мінливості; радіоекологічне вивчення водоростей та грибів;  5) розробка засад еволюційної та функціональної морфології водоростей; 6) розробка альгосозологічних підходів та охорони і збереження бріофітів та лишайників; 7) індикація стану навколишнього середовища за допомогою лишайників, мохоподібних та водоростей.

 

Основні досягнення:

У відділі проведене критико-систематичне та хорологічне вивчення окремих груп водоростей флори України, а також ревізія видового складу альгофлори країни та встановлене його різноманіття. Завершено видання 4-томного узагальнюючого монографічного зведення щодо різноманіття водоростей України: «Algae of Ukraine: nomenclature, taxonomy, ecology and geography» (2006, 2009, 2011, 2014). Виявлена неоднорідність зонального розподілу видового складу окремих груп водоростей та специфіка поширення на території країни. Підтверджена своєрідність розвитку та формування альгофлори України і деяких груп водоростей зокрема, описані близько 200 таксонів як нові для науки. Завершене видання 12-томного (16 книг) «Визначника прісноводних водоростей України» (1938-1993), присвяченого основним відділам водоростей прісноводних місцезростань. Видані позасерійні визначники, присвячені певним питанням чи загальним відомостям щодо водоростей, а також 5 випусків «Флоры водорослей континентальных водоемов Украины», та 4 випуски «Флора водоростей України», що висвітлюють загальні питання про- та евкаріотичних водоростей і критико-таксономічне опрацюванню ціанопрокаріот, евгленофітових та харофітових водоростей. Розроблена оригінальна система альгофлористичного районування України за принципами та критерiями зонально-басейнового підходу i еколого-гiдрологiчної діагностики території країни, підтверджена гіпотеза важливості екстремальних місцезростань у пізнанні різноманіття Cyanoprokaryota та їх значення для розв’язання питань систематики, екології та еволюції фотосинтезуючих прокаріот. Розробляються питання альгосозології, екології та географії водоростей, сучасні підходи щодо тaкcoномії та систематики ціанопрокаріот, зелених i харофiтних водоростей, їxні енергобiоконверсiйнi особливості за умов закритих екосистем  (отримано 2 патенти України) та деякі аспекти практичного використання, в біоенергетиці, зокрема.

Розробляються підходи щодо збереження та охорони видового різноманіття водоростей. Узагальнені результати досліджень водоростей на ультраструктурному та молекулярному рівнях, сформульована гіпотеза паралельного виникнення багатоклітинності у водоростей та визначено місце водоростей у сучасній системі живих організмів.

У відділі підтримується колекція живих культур водоростей – IBASU–A (належить до Національного надбання України), що нараховує понад 400 штамів (1200 одиниць зберігання) близько 100 видів прісноводних та галофільних водоростей України та колекція штaмiв видів-продуцентів біомаси серед кокоїдних зелених водоростей, а також гербаризоване зібрання окремих видів та альгологічних проб – альготека (фікотека – KWA), яка містить понад 27 000 фіксованих альгологічних проб з території України та інших країн світу за період з 1924 р.

З 1991 р. за участі співробітників відділу видається міжнародний науково-технічний журнал “Альгология”, статті з якого (починаючи з 1999 р.) вибірково передруковуються англійською мовою в спеціально створеному з цією метою журналі “International Journal on Algae”.

 

                 

 

Основні публікації співробітників відділу за останні 7 років

 1. Posudin Y.I., Massjuk N.P., Lilitskaya G.G. Photomovement of Dunaliella Teod. – Heidelberg, Mörlenbach (Germany): Vieweg+Teubner Research, 2010. – 225 p.
 2. Флора водоростей України. Том 11. Зелені водорості. Вип. 1. Фітомонади (Phytomonadina). Загальна характеристика. Частина 1. Будова, розмноження, онтогенез і цикли розвитку /Масюк Н.П. – К.: Академперіодика, 2010. – 314 с.
 3. Окснер А.М. Флора лишайників України / Відп. ред. Кондратюк С.Я., Ромс О.Г. – Т. 2. Вип. 3. – К.: Наук. думка, 2010. – 663 с.
 4. Надія Прохорівна Масюк (1930-2009) / Відп. ред. Кондратюк С.Я., Топачевський А.О. –  К.: Альтерпрес, 2011. – 240 с.
 5. Держипільський Л.М., Томич М.В., Юсип С.В. та ін. Національний природний парк “Гуцульщина” / Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 9. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.
 6. Palamar-Mordvintseva G.M., Tsarenko P.M. Biogeography of algae of Ukraine // Intern. Journ. Algae. – 2011. – 21 (4). – P. 305-324.
 7. Кондратюк С.Я., Вірченко В.М., Лобачевська О.В. Ліхенологія та бріологія // Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 138-164.
 8. Царенко П.М., Кондратьєва Н.В., Паламар-Мордвинцева Г.М. Фікологія (альгологія) / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 165-185.
 9. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 3. Chlorophyta (Eds.  P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo). – Ruggel A.R.A. Gartner Verlag K.-G: 2011. – 511 р.
 10. Brook A.J., Bryant J.A., Dodge J.D. ... Tsarenko P.M. et al. The Freshwater Algal Flora of the British Isles: An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae /Eds. D.M. John, B.A. Whitton, A.J. Brook.   – Cambridge: Univ. Press, 2011. – 705 pp.
 11. Lumbsch H.T., Ahti T., Kondratyuk S. et al. One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity // Phytotaxa. – 2011. – 18. – Р. 1-127.
 12. Якубенко Б.Є., Царенко П.М., Алейніков І.М., Шаброва С.І., Маяковська С.П., Дядюшка Л.М., Тертишний А.П. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України). Підручник для студентів класичних та аграрних ун-тів. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 535 с.
 13. Михайлюк Т.І., Кондратюк С.Я., Нипорко С.О., Дарієнко Т.М., Демченко Е.М., Войцехович А.О. Лишайники, мохоподібні та наземні водорості гранітних каньйонів України – К.: Альтерпрес, 2011. – 398 с.
 14. Бурова О.В., Жежера М.Д. Водорості Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» // За заг. ред. д.б.н., проф. П.М. Царенка. – Суми: Університетська книга, 2012. – 182 с.
 15. Виноградова О.М.  Cyanoprokaryota гіпергалінних екосистем України. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 200 с.
 16. Паламар-Мордвинцева Г.М., Царенко П.М. Теоретичні основи та рекомендації до написання «Флори водоростей України». – Київ: 2012. – 140 с.
 17. Коніщук В.В., Мосякін С.Л., Царенко П.М., Кондратюк С.Я., Борисова О.В., Вірменко В.М. та ін. Червона книга Київської області // Агроекологічний журн. – 2012. – № 3. – С. 46–58.
 18. Radwan Al-Shibani, Bryantceva Yulyia, Mondher Th. A. Numan.  Marine plankton biodiversity during summer at Al Doema island (Red sea-Yemen) // University of Aden Journal of Natural and Applied Sciences.  – 2012. – 16 (1). – P. 145-157.
 19. Кондратюк С.Я., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М. та ін. Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин / Відп. ред. Кондратюк С.Я. – К.: Наук. думка, 2013. – 232 с.
 20. Войцехович А.А. Фотобионты лишайников: происхождение, разнообразие и взаимоотношения с микобионтом. – Lumbert Acad. Publ., Saarbrücken. – 2013. – 102 с.
 21. Voytsekhovich A., Dymytrova L., Rai H., Upreti D.K. Photobiont diversity of soil crust lichens along substrate ecology and altitudinal gradients in Himalayas: a case study from Garhwal Himalaya. In: Terricolous lichens in India. Vol. 1.: Diversity patterns and distribution ecology / H. Rai, D.K. Upreti (Eds.). – Springer, 2013. – P. 73-87.
 22. Фіторізноманіття Поліського природного заповідника: водорості, мохоподібні, судинні рослини / За заг. ред. к.б.н. О.О. Орлова. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 256 с.
 23. Національний природний парк “Гуцульщина”: монографія / [В.В. Пророчук ... [та ін.] ; від. ред. В.В. Пророчук, Ю.П. Стефурак, В.П. Брусак, Л.М. Держипільський. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2013. –  407 c., +40 с. іл.
 24. Царенко П.М., Борисова О.В., Коніщук М.О., Білоус О.П. Спосіб одержання біомаси водорості Desmodesmus magnus (Meyen) P. Tsarenko. Патент на корисну модель № 80004. // Бюл. № 9, 13.05.2013.
 25. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography / Eds.: Tsarenko P., Wasser S., Nevo E. - Konigstein: Koeltz Sci. Books, 2014. – 703 pp.
 26. Борисова О.В., Царенко П.М., Коніщук М.О. Колекція культур мікроводоростей  Київ, 2014. – 110 с.
 27. Царенко П.М., Борисова О.В., Коніщук М.О., Білоус О.П. Штам зеленої водорості Акутодесмус двоморфний (Acutodesmus dimorphus (Turp.) P. Tsarenko) – біоресурсний продуцент. Патент на корисну модель № 95400 // Бюл. № 24, 25.12.2014.
 28. Вірченко В.М. Мохоподібні природно-заповідних територій Українського Полісся. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 224 с.
 29. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) / Микітчак Т., Решетило О., Костюк А. та ін. – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с.
 30. Palamar-Mordvintseva G.M., Tsarenko P.M., Barinova S. Phylogenesis, Origin and Kinship of the Charophytic Algae // Botanica Pacifica. – 2015. – 4 (2). – P. 1-12.
 31. Palamar-Mordvintseva G.M., Tsarenko P.M. Algofloristic zoning of Ukraine // Intern. Journ. Algae. – 2015. – 17 (4). – P. 303-338.
 32. Сурикова И.М., Брянцева Ю.В., Токарев Ю.Н.,  Станичный С.В., Суслин В.В., Василенко В.И. Отклик фитопланктона в прибрежье Севастополя на климатические особенности 2009-2012 гг. // Гидробиол. журн. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 40-51.
 33. Паламар-Мордвинцева Г.М., Царенко П.М. Харофітні водорості: питання еволюції та філогенії // Укр. ботан. журн. – 2016. – 73, № 2. – С. 163-177.
 34. Флора водоростей України: Харофітові водорості. 12, вип. 2 / О.В. Борисова, Г.М. Паламар-Мордвинцева, П.М. Царенко. – Київ, 2016. – 280 c.
 35. Онищенко В.А., Прядко О.І., Вірченко В.М., Арап Р.Я., Орлов О.О., Пацюк В.В. Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку «Голосіївський». – Київ: Альтерпрес, 2016. – 94 с.

 

На головну